Про затвердження типових положень про управління (відділ) житлово-комунального господарства обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у м.м. Києві та Севастополі державної адміністрації


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 16 червня 2004 р. N 777

Київ

Про затвердження типових положень про

управління (відділ) житлово-комунального

господарства обласної, Київської та Севастопольської

міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі

державної адміністрації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про управління житлово-комунального

господарства обласної державної адміністрації;

Типове положення про управління житлово-комунального

господарства Київської та Севастопольської міської державної

адміністрації;

Типове положення про відділ житлово-комунального господарства

районної державної адміністрації;

Типове положення про управління (відділ) житлово-комунального

господарства районної у мм. Києві та Севастополі державної

адміністрації.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету

Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 червня 2004 р. N 777

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про управління житлово-комунального господарства

обласної державної адміністрації

1. Управління житлово-комунального господарства обласної

державної адміністрації (далі - управління) є структурним

підрозділом облдержадміністрації, що утворюється її головою.

Управління підзвітне і підконтрольне голові облдержадміністрації

та Держжитлокомунгоспу.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією

( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України і

Кабінету Міністрів України, наказами Держжитлокомунгоспу,

розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями відповідних

органів місцевого самоврядування, а також Положенням про

управління.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення на території області реалізації державної

політики у сфері житлово-комунального господарства та міського

електротранспорту (далі - житлово-комунальне господарство)

насамперед щодо організації і виконання заходів з його

реформування;

аналіз стану житлово-комунального господарства області та

підготовка пропозицій до проектів обласного бюджету щодо

фінансування регіональних програм розвитку житлово-комунального

господарства і благоустрою населених пунктів, інженерного захисту

територій та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів;

забезпечення в межах своїх повноважень додержання вимог

нормативно-правових актів з питань житлово-комунального

господарства;

організація виконання державних програм, розроблення і

реалізація регіональних програм розвитку житлово-комунального

господарства, подання пропозицій до проектів регіональних програм

соціально-економічного розвитку області щодо поліпшення

комунального обслуговування населення та благоустрою населених

пунктів, охорони навколишнього природного середовища,

енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого

середовища;

виконання функцій управління у сфері житлово-комунального

господарства; координація діяльності відповідних структурних

підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування, а також роботи підприємств, установ та організацій

житлово-комунального господарства;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань

організації обслуговування населення підприємствами

житлово-комунального господарства, організаційно-методичного

забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів

виконавчих органів відповідних рад;

координація у межах своєї компетенції діяльності суб'єктів

природних монополій;

здійснення державного контролю за додержанням правил

комунального обслуговування та благоустрою населених пунктів;

вирішення інших питань у сфері житлово-комунального

господарства відповідно до законодавства.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування

державної житлової політики та реформування і розвитку

житлово-комунального господарства;

2) готує пропозиції до проектів обласного бюджету щодо

фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових

будинків, регіональних програм розвитку житлово-комунального

господарства та благоустрою населених пунктів, інженерного захисту

територій та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів і

подає їх на розгляд облдержадміністрації;

3) організовує виконання державних програм та розроблення і

реалізацію регіональних програм у сфері житлово-комунального

господарства, подає пропозиції до проектів регіональних програм

соціально-економічного розвитку області щодо поліпшення

комунального обслуговування населення та благоустрою населених

пунктів, охорони навколишнього природного середовища,

енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого

середовища;

4) готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

удосконалення структури управління та розвитку

житлово-комунального господарства області;

розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації

житлово-комунального господарства та формування ринку

житлово-комунальних послуг;

удосконалення системи соціального захисту населення

(споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних

нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

проведення інвестиційної політики у сфері будівництва,

реконструкції і капітального ремонту об'єктів житлово-комунального

господарства та інженерного захисту територій населених пунктів;

удосконалення управління майном підприємств, установ і

організацій житлово-комунального господарства;

