МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИНАКАЗ29.10.2013  № 797

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2013 р. за № 1953/24485

Про затвердження Правил безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних масВідповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» НАКАЗУЮ:1. Затвердити Правила безпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас, що додаються.2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила безпеки праці при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас, затверджені Міністерством радіопромисловості СРСР 29 грудня 1970 року (НПАОП 25.2-1.10-70).3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.4. Цей наказ набирає чинності з дати його офіційного опублікування.

Міністр                                                                                                     Е. Ставицький

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерстваенергетики та вугільноїпромисловості України29.10.2013  № 797Зареєстровано в Міністерствіюстиції України15 листопада 2013 р.за № 1953/24485

ПРАВИЛАбезпеки при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас

І. Сфера застосування1.1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва пластмасових виробів.1.2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці при пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас.1.3. Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з пресування та дороблення деталей з пластичних мас.ІІ. Визначення термінів, скорочення2.1. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про охорону праці», ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».2.2. У цих Правилах вживаються такі скорочення:ГДК - граничнодопустимі концентрації;ЗІЗ - засоби індивідуального захисту.ІІІ. Загальні вимоги3.1. Роботодавець зобов’язаний одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.3.2. Роботодавець зобов’язаний опрацювати і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).3.3. Роботодавець зобов’язаний забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом МНС України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).3.4. Роботодавець зобов’язаний організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.3.5. Роботодавець зобов’язаний створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці України від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).3.6. Працівники повинні проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).3.7. Працівники під час прийняття на роботу, що пов’язана з пресуванням та доробленням деталей з пластичних мас, проходять попередній медичний огляд, а протягом трудової діяльності - періодичні медичні огляди відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.3.8. Забороняється залучення жінок до робіт відповідно до вимог Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати відповідно до вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.3.9. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт відповідно до вимог Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми здійснюється відповідно до вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.3.10. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві здійснюється відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.3.11. Улаштування, утримання, експлуатацію, обслуговування і ремонт електричних установок та електричних мереж необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (НПАОП 40.1-1.01-97), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21-98), та ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».3.12. Роботодавець забезпечує проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів (хімічних речовин) відповідно до вимог Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420.3.13. Роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи технологій, продукції та сировини відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 березня 2006 року № 120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2006 року за № 362/12236.3.14. Роботодавець організовує розроблення паспортів безпечності на всю хімічну продукцію, яка використовується під час виробництва пластмасових виробів, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 30333-2009 «Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 30333-2007, IDT)».ІV. Вимоги щодо безпеки організації робочих місць4.1. Організація робочих місць працівників здійснюється відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ГОСТ 12.2.061-81, IDT)», ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».4.2. Обладнання, при експлуатації якого можливе виділення шкідливих речовин у повітря робочої зони, повинно бути обладнане укриттям з місцевим відсмоктуванням.Пуск місцевого відсмоктування повинен бути зблокований з пуском технологічного обладнання.4.3. Роботодавець зобов’язаний організувати контроль параметрів повітря робочої зони на вміст шкідливих речовин відповідно до Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року № 627, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 521/20834.4.4. Роботодавець зобов’язаний здійснювати контроль рівня шуму на робочих місцях відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050-86 «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах» та ДСТУ 2867-94 «Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги».4.5. Рівень вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати норм, встановлених Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39, та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования».4.6. Освітлення робочих місць повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-28-2006 «Природне та штучне освітлення».4.7. Робоче місце працівників повинно бути укомплектоване необхідним оснащенням, пристосуваннями, інструментом, тарою для дрібних готових виробів.