("едалтерованим"), якщо він:

містить отруйну або шкідливу речовину, яка робить його

небезпечним для здоров'я людини (за винятком речовин, які не є

доданими речовинами, якщо такі речовини є присутніми на рівнях, що

не вважаються шкідливими для здоров'я людини);

містить додані отруйні або шкідливі речовини (за винятком

пестицидів у сільськогосподарській сировині, а також харчових

добавок, барвників або лікарських препаратів для тварин, які

дозволені і не перевищують встановлених максимальних меж залишків

або рівнів включення);

не відповідає обов'язковим мінімальним специфікаціям якості;

підготовлений, запакований чи у будь-який інший спосіб

вироблений або знаходиться в обігу у такий спосіб чи за таких

умов, що може спричинити його забруднення та небезпеку для

здоров'я людини;

повністю або частково отриманий з хворої тварини або тварини,

що була забитою у будь-який інший спосіб, ніж на скотобійні, яка

знаходиться під наглядом;

знаходиться у контейнері або упаковці, який частково або

повністю складається з отруйних або шкідливих речовин (речовини),

що може зробити харчовий продукт небезпечним для здоров'я людини;

цілеспрямовано підданий іррадіації, за винятком використання

іррадіаційної технології для прийнятних технічних цілей і

відповідно до встановлених міжнародних вимог безпечного

використання та застосування радіаційної іонізуючої технології;

містить харчову добавку, яка не затверджена для використання

в Україні, або харчову добавку, яка не дозволена для використання

у певному харчовому продукті, або харчову добавку, яка затверджена

для використання у певному харчовому продукті, але була включена в

обсязі, що перевищує рівень включень, встановлений санітарними

заходами або технічними регламентами, або, якщо такі відсутні, -

рівень включень, встановлений відповідними міжнародними

організаціями;

містить пестициди або ветеринарні препарати чи їх залишки,

які не дозволені у харчовому продукті, або залишки пестицидів чи

ветеринарних препаратів у харчовому продукті перевищують

максимальні межі залишку, встановлені санітарними заходами, або,

якщо останні відсутні, - максимальні межі залишку, встановлені

відповідними міжнародними організаціями;

якщо будь-який корисний інгредієнт був частково або повністю

виключений з харчового продукту, якщо будь-яка речовина була

частково або повністю замінена в харчовому продукті, якщо

пошкодження або недоброякісність харчового продукту була прихована

у будь-який спосіб або для збільшення обсягу чи ваги, або для

зменшення його якості чи властивостей, або необґрунтовано

(безпідставно) робить його більш привабливим чи таким, що має

більшу цінність;

іншим чином не відповідає відповідним санітарним заходам або

технічним регламентам;

забруднення - внесення або наявність (потрапляння або

контамінація) забруднюючої речовини у харчовому продукті або в

об'єктах, з якими харчовий продукт контактує;

забруднююча речовина - будь-яка біологічна речовина, в тому

числі організми, мікроорганізми та їх частини, або хімічна

речовина, стороння домішка чи інша речовина, що ставить під

загрозу безпечність та придатність харчового продукту;

заінтересовані торгові партнери - держави та інші суб'єкти

міжнародного права, що є учасниками багатосторонніх та

двосторонніх угод, учасником яких є також Україна, які регулюють

застосування санітарних заходів, а також члени відповідних

міжнародних організацій, членом яких є Україна;

звід правил - збірник підзаконних актів у сфері безпечності

та якості харчових продуктів;

ідентифікація - процедура підтвердження відповідності

органолептичних, біологічних, фізичних та хімічних параметрів і

властивостей, специфічних для даного виду харчового продукту, тим

параметрам і властивостям, які зазначаються при етикетуванні цього

харчового продукту, а також процедура підтвердження

загальновизнаної назви даного виду продукту, торговельної марки

та/або комерційного (фірмового) найменування;

коптильний ароматизатор - коптильний екстракт, що

використовується при традиційних процесах коптіння харчових

продуктів;

м'ясо - всі їстівні частини тварини;

