МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ


Н А К А З


23.03.2004 N 136


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 квітня 2004 р.

за N 490/9089


Про затвердження Правил пожежної безпеки

для суден, які будуються та ремонтуються


Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку"

та Положення про Державну пожежну охорону,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня

1994 року N 508, Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Правила пожежної безпеки для суден, які

будуються та ремонтуються (додаються).


2. Начальникам Державного департаменту пожежної безпеки МНС

України, Головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести до

відома керівного складу територіальних органів управління МНС

України і організувати вивчення особовим складом підпорядкованих

їм підрозділів Правил пожежної безпеки для суден, які будуються та

ремонтуються, і забезпечити здійснення контролю за їх виконанням.


3. Вважати такими, що не застосовуються на території України,

"Правила пожарной безопасности для строящихся и ремонтируемых

судов", затверджені Мінсудпромом СРСР 19.11.85.


4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Борисова П.Ф.


Міністр Г.В.Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

23.03.2004 N 136


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 квітня 2004 р.

за N 490/9089


ПРАВИЛА

пожежної безпеки для суден,

які будуються та ремонтуються *


---------------

* Далі - Правила.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Правила пожежної безпеки для суден, кораблів та інших

плавучих споруд (далі - судна), які будуються та ремонтуються,

установлюють основні вимоги пожежної безпеки під час будівництва,

ремонту, переустаткування і модернізації суден на суднобудівельних

і судноремонтних підприємствах незалежно від форм власності та

відомчої належності.


1.2. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку"

забезпечення пожежної безпеки суден покладається на

керівників і уповноважених керівниками осіб суднобудівельних та

судноремонтних підприємств (далі - підприємства).


1.3. Керівник підприємства має призначити відповідальних за

забезпечення пожежної безпеки на суднах на період їх будування,

ремонту, спускання та випробувань, а також за утримання і

експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту. Обов'язки

щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації

засобів протипожежного захисту мають бути відображені в посадових

документах (посадових інструкціях) відповідно до пункту 2.3 Правил

пожежної безпеки в Україні, введених в дію наказом МВС України від

22.06.95 N 400 та зареєстрованих в Мін'юсті України

14.07.95 за N 219/755 (зі змінами та доповненнями) (далі -

НАПБ А. 01.001-95).


1.4. Особа, яка призначена наказом керівника підприємства, є

відповідальною за забезпечення пожежної безпеки суден, повністю

переданих підприємству за актом, і суден, де немає екіпажу.


1.5. Коли судно не передано підприємству за актом і не знято

екіпаж, відповідальним за забезпечення пожежної безпеки судна під

час ремонту є капітан судна або особа, яка виконує його обов'язки.


1.6. Відповідальним за своєчасну і якісну підготовку судна до

поставлення його в ремонт у частині виконання вимог пожежної

безпеки є капітан судна або особа, яка виконує його обов'язки.


1.7. Відповідальним за пожежну безпеку під час проведення

вогневих, вогненебезпечних робіт у місцях їх вироблення на суднах

є безпосередні керівники цих робіт з числа інженерно-технічного

персоналу підприємства або особи, які виконують їхні обов'язки.


1.8. Керівник підприємства зобов'язаний уживати (у межах

наданих йому прав) відповідні заходи реагування на факти порушень

або невиконання посадовими особами, іншими працівниками

підприємства, які беруть участь у будівництві та ремонті суден,

установленого протипожежного режиму, вимог правил пожежної безпеки

та інших нормативних актів, що чинні в цій сфері.


1.9. Посадові та фізичні особи, винні в порушенні правил

пожежної безпеки при будівництві та ремонті суден несуть

відповідальність згідно з чинним законодавством.


1.10. Відхилення від цих Правил мають бути узгоджені з

органами державного пожежного нагляду згідно з чинним

законодавством.


2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому

значенні:


2.1. Горіння - екзотермічна реакція окислення речовини, яка

супроводжується виділенням диму та (або) виникненням полум'я і

(або) свічення.


2.2. Загоряння - виникнення горіння під впливом джерела

запалювання.


2.3. Горючий матеріал - матеріал, що під впливом вогню або

високої температури спалахує чи тліє, чи обвуглюється та продовжує

горіти чи тліти, чи обвуглюватись після ліквідування джерела

запалювання.


2.4. Негорючий матеріал - матеріал, який під впливом вогню чи

високої температури не спалахує, не тліє і не обвуглюється.


