З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про якість та

безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 50, ст.533 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до Закону України "Про якість та безпеку

харчових продуктів і продовольчої сировини"

(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 19, ст. 98),

виклавши його в такій редакції:

"З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про безпечність та якість харчових продуктів

Цей Закон регулює відносини між органами виконавчої влади,

виробниками, продавцями (постачальниками) та споживачами харчових

продуктів і визначає правовий порядок забезпечення безпечності та

якості харчових продуктів, що виробляються, знаходяться в обігу,

імпортуються, експортуються.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому

значенні:

агропродовольчий ринок - спеціально оснащене та відведене

місце, що використовується для надання послуг зі створення

належних умов для продажу сільськогосподарської продукції, що

визначена цим Законом;

акредитована лабораторія - лабораторія, що акредитована

згідно з відповідним законодавством України або міжнародними

процедурами акредитації;

аналіз ризику - процес, що складається з трьох

взаємопов'язаних компонентів: оцінка ризику, управління

(керування) ризиком та повідомлення про ризик;

арбітражне дослідження - лабораторні дослідження, що

проводяться на вимогу особи, яка оскаржує результати попереднього

лабораторного дослідження;

ароматизатори - ароматичні речовини, ароматичні препарати,

технологічні ароматизатори, коптильні ароматизатори та їх суміші;

ароматичний препарат - продукт, який не є ароматичною

речовиною, концентрований чи неконцентрований, який має ароматичні

властивості та який отримують шляхом здійснення відповідних

фізичних процесів (у тому числі дистиляції та екстрагування

розчинника) або за допомогою ензиматичних чи мікробіологічних

процесів з матеріалів рослинного чи тваринного походження, які

беруться в сирому вигляді або після переробки в цілях споживання

людиною із застосуванням традиційних способів приготування

харчових продуктів (у тому числі обезводнення, висушування та

ферментації);

ароматична речовина - певна хімічна речовина, що надає аромат

(ароматизує):

шляхом здійснення відповідних фізичних процесів (у тому числі

дистиляції та екстрагування розчинника) або за допомогою

ензиматичних чи мікробіологічних процесів у матеріалах рослинного

чи тваринного походження, які беруться в сирому вигляді або після

переробки в цілях споживання людиною із застосуванням традиційних

способів приготування харчових продуктів (у тому числі

обезводнення, висушування та ферментації);

шляхом хімічного синтезу або виділення хімічними способами,

причому цей ароматизатор за хімічними властивостями є ідентичним

природній субстанції, що міститься в цій речовині рослинного чи

тваринного походження, як зазначено в абзаці дев'ятому цієї

статті;

шляхом хімічного синтезу, але цей ароматизатор за хімічними

властивостями не є ідентичним природній субстанції, що міститься в

цій речовині рослинного чи тваринного походження, як зазначено в

абзаці дев'ятому цієї статті;

безпечність харчового продукту - стан харчового продукту, що

є результатом діяльності з виробництва та обігу, яка здійснюється

з дотриманням вимог, встановлених санітарними заходами та/або

технічними регламентами, та забезпечує впевненість у тому, що

харчовий продукт не завдає шкоди здоров'ю людини (споживача), якщо

він спожитий за призначенням;

безпечний харчовий продукт - харчовий продукт, який не

створює шкідливого впливу на здоров'я людини безпосередньо чи

опосередковано за умов його виробництва та обігу з дотриманням

вимог санітарних заходів та споживання (використання) за

призначенням;

державний інспектор ветеринарної медицини

(далі - ветеринарний інспектор) - лікар ветеринарної медицини,

який працює у Державному департаменті ветеринарної медицини

(далі - Департамент) та його територіальних органах, регіональній

службі ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному

кордоні та транспорті, інших державних установах ветеринарної

медицини, які мають повноваження державного інспектора

ветеринарної медицини за посадою, або лікарі ветеринарної

медицини, які уповноважені Департаментом або у випадку іноземної

країни її відповідним державним ветеринарним органом здійснювати

інспектування тварин та харчових продуктів, підконтрольних

ветеринарній службі, з метою захисту здоров'я людини та/або

здоров'я тварин та, якщо це необхідно для міжнародної або

внутрішньої торгівлі, здійснювати їх сертифікацію згідно з

вимогами відповідних міжнародних організацій та законодавства

України;

ветеринарні документи - міжнародний ветеринарний сертифікат,

ветеринарне свідоцтво, ветеринарна картка та довідки, видані

державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими

лікарями ветеринарної медицини, що підтверджують

ветеринарно-санітарний стан харчових продуктів, підконтрольних

ветеринарній службі.

Державна ветеринарно-санітарна експертиза - комплекс

необхідних лабораторних та спеціальних досліджень, які проводяться

спеціалістами ветеринарної медицини державних установ ветеринарної

медицини, стосовно визначення безпечності та якості харчових

продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, подальшої переробки

або іншого використання, аналізу виробничої технології та

технологічного обладнання, яких повинен дотримуватися виробник і

постачальник для забезпечення безпечності харчового продукту;

ветеринарно-санітарний стан - підтвердження ветеринарним

інспектором додержання ветеринарно-санітарних вимог на потужностях

(об'єктах), підконтрольних ветеринарній службі;

ветеринарно-санітарні вимоги - будь-які заходи, спрямовані на

захист життя і здоров'я тварин, а також на захист здоров'я людини

від спільних з тваринами захворювань (зоонозів), включаючи всі

відповідні закони, накази, постанови, зводи правил, вимоги та

процедури, зокрема протиепізоотичні заходи, критерії безпеки

кінцевого продукту, методи переробки та виробництва, процедури

тестування, інспектування, сертифікації та ухвалення, карантинні

заходи, положення щодо відповідних статистичних методів, процедур

відбору зразків та методів оцінки ризику, пов'язані з виробництвом

та обігом харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі;

