потужністю відповідати своєму призначенню.

Механічні та електричні засоби праці повинні бути так

встановлені і захищені, щоб не могли стати причиною небезпеки.

4.2. Організація контролю

4.2.1. Загальний контроль

Загальний систематичний контроль здійснюється за станом

атмосфери, мікроклімату робочої зони, рівнями шуму, вібрації,

освітлення, запиленості, загазованості та іншими небезпечними

факторами відповідно до вимог нормативно-правових актів: ДСП

3.3.1.095-2002 "Державні санітарні правила та норми "Підприємства

вугільної промисловості", затверджених наказом Міністерства

охорони здоров'я України від 13.12.2002 N 468 ( z0498-03 ),

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.06.2003 за

N 498/7819 (далі - Державні санітарні правила та норми

"Підприємства вугільної промисловості"), ДСН 3.3.6.042-99

"Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень", затверджених

постановою головного державного санітарного лікаря України від

01.12.99 N 42 (далі - Санітарні норми мікроклімату виробничих

приміщень), ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ "Методы измерения шума на

рабочих местах" та НПАОП 10.0-5.08-04 "Інструкція з виміру

концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень",

затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за

охороною праці від 26.10.2004 N 236.

Систематичний контроль і в разі потреби випробування

механічних та електричних засобів праці повинні здійснюватись за

відповідним планом, затвердженим роботодавцем.

Усі роботи щодо контролю і випробування засобів праці або їх

деталей повинні виконуватися працівниками, що мають відповідну

кваліфікацію.

Результати випробувань фіксуються у протоколі, який

зберігається на підприємстві.

4.2.2. Контроль стану захисного обладнання Спеціальне захисне

обладнання повинно постійно перебувати у справному, готовому

для використання стані.

4.3. Захист від вибуху, пожежі, небезпечної для здоров'я

атмосфери

4.3.1. Загальні положення

Необхідно забезпечити можливість вчасного виявлення наявності

і концентрації шкідливих для здоров'я і вибухонебезпечних речовин

у робочому середовищі відповідно до вимог нормативно-правових

актів: НПАОП 10.0-5.02-04 "Інструкція з контролю складу

рудникового повітря, визначення багатогазовості та встановлення

категорій шахт за метаном", НПАОП 10.0-5.06-04 "Інструкція з

розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та

попередження загазувань", НПАОП 10.0-5.07-04 "Інструкція з

комплексного знепилювання повітря", НПАОП 10.0-5.08-04 "Інструкція

з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових

навантажень", НПАОП 10.0-5.09-04 "Інструкція із запобігання та

ліквідації вибухів вугільного пилу" та НПАОП 10.0-5.18-04

"Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт", затверджених

наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці від

26.10.2004 N 236.

Якщо це передбачено системою управління охороною праці на

підприємстві, слід забезпечити постійне автоматичне вимірювання

концентрації газів у попередньо визначених місцях, застосування

автоматичних сигнальних систем і пристроїв для автоматичного

вимикання електричних засобів і двигунів внутрішнього згоряння.

Якщо вимірювання здійснюються автоматично, їх результати

повинні фіксуватись і зберігатись.

У пожежо- і вибухонебезпечному середовищі не дозволяється

курити і проводити будь-які дії з відкритим вогнем, а також

роботи, під час яких може виникнути небезпека загоряння, за

винятком випадків, коли вжито достатньо запобіжних заходів проти

виникнення пожежі або вибуху відповідно до вимог пожежної безпеки.

4.3.2. Захист від вибуху

Роботодавець повинен вжити всіх необхідних заходів, щоб

запобігти виникненню і накопиченню вибухонебезпечних газів.

Усередині потенційно вибухонебезпечної зони слід вжити всіх

необхідних заходів, щоб уникнути спалаху вибухонебезпечної

атмосфери.

Повинен бути розроблений план заходів для захисту від вибухоі

пожежонебезпеки із зазначенням необхідного обладнання.

4.3.3. Захист від небезпечної для здоров'я атмосфери

Атмосфера в робочих зонах повинна відповідати вимогам

Державних санітарних правил та норм "Підприємства вугільної

промисловості" та Санітарних норм мікроклімату виробничих

приміщень.

