МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

і

ПІ 1.1.70-400-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для сепараторника

Вступ

1. Закон України «Про охорону праці» введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 р., з урахуванням змін в грудні 2002 р., визначає основні положення по реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

Визнає пріоритет здоров'я і життя працівників.

Встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці.

2.3. Встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності.

2.4. Здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен інформувати робітника, під розписку, об умовах праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих чинників, про можливі наслідки їх дії.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо склалася виробнича ситуація, небезпечна для життя або здоров'я працюючих з ним людей, оточуючого середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці:

5.1. Безкоштовне лікувально-профілактичне харчування.

5.2. Оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення.

5.3. Скорочення тривалості робочого часу.

5.4. Додаткові оплачувані відпустки, пільгові пенсії.

5.5. Оплату праці в підвищеному розмірі.

6. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або з несприятливими температурними умовами, працівникам повинні видаватися безкоштовно, по встановлених нормах спеціальний одяг, спеціальне взуття і інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі і знешкоджуючі засоби.

7. Відшкодування збитку, заподіяного працівнику унаслідок пошкодження його здоров'я, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

8. У свою чергу працівник зобов'язаний:

8.1. Піклуватися про власну безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання роботи, або під час перебування на території підприємства.

8.2. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правил поведінки з машинами, механізмами і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту.

8.3. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.

1. Загальні положення

1.1. Ця примірна інструкція з охорони праці (далі Інструкція) розроблена на основі "Єдиних правил безпеки при дробленні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і окускуванні руди і концентратів" (ДНАОГІ 1.2.90-1.03-77) і визначає загальні права і обов'язки сепараторників рудозбагачувальних фабрик, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпечного виконання робіт.

1.2. Сепараторник повинен вивчити, знати і виконувати в повному обсязі вимоги цієї інструкції.

1.3. Сепараторник під розписку повинен одержати інструкцію з охорони праці за фахом.-Ця інструкція також повинна бути на робочих або спеціально виділених місцях.

1.4. Сепараторник повинен знати і виконувати: загальні вимоги охорони праці для працівників підприємства і обов'язки працівника з «Положення про СУОП»; правила пересування до місця роботи і по території цеху; правила експлуатації обслуговуємого устаткування; вимоги нарядної системи, діючої на підприємстві (в т.ч. положення про наряд-допуск); положення про биркову систему; правила пожежної безпеки і план ліквідації аварій по цеху; правила безпеки при роботі з інструментом і пристосуваннями в об'ємі своїх обов'язків; порядок передачі інформації про аварії і нещасні випадки і порядок надання першої медичної допомоги.

1.5. В обов'язки сепараторника входить: пуск і встановлення сепараторів; ведення технологічного процесу, виявлення і усунення порушень технологічного процесу; контроль за роботою устаткування, що обслуговується, (сепараторів, дешламаторів), регулювання положення магнітної системи сепаратора, виконувати при необхідності доливання мастила у редуктора сепараторів і декламаторів, виконання поточних ремонтів устаткування; контроль за станом і справністю захисної техніки, драбин, майданчиків обслуговування, системи блокувань і сигналізації, не допускати попадання сторонніх предметів в сепаратори та декламатори..

1.6. До роботи сепараторником допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли попередній медичний огляд, спеціальне навчання з професії «Сепараторник»; навчання і перевірку знань з охорони праці, що мають II кваліфікаційну групу з електробезпецки і отримали по всім видам навчання посвідчення.

1.7. Після проходження навчання, вступного і первинного інструктажів, стажування на робочому місці розпорядженням по цеху оформлюється допуск до самостійної роботи .

1.8. Сепараторник повинен проходити періодичні (впродовж трудової діяльності) медичні огляди.

1.9. Періодичну перевірку знань з охорони праці і на групу з електробезпеки сепараторник проходить 1 раз на рік. Посвідчення за професією і на групу з електробезпеки необхідно завжди мати при собі.

1.10. Пересування по території підприємства, фабрики і на робочих місцях дозволяється тільки згідно затвердженому маршруту, з дотриманням вимог покажчиків, знаків безпеки, звукової і світлової сигналізації. Не допускається рух по шляхах, захід за огорожі, знаходження в зоні дії механізмів.