виробник - фізична або юридична особа (її філії, відділення,

інші відокремлені підрозділи, представництва), що здійснює

господарську діяльність з виробництва харчових продуктів, харчових

добавок, ароматизаторів, дієтичних добавок, допоміжних матеріалів

для переробки та допоміжних засобів і матеріалів для виробництва з

метою введення їх в обіг, а також обіг;

виробництво - господарська діяльність, пов'язана з

виробленням об'єктів санітарних заходів, включаючи всі стадії

технологічного процесу, у тому числі виготовлення, підготовку,

змішування та пов'язані з цим процедури, обробку, наповнення,

пакування, переробку, відновлення та інші зміни стану об'єкта;

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо

безпечності харчових продуктів - документ установленої форми, в

якому на підставі результатів аналізу ризику та перевірки

(розширеного контролю), наданих виробником або постачальником

зразка харчового продукту, допоміжних засобів та матеріалів для

виробництва та обігу харчових продуктів, його виробничої

технології і технологічного обладнання, що використовується при

його виробництві, визначається перелік санітарних заходів та

технічних регламентів, яких повинен дотримуватися виробник і

постачальник для забезпечення безпечності харчового продукту;

експертний висновок (ветеринарний) - документ, виданий

державною лабораторією ветеринарної медицини, який засвідчує

придатність або непридатність до споживання людиною харчових

продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, або подальшої їх

переробки чи іншого використання, а також щодо аналізу виробничої

технології, якої повинен дотримуватися виробник і постачальник для

забезпечення безпечності харчового продукту;

відповідні міжнародні організації - Всесвітня організація

охорони здоров'я (ВООЗ), Комісія з Кодексу Аліментаріус, Всесвітня

організація охорони здоров'я тварин (МЕБ) та інші міжнародні

організації, якими розробляються рекомендації, інструкції та

стандарти, пов'язані із захистом здоров'я та життя людей від

харчових ризиків;

дата "Вжити до" (кінцевий термін споживання) - термін, після

закінчення якого, за будь-яких встановлених умов зберігання,

харчовий продукт, вірогідно, не буде мати показників якості,

зазвичай очікуваних споживачами, та не вважається придатним для

реалізації;

державна санітарно-епідеміологічна експертиза щодо

безпечності харчових продуктів - професійна діяльність, яку

провадять органи, установи та заклади державної

санітарно-епідеміологічної служби з метою запобігання, зменшення

та усунення можливого шкідливого впливу на здоров'я людини

харчового продукту і яка полягає в оцінці ризику, визначенні

відповідних санітарних заходів та/або технічних регламентів щодо

виробництва та/або введення в обіг харчових продуктів і проведення

перевірки (розширеного контролю) на відповідність цим заходам та

регламентам наданого виробником або постачальником зразка

харчового продукту, допоміжних засобів та матеріалів для

виробництва та обігу харчових продуктів, а також нових виробничих

технологій і технологічного обладнання;

державний контроль - діяльність державних органів виконавчої

влади, що здійснюється протягом усього процесу виробництва та/або

обігу об'єктів санітарних заходів з метою забезпечення дотримання

відповідних санітарних заходів і технічних регламентів особами,

які здійснюють виробництво та/або обіг таких об'єктів;

державний моніторинг залишків ветеринарних препаратів,

забруднювачів у необроблених харчових продуктах тваринного

походження та кормах - виконання програм, передбачених Санітарним

кодексом наземних тварин МЕБ;

державний нагляд - діяльність органів виконавчої влади, що

здійснюється періодично з метою забезпечення дотримання

відповідних санітарних заходів і технічних регламентів особами,

які здійснюють виробництво та/або обіг об'єктів санітарних заходів

і технічних регламентів;

дієтична добавка - вітамінні, вітамінно-мінеральні або

трав'яні добавки окремо та/або в поєднанні у формі пігулок,

таблеток, порошків, що приймаються перорально разом з їжею або

додаються до їжі в межах фізіологічних норм, для додаткового

порівняно із звичайним харчуванням вживання цих речовин; дієтичні

добавки також містять або включають різні речовини або суміші

речовин, у тому числі протеїн, вуглеводи, амінокислоти, їстівні

масла та екстракти рослинних і тваринних матеріалів, що вважаються

необхідними або корисними для харчування та загального здоров'я

людини;

допоміжний матеріал для переробки - будь-який матеріал, за

винятком матеріалів харчового обладнання та інвентарю, які не

споживаються у їжу самі по собі, а використовуються під час

виробництва або переробки харчового продукту або його складових

для досягнення певної виробничої мети, результатом чого є

присутність залишків або формування похідних речовин у кінцевому

продукті;

допоміжні засоби та матеріали для виробництва та обігу -

матеріали або речовини, включаючи обладнання та інвентар, одиниці

упаковки (контейнери), які контактують з харчовими продуктами і

таким чином можуть впливати на їх безпечність;

експлуатаційний дозвіл - дозвіл, який видається відповідним

головним державним санітарним лікарем та/або відповідним головним

державним інспектором ветеринарної медицини оператору потужностей

(об'єкта) на підставі перевірки дотримання цими потужностями

(об'єктами) санітарних заходів і технічних регламентів, та

дозволяє оператору потужностей (об'єкта) здійснювати господарську

діяльність згідно з цим Законом;

етикетка - будь-яка бирка, напис, ярлик, що містить малюнки

чи надписи, написані, надруковані, нанесені за допомогою

трафарету, витиснені або вдавлені та прикріплені до одиниці

упаковки (контейнера) з харчовими продуктами;

непридатний ("едалтерований") харчовий продукт - харчовий

продукт вважається непридатним до споживання людиною