Заступник
директора Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України 

 
 
 
О. Б. Іванченко 

Начальник управління
нормативно-технічної роботи та
ліцензування Держпожбезпеки
МНС України 

 
 
 
О. О. Євсеєнко 
 

Додаток 8
до пункту 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів Журнал
обліку виконаних робіт та послуг протипожежного призначення

_____________________________________________________________________________________
(вид робіт (послуг)) N
з/п 

Назва та місцезнаходження об'єкта - замовника робіт 

Дата виконання 

Найменування та кількість обладнання (матеріалу) 

Серія, номер та термін дії сертифіката 

Номер та дата документа, яким оформлені виконані роботи 

Примітка 

2  

3  

4  

5  

6  

7  Примітка: У 6-му стовпчику таблиці вказуються номер та дата проектів, актів прийняття виконаних робіт, здавання-приймання вогнегасників, висновків і т. ін., а також номери та терміни дії договорів на технічне обслуговування та спостереження за установками пожежної автоматики об'єктів.
 

до п. 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам Журнал
обліку виконаних робіт та послуг протипожежного призначення

___________________________________________________________________________________
(вид робіт (послуг))N
з/п 

Назва та місцезнаходження замовника робіт 

Дата виконання 

Найменування матеріалів, конструкцій та інших об'єктів випробування  

Номер та дата документа, яким оформлені виконані роботи 

Примітка 

2  

3  

4  

5  

6   

Заступник
директора Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України 

 
 
 
О. Б. Іванченко 

Начальник управління
нормативно-технічної роботи та
ліцензування Держпожбезпеки
МНС України 

 
 
 
О. О. Євсеєнко  


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
від 1 вересня 2004 р. N 99/33

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2004 р. за N 1145/9744 ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
 та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 від 30 липня 2007 року N 104/516

1. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам (далі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про пожежну безпеку" та інших нормативно-правових актів.

1.2. Ліцензійні умови визначають організаційні, кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам.

1.3. Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам.

1.4. Органом ліцензування у сфері господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам є Державний департамент пожежної безпеки МНС України.

1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

діяльність протипожежного призначення - господарська діяльність з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

види робіт та послуг діяльності протипожежного призначення - окремі роботи (послуги), визначені пунктом 2 Ліцензійних умов, які виконуються в межах діяльності протипожежного призначення;

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, яка проводить господарську діяльність, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;

керівник робіт - штатний співробітник суб'єкта господарювання, керівник окремого виду робіт та послуг протипожежного призначення;

виконавець робіт - штатний співробітник суб'єкта господарювання, спеціаліст з відповідною кваліфікацією, який залежно від посадових функцій безпосередньо виконує конкретний напрямок роботи (послуги) протипожежного призначення та підпорядкований керівнику робіт;

орган ліцензування діяльності протипожежного призначення - Державний департамент пожежної безпеки МНС України;

територіальні органи ліцензування діяльності протипожежного призначення - територіальні органи державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

(абзац восьмий пункту 1.5 у редакції наказу Державного комітету
 України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
 населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 30.07.2007 р. N 104/516)

1.6. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити даний вид господарської діяльності, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії встановленого зразка (додаток 1).

Якщо суб'єкт господарювання планує провадити вид господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам не в повному обсязі, а частково (з окремих видів послуг і робіт), то в заяві про видачу ліцензії також вказуються ці послуги і роботи згідно з вимогами пункту 2 Ліцензійних умов. У цьому разі в ліцензії після виду господарської діяльності зазначаються послуги та роботи, на які вона поширюється.

До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа, а також документи, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності":

відомості за підписом керівника та печаткою заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, за встановленою формою (додаток 2);

засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації спеціалістів, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами;

засвідчені в установленому порядку копії атестованих методик проведення випробувань (за відсутності стандартизованих) та акта метрологічного обстеження виробництва цих робіт;

порівняльні протоколи випробувань на пожежну безпеку, підтверджені Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МНС України.

Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії) та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 3), другий екземпляр (копія) опису видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

Оформлення заяв про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії та про видачу копії ліцензії здійснюється суб'єктами господарювання за встановленими формами (додатки 4 - 6).

Заява залишається без розгляду, якщо вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або/та документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

1.7. Ліцензія на здійснення даного виду діяльності видається суб'єкту господарювання за умови його відповідності, згідно з поданими документами, ліцензійним умовам та достовірності даних у цих документах. За результатами розгляду документів, поданих заявником для отримання ліцензії, орган ліцензування діяльності протипожежного призначення протягом десяти робочих днів приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі (додаток 7) та упродовж трьох робочих днів надсилає (видає) його заявнику.

2. Роботи та послуги, які включає в себе діяльність протипожежного призначення

1. Проведення випробувань речовин, матеріалів на їх пожежну небезпеку.

2. Проведення випробувань будівельних конструкцій, виробів та обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки.

3. Проведення випробувань пожежних машин, вогнегасників, пожежно-технічного озброєння, установок пожежогасіння, установок пожежної сигналізації, вогнегасних та вогнезахисних засобів, засобів індивідуального захисту пожежників.

3. Загальні вимоги до провадження діяльності протипожежного призначення

Діяльність протипожежного призначення здійснюється суб'єктами господарювання, які безпосередньо спеціалізуються у цьому напрямку діяльності або мають у своєму складі спеціалізовані підрозділи. Суб'єкти господарювання повинні мати відповідні приміщення, матеріально-технічну базу, штатну чисельність кваліфікованих фахівців, нормативно-правові акти та нормативно-технічну документацію.

Приміщення (за їх призначенням) повинні відповідати вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки та охорони праці. Технологічне обладнання, пристрої, інструмент та засоби вимірювання мають проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) у відповідних органах (за потребою) та утримуватися у справному технічному стані.

Керівники та виконавці робіт, залежно від видів виконуваних робіт та послуг, повинні мати відповідні освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні, що підтверджується дипломом (свідоцтвом) державного зразка, працювати у суб'єкта господарювання (ліцензіата), своєчасно проходити спеціальне навчання, навчання та перевірку знань з питань охорони праці (в порядку, визначеному Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.02.99 N 27 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541).

При виконанні діяльності протипожежного призначення суб'єкти господарювання зобов'язані дотримуватись чинних законодавчих і інших нормативних актів, що регулюють даний вид діяльності, вести журнал обліку виконаних робіт та послуг протипожежного призначення за формою, згідно з додатком 8.