ДОДАТОК Г (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях пищеконцен- тратной промышленности (Правила техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємствах харчоконцентратної промисловості), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 10.05.1976, № 1408-76

 1. МБТ и СН № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.1989 р., № 5061-89
 2. ГН 6.6.1.1-130-2006 Державні гігієнічні нормативи «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 9°8г у продуктах харчування та питній воді», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України 03.05.2006 р., № 256
 3. МУ 5779-91 Определение в пищевых продуктах цезия-137 (Визначання в харчових продуктах цезію-137), затверджені МОЗ СРСР 04.01.91
 4. МУ 5778-91 Определение в пищевых продуктах стронция-90 (Визначання в харчових продуктах стронцію-90), затверджені МОЗ СРСР 04.01.91
 5. ИН 1135-73 Инструкция о порядке расследования, учета и проведения лабораторных исследований в учреждениях санитарно-эпидемиологической службы при пищевых отравлениях (Інструкції про порядок розслідування, обліку і проведення лабораторних досліджень у закладах санітарно-епідеміологічної служби при харчових отруєннях), затверджена Головним державним санітарним лікарем МОЗ СРСР 20.12.1973 р., № 1135-73
 6. ГСТУ 46.004-99 Борошно пшеничне. Технічні умови
 7. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози концентрації кількості та рівнів вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті, затверджені Головним державним санітарним лікарем України 20.09.2001 р., № 137
 8. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені Головним державним санітарним лікарем України 01.12.1999 р., № 37
 9. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації, затверджені Головним державним санітарним лікарем України 01.12.1999 р., № 39
 10. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені Голов - ним державним санітарним лікарем України 01.12.1999 р., № 42
 11. ДБН В 2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 р., № 168
 12. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров’я України 09.07.97, № 201
 13. Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами. Затверджені Міністерством екологічної безпеки України від 02.1999 р., розроблені Міністерством охорони природного середовища та ядерної безпеки України
 14. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені Головним санітарним лікарем МОЗ СРСР 04.07.1988 р., № 4630-88
 15. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримання територій населених місць), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 05.08.1988 р., № 4690-88
 16. Р 50-056-96 Рекомендації. Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості, затверджені наказом Держспоживстандарту 18.07.1996 р., № 300
 17. МР 4.4.4-108-2004 Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки, затверджені Міністерством охорони здоров’я України 02.07.2004 р., наказ № 329.
 18. Хімічний склад харчових продуктів. Кн. 1. Під ред. І. М. Скуріхіна. М., 1987 р.

Ключові слова: напівфабрикати виробів з борошна, суміші для приготування кексів, тортів, печива, пряників, розпушувач для печива, органолептичні, фізико-хімічні показники, показники безпеки, мікробіологічні показники, марковання, паковання, правила приймання, методи контролювання, гарантії виробника.

Редактор Ж. Волкова

Технічний редактор О. Касіч Коректор І. Копацька Верстальник Р. Дученко

Підписано до друку 20.11.2007. Формат 60 х 84 1/8. Ум. друк. арк. 1,86. Зам.Цінадоговірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 р., серія ДК, № 1647