5) забезпечує здійснення заходів з реформування

житлово-комунального господарства відповідно до державної і

регіональної програм на засадах прозорості та гласності;

6) сприяє розробленню проектів благоустрою населених пунктів;

7) проводить моніторинг стану виконання державних, галузевих

та науково-технічних програм, дебіторсько-кредиторської

заборгованості підприємств галузі;

8) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих

на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства

області в осінньо-зимовий період, а також об'єктів галузі в умовах

виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх

наслідків, проводить моніторинг підготовки житлово-комунального

господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

9) забезпечує контроль за виконанням рішень центральних

органів виконавчої влади та облдержадміністрації з питань

житлово-комунального господарства;

10) здійснює контроль за додержанням вимог

нормативно-правових актів з питань житлово-комунального

господарства та станом експлуатації і утримання житлового фонду,

об'єктів комунального господарства;

11) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на

підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального

господарства та наявного житлового фонду засобами обліку і

регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до

охорони навколишнього природного середовища та раціонального

використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного

стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного

і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та

водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів,

ліквідації його наслідків;

14) проводить організаційну та методичну роботу, спрямовану

на реалізацію державної політики у сфері охорони праці та

соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;

15) сприяє формуванню та розвиткові комунальної служби у

сільській місцевості;

16) готує пропозиції щодо визначення умов укладення

(розірвання) контрактів з керівниками підприємств, установ та

організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрацій,

а також погоджує призначення на посаду і звільнення з посади

керівників цих підприємств;

17) здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних

для виконання своїх завдань, у порядку, встановленому

законодавством;

18) розглядає в установленому порядку у межах своєї

компетенції звернення громадян, підприємств, установ і

організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідних

заходів для вирішення порушених ними питань;

19) інформує населення через засоби масової інформації про

програми розвитку комунального господарства району, організовує їх

громадське обговорення;

20) виконує інші функції, передбачені законодавством.

5. Відділ має право:

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної

держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань

громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що

належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних

підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого

самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,

документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної

статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання

покладених на нього завдань.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань

взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації,

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та

організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і

звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням

із заступником голови та начальником управління

житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

8. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну

відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання

покладених на відділ завдань;

затверджує функціональні обов'язки працівників відділу та

визначає ступінь їх відповідальності;

подає на розгляд голови райдержадміністрації кошторис і

штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду

оплати праці його працівників;

готує пропозиції щодо призначення на посаду і звільняє з

посади працівників відділу.

9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в

межах виділених асигнувань визначає голова райдержадміністрації.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 червня 2004 р. N 777

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про управління (відділ) житлово-комунального

господарства районної у мм. Києві та

Севастополі державної адміністрації

1. Управління (відділ) житлово-комунального господарства

районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі -

управління (відділ)) є її структурним підрозділом, підзвітним і

підконтрольним голові райдержадміністрації та управлінню

житлово-комунального господарства міськдержадміністрації.

2. Управління (відділ) у своїй діяльності керується

Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента

України, Кабінету Міністрів України, наказами Держжитлокомунгоспу,

розпорядженнями голови міської держадміністрації, районної у місті

держадміністрації та рішеннями відповідного органу місцевого

самоврядування, прийнятими в межах його компетенції, наказами

начальника управління житлово-комунального господарства міської

держадміністрації, а також Положенням про управління (відділ).

3. Основними завданнями управління (відділу) є:

забезпечення на території району реалізації державної

політики у сфері житлово-комунального господарства насамперед щодо

організації і здійснення заходів з його реформування;

аналіз стану житлово-комунального господарства району міста

та підготовка пропозицій до проекту місцевого бюджету щодо

фінансування районних програм розвитку житлово-комунального

господарства і благоустрою району;

організація виконання державних програм, розроблення і

реалізація місцевих програм розвитку житлово-комунального

господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм

соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення

комунального обслуговування населення та благоустрою території

району, охорони навколишнього природного середовища,