Об'єднання підприємств хлібопекарської

промисловості

«УКРХЛІБПРОМ»

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для кочегара виробничих

печей

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром"

24.05.2001 р. № 5

_____________ПІ 1.8.11-123-2001______________

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для кочегара виробничих

печей

м. Київ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для кочегара виробничих печей (далі кочегар) і призначена для навчання методам безпечної' роботи і дотриманню вимог охорони праці.

Постійне робоче місце кочегара - хлібний цех, зона обслуговування по периметру печей-ФТЛ-2, печей ППЦ, печі БН 25. Кочегар виробничих печей виконує пуск, зупинку й експлуатацію під час роботи перерахованих вище печей, також веде постійний контроль за технологічним процесом випічки хліба, збору конденсату з печей і його відкачкою.

1.2. До роботи кочегаром допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, що пройшли навчання перевірку знань по охороні праці, пройшли медогляд і придатні по стану здоров'я, інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), інструктажі з пожежної безпеки, навчання на II кваліфікаційну групу допуску по електробезпеці і навчені прийомам надання першої долікарської допомоги потерпілому та стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), пройшли навчання і перевірку знань з «Правил безпеки систем газопостачання України» та мають допуск до роботи на газифікованих печах.

1.3. Кочегар зобов'язаний:

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

- знати і виконувати вимоги даної інструкції.

- додержуватись технологічної дисципліни;

- дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, санодягу;

- утримувати в чистоті своє робоче місце

- не вживати на протязі робочого часу спиртних напоїв та наркотичних речовин, не працювати в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

- палити тільки у спеціально відведених для цього обладнаних місцях.

знати будову та правила обслуговування та налагодження

виробничих печей. Забезпечувати роботу печі відповідно до заданих режимів з дотриманням правил безпеки та охорони

- утримувати робочий одяг в належному стані, брудний своєчасно здавати в пральню, а яка прийшла в негідність -ремонтувати або заміняти.

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;;

- при прийомі і здачі змін доповідати начальнику зміни, робити запис у змінний журнал, не дозволяється приймати і здавати чергування під час ліквідації аварії на печах.

не доручати обслуговування печей стороннім особам, не змінюватися змінами, не виконувати роботи які не входять в його обов'язки. Кочегар має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.

1.4. Кочегар може піддаватися впливу таких небезпечних виробничих факторів:

- деталі машин та механізмів, що рухаються і обертаються;

- ураження електрострумом;

- факторів, що впливають на людей у результаті можливого вибуху печі, устаткування, конструкцій будівлі, виходу з ушкодженого устаткування пару, води, газу і продуктів його горіння;

- падіння на підлозі або інших шляхах переміщення.

1.5. Кочегар може піддаватися впливу таких шкідливих виробничих факторів:

- підвищена температура повітря і деталей печі;

- підвищена температура робочої зони, особливо в літній період року(по нормі - 16-27°С);

- недостатня освітленість робочого місця;

- інфрачервоне випромінювання частин печі, що знаходяться в зоні нагрівання;

- підвищеної запиленості, загазованості робочої зони:

- підвищений рівень шуму (ГДР- 80 дБА, факт - ), що негативно впливає на нервову і серцево-судинну системи. Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.6. Кочегар повинен користуватися виданим йому спецодягом і спецвзуттям:

- черевики шкіряні - ГОСТ 12.109—82

- костюм бавовняний ГОСТ 12.4.. 109-82,

- рукавиці комбіновані ГОСТ 12.1..010-75,

- окуляри захисні - ГОСТ 12.003-80, модель 022 тип 0

1.7. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити^ медпункт.

1.8. Додержуйтесь вимог особистої гігієни:

- верхній одяг, головний убір, вуличне взуття, особисті речі залишайте у влаштованих для цього місцях;

- роботу виконуйте в чистому спецодязі;

- приймайте їжу в кімнаті приймання їжі.

1.9. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ. 2.1. Прийом і здавання зміни при безперервній роботі провадиться за 15 хвилин до початку зміни. 2.2.Перед початком роботи кочегар виробничих печей повинен:

- одіти спецодяг і привести його в порядок, волосся сховати під головний убір

- ознайомитися з записами в змінному журналі, оглянути і перевірити стан газорегуляторної установки (ГРУ), печей, системи скиду конденсату з печей, що обслуговуються.

- перевірити наявність і справність на зазначеному вище устаткуванні контрольно-вимірювальних приладів, автоматики безпеки, запірну арматуру, газове устаткування.

- шляхом омилювання переконатися у відсутності наявності витоку газу на газовому устаткуванні.

2.3.Перевіряється механічна частина печі, стан обшивки, приводу натягу стрічки, провадиться спробний рух стрічки.

2.4. Перевіряється робота вентиляторів, шиберів, ручок керування, заслінок, запірної арматури.

2.5. Підготовляється до роботи електрична схема.

2.6.Зробити огляд органів регулювання, перевірити справність заземлення.

2.7. Перевіряється величина тиску газу, пару, води, що поступає.

2.8. Результати перевірки занести в змінний журнал і доповісти начальнику зміни.

