НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі

БУДІВЕЛЬНА КЛІМАТОЛОГІЯ ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

Київ

Мінрегіонбуд України 2011

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут Київський національний університет будівництва та архітектури Національний університет "Львівська політехніка"

Ужгородський національний університет

Полтавський Національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка Кременчуцький державний політехнічний університет ім. Михайла Остроградського РОЗРОБНИКИ: ДП НДІБК (Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник); Є. Колесник;

М. Прокопчук)

УкрНДГМІ (В. Осадчий, д-р географ, наук; В. Бабіченко, канд. географ, наук; 3. Бондаренко;

Н.Гребенюк; J1. Гущина; Т. Заболоцька; канд. географ, наук; Є. Кіптенко, канд. географ, наук; Т. Козленко; Т. Корж; Н. Ніколаєва; Л. Рибченко, канд. географ, наук; О. Татарчук) КНУБА (О. Сергейчук, д-р техн. наук; М. Діб; В. Шитюк)

НУ "Львівська політехніка" (Р. Кінаш, д-р техн. наук; Л. Шулдан, канд. архітектури)

УжНУ (Я. Гук)

ПНТУ (В. Пашинський, д-р техн. наук; Т. Галинська; А. Карюк)

КДПУ ім. Михайла Остроградського (В. Мартинов, канд. техн. наук)

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 16.12.2010 р. № 511, чинний з 1 листопада 2011 р.

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні СНиП 2.01.01-82 і таблицю 2 ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007)

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2011

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

с.

Вступ IV

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять1
 4. Архітектурно-будівельне кліматичне районування території УкраїниЗ
 5. Температура зовнішнього повітря5
 6. Вітер15
 7. Сонячна радіація31
 8. Теплова радіація атмосфери та Землі74
 9. Вологість повітря 88
 10. Фактор мутності атмосфери95
 11. Хмарність98
 12. Опади і сніговий покрив110
 13. Природна освітленість116
 14. Геофізичні параметри території України119

ВСТУП

Цей стандарт установлює кліматичні параметри (характеристики), що використовують при проектуванні будинків та споруд, систем опалення, вентиляції, кондиціонування, водозабезпечен- ня, складанні енергетичного паспорта будинку згідно з ДБН В 2.6-31, ДСТУ-Н Б А.2.2-5, а також при плануванні та забудові міських і сільських поселень.

Кліматичні параметри розраховано на основі інформації метеорологічних спостережень 53 метеорологічних станцій за період 1961-2005 рр.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі

БУДІВЕЛЬНА КЛІМАТОЛОГІЯ

Защита от опасных геологических процессов, вредных эксплуатационных воздействий, от пожара

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

Protection against the dangerous geological processes, harmful operational influences, against the fire

BUILDING CLIMATOLOGY

Чинний від 2011-11-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт установлює кліматичні параметри, що використовують при проектуванні будинків та споруд, систем опалення, вентиляції, кондиціонування, водозабезпечення, складанні енергетичного паспорта будинку, а також при плануванні та забудові міських та сільських поселень.
  2. Для районів проектування та будівництва, що не увійшли до таблиць стандарту, кліматичні параметри (характеристики) необхідно приймати рівними значенням кліматичних параметрів найближчого до них пункту, наведеного в таблиці, що знаходиться у місцевості з аналогічними умовами.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН В. 1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В. 1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти будинків і споруд. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В 2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДСТУ-Н Б А.2.2 5:2007 Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

 1. архітектурно-будівельний кліматичний район

Територія з порівняно однорідними кліматичними умовами, зумовленими спільністю синоптичних процесів інженерно-геологічних та соціально-економічних умов, що визначають типологію будинків

 1. архітектурно-будівельний кліматичний підрайон

Частина архітектурно-будівельного кліматичного району зі своєрідними кліматичними умовами, зумовленими вертикальною поясністю, орографічними особливостями, місцевою циркуляцією атмосфери

 1. орографія

Сукупність форм земної поверхні в даній місцевості, яка має найбільший вплив на загальну і місцеву циркуляцію атмосфери і клімат

 1. кліматологічний параметр (характеристика, показник)

Статистичний показник, що характеризує метеорологічну величину або атмосферне явище

 1. кліматологічна стандартна норма

Норма, розрахована для послідовних 30-річних періодів (з 1 січня 1901 р. до 31 грудня 1930 p.; з 1 січня 1931 р. до 31 грудня 1960 p.; з 1 січня 1961 р. до 31 грудня 1990 р. і т.д.)

 1. кліматологічна норма

Середнє значення метеорологічної величини за певний період спостережень

 1. повторюваність

Відношення кількості випадків зі значеннями, що входять у заданий інтервал, до загальної

кількості членів ряду

 1. забезпеченість

Інтегральна повторюваність кліматичних параметрів нижче або вище їх визначених меж

 1. пряма сонячна радіація

Сонячна радіація, що надходить у вигляді пучка паралельних променів від диску Сонця

 1. розсіяна сонячна радіація

Сонячна радіація, що надходить з будь-якого напряму простору внаслідок розсіювання в атмосфері та відбивання розсіяної радіації земною поверхнею

 1. сумарна сонячна радіація

Сума прямої та розсіяної сонячної радіації

 1. теплова радіація атмосфери та земної поверхні

Довгохвильова радіація, що випромінюється атмосферою та земною поверхнею як тілами, що мають температуру, вищу за абсолютний нуль

 1. фактор мутності атмосфери

Безрозмірна величина, що характеризує дійсну мутність атмосфери відносно мутності ідеальної атмосфери, яка не має водяної пари і зважених аерозольних часток, але має такий газовий склад, як і реальна атмосфера

