Під час діпення яловичини для роздрібної торгівлі кіпькість.сортових відрубів дешр більша, наприклад, задня частиие туші поділяється ка філей, оковалок, кострець і огузок Всі сортові відруби м'яса (яловичини, баранини, сеіінини.та.ін.) визначаються яідлооідииии стандартами з зазначенням знатомічних границь ділення.'

 1. До терміна «Соління м'яса»

Внаслідок соління м'яса готовий м'ясний продукт набуває специфічного аромату, смвку, кольору, ЩІЛЬНОЇ консистенцГі поквзнисв, які підвищують яіьсіь виробу.

 1. До теїшіна «Розсіл»

В виробничій праЛиці виділяють так званий маточний розсіл, який являє собою багаторазово використаний розсіл э вмістом екстрактивЛих, білкових та інших речовин та з наявністю визначеної мікрофлори.

ДОДАКЖД

(ао»ілкв9ий)

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 1. ГОСТ 18158-72 Проиавадство мясных продуктов. Термины и определопия Государственный.комитет СССР по стандартвм — Москва, 1972.'
 2. Л. Т Алехина, А. С. Бопыидкое и др. Технология мяса и мясопродуктов — Москва Агро- промиадат. 1988.
 3. Р. М. Сапаватупина, Рационально использование сырья в колбасном производстве — Москва: Агропромиэдат. 1985.
 4. Технология мясных и технических продуктов Справочник / Под ред В М. Горбатова — Москвв:*ИадательствО кПищавая промышпенность». 1973.
 5. Англо-русский словарь по пищевой промышленности / Под ред- Л. П. Ковальской — Москва: Издательство'«Русский язык». 198В
 6. Словерь термініов мясной промышленности / Под ред. В. М, Горбатова — Москва, 1987
 7. Ан^о-руссхий словарь термииов потохиологии мяса и мясопролуктов — Москва, 1960.
 8. Англо-русский словарь по пищевой промышленноота / Под ред М. И. Бенсона — Москва: Глевная редакция иностранных научно-технических словарей Фиэмвтгиз,''19вЗ..
 9. Великий тлумачкиіі словник (щасної у/сраінсьиот мови ! Уклад. I голое, ред. В. Т Бусвл — К.; Ірпінь. ВТФ н Перун». 2003.‘‘

УКНД 67,120.10

Ключові слооа: частина туші, півтуші, четвертини; мясні продукти; ковбасні вироби: продути із свинини, яловичини, баранини, конини, кулінарні вироби, напів^брикати; м'ясні консерви.

Ролаєтоо С. Коїмлвць TwwfMjmii міаатгол О. КвсІч Кьртгтьб О. НІкьлаепко Вервгагьіінк Л. Мялківська

Пілпосаьодо Арукугі 12 200S а>армаг80 • 84 1ЛІ. Ум. ЛРУХ. арк. 3.72. Зви' * Цйа догозс-в.

Нвукоао-редлкиійнмЗ задіїї ДП чУкрНДНЦ* ОЗИ9. м. Ки«. аул Саигьиіь<сь« 2

Копііопаиші норматнлнпт ллхумеїггу оиконав Аіскг і нтюіонлептгя та роФіаоскзджуміннн копій мліімзттппіх локумсіїтіо: ‘

ДП‘ТЗопиньсгммлоїтіметрологія"

43«(J0, мЛуцус, ayjL Свігіт.4 і. 4-<П-15

код /л шт ' '