ПІ 1.1.70-396-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для машиніста і помічника машиніста екскаватора в кар'єрі

Вступ

1. Закон України «Про охорону праці» введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 р., з урахуванням змін в грудні 2002 р., визначає основні положення по реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової життєдіяльності.

2. Це право закріплюється державною політикою у області охорони праці, яка:

- визнає пріоритет здоров'я і життя працівника;

- встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- встановлює єдині нормативи по охороні праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

- здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен інформувати робітника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих чинників, про можливі наслідки їх дії.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо склалася виробнича ситуація, небезпечна для його життя або здоров'я або для працюючих з ним людей, оточуючої середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці:

- безкоштовне лікувально-профілактичне харчування;

- оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

- скорочення тривалості часу;

- додаткові оплачувані відпустки;

- пільгові пенсії;

- оплата праці в підвищеному розмірі.

6. На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або з несприятливими температурними умовами, працівникам повинні видаватися безкоштовно, по встановлених нормах, спеціальний одяг, спеціальне взуття і інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі і знешкоджуючі засоби.

7. Відшкодування збитку, заподіяного працівнику унаслідок пошкодження його здоров'я, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку . на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

8. У свою чергу працівник зобов'язаний:

- піклуватися про власну безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я навколишніх людей в процесі виконання роботи, або під час перебування на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правил поводження з машинами та механізмами; користуватися засобами колективного і індивідуального захисту;

- проходити в установленому порядку попередні і медичні огляди.

1. Загальні положення

1.1. Ця примірна інструкція з охорони праці (далі Інструкція) розроблена на основі Правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом (ДНАОП 12.11-1.01-94), затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 31.05.94 №54; визначає загальні права і обов'язки машиністів екскаваторів і їх помічників (далі машиніст), а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпечного виконання робіт.

1.2. Машиніст екскаватора повинен вивчити, знати і виконувати в повному об'ємі вимоги цієї «Інструкції».

1.3. Робітник під розпис повинен одержати інструкцію по охороні праці за фахом. Ця інструкція також повинна бути на робочих або спеціально виділених місцях.

1.4. Машиніст екскаватора повинен знати і виконувати: загальні вимоги охорони праці для працівників підприємства і обов'язки робітника з «Положення про СУОП»; правила пересування до місця роботи; заводську інструкцію з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту екскаватора; вимоги нарядної системи, діючої на підприємстві; правила технічної експлуатації і правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в обсязі, необхідному для машиніста екскаватора; правила пожежної безпеки; порядок надання першої медичної допомоги.

1.5. В обов'язки машиніста екскаватора входить: перевірка і ведення необхідної технічної документації; перевірка інструментів, матеріалів і засобів захисту; огляд і перевірка надійності живлячих кабелів і механізмів екскаватора; контроль за станом забою; вантаження гірничої маси в транспортні засоби, участь в ремонтних роботах на екскаваторі.

1.6. Експлуатація і технічне обслуговування екскаватора повинне виконуватись відповідно до вимог інструкцій, розроблених згідно експлуатаційної документації розробника з урахуванням місцевих виробничих умов.

1.7. До роботи машиністом екскаватора допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд і визнані годними до роботи. Вони повинні пройти спеціальне навчання за професією, навчання з питань охорони праці, вводний і первинний інструктаж.

1.8. Після проходження первинного інструктажа і навчання з відривом від виробництва машиніст екскаватора проходить перевірку знань по охороні праці в комісії цеху (рудоуправління), після чого розпорядженням закріплюється для стажування на робочому місці за кваліфікованим машиністом на термін, достатній для придбання практичних навиків.

1.9. Після виробничого навчання, успішної перевірки знань і отримання відповідного посвідчення машиніст екскаватора може бути допущений до самостійної роботи по професії.

1.10. Машиніст екскаватора, що не підтвердив знань інструкцій по охороні праці і прийомів безпечного виконання робіт, до самостійної роботи не допускаються до проведення додаткового інструктажа і повторної перевірки знань.