 1. добова амплітуда кліматологічного параметру

Різниця між максимальним і мінімальним значеннями кліматологічного параметру протягом дня

 1. оптична маса атмосфери

Величина, що використовується для приведення значення інтенсивності прямої сонячної радіації до однакової висоти Сонця, яка визначає довжину шляху в атмосфері. Зазвичай використовують оптичну масу, що дорівнює 2, і є найменшим цілим числом, за яким інтенсивність радіації вимірюється у позатропічній зоні

 1. інтенсивність радіації

Потік променистої енергії, що надходить на одиницю площі поверхні, яка проходить через дану точку перпендикулярно до напряму випромінювання, Вт/м2

 1. енергетична освітленість площини

Густина потоку випромінювання, що надходить на дану площину, Вт/м2

 1. просторова інтенсивність дифузної радіації

Середня енергетична освітленість в'язки площин, які проходять через дану точку, Вт/м2

і

 1. енергетична кількість освітлення (доза радіації)

Кількість променистої енергії, що надходить за певний час на одиницю площі даної площини, Дж/м2

 1. енергетична яскравість

Потік випромінювання, у межах одиничного телісного кута, що надходить на одиницю площі поверхні, яка проходить через дану точку, перпендикулярної до напряму випромінювання, Вт/(стерм2)

 1. середня сумарна денна горизбнтальна освітленість

Величина, яка визначається за середньою добовою сумою сумарної сонячної радіації за ясного неба або за умов середньої хмарності та складається з прямої освітленості, що створюється променями Сонця, та розсіяної освітленості, яка надходить від небосхилу і відбивається від земної поверхні

 1. середня розсіяна денна горизонтальна освітленість

Величина, що визначається за середньою добовою сумою розсіяної сонячної радіації за умов суцільної хмарності, коли пряма освітленість відсутня.

4 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ КЛІМАТИЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

 1. Поділ території України на кліматичні райони та підрайони зроблено на основі комплексного аналізу впливу середньомісячної температури повітря у січні та липні, середньої швидкості вітру у січні, середньої місячної відносної вологості повітря у липні та середньої річної кількості опадів на типологію будинків.
 2. Карту архітектурно-будівельного кліматичного районування території України наведено на рисунку 1. Кліматологічні характеристики районів представлено у таблиці 1.

Таблиця 1 - Кліматологічні показники (характеристики) архітектурно-будівельних кліматичних районів та підрайонів

Кліматичний район, підрайон

Температура повітря, °С

Кількість опадів за рік, мм

Відносна

вологість

у липні, %

Середня швидкість вітру у

січні, м/с

середня за

абсолют

ний

мінімум

абсолют- ’• • ний максимум

січень

липень

І - Північно-західний (Полісся, Лісостеп)

Від -5 ДО -8

Від 18 до 20

Від -37 до -40

Від 37 до 40

Від 550 до 700

Від 65 ДО 75

Від 3 до 4

II - Південно-східний (Степ)

Від -2 до-6

Від 21 до 23

Від -32 до-42

Від 39 до 41

Від 400 до 500

Менше

65

ВІД 4 ДО 6

III-

Українські

Карпати

ІІІА- Карпатський (Передкар- паття, Гірські Карпати)

-7

14

-38

35

1600

Від 77

ДО 81

3

ІІІБ-Закарпатський

-4

19

-32

39

1000

Більше

70

3

IV - Південний берег Криму

3

23

-20

39

600

Менше

60

Від 4 ДО 5

V - Кримські гори

-4

16

-27

32

1060

70

Від 4

ДО 5

Рисунок 1 - Архітектурно-будівельне кліматичне районування території України

Район I - Північно-західний Район II - Південно-східний Район III^Українські Карпати Підрайон ША - Карпатський Підрайон IIIБ - Закарпатський Район IV - Південний берег Криму Район V - Кримські гори

5 ТЕМПЕРАТУРА ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ

 1. Кліматологічну характеристику температури зовнішнього повітря наведено у таблиці 2.
 2. Середню місячну температуру.повітря за січень-грудень визначено як суму значень за використаний період, розділену на загальну кількість років спостережень.
 3. Середню температуру за рік визначено як усереднене значення середньої місячної температури повітря за січень-грудень.
 4. Температура повітря найхолоднішої доби і найхолоднішої п'ятиденки розрахована як значення, що відповідає забезпеченості 0,98 і 0,92 з ранжируваного ряду температури повітря найхолоднішої доби і п'ятиденки і відповідної їм забезпеченості за період 1961-2005 рр. Кожному значенню надавався номер, а його забезпеченість визначалась за формулою:

(1)

т- 0,3

Рь =

п +0,4

де т

п

 • порядковий номер;
 • число членів ранжируваного ряду.

Температура повітря найхолоднішої доби (п'ятиденки) заданого забезпечення визначалась методом інтерполяції за інтегральною кривою розподілу температури повітря найхолоднішої доби (п'ятиденки), побудованою на ймовірнісній сітці.

 1. Середню добову амплітуду температури повітря визначено як різницю між усередненими найвищою і найнижчою температурою повітря за добу.
 2. Районування території України за кількістю градусо-діб опалювального періоду при розрахунковій для опалення температурі внутрішнього повітря основної частини приміщень будинку 20 °С наведено на рисунку 2.
 3. Дати переходу середньої добової температури повітря через 8 °С та через 10 °С восени та навесні (дати початку та закінчення опалювального періоду) наведено в таблиці 3.
 4. Добовий хід середньої місячної температури повітря для даного місяця ?год, С, дозволяється розраховувати за формулами: