Міністерство промислової політики України Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)


ПІ 1.3.10-462-2006


Примірна інструкція

з охорони праці

для лаборанта хімічного аналізу


м. Київ


Узгоджено

Національний науково-дослідний

Інститут охорони праці

Лист№ 489

від " 26 " 10. 2006 р.


Затверджено

Міністерство промислової

політики України

Наказ № 476

від "I9" 12. 2006 p.


ПІ 1.3.10-562-2006


Примірна інструкція

з охорони праці

для лаборанта хімічного аналізу


м. Київ

1 Загальні положення


1.1 Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для лаборанта хімічного аналізу (далі - лаборант).

До складу робіт лаборанта входять, у тому числі, роботи з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п.10, 31, 36, 38, 53 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою лаборант, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, якими регламентується безпечне виконання робіт певного виду.

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття 44) особи, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.2 Лаборант має постійне робоче місце, до складу робіт, які він повинен виконувати, входять наступні:

- проведення різноманітних аналізів хімічного складу речовин (за встановленими методиками);

- зважування речовин і матеріалів, що аналізуються, на терезах;

- приготування складних реактивів і перевірка їх придатності;

- проведення в лабораторних умовах синтезу за заданою методикою;

- оформлення І розрахунок результатів аналізу;

- складання лабораторних установок за наявними схемами;

- участь у розробленні нових методик для хімічних аналізів;

- проведення арбітражних аналізів і інші роботи згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1.3 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

- досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 , наркологічний огляд (якщо лаборант відноситься до категорії осіб, що повинні проходити наркологічний огляд згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238) та не мають протипоказань;

- мають повну загальну середню освіту, професійно-технічну освіту , професійну підготовку на виробництві;

- пройшли навчання за професією, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть, та виявили задовільні результати при перевірці знань;

- пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.4 Повторний інструктаж з питань охорони праці ( за змістом і обсягом первинного інструктажу) проводиться один раз на три місяці.

1.5 Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.

1.6 Лаборант зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

- вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння;

- користуватися спецодягом та Іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;

- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);

- не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;

- не виконувати роботи , не передбачені завданням;

- не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу (розпорядження) безпосереднього керівника;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.7 В процесі роботи на лаборанта можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

Фізичних:

- небезпечне значення напруги в електричній мережі, замкнення якої може відбутися через тіло людини;

- підвищена або понижена температура повітря робочої зони;

- підвищена загазованість або запиленість повітря робочої зони;

- підвищена або понижена температура поверхні устаткування;

- гострі ребра, кромки на скляному посуді, трубках і іншому лабораторному обладнанні;

- недостатня освітленість робочої зони.

Хімічних: загальнотоксичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні. Психофізіологічних: нервово-психічні та фізичні перенавантаження.

1.8 Лаборанту видається безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і можливого впливу на людину небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

- костюм (сукняний, бавовняний з кислотозахисним просочуванням, бавовняний), халат бавовняний з кислотозахисним просочуванням;

- черевики шкіряні, туфлі шкіряні, напівчеревики шкіряні, калоші гумові, чоботи гумові;

- рукавички гумові, рукавиці сукняні;

- фартух прогумований;

- окуляри захисні.

Для захисту органів дихання в залежності від умов праці лаборанту, при необхідності, видається протигаз відповідної марки. На зовнішніх роботах додатково видається куртка бавовняна на утеплювальній прокладці.

При виконанні лаборантом робіт певного виду , у т.ч. з підвищеною небезпекою (з легкозаймистими речовинами, з речовинами І та II класу небезпеки і ін.), додатково видаються засоби індивідуального захисту, що передбачені інструкціями з охорони праці, якими регламентується безпечне проведення цих робіт.

1.9 Лаборант зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

- приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;

- утримувати в чистоті і порядку робоче місце;

- дбайливо і за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;

- мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;

- дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;

- палити у спеціально відведених для цього місцях;

- приймати їжу у відведених для цього місцях;

- зберігати харчові продукти, у т.ч. молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які для цього призначені.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи


2.1 У випадку змінної роботи - з'явитися завчасно для прийняття зміни. Перевірити та одягти засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття і ін.).

2.2 Оглянути (разом з лаборантом, якого він змінює, при змінній роботі) робоче місце і перевірити: справність обладнання, пристроїв, приладів, інструменту, посуду; наявність необхідних для роботи хімічних реактивів; наявність і справність засобів колективного захисту та засобів пожежогасіння; наявність проточної води, а при її відсутності - достатнього запасу води; укомплектованість аптечки (наявність нейтралізуючих, знезаражуючих та стерильних матеріалів); необхідний рівень освітлення.

2.3 Включити за 30 хв. до початку роботи приливно-витяжну вентиляцію. При цьому спочатку слід включити витяжну вентиляцію, а потім - приливну.

2.4 Про всі виявлені порушення проінформувати безпосереднього керівника. Не приступати до роботи (а у випадку змінної роботи - не приймати зміну), якщо порушення унеможливлюють безпечне виконання лаборантом поставлених перед ним завдань, до їх усунення.


3 Вимоги безпеки під час виконання роботи


3.1 Під час виконання роботи лаборант повинен керуватися інструкціями, методиками, методичними вказівками, розробленими і затвердженими у встановленому порядку з метою забезпечення безпечного виконання ним робіт з урахуванням специфічних особливостей конкретного підприємства.

3.2 Вимоги безпеки під час роботи з надзвичайно - і високонебезпечними речовинами.

3.2.1 Роботи з надзвичайно - і високонебезпечними речовинами слід проводити в спеціально обладнаних шафах, які мають отвори для рук з вмонтованими гумовими рукавичками та місцевий відсмоктувач.

3.2.2 Рідкі речовини необхідно заливати в посудину сифоном або спеціальними піпетками з гумовою грушею.

3.2.3 Подрібнювати тверді речовини слід в закритих ступках і зважувати під тягою з застосуванням засобів індивідуального захисту.

3.2.4 Пролиті надзвичайно- і високонебезпечні рідини слід негайно знешкодити і змити водою. Просипані речовини слід зібрати, а ділянку, на яку вони попали, знешкодити і ретельно промити водою.

Знешкоджувати шкідливі речовини слід згідно з вимогами відповідних інструкцій.

3.2.5 Нагрівати речовини слід в круглодонних колбах на водяних, масляних або піщаних банях. Не допускається застосування відкритого полум'я.

3.2.6 Використані фільтри і папір повинні бути дегазовані у відповідному розчині і знищені.

3.2.7 Залишки розчинів надзвичайно небезпечних речовин, які необхідні для поточної роботи, необхідно щодня після закінчення робочого дня здавати відповідальній особі.

3.2.8 Забруднений надзвичайно небезпечними речовинами спецодяг підлягає негайній дегазації і передачі для прання

3.3 Вимоги безпеки під час роботи з легкозаймистими і горючими рідинами (далі ЛЗР і ГР).

3.3.1 Доставляти ЛЗР і ГР в лабораторію слід в щільно закритому посуді, який поміщується в металевий ящик з ручками.

3.3.2 Роботи з ЛЗР і ГР слід виконувати у витяжній шафі з працюючою вентиляцією. При цьому газові пальники і електронагрівні прилади повинні бути вимкнені.

3.3.3 Під час перегонки ЛЗР і ГР необхідно постійно слідкувати за роботою холодильника.

3.3.4 Не допускається нагрівати на водяних банях речовини, які можуть вступати в реакцію з водою з вибухом або виділенням газів.

3.3.5 При випадкових проливах ЛЗР (бензину, сірковуглецю і ін.), а також у випадку витоку горючих газів необхідно негайно виключити всі джерела відкритого полум'я, вимкнути електронагрівні прилади. Місце проливу рідини слід засипати піском, забруднений пісок зібрати дерев'яним совком (лопатою). При витоку горючих газів необхідно вжити заходів щодо виявлення і усунення причин появи газу.

3.3.6 Посуд, в якому проводилися роботи з ЛЗР і ГР, після закінчення роботи слід негайно промити.

3.3.7 Не допускається виливати ЛЗР і ГР в каналізацію. Відпрацьовані рідини слід збирати роздільно в спеціальну тару, яка щільно закривається, і передавати із лабораторії для регенерації або знищення.

3.3.8 Спецодяг, забруднений ЛЗР і ГР, необхідно негайно замінити з метою запобігання його спалахування.

3.4 Вимоги безпеки під час виконання роботи з лужними металами.

3.4.1 3 метою запобігання вибуху, працюючи з лужними металами, слід не допускати стикання їх з водою або галогеновмісними сполуками у разі відсутності розчинників.

3.4.2 Транспортувати банки з лужними металами слід упакованими в металеві ящики І присипаними азбестовим кришивом. Не допускається кидати І перекидати банки і ящики.

3.4.3 Різати лужні метали необхідно на фільтрувальному папері сухим гострим ножем. Відходи слід збирати роздільно в товстостінний посуд, заливши їх повністю обезвоженим гасом або мастилом.

3.4.4 Посуд і прилади, в яких знаходились лужні метали, після видалення їх залишків повинні бути оброблені етанолом, а потім промиті водою.

3.4.5 Працювати з лужними металами слід в захисних окулярах і гумових рукавичках.

3.5 Вимоги безпеки під час роботи з перешеними сполуками.

3.5.1 Роботи з концентрованим перекисом водню, органічними і неорганічними перекисами слід виконувати в герметичній апаратурі з використанням захисних екранів.

3.5.2 Подрібнення І просіювання невеликої кількості неорганічних перекисів необхідно виконувати в спеціальній камері з негорючого матеріалу.

3.5.3 При проведенні синтезу перекисів і "їх ефірів необхідно забезпечити ефективне охолодження. З метою запобігання вибухів перекисних сполук не допускається переганяти ефіри досуха. Під час перегонки в колбі слід залишити невелику кількість ефіру.

3.5.4 Не слід допускати зіткнення слідів вологи і пірофорних матеріалів з перекисними сполуками.

3.5.5 Речовини, схильні до утворення перекисів, слід зберігати в інертному середовищі і при відсутності світла.

3.5.6 Не допускається збовтувати посудини з перекисними сполуками в зв'язку з тим, що процес розкладу, який розпочався, миттєво наростає і приводить до вибуху.

3.5.7 Розлитий рідкий перекис необхідно засипати піском, не допускається використовувати при цьому ганчір'я для видалення слідів перекису.

3.6 Вимоги безпеки під час роботи з кислотами і лугами.

3.6.1 3 метою запобігання опіків під час роботи з кислотами і лугами слід користуватися захисними окулярами і іншими відповідними засобами індивідуального захисту.

3.6.2. Переливати кислоти, луги і інші їдкі рідини слід за допомогою скляних сифонів з грушею. Розливати концентровані кислоти (азотну, сірчану, соляну) необхідно при включеній вентиляції у витяжній шафі.

3.6.3 Не допускається зберігати розчини лугів і концентрованих кислот в тонкостінному скляному посуді.

3.6.4 Склянки з кислотами, лугами і іншими їдкими речовинами слід переносити в спеціальних ящиках (дерев'яних або металевих) викладених азбестом.

3.6.5 Набирати кислоти і луги в піпетки слід з застосуванням гумової груші.

3.6.6 Під час приготування розчинів сірчаної, азотної і інших кислот їх необхідно приливати у воду тонкою цівкою при безперервному помішуванні, не допустимо приливати воду в кислоту.