Міністерство промислової політики України

Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)


ПІ 1.3.10-463-2006


Примірна інструкція

з охорони праці

для комірника складу хімічних, легкозаймистих, горючих та інших небезпечних речовин і матеріалів


м. Київ


Узгоджено

Національний науково-дослідний

інститут охорони праці

Лист №489

від" 26 " 10 2006р.


Затверджено

Міністерство промислової

політики України

Наказ № 476

від" 19 " 12 2006р.


П11.3.10-463-2006


Примірна інструкція з охорони праці

для комірника складу хімічних, легкозаймистих, горючих та інших небезпечних речовин і матеріалів


м. Київ

1 Загальні положення


1.1 Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для комірника складу хімічних легкозаймистих, горючих та інших небезпечних речовин та матеріалів (далі-комірник).

До складу робіт, які він виконує входять, у тому числі, роботи з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п.10, 31, 32, 36, 53, 101 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою комірник, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, якими регламентується безпечне виконання робіт певного виду.

Згідно з Законом України "Про охорону праці" (стаття 44) особи, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.2 Комірник має постійне робоче місце, до складу робіт, які він повинен виконувати, входять наступні:

- приймає на склад, зберігає і видає зі складу паливо, сировину, напівфабрикати, готову продукцію, деталі, інструмент і ін.;

- перевіряє відповідність цінностей, які приймає, супровідним документам;

- переміщує матеріальні цінності до місць зберігання вручну або за допомогою механізмів з розкладанням (сортуванням) їх за видами, якістю, призначенням та іншими ознаками;

- керує роботою під час навантаження, вивантаження і розміщення вантажів;

- складає дефектні відомості на матеріали;

- організує зберігання речовин і матеріалів з метою запобігання їх псуванню та витратам;

- веде облік наявних на складі матеріальних цінностей і звітну документацію про їх рух;

- бере участь у проведенні інвентаризацій і виконує інші роботи згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1.3 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

- досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 , наркологічний огляд, (якщо комірник відноситься до категорії працівників, що повинні проходити наркологічний огляд згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238) та не мають протипоказань;

- мають загальну середню освіту, професійно-технічну освіту або професійну підготовку на виробництві;

- пройшли навчання за професією, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть, та виявили задовільні результати при перевірці знань;

- пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.4 Повторний інструктаж з питань охорони праці ( за змістом і обсягом первинного інструктажу) проводиться один раз на три місяці.

1.5 Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.

1.6 Комірник зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

- вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння;

- користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;

- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);

- не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;

- не виконувати роботи , не передбачені завданням;

- не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу (розпорядження) безпосереднього керівника;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.7 В процесі роботи на комірника можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- рухомі частини виробничого устаткування, машин, механізмів;

- незахищені струмоведучі частини електрообладнання;

- токсична і подразнююча дія шкідливих речовин, які складуються і зберігаються на складі та можуть спричинити подразнення слизових оболонок очей, носа, верхніх дихальних шляхів, хімічні опіки шкіри, губ, слизових оболонок ротової порожнини, стравоходу, шлунку;

- ураження внаслідок утворення займистих і вибухонебезпечних сумішей;

- гострі кромки, задирки, шорсткість на поверхні пакувальної тари;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищена рухомість повітря в робочій зоні (протяги);

- фізичні та нервово-психічні перенавантаження.

1.8 Комірнику видається безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і можливого впливу на людину небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

- костюм (бавовняний з кислотозахисним просочуванням, сукняний, бавовняний), халат бавовняний;

- черевики шкіряні, туфлі (цільногумовані, шкіряні),чоботи гумові;

- білизна натільна;

- рукавиці комбіновані, рукавички трикотажні бавовняні;

- фартух прогумований.

На зовнішніх роботах додатково видається куртка бавовняна на утеплювальній прокладці.

При виконанні комірником робіт певного виду , у т.ч. з підвищеною небезпекою (роботи з ЛЗР, шкідливими речовинами і ін.), додатково видаються засоби індивідуального захисту, що передбачені інструкціями з охорони праці, якими регламентується безпечне проведення цих робіт.

1.9 Комірник зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

- приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;

- утримувати в чистоті і порядку робоче місце;

- дбайливо і за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;

- мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;

- дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;

- палити у спеціально відведених для цього місцях;

- приймати їжу у відведених для цього місцях;

- зберігати харчові продукти, у т.ч. молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які для цього призначені.


2 Вимоги безпеки перед початком роботи


2.1 Перевірити та одягти засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття і ін.).

2.2 У випадку змінної роботи з'явитися на робоче місце завчасно для прийняття зміни.

2.3 Оглянути (разом із комірником, якого він змінює, у випадку змінної роботи) робоче місце , переконатися у справній роботі систем вентиляції, належному рівні освітлення, наявності і справності засобів пожежогасіння, засобів колективного захисту, транспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів, зливно-наливного і іншого устаткування, яке використовується в процесі роботи.

В приміщеннях, де складуються і зберігаються шкідливі речовини, припливно-витяжна вентиляція повинна включатися за 10-15 хв. до початку виконання робіт в цьому приміщенні

2.4 Про всі виявлені порушення проінформувати безпосереднього керівника. Не приступати до роботи (а у випадку змінної роботи - не приймати зміну), якщо порушення унеможливлюють безпечне виконання комірником поставлених перед ним завдань, до їх усунення.


3 Вимоги безпеки під час виконання роботи


3.1 Складські приміщення необхідно утримувати в чистоті і порядку. Сировина і матеріали, що складуються, повинні бути у неушкодженому упакуванні, на кожному з яких повинен бути напис або бирка з назвою і характерними ознаками речовини (окислююча, самозаймиста, горюча і ін.)

