НАПБ В.05.024-2005/111. Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних об'єктах України


7.1.7 Заземлення ручних пожежних стволів і насосів пожежних автомобілів під час гасіння пожеж на електроус­тановках, які перебувають під напругою, повинно здійснюва­тися за допомогою гнучких мідних проводів перерізом не менше 12 мм2, оснащених спеціальними струбцинами для підключення до заземлених конструкцій: гідрантів водо­гінних мереж, металевих опор повітряних ліній електропередачі, обсадних труб артезіанських свердловин, шурфів і т.ін.

7.1.7.1 Місця підключення до заземлених конструкцій, перерахованих у 7.1.7, повинні визначатися спеціалістами енергооб'єкта, вноситись у графічну частину плану пожежо­гасіння і позначатися відповідними знаками заземлення.

7.1.7.2 Ручні пожежні стволи й насоси пожежних авто­мобілів потрібно заземлювати окремо. Під час подачі води від внутрішнього водопроводу заземлюються тільки стволи.

7.1.8 Індивідуальні ізолюючі електрозахисні засоби (діелектричні рукавиці, боти) необхідно застосовувати для електробезпечності персоналу та пожежників, які безпосе­редньо беруть участь у гасінні пожежі на електроустанов­ках, що перебувають під напругою.

7.1.8.1 Автомобілі пожежних частин, які охороняють енергооб'єкти, повинні бути вкомплектовані індивідуаль­ними ізолюючими засобами захисту відповідно до чисель­ності бойової обслуги, яка безпосередньо бере участь у гасінні пожежі.

7.1.8.2 Необхідна кількість індивідуальних ізолюючих засобів захисту на енергооб'єктах, у т.ч. для пожежних під­розділів, які залучаються до гасіння пожеж з інших частин, визначається під час розроблення планів пожежогасіння.

7.2 Гасіння пожеж на електроустановках під напругою

7.2.1 Під час пожежі на енергооб'єкті обслуговуючий персонал зобов'язаний у першу чергу повідомити про поже­жу начальника зміни станції (чергового, диспетчера) й по­жежну охорону, а потім ужити всіх необхідних заходів відпо­відно до плану пожежогасіння (картки пожежогасіння).

7.2.2 До прибуття пожежних підрозділів начальник зміни разом з черговим персоналом зобов'язані виконати такі роботи:

- визначити місце виникнення пожежі, оцінити ситуа­цію на пожежі, спрогнозувати поширення пожежі й можли­вість утворення нових осередків горіння на іншому електро­обладнанні;

- приступити до гасіння пожежі та охолодження буді­вельних конструкцій силами й засобами енергетичного об'єкта;

- при можливості зняти напругу з установки, що горить, або сусіднього з нею електрообладнання, якщо це не спри­чинить більш тяжких наслідків;

- перевірити ввімкнення системи автоматичного поже­жогасіння, а в разі відмови задіяти її в ручному режимі;

- організувати зустріч пожежних підрозділів і визна­чити місця заземлення пожежної техніки та розташування пожежних гідрантів;

- поінформувати КГП про безпечні маршрути пряму­вання пожежників на бойові позиції.

7.2.3 Загоряння в електроустановках під напругою лік­відовується персоналом енергетичного об'єкта за допомогою переносних і пересувних вогнегасників, типи яких наведено в табл.1.

Таблиця 1 - Типи вогнегасників, які застосовуються для гасіння пожеж на електроустановках під напругою


7.2.4 Гасіння пожежі в приміщеннях на електроустанов­ках, які перебувають під напругою до 10 кВ, всіма видами піни за допомогою ручних засобів забороняється, оскільки піна й розчин піноутворювача мають підвищену електро­провідність у порівнянні з розпиленою водою.

За потреби гасіння пожежі повітряно-механічною піною, з об'ємним заповненням приміщення (тунелю) піною про­водиться попереднє закріплення піногенераторів, їх зазем­лення, а також заземлення насосів пожежних машин. Водій пожежної машини повинен працювати в діелектричних ру­кавицях і взутті.

7.2.5 Після прибуття до місця виклику першого пожеж­ного підрозділу старший начальник (начальник варти, за­ступник начальника частини й т.ін.) повинен швидко зв'я­затися з начальником зміни або посадовою особою, відпо­відальною за виконання робіт, передбачених у 7.2,2, для уточнення ситуації на пожежі, одержання інструктажу та письмового допуску на проведення гасіння пожежі на елект­роустановках, які перебувають під напругою (додаток Б).

7.2.6 Після узгодження маршрутів руху до осередку го­ріння та розташування бойових позицій, із яких пожеж­ники здійснюватимуть подачу вогнегасних речовин, КГП повинен проінструктувати весь особовий склад, що бере участь у гасінні пожежі, й віддати розпорядження на бойове розгортання.

