МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПІ 1.1.70-388-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для прохідника

Вступ

1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

- признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

- встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

- здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

- безплатне лікувально-профілактичне харчування;

- оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

- скорочення тривалості робочого часу;

- додаткову оплачувану відпустку;

- пільгову пенсію;

- оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.

7. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання, які спричинили втрату працездатності".

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

- особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створим загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;

- при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- робітник зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку оточуючих людей у пропесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

1. Загальні вимоги

1.1 Ця примірна інструкція з охорони праці (далі Інструкція) розроблена на основі "Єдиних Правил безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ корисних копалин підземним способом", визначає загальні права і обов'язки прохідника, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпеки виконання робіт.

1.2 При розробці інструкції враховані вимоги Закону України «Про охорону праці», ЄПБ при вибухових роботах, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, Типового положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12.99) і інших нормативних документів.

1.3 Дія даної інструкції розповсюджується на діючі дільниці шахт, ШСУ, виконуючих роботи по розкриттю і підготовці рудних родовищ підземним способом.

1.4 Інструкція встановлює вимоги з охорони праці при проходці гірничих виробок.

1.5 Проходку гірничих виробок прохідник виконує шляхом буріння шпурів і прибирання гірничої маси скреперними лебідками або вантажними машинами.

Робочим місцем прохідника є гірнича виробка, вказана в книзі нарядів.

1.6 В обов'язки прохідника входить виконання таких процесів роботи:

1.6.1 Вибирання стін, крівлі виробок і вибою від заколів.

1.6.2 Буріння шпурів.

1.6.3 Встановлення тимчасового кріплення, а при комплексній організації праці - прибирання породи, проходка і кріплення водовідливної канавки, встановлення постійного кріплення.

1.6.4 Укладання тимчасових і постійних рейкових шляхів; бетонування і армування стволів.

1.7 При виконанні робочого процесу прохідник повинен знати:

1.7.1 Основні властивості гірничих порід і характер їх залягання.

1.7.2 Способи і схеми проведення горизонтальних і вертикальних виробок, а також схеми поглиблень стволів шахт.

1.7.3 Паспорти буропідривних робіт і схеми раціонального розташування шпурів в забої, залежно від міцності і структури порід.

1.7.4 Способи виявлення і ліквідації зарядів, що відмовили.

1.7.5 Конструкцію, технічну характеристику, принцип дії і правила експлуатації основного прохідницького устаткування.

1.7.6 Види постійних і тимчасових кріплень, способи їх дії, паспорта кріплення.

1.7.7 Способи розбивки і укладання рейкових шляхів, навішування кабелів, трубопроводів, контактного дроту і вентиляційних труб.

1.7.8 Способи контролю складу рудникової атмосфери.

1.8 Прохідник під час вступу на роботу повинен бути проінформований під розписку про умови праці на підприємстві, де він працюватиме, про небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які ще не усунені, можливі наслідки їх впливу на здоров'я і його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

1.9 Прохідник повинен вивчити, знати і виконувати в повному обсязі вимоги «Інструкції з охорони праці для прохідника».

1.10 Робітники під розписку повинні одержати інструкцію з охорони праці по їх професії. Ця інструкція також повинна бути на робочих або спеціально виділених місцях.

1.11 Прохідник повинен знати і виконувати загальні вимоги охорони праці для працівників підприємства і обов'язки робітника з «Положення про СУОП», правила пересування до місця роботи, інструкцію з охорони праці для прохідника, заводську інструкцію з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту устаткування, вимоги нарядної системи, діючі на підприємстві (зокрема положення про наряд-допуск); правила технічної експлуатації і правила безпеки при експлуатації електроустановок споживачів в обсязі, необхідному для прохідника; правила пожежної безпеки; порядок надання пеошої меличної попомоги

1.12 Експлуатація і технічне обслуговування устаткування повинні виконуватися відповідно до вимог інструкцій, розроблених згідно з експлуатаційною документацією розробника з урахуванням місцевих виробничих умов.

1.13 До роботи прохідника допускаються особи чоловічої статі не молодше 18 років, що пройшли:

1.13.1 Попередній медичний огляд і придатні за станом здоров'я до цієї роботи.

1.13.2 Спеціальне навчання і перевірку знань за професією одержали відповідне посвідчення.

1.13.3 Попереднє навчання і перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки на групу не нижче другої.

1.13.4 Навчання і перевірку знань правилам користування саморятівниками.

1.13.5 Ознайомлення з головними і запасними виходами з шахти на поверхню, шляхом безпосереднього проходу від місця роботи по виробках у супроводі осіб нагляду.

1.13.6 Повторне ознайомлення із запасними виходами проводиться особою нагляду через кожні 6 місяців, при зміні запасних виходів - негайно.

1.13.7 Ознайомитися з ПЛА і правилами особистого поводження під час аварій.

1.14 Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці проводиться безпосереднім керівником у формі бесіди з показом прийомів безпечного виконання робіт. Після проведення первинного інструктажу, знов прийнятий на роботу прохідник закріплюється розпорядженням начальника цеху за кваліфікованим прохідником для профілактичного навчання.