Для складання виробів, заготовок і матеріалів на робочому місці працівників повинна бути влаштована спеціальна площадка.V. Вимоги безпеки до технологічних процесів1. Загальні вимоги1.1. Виробничі процеси повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности».1.2. Виробничі процеси, які супроводжуються виділенням шкідливих речовин у вигляді пари, газу та пилу (таблетування прес-порошків, різання та роздрібнення амінопласту, пресування, дороблення відпресованих деталей), необхідно здійснювати в окремих виробничих приміщеннях.1.3. Усі технологічні операції, пов’язані з використанням шкідливих речовин, необхідно проводити при ввімкнених вентиляційних системах з дотриманням вимог Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 05 жовтня 2009 року № 164, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2009 року за № 988/17004 (НПАОП 0.00-1.27-09).1.4. Усі рухомі і обертові частини машин і механізмів повинні бути огороджені відповідно до вимог ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные».1.5. Заборонено виконувати вогневі роботи під час проведення технологічних операцій, пов’язаних з використанням вибухопожежонебезпечних речовин.1.6. Усі технологічні процеси, пов’язані з транспортуванням вантажів, необхідно проводити відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности».1.7. Зберігати та транспортувати сировину, готову продукцію і відходи виробництва необхідно у виробничій тарі.Виробнича тара, яка використовується для транспортування сировини, відходів виробництва, повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.3.010-82 «ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации».Прес-порошки та прес-матеріали необхідно зберігати в металевій тарі з герметичними кришками.1.8. На виробниче обладнання повинні бути нанесені знаки безпеки відповідно до вимог Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262, а також ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір».2. Вимоги щодо безпеки при пресуванні деталей з пластичних мас2.1. Ротор ротаційних машин, зона переміщення повзуна ексцентрикових машин та робочий простір гідравлічних таблеткових машин повинні бути забезпечені огородженнями, зблокованими з пусковим пристроєм машини.2.2. Завантаження бункерів таблеткових машин прес-порошками повинно бути механізованим.2.3. Таблеткові машини повинні бути забезпечені герметичними кожухами. Пил з робочої зони машини у місцях завантаження та вивантаження необхідно направляти у спеціальні пилоприймачі.2.4. Подача прес-порошків у бункерне приміщення, на антресолі або площадку, а також у бункер повинна бути механізована.2.5. Обладнання для різання, преси для таблетування прес-матеріалів повинні бути розміщені в окремих приміщеннях.2.6. Заборонено проводити чищення, змащування рухомих частин, регулювання вагів таблеткових машин при увімкненому двигуні.Налаштування таблеткових машин на випуск таблеток необхідної ваги потрібно здійснювати вручну.2.7. Пуансони і матриці пресів, нагрівальні пояси роторних ліній повинні мати надійну теплоізоляцію зовнішніх поверхонь або запобіжні пристосування для уникнення прямого контакту працівника з нагрітими поверхнями.2.8. Преси, при роботі яких виділяються тепло, гази та пари, повинні мати капсуляцію з вмонтованим місцевим відсмоктувачем.Преси повинні мати пристрої, що запобігають потраплянню рук у небезпечну зону під час руху повзуна (система вимикання із зайнятістю обох рук, капсуляція з блокуванням дверей).2.9. Пресове обладнання необхідно розташовувати таким чином, щоб унеможливити потрапляння теплового опромінення на працівника одночасно від двох і більше пресів, а шкідливі пари і гази, які виділяються при пресуванні, не направлялися на працівника.2.10. При автоматичному управлінні пресами необхідно передбачати автоматичне завантаження прес-матеріалу в бункери пресів.Преси повинні бути оснащені захисними огородженнями робочої зони, зблокованими з пусковим пристроєм преса.2.11. Гідравлічні преси повинні бути обладнані пристроями від самовільного опускання рухомої траверси під дією власної ваги у випадку падіння тиску в гідросистемі.Виштовхувач і рухома траверса гідропресів повинні бути зблоковані таким чином, щоб виключити можливість опускання траверси при неповністю опущеному виштовхувачі і підйом виштовхувача при неповністю піднятій траверсі.2.12. Заборонено виконувати завантаження прес-форм під час робочого ходу пуансона і знімання деталей з прес-форми при зворотному ходу траверси.2.13. Заборонено пересувати знімні прес-форми, поправляти прес-матеріал, очищати прес-форми, змащувати направляючі під час руху пуансона.2.14. Заборонено виконувати виштовхування деталі до повного підйому пуансона. Виймання деталі необхідно здійснювати тільки після припинення підйому виштовхувача.2.15. При зупинці преса на тривалий період прес-форма повинна бути приведена у замкнутий стан або рухома траверса опущена в крайнє нижнє положення.2.16. Для формування деталей з прес-матеріалів необхідно застосовувати стаціонарні прес-форми. Застосування знімних прес-форм допускається тільки у випадку, якщо процеси встановлення і знімання прес-форм механізовані, а також при дослідних і експериментальних роботах.