7.2.7 Для вдосконалення тактичних навичок, набуття вольових якостей, забезпечення психологічної підготовки й підвищення фахової майстерності з урахуванням дотримання правил безпеки праці особовий склад пожежних підрозділів гарнізону повинен не рідше одного разу на рік проходити спеціальний інструктаж безпосередньо на енерге­тичному об'єкті.

Пожежно-тактичні тренування (навчання) проводяться разом із персоналом об'єкта на підставі ГКД 34.03.304-99 (НАПБ 05.005-99) та Тимчасової настанови з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України.

Під час проведення тренувань (навчань) на енергетич­них об'єктах необхідно відпрацьовувати тактичні прийо­ми з виходом пожежників на бойові позиції, заземленням технічних засобів пожежогасіння (ручних пожежних стволів, насосів пожежних автомобілів) у місцях, визначених пла­ном пожежогасіння та зазначених черговим персоналом.

7.2.8 Подача компактних і розпилених струменів води під час гасіння пожеж на електроустановках під напругою повинна здійснюватися пожежниками з відстаней, наведених у таблиці 2.

Таблиця 2 — Мінімальні безпечні відстані до електроустано­вок під напругою, які горять, під час подачі пожежниками вог­негасник речовин із ручних стволів7.2.9 Компактні струмені води доцільно застосовувати тільки під час гасіння пожеж на електроустановках під на­пругою до 110 кВ, але тільки в тих випадках, коли до осередку горіння неможливо наблизитися для подачі роз­пиленої води. При цьому пожежник повинен знаходитись від найближчих струмоведучих частин електроустановок, яких може торкнутися струмінь води, на відстанях, не мен­ших від зазначених у табл. 2.

7.2.10 Для гасіння пожеж електроустановок, які пере­бувають під напругою, можна використовувати воду з во­допровідних мереж, а також із природних і штучних во­дойм. Морську воду в зв'язку з її підвищеною електро­провідністю застосовувати забороняється.

Забір води з водойм насосами пожежних автомобілів доцільно провадити зі спеціально обладнаних пірсів відпо­відно до СНиП 2.04.02-84.

7.2.11 Під час ліквідації пожеж на великих площах, які виникають у результаті викиду масел, що горять, необхідно використовувати розпилену воду або її комбінування з по­рошковими сумішами, котрі подаються в супутньому по­тоці й надходять у зону горіння одночасно.

7.3 Гасіння пожежі в кабельних спорудах

7.3.1 За наявності в кабельних спорудах автоматичної установки пожежогасіння перевіряються її ввімкнення та ефективність роботи. Якщо вона не ввімкнулась автома­тично, то приводиться в дію дистанційним (ручним) керу­ванням. Перед пуском його в дію необхідно впевнитися, чи персонал не був допущений до виконання ремонтних робіт у зазначеному приміщенні.

7.3.2 Під час гасіння пожежі на відкритих кабельних тра­сах слід застосовувати розпилену воду від пожежних стволів.

7.3.3 Для проходу в кабельні споруди (тунелі, поверхи, шахти) й подачі від пересувних засобів пожежогасіння роз­пиленої води, повітряно-механічної піни, крім основних входів (дверних прорізів), потрібно використовувати наявні люки.

7.3.4 Для запобігання поширенню пожежі необхідно вжи­вати заходів для створення водяних завіс або введення піно-генераторів через люки для затоплення об'єму кабельного приміщення повітряно-механічною піною від пересувної пожежної техніки, при цьому необхідно дотримуватися вимог, указаних у п. 7.2.4.

Під час подачі піни в кабельні приміщення через дверні прорізи піногенератори закріплюються у верхній частині дверної коробки або поблизу неї.

7.4 Гасіння пожежі на генераторах і синхронних ком­пенсаторах

7.4.1 У разі загоряння обмоток генераторів або синхронних компенсаторів із повітряним охолодженням машина повинна бути аварійно зупинена персоналом, вимкнена з мережі й вве­дена в дію стаціонарна установка водяного пожежогасіння.

Забороняється застосування пінних і хімічних вогнегас­ників для гасіння пожежі всередині генераторів або син­хронних компенсаторів.

7.4.2 У разі загорянь (вибухів) водню біля підшипників та в інших місцях генераторів і синхронних компенсаторів із водневим охолодженням необхідно аварійно зупинити турбогенератор (синхронний компенсатор) і вимкнути з ме­режі. Від централізованої системи подати в корпус вугле­кислий газ (азот) для витіснення водню. Одночасно при­ступити до гасіння водню за допомогою вуглекислотних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

7.4.3 Для гасіння розлитого масла, внаслідок порушень ущільнень підшипників, фланцевих з'єднань маслосисте-ми і горіння кабельних трас біля турбогенераторів, потрібно застосувати розпилену воду від пожежних кранів і пересув­них засобів (пожежних машин).

7.4.4 У разі виникнення пожежі біля турбогенераторів ужити негайних заходів для охолодження металевих ферм перекриття машинного залу за допомогою водяних стру­менів від пожежних кранів або лафетних стволів.