1.11. Повторні інструктажі по охороні праці проводяться не рідше одного разу на квартал, а чергова перевірка знань безпечних методів робіт -щорічно в комісії, призначеній наказом по рудоуправлінню з обов'язковим записом в журналі реєстрації інструктажів.

1.12. Позаплановий і цільовий інструктажі проводяться згідно вимогам Типового положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12-99).

1.13. Машиністи екскаваторів і їх помічники повинні мати кваліфікаційну групу з електробезпеки, визначаючу право оперативного включення і відключення електроустановок. При роботі в електроустановках понад 1000 В у машиністів екскаваторів кваліфікаційна група повинна бути не нижчою IV, а у помічників - не нижче III.

1.14. Машиніст екскаватора повинен знати план ліквідації аварій в частині, що відноситься до місця його роботи.

1.15. Машиніст екскаватора повинен проходити періодичні (впродовж трудової діяльності) медичні огляди.

1.16. Машиніст екскаватора виконує правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, вказівки і розпорядження осіб нагляду, якщо вони не суперечать вимогам інструкції з ОП.

1.17. Пересування по території підприємства або цеху дозволяється тільки по пішохідних доріжках згідно затвердженому маршруту з дотриманням вимог написів, знаків безпеки. Під час проходження необхідно дотримуватись Правил дорожнього руху, не ходити по залізничній колії, користуватися тільки встановленими переходами.

1.18. Не дозволяється пересування в кар'єрі на технологічному транспорті, а також на необладнаних автомобілях.

1.19. Пересування машиністів екскаваторів до місця роботи в кар'єрі дозволяється тільки на спеціально обладнаному транспорті.

1.20. Піше пересування по кар'єру дозволяється тільки по спеціально обладнаних доріжках. За відсутності таких доріжок переміщення по кар'єру дозволяється тільки по освітлених узбіччях автодоріг назустріч рухомому транспорту, у сигнальній куртці.

1.21. Пересування в кар'єрі з уступу на уступ дозволяється тільки по спеціальних з'їздах або драбинах, обладнаних двосторонніми поручнями, опускатися по укосах уступів забороняється. Пересування по висадженій гірничій масі допускається тільки у разі виробничої необхідності у кожному випадку за погодженням і з дозволу технічного нагляду.

1.22. Машиніст екскаватора зобов'язаний знати сигналізацію і правила виробництва масових вибухів. У місцях підготовки до масового вибуху необхідно звертати увагу на світлові і звукові сигнали, не заходити у вибухонебезпечну зону, захищену прапорцями, виконувати розпорядження сигнальників і постових по охороні небезпечної зони.

1.23. Машиніст екскаватора повинен: виконувати тільки доручену роботу, з дотриманням вимог інструкцій по охороні праці; не приступати до роботи, якщо умови її виконання суперечать інструкції або іншому документу, що регламентує безпечне виробництво робіт, а також без інструктажа по охороні праці; не залишати працюючу установку без нагляду; не допускати на робоче місце сторонніх осіб, роботи яких не пов'язані з виробництвом; додержувати робоче місце і устаткування в чистоті і справному стані з метою забезпечення безпеки роботи; не приносити і розпивати на робочому місці і території підприємства спиртні напої.

1.24. Помічник машиніста працює під керівництвом машиніста екскаватора. Всі дії помічника виконуються по вказівці машиніста або з його дозволу. Під час роботи машиніст екскаватора повинен бачити свого помічника.

1.25. Машиніст екскаватора зобов'язаний при виявленні порушення, яке може привести до аварії або нещасного випадку, усунути його, а якщо порушення усунути неможливо, повідомити про нього безпосереднього керівника.

1.26. При отриманні травми слід негайно звернутися в медпункт і повідомити про це особу нагляду.

1.27. Під час роботи машиніст екскаватора повинен мати при собі посвідчення по професії та посвідчення на групу з електробезпеки.

1.28. Машиніст екскаватора повинен уміти користуватися засобами пожежогасіння.

1.29. Палити дозволяється в спеціально відведених для цього місцях.

