ДБН В.2.2-3-97. Будинки та споруди навчальних закладів


Додаток 8. Замінити назву: "Список основних нормативних документів, що використовуються при проектуванні будинків навчальних закладів, на які наведені посилання у цих нормах" на: "НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ".

Замінити нормативні посилання на такі НД:

"ДБН 360-92*" на: "ДБН 360-92**";

"СНиП 2.08.01-89 Жилые здания" на: "ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення";

"СНиП 11-7-81** Строительство в сейсмических районах" на: "ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічних районах України";

"СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение" на: "ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання";

"СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение" на: "ДБН В.2.5-28:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення";

"ВСН 61-91 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения" на: "ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення";

"СанПиН 5146-89 Временные санитарно-гигиенические нормы и правила устройства, оборудования, содержания и режима работы на персональных електронно-вычислительных машинах и видеодисплейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений" на: "ДСанПіН 5.5.6.009-98 Державні санітарні правила і норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах".

Вилучити посилання на такий НД:

"ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения" (у Зміні № 1).

Доповнити перелік нормативних посилань такими НД:

"ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах;

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва;

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування;

ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди;

ДБН В.2.2-16-2005 Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади;

ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН В.2.5-24-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Електрична кабельна система опалення;

ДБН В.2.5-27-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд;

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель;

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю);

ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой (Випробовування на пожежонебезпеку. Методи випробувань. Випробовування нагрітим дротом);

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи;

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні;

НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації;

ВБН В.2.2.45-1-2004 Проектування телекомунікаціїй. Лінійно-кабельні споруди;

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика (Будівельна кліматологія та геофізика);

СНиП ІІ-35-76 Котельные установки (Котельні установки);

ВСН 1-90 Технические указания по технологии изготовления железобетонных предварительно напряженных опор контактной сети методом центрифугирования (Технічні вказівки щодо технології виготовлення залізобетонних попередньо напружених опор контактної мережі методом центрифугування);

ВСН 60-89 / Госкомархитектуры Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования (Улаштування зв'язку, сигналізації і диспетчеризації інженерного обладнання житлових і громадських будинків. Норми проектування);

СанПиН 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки (Санітарні норми і правила забезпечення інсоляцією житлових та громадських будинків і території житлової забудови);

СанПиН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови);

ДСанПіН 5.5.2.008-01 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений (Інструкція з улаштування блискавкозахисту будинків і споруд);

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок, розділи 1.5, 2.4, 2,5 і 6.

ПУЕ:2008 Правила улаштування електроустановок, розділи 4.1 і 4.2".

Додаток 9, таблиця.

Місце зміни

Надруковано

Повинно бути

Колонка 1 , рядок 3

Загальноосвітні середні школи (1- 11-й класи)

Середні загальноосвітні школи (1-12-й класи)

Доповнити НД новим додатком:

"Додаток 10

(обов'язковий)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Гімназія - загальноосвітній навчальний заклад II - ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю (Закон України "Про загальну середню освіту" / № 651-XIV від 13.05.1999).

Колегіум - загальноосвітній навчальний заклад III ступеня філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілів (Закон України "Про загальну середню освіту" / № 651-XIV від 13.05.1999).

Комплектність навчального закладу - кількість паралелей класів (навчальних груп).

Ліцей - загальноосвітній навчальний заклад IIІ ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою (Закон України "Про загальну середню освіту" / № 651-XIV від 13.05.1999).

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат - навчальний заклад для забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці (Закон України "Про загальну середню освіту" / № 651-XIV від 13.05.1999).

Навчальний кабінет - класна кімната закладу зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням (Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів / Затв. наказом Міністра освіти і науки України від 20.07.2004 № 60).

Навчальний комплекс - взаємопов'язані будинки та споруди або з'єднані між собою блоки (навчальних, фізкультурно-спортивних, клубно-видовищних, адміністративно-службових і господарських приміщень) навчального закладу, що розміщуються на єдиній території.

Навчальна секція - блок навчальних і допоміжних приміщень для не більше ніж двох 1-х або шести

2-4-х і 5-12-х класів.

Організаційно-педагогічна структура - співвідношення паралелей класів (навчальних груп) одного віку.

Паралель класів (навчальних груп) - кількість класів (навчальних груп) одного віку.

Рекуперація - процес теплопередачі від витяжного повітря до припливного.

Середні загальноосвітні школи (1-12-й класи) - загальноосвітній навчальний заклад І - III ступенів (І ступінь - початкова школа, II ступінь - основна школа, III ступінь - старша школа, як правило, з профільним спрямуванням навчання) (Закон України "Про загальну середню освіту" / № 651-XIV від 13.05.1999)".

Здания и сооружения

3дания и сооружения учебных заведений

1 РАЗРАБОТАНО:

Открытое акционерное общество "Украинский зональный научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому строительству" (ОАО "КиевЗНИИЭП")

при участии

ГУ "Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н.Марзеева" АМН Украины; УкрНИИ пожарной безопасности МЧС Украины

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ:

приказ Министерства регионального развития и строительства Украины от 18.03.2008 г. № 129, дата введения с 2008-10-01

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

По всему тексту государственных строительных норм заменить ссылку на приложение 8 с указанной позицией нормативного документа: "п.1" на: "ДБН 360"; "п.2" на: "ДБН В.2.2-15"; "п.З" на: "ДБН В.2.2-9"; "п.5" на: "ДБН В.1.1-7"; "п.6" на: "СНиП 2.04.01"; "п.7" на: "СНиП 2.04.05"; "п.8" на: "ДБН В.2.5-20"; "п.9" на: "ДБН В.1.1-7"; "п.10" на: "СНиП 2.09.02"; "п.11" на: "СНиП 2.09.04"; "п.12" на: "СНиП 3.05.06"; "п.13" на: "СНиП 3.05.07"; "п.14" на: "ДБН В.2.5-28"; "п.15" на: "ДБН В.1.1-12"; "п.16" на: "ДБН В.2.2-17"; "п.17" на: "ДБН В.2.5-23"; "п.18" на: "ПУЭ"; "п.19" на: "ДСанПІН 5.5.6.009"; "п.20" на: "СанПиН 42-121-4719".