1.11. Сепараторник повинен: виконувати тільки доручену за нарядом роботу (за винятком аварійних ситуацій); не допускається виконання робіт, не пов'язаних з основною професією, а також виконання вказівок сторонніх осіб (в т.ч. посадовців) без узгодження з майстром зміни і оформлення наряду; приступати до огляду робочого місця необхідно тільки після отримання наряду; працювати в тісному взаємозв'язку з працівниками суміжних професій (машиністом млинів, фільтрувальником, машиністом насосних установок); будь-які зміни режиму роботи устаткування погоджувати з майстром зміни або основної виробничої дільниці; підтримувати чистоту на робочому місці.

1.12. Під час виявлення порушення, яке може призвести до аварії або нещасного випадку, утруднює виконання робіт, сепараторник повинен усунути його, а якщо це неможливо, повідомити про нього безпосередньому керівникові.

1.13. При отриманні травми слід негайно звернутися в медпункт і повідомити про це особі нагляду.

1.14. Сепараторник повинен вміти користуватися засобами пожежогасіння.

1.15. Не допускається палити та їсти безпосередньо на робочих місцях.

1.16. Основними небезпечними виробничими факторами на робочому місці сепараторника є: рухомі частини механізмів, що обертаються, можливість поразки електрострумом.

1.17. Основними шкідливими виробничими факторами є: постійна запиленність повітря робочої зони, підвищені рівні шуму і вібрації від технологічного устаткування, підвищені рівні температури і вологості.

1.18. Сепараторник забезпечується і повинен працювати тільки у встановленому за нормою спецодязі та спецвзутті - костюмі бавовняному з водостійким просоченням, черевиках шкіряних або чоботях гумових, куртці і брюках бавовняних на утеплювальній прокладці.

Необхідно також використовувати засоби індивідуального захисту: каску захисну (носіння каски на роботі обов'язкове), рукавиці комбіновані, респіратор протипиловий, протишумові вкладиші «Беруші».

1.19. Спецодяг повинен відповідати розміру і зросту сепараторника,' бути в справному стані, не перешкоджати рухам і виконанню робіт.

1.20. Сепараторник повинен дотримуватися правил особистої гігієни, приймати їжу тільки у відведених місцях, користуватися лазнею або душем.

1.21. Особи, винні в порушенні вимог безпеки, викладених у цій Інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком робіт

2.1. Перед початком роботи сепараторник зобов'язаний прибути на змінно-зустрічні збори (наряд) і одержати завдання на виконання робіт, розписатися в отриманні наряду і інструктажу з охорони праці.

2.2. При прийомі зміни сепараторник зобов'язаний:

2.2.1. На підставі бесіди з сепараторником на робочому місці, що здає зміну, одержати відомості про роботу устаткування в перебігу зміни; про наявність несправностей і заходи прийняті для їх усунення.

Підтвердження прийому-здачі зміни здійснюється розписом здаючого і приймаючого зміну в книзі здачі-прийому змін.

В разі нез'явлення змінника, машиніст зобов'язаний повідомити про це особі нагляду. В аварійних ситуаціях здаючий зміну залишається на робочому місці до прийняти рішення керівником.

2.2.2. Перед початком роботи необхідно оглянути робоче місце, привести в порядок одяг, підготувати інструмент і засоби індивідуального захисту.

2.2.3. Приймаючи зміну, сепараторник зобов'язаний перевірити:

2.2.3.1. Чистоту робочого місця, проходів, освітленість робочих майданчиків, справність світильників.

2.2.3.2. Наявність устаткування аварійного пожежогасіння і протипожежного інвентаря.

2.2.3.3. Наявність і справність передпускової сигналізації і засобів зв'язку.

2.2.3.4. Справність перекриттів і огорож майданчиків обслуговування дешламаторів і пульподілителів, перехідних майданчиків і містків, драбин, наявність ґрат на промпродуктових і дренажних лотках, огорожі робочих майданчиків, конвеєрів, приводів, натяжних і привідних барабанів.