На випадок, коли шкідливі для здоров'я речовини накопичуються

або можуть накопичитись у повітрі робочої зони, слід передбачити

необхідні відповідні заходи, щоб:

а) ці речовини були осаджені на місці їх виникнення або

б) відсмоктані чи іншим способом видалені з місця їх

виникнення або

в) розріджені в місцях їх накопичення, щоб для працівників не

могла виникнути небезпека.

Шкідливі для здоров'я речовини повинні бути відповідною

системою розподілені в атмосфері таким чином, щоб не створювалась

небезпека для працівників.

У всіх зонах, де працівник може потрапити під вплив шкідливих

речовин, повинні бути передбачені в достатній кількості і готові

до використання відповідні засоби захисту органів дихання та

прилади для регенерації повітря.

Прилади повинні відповідно до вимог зберігатись і

перевірятись.

Якщо в повітрі робочої зони наявні або можуть з'явитись

токсичні гази, повинен бути розроблений план захисту від газу, у

якому повинні бути передбачені запобіжні заходи і захисне

обладнання.

4.3.4. Захист від пожежі

Щоб запобігти під час планування, оснащення, уведення в дію,

експлуатації робочих місць і нагляду за ними виникненню і

поширенню пожежі, викликаної джерелами, зазначеними в системі

управління охороною праці підприємства, повинні бути вжиті заходи

відповідно до вимог пожежної безпеки.

Робочі місця повинні бути оснащені відповідним обладнанням

для гасіння вогню, а в разі потреби - сигнальними пристроями і

засобами аварійного оповіщення.

Неавтоматичні засоби гасіння вогню повинні бути

легкодоступними і захищеними від пошкоджень.

Запобіжні заходи, які згідно з чинним законодавством повинні

здійснюватись для виявлення і унеможливлення поширення пожежі,

повинні бути наведені в плані протипожежного захисту, який має

міститися в робочій зоні.

Обладнання для гасіння вогню повинне мати маркування,

передбачене вимогами нормативно-правових актів до сигналів і

знаків у підземних виробках і на шахтному транспорті.

Ці позначення повинні бути якісні й нанесені на відповідні

місця обладнання.

4.3.5. Застосування вибухових матеріалів

Зберігання, транспортування і застосування вибухових

матеріалів повинно здійснюватись тільки кваліфікованими особами,

які згідно з чинним законодавством мають на це дозвіл.

Під час проведення цих робіт необхідно запобігти будь-якій

небезпеці для працівників.

4.4. Організація пересування працівників

4.4.1. Доступ до робочих місць повинен бути безпечним, має

бути передбачена можливість швидко і безпечно залишати робочі

місця.

4.4.2. Шляхи пересування, уключаючи сходи, драбини, рампи для

вантажних робіт, повинні бути розраховані, облаштовані і мати такі

розміри, щоб по них можна було легко і безпечно ходити або їздити,

не створюючи при цьому загрозу для працівників, що працюють

поблизу.

4.4.3. Розміри шляхів пересування, призначених для

переміщення людей і вантажів, повинні відповідати кількості

можливих користувачів і характеру виробництва.

Якщо на шляхах пересування застосовуються транспортні засоби,

необхідно передбачити достатній простір для безпечного проходу

працівників.

4.4.4. Шляхи пересування транспортних засобів повинні бути

оснащені дверима, ворітьми, пішохідними доріжками, а також

проходами і переходами, розміщеними на відповідній відстані один

від одного.

4.4.5. Обмежувальні знаки на шляхах пересування машин і людей

повинні бути чіткими і добре видимими.

4.4.6. Якщо на території підприємства пересуваються

автомашини або інші транспортні засоби, слід установити правила їх

руху територією підприємства.

4.5. Облаштування робочих зон на відкритому просторі

4.5.1. Робочі зони, шляхи пересування та інші місця на

відкритому просторі, які використовуються працівниками під час

роботи або до яких вони мають доступ, повинні бути так

облаштовані, щоб вхід і в'їзд до них був безпечним.

4.5.2. Робочі зони на відкритому просторі повинні мати

додаткове штучне освітлення.

4.5.3. Робочі місця, розташовані на відкритому просторі,

повинні бути облаштовані, щоб працівники:

а) були захищені від погодних впливів, а також від падіння

предметів;

б) були захищені від шуму та від інших шкідливих зовнішніх

факторів (газів, випарів, пилу);

в) у разі небезпеки могли швидко залишити робочі місця і

одержати допомогу;

г) не могли послизнутися та впасти.