Працівник, переведений з іншої дільниці, який не має кваліфікації (посвідчення) прохідника, повинен бути навчений згідно затвердженому на підприємстві тематичному плану, а працівник, .який має кваліфікацію по даній професії при перерві в роботі більше 1 року, проходить стажування від 2-х до 15 змін.

1.15 Прохідник згідно «Переліку робіт з підвищеною небезпекою», для проведення яких потрібне попереднє спеціальне навчання працівників і щорічна перевірка їх знань з питань охорони праці і «Списку професій робітників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою...», проходить спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці не рідше одного разу на рік, за затвердженою програмою.

1.16 Повторні інструктажі з перевіркою знань проводяться безпосередньо керівником робіт:

1.16.1 3 питань охорони праці за програмою первинного інструктажу один раз в три місяці.

1.16.2 3 питань пожежної безпеки за програмою первинного інструктажу один раз в рік.

1.16.3 За правилами користування саморятівником один раз в 6 місяців.

1.16.4 По ознайомленню із запасними виходами і Планом ліквідації аварій один раз в 6 місяців і правилами особистої поведінки під час аварії.

1.17 У разі введення в дію нових або перероблених нормативних актів з охорони праці, а також при внесенні в них змін і доповнень, при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування; при порушенні працівником нормативного акту з охорони праці, на вимогу органів державного нагляду з охорони праці, господарської вищестоячої організації, якщо виявлено незнання працівником безпечних методів, прийомів праці, при перерві в роботі виконавця робіт більш, ніж ЗО календарних днів, проводиться позаплановий інструктаж.

1.18 При виконанні разових робіт, не пов'язаних з обов'язками за фахом, ліквідації аварій, стихійного лиха, при проведенні робіт, для яких оформлюється наряд-допуск, дозвіл і інші документи, проводиться цільовий інструктаж.

1.19 По території підприємства робітник повинен йти до місця роботи за маршрутами, які вказані на схемі безпечного пересування, з урахуванням знаків безпеки. Під час прямування на роботу він повинен дотримуватись правил дорожнього руху як на території підприємства, так і за його межами. Залізничні колії і автомобільні дороги необхідно перетинати тільки у встановлених знаками безпеки місцях або по спеціальних переходах.

1.20 Прохідник зобов'язаний:

1.20.1 Знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правила поводження з устаткуванням, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту, інструментом для допоміжних робіт при проведенні підземних гірничих виробок.

1.20.2 Дотримуватись вимог з охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку передбачених колективним договором.

1.20.3 Співробітничати з керівниками і фахівцями в справі організації безпечних умов праці, особисто вживати посильні заходи по усуненню будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу для життя і здоров'я працівника або навколишньому природному середовищу.

1.20.4 Виконувати тільки ту роботу, яка доручена йому керівником робіт з дотриманням всіх вимог інструкції з охорони праці.

1.21 Про кожен нещасний випадок прохідник повинен повідомити керівника робіт (бригадира, майстра або начальника дільниці, шахти) і вжити заходів з надання долікарняної допомоги. Зберегти до прибуття комісії обстановку на робочому місці і устаткування в такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не приведе до важких наслідків).

1.22 Прохідник повинен вміти користуватися засобами пожежогасіння (вогнегасники, пісок і ін.).

При виникненні пожежі необхідно повідомити майстра або іншого посадовця, викликати гірничорятувальників, а до їх прибуття вжити заходи щодо гасіння пожежі своїми силами.

1.23 В процесі роботи прохідник піддається дії виробничих факторів, в т.ч.:

1.23.1 Небезпечних, дія яких приводить до нещасного випадку на виробництві - це падаючі куски породи, обвали, падіння у вертикальні виробки, дія рухомих машин і устаткування, електричний струм.

1.23.2 Шкідливі фактори, дія яких приводить до професійних захворювань - це наявність пилу, підвищена вологість, шум, вібрація.

1.24 На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних в несприятливих температурних умовах прохіднику видасться безкоштовно спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту.

1.25 Прохідник повинен працювати тільки у встановленому за нормою і згідно з колективним договором, діючим на підприємстві, спецодязі:

1.26.1 На сухих роботах

№ п/п

Найменування

ГОСТ, ТУ, ОСТ

1

Куртка брезентова

ГОСТ 12.4.110-82

2

Брюки брезентові

ГОСТ 12.4.110-82

3

Білизна натільна бавовняна

ОСТ 17-177-84

4

Чоботи гумові

ТУ 38.106483-85

5

Онучата суконні

ТУ 17РРФСР 06-7739-83

6

Рукавиці кислотозахисні КР

ТУ 38-105546-73

7

Каска

ГОСТ 12.4.091-80

8

Респіратор

ГОСТ 12.4.028-76

9

Саморятівник

ШСМ-30

10

Окуляри захисні

ГОСТ 12.4.013-85

11

Вкладиші противошумні або навушники

ТУ 6-16-2402-80 ТУ 400-28-126-76