7.4.5 У разі пожежі на маслосистемі турбогенератора теплової або атомної електростанції з небезпекою її по­ширення на маслобак слід ужити заходів для зливання мас­ла в аварійну ємність або ввімкнути стаціонарну установку зрошення маслобака (за її наявності).

7.5 Гасіння пожежі на трансформаторах і маслонапов-нених реакторах

7.5.1 У разі аварії на трансформаторі (реакторі) з ви­никненням пожежі він повинен бути вимкнений із мережі з усіх боків і заземлений.

Після зняття напруги гасіння пожежі потрібно прово­дити будь-якими засобами пожежогасіння (розпиленою водою, повітряно-механічною піною, вогнегасниками).

7.5.2 За наявності на трансформаторі (реакторі) ста­ціонарної установки пожежогасіння її необхідно ввімкну­ти дистанційно (вручну), якщо вона не ввімкнулась авто­матично.

7.5.3 У разі внутрішнього пошкодження трансформатора (реактора) з викидом масла через вихлопну трубу або через

нижнє рознімання (зріз болтів і деформація фланця розні­мання) й виникненні пожежі всередині трансформатора (реактора) потрібно вводити засоби гасіння пожежі всере­дину трансформатора (реактора) через верхні люки та через деформоване рознімання.

7.5.4 У разі виникнення пожежі на трансформаторі (реак­торі) зливати масло з трансформатора (реактора) забороня­ється, оскільки це може призвести до пошкодження внут­рішніх обмоток і ускладнення подальшого гасіння.

7.5.5 У разі пожежі на трансформаторі, встановленому в закритому приміщенні (камері), й закритому розподільно­му пристрої (ЗРП) слід ужити заходів щодо запобігання поширенню пожежі через отвори, канали, вентиляційну си­стему і т.ін. Під час гасіння пожежі слід застосовувати ті ж засоби гасіння пожежі, що й для трансформаторів зовнішньої установки.

7.5.6 Під час розвиненої пожежі на трансформаторі не­обхідно захищати водяними струменями від дії високої температури металеві опори, портали, сусідні трансфор­матори та інше обладнання, при цьому в зоні водяних струменів із ближнього обладнання й розподільних при­строїв треба зняти високу напругу, вони повинні бути за­землені.

7.6 Правила безпеки праці під час гасіння пожеж на електроустановках під напругою

7.6.1 Основою безпечного гасіння пожеж на електроус­тановках під напругою є суворе дотримання організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, а також свідома дисципліна пожежників, які беруть участь у гасінні.

7.6.2 До гасіння пожеж на електроустановках під на­пругою КГП має право приступати тільки після отриман­ня відповідного письмового допуску та інструктажу персо­налу, який обслуговує цю установку.

7.6.3 Гасіння пожеж на електроустановках під напру­гою здійснюється за дотримання таких обов'язкових умов:

- недопускання наближення пожежників до струмове-дучих частин електроустановок на відстані, менші від за­значених у табл.2;

- погодження КГП з черговим персоналом енергооб'єкта маршрутів руху пожежників на бойові позиції та кон­кретна вказівка їх кожному пожежникові під час інструк­тажу;

- виконання робіт пожежниками та водіями пожежних автомобілів, які забезпечують подачу вогнегасних речовин, у діелектричних рукавицях, ботах;

- подачі вогнегасних речовин після заземлення ручних пожежних стволів і пожежних автомобілів;

- недопускання гасіння пожеж на електроустановках під напругою ручними засобами за видимості менше 10 м;

- виконання КГП перестановки сил і засобів, зміни бойових позицій і т.ін. після погодження зі старшою по­садовою особою з числа інженерно-технічного персоналу енергетичного об'єкта.

7.6.4 Під час гасіння пожеж на електроустановках, які перебувають під напругою, забороняється:

- використання всіх видів піни, крім випадків, зазначених у ГКД 34.03.303-99 (НАПБ В.01.034-99/111);

- виконання будь-яких відключень та інших операцій з електричним обладнанням особовим складом пожежних підрозділів;

- використання води зі змочувачами під час подачі ком­пактних струменів води як для гасіння, так і для охолод­ження електрообладнання під напругою і будівельних кон-;струкцій;

- наближення до машин і механізмів, які застосовуються для подачі вогнегасних речовин на електроустановки під напругою, що горять, особам, котрі безпосередньо не бе­руть участі в гасінні пожежі.


ДОДАТОК А

до п. 5.4 Інструкції з гасіння пожеж на енергетичних об'єктах України

(рекомендований)


Форма картки пожежогасіння

КАРТКА №6


Кабельний відсік №6 під РПВП — 6 кВ, 2-а секція.

Об'єм — 290 м3.

Пожежна сигналізація ППС-3, у відсіку 8 сповіщувачів ДИП-3.

Стаціонарна установка пожежогасіння розпиленою водою.

Зрошувачів ДВМ-10 — 20 шт.