4.6. Облаштування небезпечних зон

4.6.1. Небезпечні зони повинні бути позначені знаками

відповідно до вимог нормативно-правових актів до сигналів і знаків

у підземних виробках і на шахтному транспорті.

4.6.2. Якщо всередині робочої зони є небезпечні зони, у яких

існує загроза дії на працівника небезпечних або шкідливих

чинників, то їх потрібно облаштувати пристроями, які запобігали б

доступу в небезпечні зони сторонніх працівників.

4.6.3. Для захисту працівників, які під час виконання роботи

повинні входити в небезпечні місця робочої зони, необхідно вживати

відповідних запобіжних заходів безпеки.

4.7. Аварійно-рятувальні шляхи та аварійні виходи

4.7.1. Повинна бути передбачена можливість у разі небезпеки

швидко і безпечно залишити робочі зони.

4.7.2. Аварійно-рятувальні шляхи та аварійні виходи повинні

бути вільні від сторонніх предметів і являти собою найкоротший

можливий шлях до вільного простору, безпечної зони або до

безпечного пункту збору чи евакуації.

4.7.3. Кількість, облаштування і розміри аварійно-рятувальних

шляхів та аварійних виходів визначають залежно від умов

виробництва, наявного обладнання, розмірів робочих зон, а також

від максимальної кількості працівників.

4.7.4. Двері аварійних виходів повинні відчинятися назовні.

Вони повинні замикатись так, щоб у разі потреби їх можна було

легко відчинити без допоміжних засобів.

4.7.5. Двері аварійних виходів не можна замикати на ключ.

Аварійно-рятувальні шляхи та аварійні виходи, а також підходи і

двері, що ведуть до них, повинні завжди бути вільними від

сторонніх предметів і готовими до використання.

4.7.6. Аварійно-рятувальні шляхи та аварійні виходи повинні

бути позначені відповідно до вимог до сигналів і знаків у

підземних виробках і на шахтному транспорті.

4.8. Вибір і зберігання аварійно-рятувальних засобів

4.8.1. Роботодавець повинен забезпечити документацією щодо

користування аварійно-рятувальними засобами.

4.8.2. Аварійно-рятувальні засоби повинні зберігатись у

готовому до використання стані в легкодоступних місцях і мати

позначення відповідно до вимог до сигналів і знаків у підземних

виробках і на шахтному транспорті.

4.9. Тренування з ліквідації аварій

У всіх робочих зонах систематично повинні проводитись

тренування щодо виконання заходів відповідно до плану ліквідації

аварійних ситуацій, але не рідше ніж один раз протягом року.

Тренування повинні забезпечити засвоєння працівниками даної

робочої зони знань і навичок для виконання своїх функцій на

випадок аварійної ситуації. Підготовленість працівника повинна

бути засвідчена.

У разі потреби працівники повинні мати можливість додатково

тренуватись у правильному поводженні з аварійно-рятувальними

засобами і користуванні ними.

4.10. Умови для надання першої медичної допомоги

4.10.1. Засоби для надання першої медичної допомоги повинні

відповідати характеру діяльності працівників і постійно

зберігатись у готовому для використання стані.

Вони повинні бути легкодоступними і відповідно позначеними.

4.10.2. У разі потреби повинно бути передбачено одне або

кілька приміщень для надання першої медичної допомоги.

У приміщеннях повинні бути розміщені на видному місці керівні

документи щодо надання першої медичної допомоги.

4.10.3. Приміщення для першої медичної допомоги повинні бути

оснащені необхідним обладнанням і матеріалами, бути

легкодоступними для людей з носилками і відповідно позначені.

4.10.4. Місця зберігання засобів для надання першої медичної

допомоги повинні бути легкодоступні і відповідно позначені.

4.10.5. Працівники повинні бути навчені користуванню засобами

першої медичної допомоги.

4.11. Природне і штучне освітлення

4.11.1. Кожна робоча зона повинна бути освітлена відповідно

до вимог Державних санітарних правил та норм "Підприємства

вугільної промисловості" та Санітарних норм мікроклімату

виробничих приміщень.

4.11.2. Робочі зони повинні одержувати норму денного світла і

бути обладнані штучним освітленням.

4.11.3. Спосіб освітлення робочих приміщень і шляхів

сполучення між ними повинен бути безпечним.

4.11.4. Робочі зони, у яких у разі відключення штучного

освітлення може виникнути небезпека для працівників, повинні бути