У випадку наявності завади треба вимірювати відношення (носійне коливання)/завада на розетках, на яких наявна завада.

Спочатку в каналі з завадою треба виміряти рівень корисного сигналу. Потім кабельну мережу треба відключити від точки підключення у загальну мережу чи від антени. Бідключені входи має бути навантажено кінцевими навантагами з опором 75 Ом.

Потім за допомогою вимірювального приймача в режимі вимірювання пікових значень, вимірюють рівень наявного небажаного сигналу з урахуванням ширини смуги сигналу. Треба упевнитися, що вимірювальний приймач добре узгоджено з випробовуваною мережею і що враховано відповідне затухання неузгодженості.

Різниця між рівнем корисного сигналу і рівнем небажаного сигналу завади повинна відповідати відношенню (носійне коливання)/завада, зазначеному в таблиці 3.

Якщо відношення (носійне коливання)/завада більше чи дорівнює номінальній величині, мережа задовольняє вимогам. Якщо відношення (носійне коливання)/завада менше ніж зазначене відношення, то необхідно подальше досліджування. Для цього все обладнання розподілу поза мережними виходами (абонентський шнур, приймач, інше абонентське обладнання) треба відключити від випробовуваної мережі. У більшості випадків збурення спричиняють ці елементи. Вимірювання рівня збурення треба повторити. Після вимірювання робочий стан мережі треба послідовно відновити.

Якщо ці заходи не призводять до покращення відношення (носійне коливання)/завада, треба вважати, що сигнали завади попадають у кабельну мережу. У цьому випадку треба виміряти напруженість поля завади поза будівлею поблизу можливої точки проникнення.

Змінюючи положення антени треба визначити максимальну напруженість поля. Граничне значення напруженості поля, за якої відношення (носійне коливання)/завада має відповідати таблиці З, представлено у таблиці 2.

Якщо напруженість поля завади нижче чи дорівнює, цій величині, мережа не задовольняє вимогам, і результати вимірювання треба подати оператору мережі для вживання заходів щодо збільшення її несприйнятливості.

Якщо виміряна напруженість поля завади перевищує цю величину, вимоги кабельної мережі не відповідають вимогам до інших радіослужб (місцевий передавач високої потужності). Цю проблему треба вирішити з операторами радіослужб адміністративним врегулюванням. Див. також примітку 2 таблиці 2.

5 ВИМОГИ ДО ХАРАКТЕРИСТИК

Для того, щоб отримати значення, визначені у 5.1 та 5.2, треба виконувати такі вимоги щодо кабельних мереж:

  • професійне планування:
  • відповідність вимогам ІЕС 60728 та ІЕС 60096;
  • використовування придатного обладнання, компонентів (вилки, з’єднувачі, тощо) та коаксіальних кабелів, що відповідають цим стандартам, чи використовування такого обладнання, яке можна вважати придатним згідно з його технічними даними;
  • правильне встановлення всіх частин мережного обладнання, а також забезпечення відповідних з’єднань кабелів, вилок та обладнання. Тобто, треба застосовувати тільки вилки та гнізда, що відповідають одне одному. Треба також враховувати інструкції виробника щодо монтування обладнання та компонентів.
  1. Випромінення від кабельних мереж

Максимально дозволені рівні випромінення, подані в таблиці 1, застосовують відповідно до методу вимірювання, зазначеному у 4.1, якщо інші значення не встановлено в національних правилах для захисту кожної служби.

Таблиця 1 — Норми на випромінення

Частотний діапазон, МГц

Максимальний рівень

Потужність

випромінення,

дБпВт

Напруженість поля випромінення, дБмкВ/м

5 — 30

на розгляді ,

на розгляді

30 — 1000

20

27

1000 — 2500

43

50

2500 — 3000

57

64

Примітка 1. Якщо, джерело випромінення можна вважати точковим, то на відстані З м обидва методи (див. 4.1.1 та 4.1.2) еквівалентні.

Примітка 2. Може знадобитися додатковий захист (зменшення випромінення кабельної мережі) на частотах, на яких функціюють служби безпеки життя. Типові діапазони частот служби безпеки життя, подано в додатку А.

  1. Несприйнятливість кабельних мереж

Норма зовнішньої несприйнятливості (таблиця 2) встановлює опорний рівень напруженості поля безпосередньо поза будівлею, за якого визначене відношення (носійне коливання)/завада (критерій функціювання згідно з таблицею 3) має бути в корисному каналі в будь-якій точці в кабельній мережі.

