сім'ї, включених до ордера.

71. Видача ордерів на жилі приміщення у військових містечках

провадиться в порядку, передбаченому законодавством Союзу РСР.

72. При вселенні в надане жиле приміщення громадянин здає

ордер у житлово-експлуатаційну організацію, а за її відсутності -

відповідному підприємству, установі, організації; ордер

зберігається як документ суворої звітності. Одночасно подаються

паспорти усіх членів сім'ї, включених до ордера, з відміткою про

виписку з попереднього місця проживання.

73. Ордер на жиле приміщення може бути визнано недійсним у

судовому порядку у випадках подання громадянами не відповідаючих

дійсності відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов,

порушення прав інших громадян або організацій на зазначене в

ордері жиле приміщення, неправомірних дій службових осіб при

вирішенні питання про надання жилого приміщення, а також в інших

випадках порушення порядку і умов надання жилих приміщень.

Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено

протягом трьох років з дня його видачі.

Додаток N 1

до Правил обліку громадян, які потребують

поліпшення житлових умов, і надання їм

жилих приміщень в Українській РСР

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК

працівників ________________________________________________, які

(назва підприємства, установи, організації)

перебувають на обліку у виконавчому комітеті Ради народних

депутатів ________________________________________________________

(назва населеного пункту)

—————————————————————————————————————————————————————————————————

NN|Прізвище,|Назва |Вид |Дата |Дата |Дата і но- |Відмітка|При-

|ім'я, по |викон-|черго-|взят-|вклю-|мер рішення|про вик-|мітка

|батькові |кому, |вості |тя на|чення|про надання|лючення |

|працівни-|в яко-|надан-|облік|до |жилого при-|з конт- |

|ка і чле-|му |ня жи-| |спис-|міщення, |рольного|

|нів |пра- |лого | |ку |кількість |списку |

|сім'ї, |цівник|примі-| |пер- |кімнат, |(дата, |

|які пере-|пере- |щення | |шо- |розмір жи- |підста- |

|бувають |буває |(зага-| |чер- |лої площі |ва) |

|разом з |на |льна | |гови-| | |

|ним на |обліку|черга,| |ків | | |

|обліку | |у пер-| | | | |

| | |шу | | | | |

| | |чергу)| | | | |

——+—————————+——————+——————+—————+—————+———————————+————————+—————

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток N 2

до Правил обліку громадян, які потребують

поліпшення житлових умов, і надання їм

жилих приміщень в Українській РСР

Штамп

ДОВІДКА

з місця проживання про склад сім'ї та прописку

Дана гр. ________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

в тому, що він (вона) проживає і ________________________________

(постійно, тимчасово)

прописаний(а) у _________________________ по вул. _______________

(назва населеного пункту)

будинок N _________, кв. N _________________, яка складається з

(ізольована,комунальна)

______ кімнат жилою площею _________ на ________ поверсі ________

поверхового будинку, що належить ________________________________

_________________________________________________________________

Особовий рахунок відкрито на ім'я гр. _______________________

Благоустрій будинку _________________________________________

_________________________________________________________________

(водопровід, каналізація, центральне опалення, ванна або душ,

_________________________________________________________________

газ, ліфт і т.п.)

Технічний стан будинку і характеристика жилого приміщення

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

У цьому жилому приміщенні проживає _________ членів сім'ї:

—————————————————————————————————————————————————————————————————

NN|Прізвище, |Родинні від-|Рік | Дата прописки |Відмітка про

пп|ім'я, по |носини з |народ-|————————————————|виписку тим-

|батькові |особою, на |ження |у дано-|у даному|часово від-

| |ім'я якої | |му при-|населе- |сутнього чле-

| |відкрито | |міщенні|ному |на сім'ї, за

| |особовий ра-| | |пункті |яким зберіга-

| |хунок | | | |ється жиле

| | | | | |приміщення

—————————————————————————————————————————————————————————————————

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Сусіди по квартирі:

1.______________________, сім'я з ___ чол.займає ___кімн.___ кв.м

(прізвище та ініціали)

2.______________________ -"- ___ -"- ___ -"- ___ -"-

3.______________________ -"- ___ -"- ___ -"- ___ -"-

4.______________________ -"- ___ -"- ___ -"- ___ -"-

5._____________________ -"- ___ -"- ___ -"- ___ -"-

Керівник організації,

яка здійснює експлуатацію жилого будинку ____________

(підпис)

Паспортистка ____________

(підпис)

Бухгалтер ____________

(підпис)

Печатка

Примітка. Особі, яка проживає у будинку, що належить

громадянинові на праві особистої власності, довідка

видається і підписується власником будинку та

завіряється у порядку, встановленому виконкомом

відповідної місцевої Ради народних депутатів.

Додаток N 3

до Правил обліку громадян, які потребують

поліпшення житлових умов, і надання їм

жилих приміщень в Українській РСР

КНИГА

реєстрації заяв громадян про взяття

на квартирний облік

_____________________________________________________________

(назва виконкому місцевої Ради народних депутатів або

підприємства, установи, організації і населеного пункту)

Розпочата ________________ 19____ р.

Закінчена ________________ 19____ р.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

NN|Дата надходження заяви|Прізвище,|Зміст, дата і номер |Дата і

пп|і доданих до неї доку-|ім'я, по |рішення виконкому, |номер

|ментів |батькові,|спільного рішення |листа

| |адреса |адміністрації (органу|заявни-

| |заявника |громадської організа-|кові

| | |ції) і профкому |

——+——————————————————————+—————————+—————————————————————+———————

1 | 2 | 3 | 4 | 5

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток N 4

до Правил обліку громадян, які потребують

поліпшення житлових умов, і надання їм

жилих приміщень в Українській РСР

КНИГА

обліку осіб, які перебувають на черзі на одержання

жилих приміщень

__________________________________________________________

(назва виконкому місцевої Ради народних депутатів або

__________________________________________________________

підприємства, установи, організації та населеного пункту)

Розпочата ________________ 19____ р.

Закінчена ________________ 19____ р.

—————————————————————————————————————————————————————————————————

NN|Прізви- |Місце ро-|Місце |Адреса, |З якого|Дата і |Дата і |

пп|ще,ім'я,|боти зая-|роботи|коротка |часу |номер |номер |

|по бать-|вника, |членів|характе-|прожи- |рішення |рішення |

|кові,рік|його по- |сім'ї |ристика |вають і|виконко-|виконкому|

|народ- |сада,стаж|заяв- |займано-|пропи- |му міс- |місцевої |

|ження |роботи на|ника |го жило-|сані у |цевої |Ради про |

|заявника|даному | |го при- |даному |Ради або|затверд- |

|і членів|підприєм-| |міщення |населе-|рішення |ження рі-|

|його |стві, в | |та його |ному |адміні- |шення |

|сім'ї |установі,| |відомча |пункті |страції |адміні- |

| |організа-| |належ- | |(органу |страції |

| |ції | |ність | |громад- |(органу |

| | | | | |ської |громад- |

| | | | | |органі- |ської |

| | | | | |зації) і|органі- |

| | | | | |профкому|зації) і |

| | | | | |про |профкому |

| | | | | |взяття |про |

| | | | | |на облік|взяття |

| | | | | | |на облік |

——+————————+—————————+——————+————————+———————+————————+—————————|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Продовження додатка N 4

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Підстава для |Дата і номер |Відмітка |Дата і |Рішення |При-

взяття на облік |рішення ви- |про пере-|номер |про знят-|мітка

(відсутність |конкому міс- |реєстра- |рішення|тя з об- |

встановленого |цевої Ради |цію |про на-|ліку (ви-|

розміру жилої |або рішення | |дання |ключення |

площі, невідпо- |адміністрації| |жилого |з числа |

відність жилого |(органу гро- | |примі- |осіб, які|

приміщення вста-|мадської ор- | |щення, |перебува-|

новленим сані- |ганізації) і | |кіль- |ють на |

тарним і техніч-|профкому про | |кість |обліку |

ним вимогам і |включення до | |кімнат,| |

т.п.) |списку першо-| |розмір | |

|черговиків | |жилої | |

| | |площі, | |

| | |адреса | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

—————————————————+—————————————+—————————+———————+—————————+——————

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток N 5

до Правил обліку громадян, які потребують

поліпшення житлових умов, і надання їм

жилих приміщень в Українській РСР

СПИСОК

осіб, які користуються правом першочергового

одержання жилих приміщень

_________________________________________________________

(назва виконкому місцевої Ради народних депутатів або

підприємства, установи, організації та населеного пункту)

—————————————————————————————————————————————————————————————————

NN|Прізвище,|Підстава |Дата і |Дата і |Дата і |Рішення |При-

пп|ім'я, по |для вклю-|номер |номер |номер |про |мітка

|батькові |чення до |рішення |рішення |рішення|виклю- |

|заявника |списку |виконко-|виконкому|про на-|чення із|

|і членів | |му міс- |місцевої |дання |списку |

|його | |цевої |Ради про |жилого | |

|сім'ї, | |Ради або|затверд- |примі- | |

|які пере-| |рішення |ження рі-|щення, | |

|бувають | |адміні- |шення |кіль- | |

|з ним на | |страції |адміні- |кість | |

|обліку | |(органу |страції |кімнат,| |

| | |громад- |(органу |розмір | |

| | |ської |громад- |жилої | |

| | |органі- |ської |площі | |

| | |зації) і|органі- | | |

| | |профкому|зації) і | | |

| | |про |профкому | | |

| | |включен-|про вклю-| | |

| | |ня до |чення до | | |

| | |списку |списку | | |

——+—————————+—————————+————————+—————————+———————+————————+——————

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток N 6

до Правил обліку громадян, які потребують

поліпшення житлових умов, і надання їм

жилих приміщень в Українській РСР

СПИСОК

громадян, які користуються правом позачергового

одержання жилих приміщень

_________________________________________________________

(назва виконкому місцевої Ради народних депутатів або

підприємства, установи, організації і населеного пункту)

—————————————————————————————————————————————————————————————————

NN|Прізви- |Місце |Підста-|Дата і |Дата і |Дата і |Рішен-|При-

пп|ще,ім'я,|роботи |ва для |номер |номер |номер |ня про|міт-

|по бать-|і поса-|вклю- |рішення|рішення |рішення|виклю-|ка

|кові,рік|да за- |чення |про |виконкому|про на-|чення |

|народ- |явника |до |вклю- |місцевої |дання |із |

|ження | |списку |чення |Ради про |жилого |списку|

|заявника| | |до |затверд- |примі- | |

|і членів| | |списку |ження рі-|щення, | |

|його | | | |шення |кіль- | |

|сім'ї | | | |адміні- |кість | |

| | | | |страції |кімнат,| |

| | | | |(органу |розмір | |

| | | | |громад- |жилої | |

| | | | |ської |площі | |

| | | | |органі- | | |

| | | | |зації) і | | |

| | | | |профкому | | |

| | | | |про вклю-| | |

| | | | |чення до | | |

| | | | |списку | | |

——+————————+———————+———————+———————+—————————+———————+——————+————

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток N 7

до Правил обліку громадян, які потребують

поліпшення житлових умов, і надання їм

жилих приміщень в Українській РСР

Виконавчий комітет ______________________ Ради народних депутатів

_____________________________ "___" ____________ 19___ р.

КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА НА ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ N ______ серія ______

Ордер виданий гр. _______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

з сім'єю з ____ чоловік на право зайняття жилого приміщення жилою

площею ______________ кв.м, яке складається з ___________________

(кількість кімнат)

у квартирі ___________________________ за адресою _______________

(ізольована, комунальна)

_____________________________ будинок N _________ корпус N ______

(вулиця, проспект, провулок)

квартира N _________

Підстава видачі ордера ______________________________________

_________________________________________________________________

Дані про особу, на ім'я якої видано ордер ___________________

_________________________________________________________________

(місце перебування на обліку, місце роботи і посада)

_________________________________________________________________

СКЛАД СІМ'Ї

—————————————————————————————————————————————————————————————————

NN| Прізвище, ім'я, по батькові|Родинні відносини з особою,