КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 29 квітня 2004 р. N 545

Київ

Про затвердження Державної програми

запобігання і боротьби з підтопленням земель

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну програму запобігання і боротьби з

підтопленням земель, що додається.

2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища,

Державному комітетові по водному господарству, Державному

комітетові з питань житлово-комунального господарства, Раді

міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати

починаючи з 2005 року в проектах державного і місцевих бюджетів

видатки на виконання Державної програми та відповідних місцевих

програм запобігання і боротьби з підтопленням земель.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2004 р. N 545

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

запобігання і боротьби з підтопленням земель

I. Сучасний стан підтоплених земель

Підтоплення як природне і техногенне явище, що охоплює

загалом близько 70 тис. кв. кілометрів, або 12 відсотків території

держави, погіршує умови формування поверхневих і підземних вод та

функціонування господарських об'єктів, знижує родючість ґрунтів.

За останні 20 років площа земель із сталими проявами

підтоплення збільшилася удвічі. Підтоплення зазнає 541 населений

пункт, з них 223 у зонах впливу зрошуваного землеробства та

великих водосховищ, а у 97 площа підтоплення перевищує

50 відсотків території.

Площа підтоплених земель сільськогосподарського призначення

становить близько 118 тис. гектарів.

Через підтоплення земель пошкоджується близько 12 тис.

архітектурно-історичних пам'яток. За експертними оцінками, від

підтоплення земель тією чи іншою мірою потерпають до 16 млн.

чоловік. Соціально-економічні збитки становлять у сільській

місцевості від 300 до 500 гривень, у містах і селищах -

до 10-12 тис. гривень на 1 гектар підтоплених територій.

Основні причини підтоплення:

зарегульованість річок водосховищами та ставками, що

спричиняє підпір рівня ґрунтових вод і зниження природної

дренованості території;

порушення на забудованих територіях природного стоку;

втрати в системах водопостачання та водовідведення

(до 20-40 відсотків загального обсягу водокористування);

незадовільне функціонування чи повна відсутність у населених

пунктах зливової мережі, інших систем водовідведення;

зрошення орних земель без відповідного дренажу;

виведення з експлуатації вугільних шахт та кар'єрів шляхом

повної ліквідації або часткового затоплення гірничих виробок;

скорочення площ лісових насаджень.

II. Мета та основні завдання запобігання

і боротьби з підтопленням земель

Метою Програми є проведення державної політики, спрямованої

на запобігання і боротьбу з підтопленням земель, створення дієвої

системи заходів, що забезпечуватимуть зменшення гідроекологічного

навантаження на землі і максимальне відновлення природного режиму

водних об'єктів.

Основні завдання Програми:

запобігання підтопленню та ліквідація його наслідків,

поліпшення еколого-гідрогеологічних параметрів водокористування;

відтворення природних ландшафтних умов формування водного

стоку, режиму і розподілу водних ресурсів;

створення автоматизованої системи проведення моніторингу

ресурсного та екологічного стану водних об'єктів, технічного стану

гідроспоруд та інших об'єктів на державному, регіональному,

місцевому та об'єктовому рівні;

розроблення державних стандартів з визначення стійкості

водних об'єктів та гідроспоруд до техногенних навантажень та

усунення недоліків у містобудівній діяльності

(від інженерно-геологічних вишукувань до експлуатації забудованих

територій);

забезпечення ефективного використання потенціалу

гідромеліоративного комплексу, реконструкції його систем і

об'єктів, оновлення основних меліоративних фондів, удосконалення

технічного стану зрошувальної та осушувальної систем;

відновлення природної дренажної спроможності територій та

недопущення замулення, забудови, засмічення і руйнування дренажних

систем;

розроблення і впровадження методів дистанційного зондування

Землі для проведення оцінки екологічного стану поверхневих водних

об'єктів та водозбірних територій, а також комп'ютерних технологій

водорозподілу, управління водокористуванням і охороною вод;

удосконалення управління водними ресурсами і використання

водних об'єктів шляхом оптимізації структури та визначення

пріоритетів водокористування;

удосконалення системи гідрометеорологічних та

гідрогеологічних спостережень і попередження про загрозу

(створення автоматизованих інформаційно-прогнозових центрів, а

також служби протипаводкового захисту).

Основні завдання виконуються з урахуванням:

пріоритетності здійснення першочергових заходів для

мінімізації негативного впливу проявів підтоплення на

життєдіяльність населення;

еколого-економічної регламентації водокористування з наданням

безумовного пріоритету збереженню водних ресурсів, підтриманню

сприятливих умов функціонування водозбірних територій і

екологічного стану водних об'єктів;

комплексного підходу до розв'язання проблеми (поєднання

соціальних та економічних важелів регулювання водних відносин з

організаційними і правовими);

басейнового принципу здійснення визначених Програмою заходів

щодо розв'язання проблеми захисту територій населених пунктів,

сільськогосподарських угідь від підтоплення;

екологічно збалансованого розвитку інфраструктури населених

пунктів.

III. Основні напрями виконання Програми

підтоплення територій в містах і селищах України ( 160-2002-п ) та

Комплексною програмою захисту від шкідливої дії вод сільських

населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні у

2001-2005 роках та прогноз до 2010 року ( 1173-2000-п ).

