МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

_________________________________________________________________

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 9.2.30-1.04-98

П Р А В И Л А

безпеки під час проведення навчально-виховного

процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики

загальноосвітніх навчальних закладів

КИЇВ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО

ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держнаглядохоронпраці

України 16.11.98

№ 220

Д Н А О П 9.2.30 - 1.04 - 98

П Р А В И Л А

безпеки під час проведення навчально-виховного

процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики

загальноосвітніх навчальних закладів

КИЇВ

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

Інститутом змісту і методів навчання (ІЗМН) Міністерства освіти України

ВНЕСЕНО:

Управлінням організації державного нагляду

ВВЕДЕНО:

з введенням в дію цих Правил вважати таким, що не застосовується на території України НАОП 9.2.30-1.04.-82“Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ системы Министерства просвещения СССР ”, затверджені Міністерством освіти СРСР у 1982 р.

ЗМІСТ

1. Галузь застосування _____________________________________1

2. Нормативні посилання ___________________________________1

3. Загальні вимоги _________________________________________ 4

4. Вимоги до приміщення кабінету

(лабораторії) фізики ______________________________________5

4.1.Вимоги до розміщення кабінету (лабораторії)

фізики та його обладнання_______________________________5

4.2.Освітлення_______________________________________________6 4.3.Опалення і венгтиляція _______________________________7 4.4.Електрична мережа______________________________________7

4.5.Пожежна безпека ________________________________________9

5. Вимоги безпеки під час проведення занять

у кабінеті фізики ________________________________________10

5.1.Вимоги безпеки під час роботи з проекційною

апаратурою _____________________________________________10

5.2.Вимоги безпеки під час підготовки і

проведення демонстраційних дослідів __________________10

5.3.Вимоги безпеки під час постановки і

проведення лабораторних і практичних

робіт_____________________________________________________13

6. Права, обов’язки та відповідальність

посадових осіб____________________________________________13

Додаток:

Перелік перев’язувальних засобів і медикаментів

для аптечки шкільного кабінету (лабораторії) фізики ______15

ДНАОП 9.2.30-1.04-98

П Р А В И Л А

безпеки під час проведення навчально-виховного

процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики

загальноосвітніх навчальних закладів

Вводяться з 1 грудня

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів (надалі - Правила) поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу, які працюють або навчаються в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти України (надалі - навчальні заклади), незалежно від форм власності.

Нормативний акт встановлює вимоги, що є обов’язковими для виконання керівниками навчальних закладів, завідувачами кабінетів (лабораторій), вчителями фізики, які несуть особисту відповідальність за порушення норм гігієни і цих Правил незалежно від того, призвели чи не призвели ці порушення до нещасного випадку.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України “Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ системы Министерства просвещения СССР”, затверджені Міністерством освіти СРСР у 1982 р.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

п/п

Позначення нормативного

акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

1

2

3

4

Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про освіту”

Закон України “Про охорону праці”

Закон України “Про пожежну безпеку”

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

 5

 

 

 

 6

 

 

 7

 

 

 

 8

 9

 

 

 

10

ДНАОП

0.00-4.12-94

 

 

 

ДНАОП

0.00-1.21-98

 

 

ДНАОП

0.00-4.15-98

 

 

 

ДНАОП 0.03-3.09-81

 

ДНАОП 0.01-1.01-95

 

НАОП 9.1.50-5.01-88

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

                  Зміни

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

 

 

 Санитарные нормы и  правила устройства и эксплуатации лазеров

Правила пожежної безпеки в Україні

 

 

Типовая инструкция по охране труда при проведении работ с лазерными аппаратами

   Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94, №30, зареєстровано в Мін’юсті 12.05.94 за №95/304 

 23.04.97,№109

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98,№4,зареєстровано в Мін’юсті України 10.02.98 за №93/2533

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98, №9, зареєстровано в Мін’юсті України 07.04.98 за №226/2666

Затверджені Головним державним санітарним лікарем СРСР №5804-91

Затверджені Управлінням пожежної охорони МВС України14.06.95р.Зареєстровані в Мін’юсті України  14.07.95 за №219/75

Затверджена Мінохорони здоров’я СРСР у 1988р

 11

 

 

 

 12

 

 

 13

 

  14

 

  15

 

  16

 

  17

 

  18

 

 19

 

 20

НАОП 9.2.30-1.07-79

 

 

ДБН В.2.2-3-97

 

ГОСТ 11015-93

 

ГОСТ 11016-93

 

ГОСТ 18607-93

 

ГОСТ 18666-86

 

ГОСТ 22360-86

 

ГОСТ 12.1.030-81

 

ГОСТ 12.2.007.0-75.

  

ГОСТ 16809-88Е.

