НАПБ В.01.053-2000. Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку


Таблиця 4

Рекомендації щодо мінімального оснащення приміщень переносними вогнегасниками

Категорії приміщень

Гранична площа, що захищається, м2

Клас пожежі

Пінні та водяні вогнегасники, 10 л

Порошкові вогнегасники,

Вуглекислотні вогнегасники,

2,

5,

10 л

2 (3) л,

5 (8) л

А, Б, В,
Горючі гази та рідини 

200 

2++

2+

1++

-

-

4+

2+

1++

-

-

-

2+

1++

-

-

-

2+

1++

-

-

(E) 

-

2+

1++

-

2++

В 

400 

2++

4+

2++

1+

-

2+

-

-

2+

1++

-

-

(E) 

-

-

2++

1+

4+

2++

Г 

800 

2+

-

2++

1+

-

-

C

-

4+

2++

1+

-

-

Г, Д

1800

A

2++

4+

2++

1+

-

-

D

-

-

2+

1++

-

-

(E)

-

2+

2++

1+

4+

2++

Громадські будинки

800

A

4++

8+

4++

2+

-

-

(E)

-

-

4++

2+

4+

2++ Таблиця 5

Рекомендації щодо оснащення приміщень пересувними вогнегасниками

Категорія приміщення

Гранична площа, що захищає-
ться, м2

Клас пожежі

Повітрянопінні вогнегасники 100 л

Комбіновані вогнегасники,
100 л

Порошкові вогнегасники,
50 (100) л

Вуглекислотні вогнегасники,
25 (40) л

Вуглекислотні вогнегасники,
80 л

А, Б, В,
Горючі гази та рідини

500

A

1++

1++

1++

-

3+

B

2+

1++

1++

-

3+

C

-

1+

1++

-

3+

D

-

-

1++

-

-

(E)

-

-

1+

2+

1++

В
Окрім горючих газів та рідин

800

A

1++

1++

1++

4+

2+

B

2+

1++

1++

3+ 

C

 

1+

1++

-

3+

D

 

 

1++

-

-

(E)

 

 

1+

1+

1+11.5 У таблицях 4 та 5 знаком "++" позначені вогнегасники, якими слід оснащувати об'єкти, знаком "+" - вогнегасники, застосування яких дозволяється в разі відсутності вказаних вище вогнегасників та за наявності відповідного обґрунтування; знаком "-" - вогнегасники, оснащення підприємств якими є неприпустимим.

11.6 Крім перерахованих параметрів, береться до уваги також категорія приміщень за рівнем вибухопожежної та пожежної небезпечності.

11.7 Вибір типу вогнегасника (пересувний чи переносний) зумовлений розмірами можливих осередків пожеж; у разі збільшення їхніх розмірів рекомендується використовувати пересувні вогнегасники.

11.8 Для гасіння великих площ горіння, якщо застосування ручних та пересувних вогнегасників є недостатнім, на об'єкті слід передбачити додатково ефективні засоби пожежогасіння.

11.9 Для граничної площі приміщень різних категорій необхідно передбачати кількість вогнегасників одного з типів, як зазначено, знаками "++" або "+".

11.10 Громадські будинки та споруди повинні мати на кожному поверсі не менше двох переносних вогнегасників.

11.11 Комплектування технологічного устаткування вогнегасниками здійснюється відповідно до вимог технічних умов (паспортів) на це устаткування.

11.12 Комплектування імпортного устаткування вогнегасниками здійснюється згідно з умовами договору на його поставку.

11.13 У місцях зосередження великовартісної апаратури та устаткування кількість засобів пожежогасіння може бути збільшена.

11.14 Коли від пожежі захищаються приміщення з ЕОМ, телефонних станцій, архівів тощо, то слід ураховувати специфіку вогнегасних речовин у вогнегасниках, які призводять під час гасіння до псування обладнання. Ці приміщення рекомендується оснащувати вуглекислотними вогнегасниками з урахуванням граничнодопустимої концентрації вогнегасної речовини.

11.15 Виробничі приміщення категорії Д, а також такі, що містять негорючі речовини й матеріали, можна не оснащувати вогнегасниками, якщо їх площа не перевищує 100 м2. Потребу встановлення вогнегасників у таких приміщеннях визначають керівники об'єктів.

11.16 Відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м для громадських будівель та споруд; 30 м - для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини); 40 м - для приміщень категорій В, Г; 70 м - для приміщень категорії Д.

11.17 Окремі пожежонебезпечні виробничі установки (фарбувальні камери, загартовувальні ванни, випробувальні стенди, установки для миття та знежирювання деталей, сушильні камери) обладнуються не менше ніж двома вогнегасниками кожна або однією установкою пожежогасіння.

11.18 У місцях наявності великої кількості ЛЗР, ГР та легкогорючих матеріалів (каучук, гума тощо) доцільно встановлювати стаціонарні або пересувні вогнегасники типу ОВП-100, ОУ-25, ОУ-80, ОП-50, ОП-100, ОПА-100, ОП-250 і т. ін.

11.19 Приміщення, обладнані автоматичними стаціонарними установками пожежогасіння, забезпечуються вогнегасниками на 50 % з огляду на їхню розрахункову кількість.

