ДНАОП 1.6.10-1.02-00

Правила охорони праці для працівників

бетонних і залізобетонних заводів

________________________________________________________________

Дата введення 01.02.2001

1. Галузь застосування

Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів ( далі - Правила) поширюються на всі організації і підприємства (незалежно від форм власності), котрі виготовляють бетонні та залізобетонні конструкції і вироби з бетону будь-якого виду.

Правила встановлюють вимоги охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів, притрасових полігонів, дільниць і інших об'єктів під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостів, промислових і цивільних будівель та споруд.

Вимоги даних Правил є обов'язковими для виконання працівникам виробничих об'єднань, комбінатів, заводів, науково-дослідницьких, проектних, проектно-конструкторських, пусконалагоджувальних, ремонтних та інших організацій усіх форм власності, що виробляють монолітний та збірний залізобетон і бетонні конструкції та вироби із нього.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що втратили чинність на території України "Правила техніки безпеки і виробничої санітарії у виробництві збірних залізобетонних і бетонних конструкцій та виробів", затверджені Мінбудматеріалів СРСР 06.01.1987 р. № 11.

2. Нормативні посилання

п/п

Позначення

нормативного

акта

Назва

Ким, коли зат-

верджено, реєстра-

ція в Мінюсті

1

2

3

4

1

Закон України

Про охорону праці

Постанова Верхов-

ної Ради України

від 14.10.1992 р.

№ 2695-XII

2

Закон України

Про охорону навколиш-

нього природного середо-

вища

Постанова Верхов-

ної Ради УРСР від

4 липня 1991 р.

3

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і безпеч-

ної експлуатації вантажо-

підіймальних кранів

Наказ Держнагляд-

охоронпраці

від 16.12.93

№ 128

4

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що

працюють під тиском

Зміни:

Наказ Держнагляд-

охоронпраці

від 18.10.94 № 104,

від 11.07.97 № 28

5

ДНАОП

0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної

експлуатації парових і во-

догрійних котлів

Зміни:

Наказ Держнагляд-

охоронпраці

від 26.05.94 № 51, від 11.07.97 № 182

6

ДНАОП

0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної

експлуатації трубопроводів

пари та гарячої води

Наказ Держнаглядо-хоронпраці України від 08.09.98 № 177. Зареєстровано в Мінюсті 07.10.98

за № 636/3076

7

ДНАОП

0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної

експлуатації стаціонарних

7.12.71 Держгіртех-

нагляд СРСР

компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

1

2

3

4

8

ДНАОП

0.00-1.20-98

Правила безпеки систем га-

зопостачання України

Наказ Держнагляд-

охоронпраці

від 01.10.97 № 254. Зареєстровано в Мінюсті 15.05.98

за № 318/2758

9

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуа-

тації електроустановок спо-

живачів

Наказ Держнагляд-

охоронпраці

від 09.01.98 № 4.

Зареєстровано в Мінюсті 02.09.97

за № 374/2178

10

ДНАОП

0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної

експлуатації парових котлів

з тиском пари не більше

0,07 МПа (0,7 кгс/см2), во-

догрійних котлів і водопіді-

грівачів з температурою

нагріву води не вище 115 0С

Зміни:

Наказ Держнагляд-

охоронпраці

від 23.07.96 № 125.

Зареєстровано в

Мінюсті 5.11.96

за № 655/1680.

Наказ Держнаглядохоронпраці від 24.07.97 № 206.

Зареєстровано в Мінюсті 28.08.97

за № 355/2159

11

ДНАОП

0.00-4.03.98

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 623 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.98 № 923

12

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про

навчання з питань охорони праці

Наказ Держнагляд-

охоронпраці Укра-

їни від 17.02.99

№ 27.

Зареєстровано в

1

2

3

4

Мінюсті 21.04.99

за № 248/3541

13

ДНАОП

0.00-4.21-93

Типове положення про

службу охорони праці

Зміни:

Наказ Держнаглядо-хоронпраці України від 3.08.93 № 73.

Зареєстровано в

Мінюсті 30.09.93 р. за № 140.

Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.05.96 № 82.

Зареєстровано в Мінюсті 20.08.96

за № 461/1486

14

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок за-

безпечення працівників

спецодягом, спецвзуттям та

іншими засобами індивіду-

ального захисту

Наказ Держнагляд-

охоронпраці

від 29.10.96 № 170.