1.30. Основними небезпечними виробничими чинниками для машиністів екскаваторів є: рухомі транспортні засоби, електрострум, деталі машин і механізмів, що обертаються, обвалення гірничої маси, робота на висоті, вибух "відмов" у забої.

1.31. Основними шкідливими виробничими чинниками є: пил, вихлопні гази автомобілів, підвищені рівні шуму і вібрації в кабіні екскаватора.

1.32. Машиніст екскаватора повинен працювати тільки у встановленому за нормою спецодягу:

- костюмі бавовняному;

- черевиках шкіряних або чоботях гумових;

- курткі бавовняній на утепленій підкладці;

- штанах бавовняних на утепленій підкладці;

- рукавицях брезентових;

Необхідно також використовувати наступні засоби індивідуального захисту:

- каску захисну. Носіння каски на роботі обов'язкове;

- рукавиці;

- запобіжні пояси;

- респіратори протівопилові;

- окуляри захисні;

- жилет сигнальний.

1.33. Спецодяг повинен відповідати розміру і зросту машиніста екскаватора, бути в справному стані, не перешкоджати рухам і виконанню робіт.

1.34. Машиніст екскаватора повинен дотримувати правила особистої гігієни: після забруднення ретельно мити руки милом; приймати їжу в спеціально відведеному місці; користуватися лазнею або душем; стежити за чистотою спецодягу.

1.35. Особи, винні в порушенні вимог безпеки, викладених в цієї інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Перед початком роботи машиніст екскаватора повинен прибути у встановлений час на змінно-зустрічні збори (наряд) і одержати завдання на виробництво робіт, розписатися за наряд і інструктаж з охорони праці в книзі нарядів. Приступати до огляду робочого місця дозволяється тільки після отримання наряду.

2.2. При прийомі зміни екскаваторна бригада зобов'язана:

2.2.1. Одержати відомості від бригади, що здає зміну, про загальний стан устаткування, проведені ремонти, особливості забою, що розробляється.

2.2.2. Ознайомитися зі всіма записами в агрегатному журналі.

2.2.3. Перевірити і прийняти інструмент, матеріали, оперативну документацію і інструкції.

2.2.4. Перевірити:

правильність і надійність прокладки живлячого кабелю; справність заземляючих пристроїв; наявність і справність протипожежних засобів; наявність і справність засобів індивідуального захисту, зокрема від поразки електрострумом;

наявність аптечки і її оснащення;

справність освітлення екскаватора і дію сигнальних пристроїв;

наявність змащувальних і обтиральних матеріалів;

2.2.5. Оглянути: стрілу; стан балки-рукоятки; канатів і їх кріплення, лебідки; рівень масла в редукторах; перевірити роботу гальм підйомного, напірного і поворотного механізмів; механізми ходу; цілісність гусеничних траків і сполучних пальців; перевірити роботу гальм ходу.

2.2.6. Оглянути електричні апарати, контакти, рубильники, контролери, колектори електромашин і щітки, перевірити спрацьовування автоматів.

2.2.7. Не приступаючи до екскавації машиніст повинен випробувати механізми екскаватора при обертанні електродвигуна в обидві сторони і переконатися в нормальній роботі системи управління гальмами.

2.2.8. Перед початком екскавації машиніст екскаватора повинен перевірити стан забою, звернути увагу на наступні елементи:

- на висоту забою;

- на обводнення уступу, його схильність до обвалу або некерованого обвалення, наявність козирків і навісів, сторонніх предметів;

- на якість вибуху, рівномірність дроблення гірничої маси і розташування шматків породи;

- на стан підошви уступу;

- на розташування екскаватора по відношенню до уступу і до місця установки транспортних засобів;

- відсутність "відмов".

2.3. Переконавшися в безпеці забою і справності екскаватора машиніст екскаватора зобов'язаний зафіксувати результати приймання зміни в «Журналі прийому-здачі зміни».

2.4. При виявленні несправностей екскаватора, невідповідності забою вимогам правил або інших неполадок, перешкоджаючих безпечній роботі, усунути які самостійно неможливо, машиніст екскаватора, не приступаючи до роботи, зобов'язаний повідомити про неполадки технічний нагляд.