Таблиця 2 — Норми на несприйнятливість

Частотний діапазон, МГц

Напруженість поля, дБмкВ/м

0,15 — 900

106

950 — 3000

106

Примітка 1. Взаємозв'язок між максимальною дозволеною напруженістю поля й мінімальним відношенням (носійне коливання)/завада згідно з ІЕС 60728-1, наведено в додатку В.

Примітка 2. Якщо напруженість зовнішнього поля вище, за встановлену в таблиці 2, і ця напруженість поля спричиняє заваду у відповідному каналі кабельної мережі, треба вжити спеціальні заходи (тобто збільшити рівень сигналу на системній розетці, поліпшити ефективність екранування мережі чи змінити/не використовувати кабельний канал, на який впливає зовнішнє поле, тощо).'

Критерії якості функціювання для кабельних мереж відповідають критеріям для телевізійних сигналів із частково подавленою бічною смугою у частотному діапазоні від ЗО МГц до 950 МГц і критеріям телевізійних сигналів з частотною модуляцією у частотному діапазоні (950 — 3000) МГц.

Під час розподіляння інших сигналів (наприклад, сигналів з цифровими методами модуляції) нижче відношення (носійне коливання)/завада, що дозволено для цих сигналів, можна не застосовувати, щоб не зменшити завадостійкість кабельної мережі.

Метод вимірювання відповідає методу, встановленому в 4.2.1.

Таблиця З — Відношення (носійне коливання)/завада за опорної напруженості поля (рівень несприйнятливості)

Частотний діапазон, МГц

Відношення (носійне коливання)/завада, дБ

5 — 30

на розгляді

30 — 950

>57(АМ)

950 — 3000

> 33 (ЧМ)

Примітка. Ці вимоги може бути пом’якшено тільки для тих каналів, у яких розподілювані телевізійні чи ЧМ радіосигнали перебувають на своїх початкових радіомовних частотах, тобто носійні коливання корисного сигналу та небажаного сигналу синхронні. У цьому випадку необхідна несприйнятливість керується суб’єктивною сприйнятністю луна-сигналів на сигнали, розподілювані в цих каналах.

ДІАПАЗОНИ ЧАСТОТ ТИПОВИХ СЛУЖБ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ

Діапазон частот, МГц

Служба

74,800 — 75,200

Авіаційна радіонавігація: маяки системи посадки по приладах (ILS)

108,000 — 117,975

Локалізатори авіаційної радіонавігації - маяки системи посадки по приладах (ILS) та всеспрямовані радіомаяки діапазону дуже високих частот (VOR)

121,450 — 121,550

Радіомаяки, що позначають місце аварії (EPIRB)

156,525

Сигнали біди, безпеки і виклику

156,7625 — 156,8375

Міжнародні морські сигнали біди, безпеки і виклику

242,950 — 243,050

Радіомаяки, що позначають місце аварГі (EPIRB)

328,600 — 335,400

Система посадки по приладам (ILS)

406,000 — 406,100

Радіомаяки, що позначають місце аварії (EPIRB)

В деяких місцях треба забезпечити додатковий захист на смугах, що їх використовують в радіоастрономії та смугах інших радіослужб.

ДОДАТОК в (довідковий)

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ максимальною допустимою НАПРУЖЕНІСТЮ поля ТА МІНІМАЛЬНИМ ВІДНОШЕННЯМ (НОСІЙНЕ КОЛИВАННЯ)/ЗАВАДА

Межу зовнішньої несприйнятливості 106 дБмкВ/м для будь-якої напруженості поля може бути обчислено з урахуванням мінімального рівня сигналу на абонентській розетці і мінімального відношення (носійне коливання)/завада, обидва фактори — згідно з ІЕС 60728-1 і приймаючи, що втрати у разі проникнення в будівлю і коефіцієнт включення напруженості поля по відношенню до напівхвильового диполя, відповідають частоті 166 МГц, так:

Максимальна напруженість поля поза будівлею

106 дБмкВ/м

Мінус втрати проникнення в будівлю

-8дБ

Максимальна напруженість поля всередині будівлі

98 дБмкВ/м

Мінус коефіцієнт зв'язку

-11 дБ(1/м)

Мінус ефективність екранування для пасивного обладнання (ІЕС 60728-2, Клас А)

-85 дБ

Максимальний рівень спотворень на кабельній мережі

2 дБмкВ

Плюс мінімальне відношення (носійне коливання)/завада (ІЕС 60728-1)

+ 57 дБ

Плюс межа стійкості

+ 1 ДБ

Мінімальний рівень сигналу на кабельній мережі/на абонентській розетці (ІЕС 60728-1)

60 дБ(мкВ)

Це підраховування показує, що мінімальний рівень сигналу на виході системи 60 дБмкВ згідно з ІЕС 60728-1, відповідає максимальній допустимій напруженості поля зовні будівлі порядку 106 дБмкВ/м.