Вступление. В первом абзаце, первом пункте перечня после слова: "лицеев" дополнить: "коллегиумов" и далее - по тексту.

Пункт 1.1. Изложить в новой редакции:

"При проектировании учебных заведений необходимо организовывать доступность учащихся и студентов с ограниченными физическими возможностями (прежде всего тех, которые передвигаются на креслах-колясках) к зданиям и их помещениям с учетом требований ДБН В.2.2-9 и ДБН В.2.2-17".

Пункт 2.13. Второй абзац дополнить в скобках: "(ДБН В.2.2-13)".

Пункт 3.1. Дополнить пятым абзацем:

"При разработке объемно-планировочных и конструктивных решений зданий учебных заведений для строительства в различных природно-климатических и горно-геологических условиях необходимо учитывать требования ДБН В.1.1-5, ДБН В.1.1-12, ДБН В.2.6-31, ДБН В.1.2-2, СНиП 2.01.01".

Пункт 3.3, а). В третьем пункте перечня заменить слова: "учебные секции 5-11-х классов" на: "учебные секции 5-12-х классов", далее - по тексту.

Пункт 3.13. Первый абзац изложить в новой редакции:

"Высота этажей учебных помещений устанавливается исходя из того, что высоту учебных помещений от пола до потолка следует принимать не менее . В условиях реконструкции допускается принимать высоту учебных помещений от пола до потолка ".

Во втором абзаце заменить слова: "лабораторий вычислительной техники" на: "кабинетов вычислительной техники", а в конце предложения, после слов: "...не менее " дополнить словами в скобках: "(от пола до пола следующего этажа)".

Пункт 3.17. Заменить слова в скобках: "(приложение 8, п. 17)" на: "(ДСанПІН 5.5.6.009)".

Пункт 3.25. Заменить слова в скобках: "(приложение 8, п.п.З; 4; 5)" на: "(ДБН В.2.2-9, ДБН В.1.1.7, ДБН В.2.5-13)".

Пункт 3.43, таблица 4.

Место изменения

Напечатано

Должно быть

Столбец 2, строка 1

2,4

2,4 (см. примечание 2)

Столбец 2, строка 2

2,4

2,4 (см. примечание 2)

Столбец 2, строка 4

2,8

2,8 (см. примечание 2)

Пункт 3.58. После первого предложения дополнить в скобках: "(ДБН В.2.2-13)".

Пункт 3.70. После первого предложения дополнить в скобках: "(ДБН В.2.2-16)".

Пункт 3.72. В первом абзаце, втором пункте перечня заменить слова в скобках: "(5-11-й классы)" на: "(5-12-й классы)" и далее - по тексту.

Пункт 3.81. В первом пункте перечня заменить слова: "40 мест" на: "20 мест".

Пункт 3.88, таблица 16.

Место изменения

Напечатано

Должно быть

Столбец 1 , строка 6

10-11-х классов

10-12-х классов

Столбец 1 , строка 11

2-11-х классов

2-12-х классов

Пункт 3.93, третий абзац. Заменить слова: "5-11-х классов" на: "5-12-х классов" и далее - по тексту.

Пункт 4.3. Первый абзац изложить в новой редакции:

"На вводе водопровода от внешней сети следует устанавливать счетчик воды. При подключении внутренней системы горячего водоснабжения к внешней сети необходимо устанавливать счетчик горячей воды на подающем и циркуляционном трубопроводах. На вводе водопровода от внешней сети с давлением 0,3 МПа и более следует устанавливать регулятор прямого действия для снижения давления во внутренней системе водоснабжения до нужного уровня".

Пункт 4.7. Изъять слово: "приборов".

Пункт 4.8. После первого предложения дополнить в скобках: "(ДБН В.2.2-13)".

Второе предложение изложить в новой редакции:

"Бассейны следует проектировать с устройствами вторичного использования тепла сбрасываемой воды, применяя рекуперативные теплообменники или, при обосновании, тепловые насосы".

Пункт 4.9. Изложить в новой редакции:

"В столовых учебных заведений необходимо устанавливать приборы для резервного горячего водоснабжения, используя теплоту конденсации холодильного агента технологических холодильных установок или электрические водонагреватели".

Пункт 4.11. Дополнить предложением:

"Максимальная расчетная температура теплоносителя, который подается в отопительные приборы общеобразовательных учебных заведений, не должна превышать 90 °С в двухтрубных и 95 °С в однотрубных системах".

Пункт 4.12. Второе предложение изложить в новой редакции:

"При невозможности подключения к системам централизованного теплоснабжения следует проектировать соответственно нормам (СНиП II-35) местные теплогенераторы, которые рекомендуется предусматривать при обосновании вместе с альтернативными источниками, например, с тепловыми насосами и солнечными коллекторами, которые могут применяться в случае активного использования здания летом. При наличии соответствующего разрешения энергоснабжающей организации рекомендуется проектировать электрическую теплоаккумуляционную кабельную систему отопления с потреблением энергии исключительно ночью по льготному тарифу, выполняя требования ДБН В.2.5-24, в том числе относительно безопасности эксплуатации".