2.2.3.5. Наявність і справність заземлень і пускової апаратури.

2.2.3.6. Наявність і надійність огорож частин механізмів, що обертаються.

2.2.3.7. Стан агрегатів, що знаходяться в резерві, і їх готовність до запуску.

2.2.3.8. Візуально міцність кріплення і справність жолобів, пульпопроводів, лотків.

2.2.3.9. Наявність масла в редукторах.

2.2.3.10. Наявність і справність інструментів і пристосувань.

2.3. Усунути знайдені порушення. Якщо порушення самостійно усунути неможливо, необхідно повідомити про це майстра.

2.4. При виявленні порушень в роботі устаткування і веденні технологічного процесу сепараторник має право не приймати зміну до розпорядження майстра.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Приступати до роботи необхідно тільки після отримання наряду, інструктажу і прийому зміни.

3.2. Запуск устаткування в роботу виконується тільки сепараторником, що обслуговуює дане устаткування.

3.3. Перед запуском магнітного сепаратора або дешламатора в роботу сепараторник повинен переконатися в їх справності, у відсутності людей біля агрегату, у відсутності сторонніх людей на барабанах сепараторів.

3.4. Включення агрегату в роботу виконується тільки після подачі звукового та світлового сигналів.

3.5. Дистанційний запуск сепаратора або дешламатора з операторського пункту виконується після попередження сепараторника про запуск апарата.

3.6. Під час зупинки сепаратора або дешламатора на ремонт необхідно перекрити подачу живлення на устаткування і виконати його зупинку, не допускати до виконання робіт ремонтний персонал без наявності бирки.

3.7. Запуск агрегатів після ремонту виконується тільки після здачі сепараторником, відповідальним за ремонт, бирки черговому електрику у присутності механіка дільниці і майстра зміни.

3.8. Обрізання задирів футеровальної гуми барабанів сепараторів роботи спеціальним ножем необхідно виконувати при розібраній електросхемі з отриманням бирки.

3.9. Розмивання грабель дешламатора слід виконувати бригадою не менше як з двох чоловік (один страхуючий) з розбиранням електросхеми і отриманням бирки. Розмивання виконується в захисних окулярах.

3.10. Під час розмивання днища і грабель дешламатора спускатися в нього необхідно по спеціально встановлених сходах.

3.11. Огляд і розмивання пульподільників здійснюється тільки із спеціально встановленого майданчика або сходів.

3.12. Очищення пульподільників, лотків, ванн сепараторів необхідно виконувати в рукавицях.

3.13. Під час аварійної зупинки сепаратора необхідно перекрити живлення і розмити від пульпи майданчик обслуговування устаткування.

3.14. Під час розмивання устаткування і майданчиків обслуговування слід не допускати попадання води з напірного рукава на електроустаткування. Необхідно постійно стежити за надійністю кріплення шланга до стояка і справністю вентиля. Не допускається переміщення напірного шланга для гідрозмиву під тиском води.

3.15. Під час роботи сепараторнику не дозволяється:

3.15.1. Відлучатися з робочого місця, залишати без нагляду працююче устаткування;

3.15.2. Знімати огорожі з механізмів, що обертаються, під час їх роботи.

3.15.3. Ставати на зливний поріг дешламатора, знаходитися при очищенні приймальних коробок сепаратора на барабані.

3.15.4. Самостійно займатися ремонтом електроустаткування, освітлювальної апаратури. Ці роботи виконуються тільки електриком.

3.15.5. Очищати сепаратор на ходу.

3.15.6. Підносити до барабана сепаратора, що обертається, сталеві предмети і деталі.

3.15.7. Експлуатація сепаратора із зношеною або пошкодженою гумовою футерівкою барабана і ванни.

3.15.8. Знаходитися під краном, що піднімає або переносить вантаж.

3.15.9. Знаходитися поблизу виконання вогневих робіт.

3.15.10 Допускати знаходження сторонніх осіб на робочому місці. 3.16. В разі прориву пульпопроводу повідомити про це оператора і особу нагляду. Не використовувати для закриття свищів підручні засоби.