2.5. Горюча рідина - рідина, здатна спалахувати під впливом

джерела запалювання і самостійно горіти після його видалення.


2.6. Легкозаймиста рідина - горюча рідина з температурою

спалаху не більше 61 град. C (у закритому тиглі) або 66 град. C (у

відкритому тиглі).

Особливо небезпечними називають легкозаймисті рідини з

температурою спалаху не більше 28 град. C.


2.7. Флегматизація - уведення речовини в горючу суміш, що

звужує межі її спалахування чи повністю усуває можливість горіння.


2.8. Нижня (верхня) концентраційна межа поширення полум'я -

мінімальний (максимальний) вміст горючої речовини в однорідній

суміші з окислювальним середовищем, за якого можливе поширення

полум'я по суміші на будь-яку відстань від джерела запалювання.


2.9. Пожежа - неконтрольоване горіння, що супроводжується

знищенням матеріальних цінностей і (або) становить загрозу життю і

здоров'ю людей.


2.10. Вибух - швидке екзотермічне хімічне перетворення

вибухонебезпечного середовища, яке супроводжується виділенням

енергії та утворенням стислих газів, здатних виконувати механічну

роботу.


2.11. Причина пожежі - явище чи обставини, що безпосередньо

спричинюють виникнення пожежі.


2.12. Осередок пожежі - місце початкового виникнення пожежі.


2.13. Небезпечний фактор пожежі - фактор пожежі, вплив якого

призводить до травми, отруєння чи загибелі людини, а також до

матеріальних збитків.


2.14. Розвиток пожежі - збільшення зони горіння та (чи)

ймовірності впливу небезпечних факторів пожежі.


2.15. Пожежобезпека об'єкта - стан об'єкта, за якого з

регламентованою імовірністю унеможливлюється виникнення і розвиток

пожежі та вплив на людей небезпечних факторів пожежі, а також

забезпечується захист матеріальних цінностей.


2.16. Пожежна небезпека - можливість виникнення та (або)

розвитку пожежі.


2.17. Показник пожежної небезпеки - величина, що кількісно

характеризує будь-яку властивість пожежної небезпеки.


2.18. Вогнезахист - зниження пожежної небезпеки матеріалів та

конструкцій методом спеціальної обробки або нанесення покриття.


2.19. Вогнезахисна речовина (суміш) - речовина (суміш), яка

забезпечує вогнезахист.


2.20. Протипожежні вимоги - інженерно-технічні й (або)

організаційні заходи, спрямовані на попередження пожежі,

запобігання її поширенню і гасіння.


2.21. Пожежна охорона - підрозділи державної і відомчої

пожежної охорони, добровільна пожежна дружина і місцева пожежна

охорона (населених пунктів або підприємства), що здійснюють

контроль за дотриманням вимог законодавства з питань пожежної

безпеки, протипожежних вимог стандартів, норм, правил та технічних

умов посадовими особами та іншими робітниками під час будівництва

та ремонту суден.


2.22. Евакуаційний вихід - вихід із судна чи з приміщення в

безпечну зону. Вихід із суднових приміщень, що веде безпосередньо

назовні через коридор або через суміжне приміщення, до трапу.


2.23. Евакуація людей під час пожежі - вимушений процес руху

людей із зони, де можливий вплив на них небезпечних факторів

пожежі.


2.24. Шлях евакуації - шлях, що веде до евакуаційного виходу.


2.25. План евакуації під час пожежі - документ, у якому

вказано евакуаційні шляхи та виходи, визначено правила поведінки

людей, а також порядок і послідовність дій будівельників і команди

на судні під час виникнення пожежі.


2.26. Пожежний пост - місце, де зосереджені пускові пристрої

протипожежних систем, первинні засоби пожежогасіння.


2.27. Первинні засоби пожежогасіння - засіб для ліквідації

загорянь, пожеж (вогнегасники, пожежний ручний інструмент, відра

пожежні, азбестова тканина тощо), які застосовуються до приведення

в дію стаціонарних систем і установок пожежогасіння або прибуття

пожежних підрозділів.


2.28. Протипожежні системи й обладнання - активні засоби

протипожежного захисту, призначені для гасіння пожежі й обмеження

його поширення на судні.


2.29. Протипожежне постачання - переносні активні засоби

боротьби з пожежами (апарати, інвентар та витратні матеріали).