Укладання вантажів слід виконувати таким чином, щоб забезпечити їх цілість, міцність і вільний доступ до них.

3.2 Вимоги безпеки щодо зберігання (змішаного)хімічних речовин.

3.2.1 Хімічні речовини необхідно зберігати в закритих сухих приміщеннях або під навісами в тарі, що відповідає вимогам відповідних стандартів чи технічних умов.

Під навісом допускається зберігати хімічні речовини, які від вологого повітря або води не розкладаються, не займаються (наприклад: хлористий натрій, сірчанокисла мідь, сірчанокислий натрій і ін.)

3.2.2 Групи хімічних речовин, які можуть самозайматися при контакті з окислювачами, реагувати або розігріватися від дії води, займатися при підвищеній температурі ( наприклад: перекиси, нітросполуки і ін.), а також речовини, які при контакті займаються або виділяють горючі гази, необхідно зберігати ізольовано одну від одної і від інших горючих речовин і матеріалів у відсіках складу, розділених глухими неспалимими перегородками.

3.2.3 Необхідно зберігати ізольовано одна від одної хімічні речовини, при горінні і розкладу яких виділяються шкідливі пари та гази або які утруднюють процес гасіння та евакуації речовин, що знаходяться в приміщенні, а також речовини, для яких неможливо застосовувати однакові засоби пожежогасіння.

3.2.4 У склад слід приймати хімічні речовини тільки в справній тарі (без порушення герметичності, без витоку рідини), яка унеможливлює самозаймання, розклад хімічних речовин.

На тарі повинні бути надписи або бирки з вказаними назвою хімічних речовин та їх характерними властивостями.

3.2.5 Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт не допускається пошкодження тари, падіння вантажу з висоти, проливання рідин, розсипання речовин. На кожну партію повинен бути паспорт. Немарковані препарати, які виявлені на складі, підлягають аналізу або знищенню.

3.2.6 Хімічні речовини, упаковані в лантухи, барабани, бочки і іншу тару, повинні зберігатися на стелажах або в штабелях.

Відстань від штабелів і стелажів до опалювальних приладів повинна бути не менше їм.

3.2.7 Видача і розфасування хімічних речовин в місцях їх зберігання не допускається. Для цього повинні бути передбачені окремі приміщення.

3.2.8 Лужні метали необхідно зберігати в ізольованих відсіках, розміщених в торці складського приміщення, які необхідно захищати від попадання води.

3.2.9 Сулії з рідкими речовинами (розчинами лугів, кислотами) необхідно зберігати в корзинах або дерев'яних обрешітках.

Не допускається зберігання кислот, лугів і інших хімічних речовин у підвальних приміщеннях.

3.2.10 У складських приміщеннях, де зберігаються розчини лугів і кислот, слід постійно контролювати роботу аварійних душів (їх справність) та наявність нейтралізуючих розчинів на випадок попадання кислот, лугів на оголені частини тіла для їх нейтралізації та змивання.

3.2.11 Плавикову кислоту слід зберігати у суліях покритих парафіном та установлених в ящики.

3.2.12 Контейнери-бочки та балони з рідким хлором необхідно зберігати у закритих сховищах.

3.2.13 Хлорне вапно слід зберігати у щільній дерев'яній або металевій захищеній від корозії тарі окремо від горючих речовин та балонів із стисненими та зрідженими газами.

3.2.14 Аміачну воду, перекис водню (3-30% розчин) необхідно зберігати у скляній або металевій тарі. Миючі засоби повинні зберігатися у щільно закритій тарі, формалін - у скляних суліях, дерев'яних, емальованих чи алюмінієвих бочках.

3.2.15 Пергідроль необхідно зберігати за умов, що не допускають прямого впливу сонячних промінів, попадання пилу та інших забруднюючих домішок, температура повітря в приміщеннях, де зберігається пергідроль, не повинна перевищувати 30°С.

Пергідроль не допускається зберігати у герметичній тарі. Пробки, що закривають сулії з пергідролем, повинні мати отвори для виходу газу.

3.2.16 Активоване вугілля слід зберігати у пакетах або у металевих закритих барабанах.

3.2.17 Їдкий натр необхідно зберігати: кристалічний - у сталевих гофрованих барабанах, рідкий (розчин) - у сталевих бочках. Відкривати барабани з їдким натром слід за допомогою спеціального різака.

3.2.18 Метанол необхідно зберігати в щільно закритій опломбованій тарі з відповідним написом. Не допускається зберігати сумісно (в одному складі) метанол з етиловим спиртом.

Тара з-під метанолу повинна бути спорожнена повністю (без залишків) та промита великою кількістю води.

3.2.19 Карбід кальцію необхідно зберігати у металевих закритих барабанах у неопалювальних приміщеннях (не допускається зберігати карбід кальцію у підвальних приміщеннях та низьких місцях, які затоплюються).

Розкриття барабанів з карбідом кальцію слід виконувати інструментом, що виключає можливість утворення іскор. Залишок карбіду кальцію у барабані слід надійно захищати від попадання вологи.

3.3 Вимоги безпеки щодо зберігання легкозаймистих та горючих рідин (ЛЗР. ГР)

3.3.1 Зберігати ЛЗР і ГР у тарі слід в будівлях або на майданчиках під навісами. Не дозволяється зберігання в тарі на відкритих майданчиках нафтопродуктів з температурою спалаху 45°С і нижче.

3.3.2 При зберіганні бочок з ЛЗР і ГР у будівлях слід дотримуватися таких вимог:

- вручну укладати бочки на підлогу не більше ніж у два яруси;

- укладати бочки механізовано не більше ніж у п'ять ярусів - для ГР і в три яруси