11.20 Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння слід установлювати відповідні знаки згідно з чинними державними стандартами. Знаки слід розміщувати на видних місцях на висоті 2 - 2,5 м від рівня підлоги як у середині, так і поза приміщеннями (у разі потреби).

11.21 Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будівлях, спорудах, а також на території об'єкта, як правило, повинні встановлюватися спеціальні пожежні щити (стенди) (ПЩ).

На ПЩ слід розміщувати ті первинні засоби гасіння пожежі, які можуть застосовуватися в даному приміщенні, споруді, установці.

ПЩ та засоби пожежогасіння повинні бути пофарбовані у відповідні кольори за чинним державним стандартом.

На ПЩ слід указувати їхні порядкові номери та номер телефону для виклику пожежної охорони.

Порядковий номер ПЩ зазначають після літерного індексу "ПЩ".

ПЩ повинні забезпечувати:

а) захист вогнегасників від прямого потрапляння сонячних променів, а також захист знімних комплектувальних виробів від використання сторонніми особами не за призначенням (вимоги стосуються щитів та стендів, установлюваних поза приміщеннями);

б) зручність та оперативність зняття (витягання) закріплених на ПЩ комплектувальних виробів;

в) немеханізований пожежний ручний інструмент у складі комплектації ПЩ підлягає періодичному обслуговуванню, яке включає такі операції:

очищення від пилу, бруду та слідів корозії;

відновлення пофарбування з урахуванням вимог стандартів;

випрямлення ломів та суцільнометалевих гаків для ліквідації залишкових деформацій після використання;

відновлення потрібних кутів загострення інструмента з дотриманням вимог стандартів.

11.22 Вогнегасники слід установлювати в легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з приміщень тощо), а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та безпосередньої (без загороджувальних щитків) дії опалювальних та нагрівальних приладів.

11.23 ПЩ, інструмент, вогнегасники в місцях установлення не повинні створювати перешкод під час евакуації.

11.24 Переносні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом:

а) навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення;

б) установлення в пожежні шафи поруч з ПК, у спеціальні тумби або в ПЩ.

11.25 Навішування вогнегасників на кронштейни, розміщення їх у тумбах або пожежних шафах повинні забезпечувати можливість прочитання маркувальних написів на корпусі.

11.26 Експлуатація та технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватися у відповідності з паспортами заводів-виготовлювачів, затверджених у встановленому порядку регламентами технічного обслуговування.

11.27 Вогнегасники, уведення яких в експлуатацію дозволене, повинні мати:

а) облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації;

б) пломби на пристроях ручного пуску;

в) бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами.

11.28 Заряджання й перезаряджання вогнегасників усіх типів повинно проводитися відповідно до інструкції з експлуатації. Заряджені вогнегасники, у яких маса вогнегасного заряду або тиск середовища є меншим або більшим від номінальних значень на 5 % (за температури 20° C), підлягають дозарядженню (перезарядженню).

11.29 Використані вогнегасники, а також вогнегасники із зірваними пломбами необхідно негайно направляти на перезарядження або перевірку.

11.30 На перезарядження (технічне обслуговування) з об'єкта дозволяється відправити не більше 50 % вогнегасників від їх загальної кількості.

(пункт 11.30 в редакції наказу Державного комітету
 зв'язку та інформатизації України від 08.01.2003 р. N 2)

11.31 Вогнегасники, установлені за межами приміщень або в неопалюваних приміщеннях та не призначені для експлуатації за мінусових температур, слід знімати на холодний період року. У таких випадках на ПЩ треба вмістити інформацію про місце розташування найближчого вогнегасника.

11.32 Відповідальність за своєчасне й повне оснащення об'єктів вогнегасниками та іншими засобами пожежогасіння, забезпечення їхнього технічного обслуговування, навчання працівників правилам користування вогнегасниками несуть керівники цих об'єктів (або орендарі згідно з договором оренди).

12 Порядок дій у разі пожежі

12.1 Кожен працівник у разі виявлення пожежі або запаху диму, гару, надмірного підвищення температури зобов'язаний виконати вимоги п. 4.4.2.

12.2 Порядок збору посадових осіб об'єкта на пожежу та їхній склад завчасно визначається наказом або розпорядженням керівника.

12.3 Керівник (інша посадова особа об'єкта), який перший прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

а) перевірити та впевнитись, що пожежну охорону викликано (продублювати повідомлення про пожежу);

б) очолити керівництво гасінням пожежі до прибуття підрозділів пожежної охорони;

в) у разі загрози життю людей негайно організувати їхню евакуацію, використовуючи для цього всі наявні засоби та сили;

г) вивести з приміщень за межу небезпечної зони всіх працівників, які не зайняті в ліквідації пожежі;

ґ) направити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розташування під'їзних шляхів і джерел протипожежного водопостачання;

д) перевірити включення та роботу автоматичної системи пожежогасіння;

е) за потреби - викликати медичну, газорятівну та інші служби;

є) припинити всі роботи, які не пов'язані з ліквідацією пожежі;

ж) за потреби - організувати відключення електроенергії, зупинення апаратів, транспортувальних пристроїв, перекриття сировинних, газових, парових і водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції та здійснення інших заходів, спрямованих на запобігання поширенню пожежі;

з) забезпечити захист людей, які беруть участь у гасінні пожежі, від можливих обвалень будівельних конструкцій, уражень електричним струмом, отруєння, опіків;