V. Механізм забезпечення виконання Програми

Науково-технічне забезпечення

Для науково-технічного забезпечення виконання Програми

передбачається:

проведення фундаментальних досліджень, спрямованих на

вивчення стану регіонального підтоплення земель, що виникає під

дією природних і техногенних факторів;

розроблення структури і порядку ведення кадастру підтоплення

земель та інструкцій з питань зонування територій регіонального

підтоплення;

удосконалення економічного механізму природокористування на

підтоплених землях;

розроблення та впровадження геоінформаційних систем,

спрямованих на оптимізацію регіональних заходів щодо захисту

земель від підтоплення;

створення постійно діючих моделей керування гідроекологічним

станом територій;

визначення регіонів з потенційною загрозою підтоплення

внаслідок весняного водопілля та розроблення заходів із

запобігання такому підтопленню;

класифікація території України за довготривалими причинами

підтоплення та картографування підтоплених територій.

Організаційне забезпечення

Сприяння взаємодії та забезпечення координації діяльності

міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої

влади, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств,

установ та організацій незалежно від підпорядкування та форми

власності щодо виконання Програми, а також коригування

передбачених нею заходів відповідно до наявних фінансових,

матеріальних та організаційних можливостей покладається на

Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій.

Організація виконання Програми здійснюється центральним

органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища за участю центрального органу виконавчої влади з питань

житлово-комунального господарства - у межах міст і селищ та за

участю центрального органу виконавчої влади з питань водного

господарства - у межах сільських населених пунктів і

сільськогосподарських угідь, на регіональному рівні - місцевими

органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень.

Проблеми, пов'язані з підтопленням земель, потребують

невідкладного розв'язання як на державному, так і на місцевому

рівні. Для цього необхідно розробити і затвердити в установленому

порядку місцеві програми запобігання і боротьби з підтопленням

земель, передбачивши в них першочергові заходи, спрямовані на

вирішення питань:

виділення територій з найбільш небезпечним порушенням

гідроекологічних умов; удосконалення системи моніторингу, в тому

числі шляхом впровадження постійно діючих моделей, сучасних

технологій дистанційного зондування Землі, а також створення та

обладнання моніторингових центрів;

удосконалення механізму визначення обсягу видатків на

стабілізацію гідроекологічної ситуації в межах територій

регіонального підтоплення з підвищеним ризиком виникнення

надзвичайних ситуацій;

розроблення комплексу заходів щодо стабілізації

гідроекологічного стану територій підтоплення та забезпечення їх

сталого соціально-економічного розвитку.

Фінансове забезпечення

Загальнодержавний рівень проблеми підтоплення земель зумовлює

обов'язковість централізованого бюджетного фінансування

невідкладних заходів із запобігання надзвичайним екологічним

ситуаціям, пов'язаним з підтопленням, у поєднанні з виділенням

коштів місцевих бюджетів, ефективним використанням коштів фондів

охорони навколишнього природного середовища всіх рівнів. Важливим

фактором успішного здійснення заходів є залучення коштів

підприємств, установ та організацій різних форм власності та

фізичних осіб (за їх згодою).

Для фінансування заходів щодо виконання Програми потрібні

кошти в обсязі близько 629 млн. гривень, у тому числі

на 2005-2009 роки - 214,95 млн. гривень. Показники вартості

здійснення заходів визначено у цінах 2003 року. Через відсутність

можливості з об'єктивних причин точно визначити вартість робіт,

передбачених Програмою в тій частині, що стосується регіонального

запобігання і боротьби з підтопленням земель (додаток), оцінювання

проведено за питомими показниками витрат на виконання аналогічних

видів робіт, визначених у рамках діючих програм захисту земель від

шкідливої дії вод, ліквідації наслідків підтоплення.

VI. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює центральний орган

виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного

середовища разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим,

обласними, Київською та Севастопольською міськими

держадміністраціями.

Центральний орган виконавчої влади з питань охорони

навколишнього природного середовища подає Кабінетові Міністрів

України до 1 лютого наступного за звітним року інформацію про хід

виконання завдань, визначених Програмою.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на

забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку,

встановленому бюджетним законодавством.

VII. Очікувані результати

У результаті здійснення визначених у Програмі заходів буде

створено умови для відновлення водорегулювальної функції

водозбірних територій, максимального відтворення природних

параметрів водних об'єктів і земель. Зменшиться ризик розвитку

надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, що

виникають унаслідок масового підтоплення земель,

відновлюватиметься біорізноманіття та нормальна життєдіяльність

населення.

Додаток

до Програми

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо виконання Програми

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Найменування заходу |Відповідальні| Строк | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

|за виконання |виконання,|------------------------------------------------------------

| | роки | за роками (етапами)

| | |------------------------------------------------------------

| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |перший| другий |загальний

| | | | | | | | етап |і третій| обсяг

| | | | | | | | | етапи |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Упорядкування Мінприроди, 2005-2009 300 100 50 50 50 550 550

структури природних Держкомпри-

територій і земель, які родресурсів,

інтенсивно Держводгосп,

використовуються, Національна

оптимізація водного академія наук

балансу річкових

басейнів, здійснення

комплексної оцінки стану

підтоплених земель,

прогнозування розвитку