       

Правила по технике электробезопаснос-ти при проведении занятий в учебных классах (кабинетах) общеобразовательных школ и практики учащихся на промышленных объектах

Будинки та споруди навчальних закладів

 

Столы ученические. Типы и функциональные размеры

Стулья ученические. Типы и функциональ  ные размеры

Столы демонстрационные. Функциональные размеры

Шкафы для учебных пособий.Функцио-нальные  размеры

Шкафы демонстрационные и вытяжные.Типы и функциональные размеры

ССБТ. Електробезо пасность.Защитное  заземление, зануление

ССБТ.Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

Аппараты пускорегулирующие для разрядних ламп

           

 

Затверджені Міністерством освіти СРСР у 1979 р.

 

 

 Затверджено Держкоммістобудування України 27.06.96, №117

 

 

 

 

      

 21

 

22

 23

 

 

 

 

  24

 

  25

 

 

 

 

 26

 

 

 

  

27

ГОСТ 12.1.003-83

 СНиП ІІ-4-79

 

СНиП 2.04.05-91

 

 

 

 

СП 11-86-а-74

ССБТ.Шум.Общие требования безопасности

Естественное и искусственное освещение

Отопление, вентиляция и кондиционирование

              

Зміни

 

 

Санитарные правила по устройству и содержанию общеобразовательных школ

Правила устройства электроустановок                                      

                Зміни:

 

 

Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах

Типові переліки навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, ІІ, ІІІ ступені)

 

 

 Затверджено Держбудом СРСР в 1979 р.

Затверджено Держбудом СРСР в 1991 р.

Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 29.12.96, №106

Затверджено Мінздравом СРСР 29.04.74, №1186-74

 Затверджені Міненерго СРСР у 1985р.   

Затверджені наказом Міне

нергетики і електрифікації України від  20.02.97,№18

Затверджене наказом Міністерства освіти України від 30.11.93, №429, зареєстроване в Мін’юсті України  03.12.93 за №178

 Затверджені наказом Міністерства освіти Украіни від

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.

3.1. Враховуючи особливості курсу фізики, в першу чергу - його практичну спрямованість, на заняттях використовують технічні засоби навчання, які приведені в Типових переліках навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, ІІ, ІІІ ступені) (надалі - Типові переліки).

3.2. Відповідно до Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах дозвіл на введення в експлуатацію кабінету (лабораторії) фізики під час приймання навчального закладу до нового навчального року дає державна комісія, створена за наказом місцевого органу виконавчої влади (держадміністрації), до якої входять представники районного (міського) відділу освіти, профспілки галузі, керівник навчального закладу, а під час введення в експлуатацію новоутвореного або переобладнаного кабінету (лабораторії) - також і представники відповідних органів державного нагляду.

3.3. Не дозволяється застосовувати прилади і пристрої, що не відповідають вимогам безпеки праці; використовувати електричне обладнання (вироби), що не відповідають вимогам

ГОСТ 12.2.007.0-75 “ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности”.

3.4. До роботи з кіноапаратурою допускаються лише особи, що мають посвідчення кінодемонстратора і посвідчення про проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму.

3.5. Під час роботи з хімічними реактивавми слід керуватися чинними Правилами безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів.

4 ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕНЬ КАБІНЕТУ (ЛАБОРАТОРІЇ)

ФІЗИКИ

4.1. Вимоги до розміщення кабінету (лабораторії) фізики та його обладнання.

4.1.1. Площі приміщень кабінету (лабораторії) фізики, лаборантської повинні відповідати вимогам ДБН В 2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”.

Площа приміщення кабінету (лабораторії) фізики навчального закладу має бути не менша як 72м2 , лаборантськоі - не менша як 16м2, висота приміщення - не менша як 3,3 м.

4.1.2. В кабінеті фізики передбачається створення астрономічного куточка. Розміщення лабораторних меблів і обладнання в кабінеті (лабораторії) фізики має забезпечувати зручність і безпеку роботи.

4.1.3.Кабінет (лабораторія) обладнується лабораторними столами (ГОСТ 11015-93 “Столы ученические. Типы и функциональные размеры” ) та стільцями (ГОСТ 11016-93 “Стулья ученические. Типы и функциональные размеры” ), демонстраційним столом (ГОСТ 18607-93 “Столы демонстрационные. Функциональные размеры” ), шафами для зберігання навчального обладнання для лабораторних і практичних робіт (ГОСТ 18666-86 “Шкафы для учебных пособий. Функциональные размеры”, ГОСТ 22360-86 “Шкафы демонстрационные и вытяжные. Типы и функциональные размеры”)

4.1.4. Відстань між переднім рядом лабораторних столів і демонстраційним столом повинна становити не менше як `0,8 м, демонстраційний стіл установлюється на подіумі заввишки 0,15 м на відстані не менше як 1 м від класної дошки, а віддаль до останнього місця учнів від класної дошки має бути не більше як 10 м. Розміщення столів у приміщеннях різної конфігурації повинно забезпечувати кут розглядання для учнів, які сидять за першими столами в крайніх рядах, не менше ніж 300.

4.1.5. У лаборантській установлюють шафи (стелажі) для зберігання демонстраційного обладнання, універсальний стіл-верстак (препараторський стіл), на якому вчитель (лаборант) у процесі підготовки до занять виконує роботи з ремонту обладнання, підготовляє досліди.