Зареєстровано в Мінюсті 18.11.96

за № 667/1692

15

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посад посадових

осіб, які зобов'язані прохо-

дити попередню і періодич-

ну перевірку знань з охоро-

ни праці

Наказ Держнагляд-

охоронпраці

від 11.10.93 № 94.

Зареєстровано в

Мінюсті 20.10.94

за № 154

16

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною

небезпекою

Наказ Держнагляд-

охоронпраці

від 30.11.93 № 123.

Зареєстровано в

Мінюсті 23.12.93

за № 196

17

ДНАОП

0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки

в Україні

МВС України,

14.06.95.

Зареєстровано в Мінюсті 08.01.98

за № 7/2447

1

2

3

4

18

ДНАОП

0.03-1.07-73

Санітарні правила органі-

зації технологічних проце-

сів та гігієнічні вимоги до

виробничого обладнання

№ 1042-73

Мінохорони

здоров'я СРСР,

1973

19

ДНАОП

0.03-3.01-71

Санітарні норми проекту-

вання промислових підпри-

ємств СН 245-71

Мінохорони здо-

ров'я СРСР, 1971

20

ДНАОП

0.03-3.12-84

Санітарні норми вібрації

робочих місць № 3044-84

Мінохорони здо-

ров'я СРСР, 1984

21

ДНАОП

0.03-3.14-85

Санітарні норми допусти-

мих рівнів шуму на робо-

чих місцях № 3223-85

Мінохорони здо-

ров'я СРСР, 1985

22

ДНАОП

0.03-3.15-86

Санітарні норми мікроклі-

мату виробничих примі-

щень № 4088-86

Мінохорони здо-

ров'я СРСР, 1986

23

ДНАОП

0.03-3.20-90

Орієнтовно безпечні рівні

впливу (ОБУВ) шкідливих

речовин у повітрі робочої

зони № 5203-90

Зміни: 1

2

Мінохорони здо-

ров'я СРСР, 1990

№ 5801-91

№ 6062-91

24

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний

огляд працівників певних

категорій

Наказ Мінохорони

здоров'я України,

від 31.03.94 № 45.

Зареєстровано в Мінюсті 21.06.94

за № 136/345

25

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Наказ Мінохорони здоров’я України від 31.03.94 № 45. Зареєстровано в Мінюсті 28.07.94

№ 176/385

1

2

3

4

26

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Наказ Мінохорони здоров’я України від 29.12.98 № 256. Зареєстровано в Мінюсті 30.03.94

№ 51/260

27

ДНАОП

0.05-3.14-80

Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям автомобільного транспорту і шосейних доріг

Зміни: 1.

2.

3.

Постанова Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 20.02.80 № 43/П-2

№ 120/П-6

№ 289/П-8

№ 476/П-12

28

ДНАОП

0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442

29

НАОП

1.1.21-5.06-80

Інструкція з організації безпечного руху транспортних засобів і пішоходів на території підприємств і організацій нафтопереробної та нафтохімічної промисловості

Міннафтохімпром

СРСР

від 11.04.80

30

НАОП

1.4.10-1.04-86

Правила техніки безпеки і

виробничої санітарії при

електрозварювальних ро-

ботах

Мінхіммаш СРСР,

22.05.86

31

НАОП

1.6.10-1.01-77

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів. (Частина 1, частина ІІ)

Мінпромбудматеріалів СРСР 19.12.77

1

2

3

4

32

НАОП

6.1.00-2.20-84

Мінмонтажспецбуд

СРСР, 1984

33

НАОП

6.1.00-4.01-86

Міншляхбуд УРСР,

1.08.86

34

НАОП

6.1.00-4.02-78

Міншляхбуд УРСР,

19.09.78

35

ДСТУ 2456-94

Держстандарт

України, 1994 р.

36

ДСТУ 2489-94

(ГОСТ 12.3.047-94)

Держстандарт

України, 1994 р.

37

ДСТУ 2514-94

Держстандарт

України, 1994 р.

38

ГОСТ 12.0.003-74*

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 18.11.74 № 2551

39

ГОСТ 12.1.003-83*

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 06.06.83 № 2473

40

ГОСТ 12.1.005-88

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 29.09.88 № 3388

1

2

4

41

ГОСТ 12.1.007-76*

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 10.03.76 № 579

42

ГОСТ 12.1.009-76

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 28.05.76 № 1349

43

ГОСТ 12.1.010-76*

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 8.06.76 № 1581

44

ГОСТ 12.1.012-90

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 13.07.90 № 2190

45

ГОСТ 12.1.013-78

Затверджено поста-

новою Держбуду

СРСР

від 18.09.78 № 180

46

ГОСТ 12.1.029-80

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 31.10.80 № 5237

47

ГОСТ 12.1.030-81*

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 15.05.81 № 2404

48

ГОСТ 12.1.046-85

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 25.04.85 № 58

1

2

4

49

ГОСТ 12.2.003-91

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 06.06.91 № 807

50

ГОСТ 12.2.008-75*

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 28.10.75 № 2722

51

ГОСТ 12.2.009-80*

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 04.06.80 № 2536

52

ГОСТ 12.2.017-93

Затверджено Держстандартом СРСР, 1993 р.

53

ГОСТ 12.2.022-80*

Затверджено Держ-

стандартом СРСР,

1980 р.

54

ГОСТ 12.2.032-78

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 26.04.78 № 1102

55

ГОСТ 12.2.033-78

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 26.04.78 № 1100

56

ГОСТ 12.2.049-80

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 17.07.80 № 3679

1

2

4

57

ГОСТ 12.2.061-81

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 11.11.81 № 4883

58

ГОСТ 12.2.062-81*

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 30.10.81 № 4772

59

ГОСТ 12.3.001-85

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 10.11.85 № 3559

60

ГОСТ 12.3.002-75*

Затверджено постановою Держстандарту СРСР

від 25.04.75 № 106

1980 р.

1991 р.

61

ГОСТ 12.3.008-75

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 4.09.75 № 2328

62

ГОСТ 12.3.009-76*

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 23.03.76 № 670

63

ГОСТ 12.4.002-97

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту РФ

від 9.07.97 № 328

64

ГОСТ 12.4.010-75*

Затверджено Держ-

стандартом СРСР

від 2.02.75 № 491

1

2

4

65

ГОСТ 12.4.013-85Е

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 13.05.85 № 1336

66

ГОСТ 12.4.026-76*

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 24.05.76 № 1267

67

ГОСТ 12.4.028-76*

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 26.10.76 № 2394

68

ГОСТ 12.4.034-85

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 13.05.85 № 1335

69

ГОСТ 12.4.035-78*

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 19.01.78 № 109

70

ГОСТ 12.4.044-87

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 25.09.87 № 3677

71

ГОСТ 12.4.045-87

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 25.09.87 № 3675

72

ГОСТ 12.4.051-87

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 29.10.87 № 4082

1

2

4

73

ГОСТ 12.4.059-89

Затверджено поста-

новою Держбуду

СРСР

від 13.04.89 № 66

74

ГОСТ 12.4.089-86

Затверджено поста-

новою Держбуду

СРСР

від 16.12.86 № 52

75

ГОСТ 12.4.107-82

Затверджено поста-

новою Держбуду

СРСР

від 25.12.81 № 234

76

ГОСТ 5494-95

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту РФ

від 7.09.95 № 1015

77

ГОСТ 14254-96

Затверджено постановою Держстандарту РФ

від 5.07.96 № 975

78

ГОСТ 17269-71*

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 15.11.71 № 1865

79

ГОСТ 20010-93

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту України

від 15.10.93 № 87

80

ГОСТ 2761-84*

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 17.02.84 № 1138

1

2

4

81

ГОСТ 26887-86

Затверджено Держстандартом СРСР, 1986 р.

82

ГОСТ 2874-82*

Затверджено поста-

новою Держстан-

дарту СРСР

від 21.07.82 № 825

83

СНиП 2.09.02-85*

Затверджено поста-

новою Держбуду

СРСР

від 30.12.85 № 287

84

СНиП 3.06.03-85

Затверджено поста-

новою Держбуду

СРСР

від 20.08.85 № 133

85

СНиП 2.04.05-91

Затверджено Жит-

лобудом СРСР

від 17.06.91 № 117 Додаток, наказ

ДержкомжитлобудуУкраїни

від 29.12.94 № 106

86

СНиП 2.04.01-85

Затверджено Жит-

лобудом СРСР

від 12.10.85 № 315

Додаток, наказ

Держкомжитлобуду

України

від 28.11.91 №20 та

від 29.12.94 № 106