2.30. Стаціонарні системи пожежогасіння - системи, які

призначені для подачі вогнегасної речовини до захищуваних

приміщень або безпосередньо в них та конструктивно пов'язані з

корпусом судна.


2.31. Протипожежний режим - комплекс установлених норм

поведінки людей, правил виконання робіт та експлуатації об'єкта

(виробу), спрямованих на забезпечення його пожежної безпеки.


2.32. Приміщення - частина міжпалубного простору всередині

корпуса судна, що обмежена з усіх боків перегородками або бортами

і перегородками.


2.33. Замкнуті приміщення - суднові приміщення, обмежені з

усіх боків поверхнею, мають один або декілька люків (лазів)

розмірами не менше ніж 600 x 600 мм, які перешкоджають вільному і

швидкому проходженню через них, чи група приміщень, з'єднаних між

собою люками чи лазами з розмірами 600 x 600 мм або більше.


2.34. Суміжні приміщення і відсіки - приміщення або відсіки,

відділені один від одного перегородкою, палубою, платформою чи

іншою подібною постійною конструкцією, без вирізів або з вирізами,

що мають закриття.


2.35. Важкодоступне приміщення - приміщення, у якому,

зважаючи на малі розміри, ускладнено виконання робіт і евакуацію

людей, а природний обмін повітря недостатній.


2.36. Відсік - частина внутрішнього простору судна, обмежена

днищем, бортами, палубою перегородок та двома сусідніми

поперечними водонепроникними перегородками або піковою

перегородкою.


2.37. Вигородка - вертикальна чи похила стінка з набором чи

без нього, що розділяє приміщення усередині відсіку судна.


2.38. Перегородка - вертикальна стінка з листів та набору, що

розділяє внутрішній простір корпусу судна на відсіки чи обмежує

надбудови та рубки судна.


2.39. Надбудова - конструкція, утворена продовженням бортових

перекриттів основного корпуса судна, палубою та поперечними

перегородками, що розміщена вище верхньої палуби.


2.40. Вихід - отвір у перегородці або палубі, обладнаний

закриттям і призначений для проходу людей. Тимчасовий вихід

(прохід) - отвір у перегородці або палубі, призначений для проходу

людей і не обладнаний закриттям.


2.41. Системи технічного забезпечення суден - сукупність

спеціалізованих систем, що забезпечують створення певних

виробничих умов праці та постачання технологічних і штатних

споживачів на судні всіма необхідними видами енергії і

середовищами певних параметрів у період будівництва,

переустаткування та ремонту суден на будівельних місцях.


2.42. Вогневі роботи - виробничі операції, пов'язані із

застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням або нагріванням

деталей до температур, здатних викликати спалахування матеріалів і

конструкцій (газове зварювання, плазмене зварювання, газова різка,

електродугове зварювання, пайка, механічна обробка металу з

виділенням іскр тощо).


2.43. Вогненебезпечні роботи - роботи із застосуванням

легкозаймистих та горючих рідин, газів і матеріалів (мастила,

палива, клею, розчинників тощо).


2.44. Вибухозахищене електрообладнання - електрообладнання, у

якому передбачені конструктивні заходи щодо усунення можливості

спалахування його навколишнього вибухонебезпечного середовища

внаслідок експлуатації цього електрообладнання.


2.45. Пожежонебезпечна зона - простір усередині та поза

приміщеннями, у межах якого постійно чи періодично обертаються

горючі речовини.


2.46. Будівельне місце - ділянка території підприємства, на

якому відбувається будівництво судна, його оздоблення та насичення

(стапель, елінг, док, добудовна пристань).


2.47. Виконавець - фізична особа, яка безпосередньо виконує

роботу. Керівник - фізична особа з числа інженерно-технічних

робітників, яка безпосередньо керує проведенням роботи.


3. СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ


ТЗС - системи технічного забезпечення судна;

НАПБ - нормативно-правовий акт з питань пожежної безпеки;

ЗНА - засоби наочної агітації;

ДПД - добровільна пожежна дружина;

ЧВС - чергово-вахтова служба;

ПУЕ - Правила улаштування електроустановок;

ПТЕ - Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;

ГР - горюча рідина;

ЛЗР - легкозаймиста рідина;

ЛФМ - лакофарбові матеріали;

ГГ - горючі гази;

ПММ - пально-мастильні матеріали;

ВПБ - вимоги пожежної безпеки;

НКМПП - нижня концентраційна межа поширення полум'я.