БІБЛІОГРАФІЯ

MPT 1510 Radiation Limits and Measurement Standard; Electromagnetic radiation from cabled distribution systems operating in the frequency range 30 — 1000 MHz; May 1984 (Revised 1989 and 1997)

MPT 1520 Radiation Limits and Measurement Standard; Electromagnetic radiation from cabled distribution systems operating in the frequency range 300 kHz — 30 MHz; July 1984 (Revised 1989 and 1997)

BS 727 (1983) Specification for interference measuring apparatus (Great Britain)

Radio Act (517/88), section 12 (Finland)

Telecommunications Market Act (396/1997), section 38 (Finland).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

MPT 1510 Стандарт на норми випромінення й методи вимірювання. Електромагнітне випромінення від кабельних розподільчих систем, що працюють в частотному діапазоні від ЗО МГц до 1000 МГц; травень 1984 (Перегляд у 1989 та 1997 pp.)

MPT 1520 Стандарт на норми випромінення й методи вимірювання. Електромагнітне випромінення від кабельних розподільчих систем, що працюють в частотному діапазоні від 300 кГц до ЗО МГц; липень 1984 р. (Перегляд у 1989 та 1997 pp.)

BS 727 (1983) Специфікація апаратури вимірювання завад (Велика Британія)

Акт про радіо (517/88), розділ 12 (Фінляндія)

Акт щодо ринку телекомунікацій (396/1997), розділ 38 (Фінляндія).

ДОДАТОК НА (довідковий)

ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ВІДХИЛІВ

У цьому додатку наведено перелік технічних відхилів і доповнень до стандарту відносно ІЕС 60728-12

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Уведено національну примітку, що містить пояснення щодо нормативного посилання на ІЕС 60728-1:1986 з урахуванням того, що з 2001 р. чинний інший стандарт ІЕС 60728-1:2001 з тим самим номером.

Пояснення:

Попереджена можлива плутанина щодо використовування двох стандартів 60728-1, різних за змістом, 3 однаковим номером.

4.1.1.3

Уведено національну примітку, що містить пояснення щодо формули

Пояснення:

Полегшено використовування формули. Попереджена можлива плутанина щодо використовування коефіцієнта перетворення антени, обчисленого за формулою оберненою до наведеної.

ДОДАТОК НБ

Браховуючи, що терміни та їхні визначення розташовані в розділі 3 за порядком оригіналу, введено покажчик термінів за українською абеткою

Пояснення:

Полегшено користування визначеннями термінів для національного користувача.

ДОДАТОК НГ

Наведено перелік чинних в Україні нормативних документів щодо електромагнітної сумісності технічних засобів.

Пояснення:

Полегшена робота користувача стандарту з урахуванням чинної в Україні нормативної бази в сфері застосування стандарту.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

Цей додаток містить перелік термінів, використовуваних в цьому стандарті, за українською абеткою з вказівкою на номери, під якими надано їх визначення у розділі З основної частини стандарту.

'Рн-з. {carrier-to-interference ratio)3.1.8

абонентська лінія {subscriber’s feeder)3.1.16

абонентська розетка {system outlet)3.1.10

абонентський шнур {receiver lead)3.1.17

будинкова розподільча мережа {inhouse network)3.1.11

випромінення (електромагнітне) {radiation (electromagnetic))3.1.1

відношення (носійне коливання)/завада, {carrier-to-interference ratio)3.1.8

головна станція (headend)3.1.9

електромагнітна завада (ЕМЗ) {electromagnetic interference (EMI))3.1.6

електромагнітне збурення {electromagnetic disturbance)3.1.3

ефективність екранування {screening effectiveness)3.1.4

завадозахищеність, {external immunity)3.1.18

зекранований (well-screened)3.1.5

зовнішня несприйнятливість, {external immunity)3.1.18

несприйнятливість (до збурень) {immunity {to а disturbance))3.1.2

погіршення (характеристик) {degradation {of performance))3.1.15

послаблення проникнення {building penetration loss)3.1.13

рівень (електромагнітного) збурення {disturbance level) 3.1.14

робочий діапазон частот {operating frequency range)3.1.7

шум від системи запалювання {ignition noise) 3.1.12

ПЕРЕЛІК чинних В УКРАЇНІ СТАНДАРТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

ДСТУ 4196:2003 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 1. Характеристики системи. Методи вимірювання (ІЕС 60728-1:2001, MOD)