максимальна межа залишків (максимально допустимий рівень

залишків) - максимально допустимий вміст у харчових продуктах або

тваринних кормах певної речовини, включаючи пестициди, ветеринарні

препарати, кормові добавки, залишки допоміжного матеріалу для

переробки та іншу хімічну чи біологічну речовину, яка свідомо

застосовується та/або вимагається технологією вирощування,

зберігання, транспортування, виробництва харчових продуктів і

залишки якої, включаючи похідні цієї речовини, такі як продукти

конверсії, обміну речовин, реакції, що мають токсикологічне

значення і є небезпечними для людей у разі перевищення їх

максимально допустимого вмісту у харчових продуктах, що

споживаються людьми;

максимальний рівень - максимальний вміст (концентрація)

забруднюючої речовини у харчовому продукті або кормах для тварин,

які є допустимими для такого продукту;

міжнародний ветеринарний (санітарний) сертифікат -

сертифікат, форма та зміст якого відповідає рекомендаціям

відповідних міжнародних організацій та видається державним лікарем

ветеринарної медицини в країні експорту згідно з інструкціями

відповідних міжнародних організацій і засвідчує стан здоров'я

тварин та/або вимоги щодо охорони здоров'я людини, яким повинен

відповідати харчовий продукт, що експортується;

міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації - стандарти,

інструкції та рекомендації, що розроблені та прийняті Комісією з

Кодексу Аліментаріус, ВООЗ, МЕБ та іншими міжнародними

організаціями, якими розробляються рекомендації, інструкції та

стандарти, пов'язані із захистом здоров'я та життя людей від

харчових ризиків;

мінімальні специфікації якості - характеристики якості,

встановлені у вигляді органолептичних, хімічних, біологічних та

фізичних характеристик харчового продукту, яким повинен

відповідати певний харчовий продукт для того, щоб вважатися

придатним для споживання людиною протягом його терміну

придатності;

належна практика виробництва - практика виробництва харчових

продуктів і допоміжних засобів та матеріалів для виробництва та

обігу харчових продуктів, яка необхідна для виробництва безпечних

та якісних продуктів, що відповідають технічним регламентам,

санітарним заходам та іншим вимогам, що визначені у цьому Законі;

належний рівень захисту здоров'я людей - рівень захисту, що

вважається достатнім при розробці санітарних заходів для захисту

здоров'я та життя людей від несприятливого впливу, стосовно якого

розробляються ці санітарні заходи, тобто прийнятний рівень ризику

від настання несприятливого впливу;

небезпечний фактор (у харчових продуктах) - будь-який

хімічний, фізичний, біологічний чинник, речовина, матеріал або

продукт, що впливає або за певних умов чи рівнів концентрації може

негативно впливати через харчування на здоров'я людини;

небезпечний харчовий продукт - харчовий продукт, який не

відповідає вимогам, встановленим цим Законом;

недійсний міжнародний ветеринарний (санітарний) сертифікат -

сертифікат, який оформлений нерозбірливо, містить неповні або

недостовірні відомості, строк дії якого закінчився, має

незасвідчені виправлення або підчистки, містить суперечливу або

несумісну інформацію, складений мовою, яка не сумісна із

офіційними зразками сертифікатів, виданий на харчові продукти,

імпорт яких заборонено, або іншим чином не відповідає вимогам

країни призначення харчового продукту;

необроблений харчовий продукт тваринного походження - м'ясо,

риба, молюски і ракоподібні, у тому числі свіжі, охолоджені або

заморожені, та яйця, молоко, мед та їх продукти, які були

вироблені шляхом зміни їх первинного стану без додавання харчових

добавок, ароматизаторів або інших харчових продуктів;

неправильно маркований харчовий продукт - харчовий продукт

вважається неправильно маркованим, якщо:

етикетка підроблена або вводить в оману;

харчовий продукт продається під назвою іншого продукту;

інформація на етикетці представлена недержавною мовою;

харчовий продукт упакований, заповнений у тару або

підготовлений таким чином, що це вводить в оману;