Багатоповерхові прес-форми дозволяється застосовувати тільки за умови механізованого процесу завантаження прес-форм прес-матеріалом і розвантаження прес-форм від готових деталей.2.17. При пресуванні різьбових деталей повинна передбачатися механізація скручування деталей.2.18. Зовнішні поверхні прес-форм і нагрівальних плит повинні мати теплову ізоляцію, закриту металевим кожухом.Зовнішня температура кожуха не повинна перевищувати 43°С відповідно до вимог ДСТУ EN 563-2001 «Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь» (EN 563:1994, IDT).2.19. Ремонт прес-форм повинен проводитися після їх охолодження до температури не вище 43°С.2.20. Процеси переміщення, встановлення і зняття прес-форми з преса повинні бути механізовані.2.21. Прес-форми вагою понад 16 кг повинні мати отвори для захоплення підйомними засобами.3. Вимоги щодо безпеки при доробленні деталей з пластичних мас3.1. Обладнання для дороблення деталей з пластичних мас повинно бути розміщено в окремому виробничому приміщенні, обладнаному загальною припливною вентиляцією та місцевою витяжною вентиляцією від місця пилоутворення кожного верстата.3.2. Токарні, фрезерні, свердлильні верстати, призначені для дороблення деталей з пластичних мас, повинні бути обладнані захисними прозорими екранами.3.3. Зачищення та полірування виробів наждаковим полотном на токарних верстатах необхідно проводити за допомогою відповідних пристосувань для утримання полотна.3.4. На фрезерних верстатах неробоча частина фрези повинна бути огороджена.3.5. Деталі, що обробляються на свердлильному верстаті, повинні кріпитися на столі за допомогою притискних пристроїв або в пристосуваннях для утримання деталей.3.6. Ручне утримання дрібних деталей при їх механічній обробці заборонено.3.7. Полірувальні верстати, верстати з абразивним інструментом повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами пилу від кожного круга.3.8. Кінці шпинделів полірувальних верстатів повинні бути огороджені.3.9. Встановлення на обертовий шпиндель повстяних та інших кругів заборонено.VI. Вимоги щодо використання речовин і матеріалів, що застосовуються при пресуванні та доробленні деталей з пластмас6.1. Обтиральний матеріал повинен зберігатися в металевих ящиках з кришками.Використаний обтиральний матеріал необхідно видаляти з цеху не рідше одного разу на зміну.6.2. При пресуванні деталей із склотканини, просоченої смолою, що містить толуол, на робочому місці повинен бути вуглекислотний вогнегасник.6.3. При пресуванні та доробленні деталей з пластичних мас при роботі з твердими і рідкими видами сировини має бути механізовано такі процеси:транспортування до місця, де здійснюється операція;розвантаження продуктів і напівпродуктів;завантаження в апарати і пристрої;транспортування готового продукту і порожньої тари до місця фасування;вивезення готової продукції до складських приміщень, а також навантаження продукції в залізничні вагони і автомашини;очисні й ремонтні роботи;інші трудомісткі роботи.6.4. Матеріали, деталі, вироби та інші вантажі на території підприємства повинні зберігатися та розвантажуватися на спеціально підготовлених для цього майданчиках.6.5. Захаращувати проїзди, проходи та доступи до протипожежного інвентарю заборонено. Використовувати протипожежний інвентар не за призначенням заборонено.6.6. Сміття та відходи виробництва повинні збиратися в спеціальні контейнери, які розміщують у відведених місцях.Контейнери повинні регулярно очищуватися від сміття, яке утилізується у пристосованих місцях або вивозиться з території підприємства в спеціально відведені місця.6.7. Площадки для сміття повинні знаходитися на відстані не менше ніж 25 м від виробничих та складських приміщень і мати тверде покриття.Розміри площадки повинні бути більшими від основи збірників для сміття на 1,0 м з усіх сторін.6.8. Збірники для сміття повинні бути водонепроникними і мати щільні кришки.6.9. Паління в проміжному складі для зберігання прес-матеріалів, заготівельному відділенні, пресовому відділенні, відділенні доопрацювання деталей, на контрольних пунктах та у проміжній коморі заборонено.6.10. Для паління повинні бути відведені спеціальні приміщення, обладнані витяжною вентиляцією, первинними засобами пожежогасіння, урнами та місцями для сидіння.VIІ. Вимоги щодо забезпечення працівників засобами індивідуального захисту7.1. Роботодавець зобов’язаний забезпечувати працівників засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.7.2. Засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.7.3. Працівники, які виконують роботи з пресування і дороблення деталей з пластичних мас, повинні бути забезпечені ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1), затвердженими наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 07 вересня 2004 року № 194, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04), Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 2, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 грудня 2007 року № 305, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 264/14955 (НПАОП 24.0-3.03-07).Директор Департаменту промислової безпеки,охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики                                                                       О.М. Онищенко