етикетка харчового продукту не відповідає обов'язковим

вимогам цього Закону щодо етикетування харчового продукту;

етикетка містить слова, словосполучення або дані, які важко

прочитати або зрозуміти звичайному споживачу за звичайних умов

використання, показу та продажу товару;

харчовий продукт піддавався дозволеній радіоактивній обробці

у будь-якій формі з метою збереження та забезпечення безпечності

харчового продукту, а інформація про назву та адресу виробника,

який здійснив радіоактивну обробку, не зазначена на етикетці

згідно з вимогами етикетування, що визначені у цьому Законі, за

винятком нефасованого товару, який не має етикеток та інформація

стосовно якого повинна супроводжувати обіг, зазначатися у

супровідному документі, який засвідчує те, що нефасований харчовий

продукт піддавався радіоактивній обробці;

новий харчовий продукт - харчовий продукт, включаючи

інгредієнти такого харчового продукту, який ще не виходив на

споживчий ринок України, тому що цей харчовий продукт:

має нову або цілеспрямовано модифіковану первісну молекулярну

структуру;

містить або складається з генетично модифікованих організмів;

виготовлений з, але не містить генетично модифіковані

організми;

містить або виділений з мікроорганізмів, грибів та

водоростей;

містить або виділений з рослин та інгредієнтів харчових

продуктів, виділених із тварин, за винятком харчових продуктів,

включаючи інгредієнти цих харчових продуктів, що отримані за

традиційними методами розведення тварин та мають історію

безпечного харчового споживання;

вироблений шляхом застосовування виробничого процесу, що

раніше не використовувався і який може призвести до значних змін у

складі та структурі харчових продуктів або інгредієнтів цих

харчових продуктів та вплинути на їх поживну цінність, обмін

речовин або рівень небезпечних факторів;

об'єкти санітарних заходів - харчові продукти, включаючи

харчові продукти для спеціального дієтичного споживання,

функціональні харчові продукти, а також харчові добавки,

ароматизатори, дієтичні добавки та допоміжні матеріали для

переробки, допоміжні засоби та матеріали для виробництва та обігу;

обіг - переміщення (транспортування) або зберігання та

будь-які дії, пов'язані з переходом права власності чи володіння,

включаючи продаж, обмін або дарування;

обладнання та інвентар - устаткування, машини, кухонні

приладдя, кухонна техніка, столові приладдя, інструменти та інші

засоби, поверхні яких безпосередньо контактують з харчовим

продуктом під час його виробництва та обігу;

обов'язкові параметри безпечності - науково обґрунтовані та

затверджені у встановленому законодавством порядку параметри

(санітарні нормативи), включаючи максимальні межі залишків (далі -

ММЗ), максимальні рівні (далі - МР), допустимі добові дози (далі -

ДДД), рівні включень, недотримання яких у харчових продуктах може

призвести до шкідливого впливу на здоров'я людини;

одиниця упаковки (контейнер) - будь-яка упаковка, включаючи

обгортку, незалежно від матеріалу і форми, яка частково або

повністю покриває харчовий продукт, для його постачання як окремої

одиниці (контейнер може містити кілька упаковок);

оператор потужностей - виробник, який здійснює передбачені

цим Законом види діяльності, використовуючи потужності (об'єкти),

які належать йому на правах власності або користування;

оцінка ризику - науково обґрунтований процес, який

складається з ідентифікації небезпеки, характеристики небезпеки,

оцінки впливу, характеристики ризику;

партія - будь-яка визначена кількість харчового продукту з

однаковою назвою та властивостями, який вироблений за однакових

умов на одній і тій самій потужності (об'єкті);

пестициди - токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин

хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення,

регуляції та припинення розвитку гризунів, бур'янів, деревної або

чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб та шкідливих

організмів, внаслідок дії яких уражаються рослини, тварини, люди і

завдається шкода матеріальним цінностям та людям, які споживають

харчові продукти, якщо залишкові рівні пестицидів у таких

продуктах перевищують ММЗ. Крім пестицидів, включають також