2.9. Про всі несправності доповісти начальнику зміни.

2.10.Підготування печей до роботи провадиться відповідно до інструкцій з експлуатації виробничих печей. 2.11 .При виявленні несправностей печей, ГРУ, системи збору конденсату, інструмента, засобів захисту й інших небезпечних факторів, що загрожують життю і здоров'ю працюючих, припинити роботу і повідомити начальнику зміни.

З.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ. 3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню

травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

- не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

- працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

- не працюйте на устаткуванні зі знятими або не справними захисними засобами травмонебезпечних зон;

- не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

- не включати устаткування при обірваних або видимих пошкодженнях захисного заземлення (занулення);

- не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки;

- будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту.

3.2. Кочегар здійснює експлуатацію ГРУ, печей, системи збору

конденсату з печей, знаходиться у зоні обслуговування печей

контролює режими роботи і спостерігає за роботою печей.

З.З.Розпалювання печі слід виконувати в суворій відповідності

з інструкцією з експлуатації виробничих печей, розробленою

для кожної печі окремо.

3.4. Дистанційне управління варіатором проводиться під час

руху стрічки.

З.б.Подача пару для зволоження заготівель продукції

провадиться за 15 хв. До початку посадки тістових заготівель,

попередньо зливається конденсат.

3.6. Температурні режими регулюються, згідно режимних карт

по зонах відповідно до гатунку хліба, що випускається.

3.7.При запалюванні горілок і їхнього регулювання зміна подачі

суміші повітря-газ проводити поступово і плавно (піч БН-25).

3.8.3апалюючи горілки, не варто стояти проти оглядових

отворів, вибухових клапанів, щоб не постраждати від

випадкового викиду полум'я.

З.Э.Якщо при запалюванні, у процесі розпалювання або роботи

горілки відбувся відрив, проскакування або загасання полум'я,

необхідно закрити подачу газу. Перед повторним

запалюванням горілки - після усунення недоліків, топки і

газоходи провентилювати, а всі операції по розпалюванню

повторити як при першому розпалюванні.

3.10.При аварійному або короткочасному відключенні

електроенергії перекрити подачу газу, відчинити свічу на

продування газопроводів.

3.11.При аварійному відключенні ГРУ, зробити припинення

роботи печей, перекрити подачу газу, відчинити свічу на

продування газопроводу.

3.12.З'ясувати причину відключення ГРУ.

3.13.Відновити роботу ГРУ після отримання дозволу від

начальника зміни або майстра.

3.14.Зробити почергово розпалювання печей, контролюючи і

регулюючи тиск газу після регулятора тиску, після

розпалювання кожної із печей.

3.15.При розпалюванні печі і спостереженням за полум'ям

горіння в топці використовувати захисні окуляри.

3.16.Під час роботи забороняється курити поза відведеними

місцями, користуватися відкритим вогнем.

3.1/.Догляд за піччю:

- у процесі експлуатації печі варто періодично проводити роботи з підтримки її в нормальному робочому стані.

- перевіряється натяг ланцюга і клинових ременів.

- перевірка механізмів устаткування, що провітрює.

- змащення підшипників.

- очистка печі від борошняної пилюки.

- щоденно проводиться очищення простору забору повітря горілкою, газового устаткування, ГРУ.

3.18.Забороняється без відома кочегара виробничих печей яким-небудь особам, будь-яке регулювання печі, за винятком аварійного відключення.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ. 4.1 .Порядок передачі змін відбувається шляхом обходу устаткування ГРУ, печей, системи конденсатозбору, запису про всі порушення і несправності в змінний журнал, доповіді начальнику зміни про усі виявлені недоліки. 4.2. При необхідності зупинити піч:

- вимкнути управління горілкою.

- закрити головну засувку на трубопроводі подачі газу перед піччю і засувку перед регулятором тиску, відчинити продувну свічу між цими засувками.

- відключити подачу пару на запарювання.

- вимкнути освітлення печі.

- циркуляційний вентилятор на печах БН-25 виключається після спаду температури в пекарній камері менше 150°С.

- контурний вентилятор на печі ППЦ виключається сам. Не дозволяється виключати його за допомогою головного вимикача, тому що це може пошкодити опалювальну систему.

- через 20-30 хвилин виключити привід транспортера.

- вимкнути головний вимикач.

4.3.Упорядкувати робоче місце, прибрати сторонні предмети. Прийняти душ, спецодяг скласти в шафу.

- Про усі виявлені порушення в процесі роботи повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу і змінного працівника.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ. 5.1.При виникненні аварійної ситуації (вибух, пожежа, значний виток газу), перекрити подачу газу, повідомити головному

механіку, прийняти можливі заходи до усунення аварійної

ситуації.

5.2.Т1ри виявленні витоку газу після перекриття подачі газу,

зробити ретельне провітрювання приміщення, після чого

необхідно повідомити головному механіку (особі відповідальній

за технічний стан та безпечну експлуатацію систем

газопостачання підприємства).

б.З.При наявності потерпілих надати першу медичну допомогу,

викликати швидку допомогу.

5.4.Робота на печі повинна бути припинена автоматикою й

пристроями захисту або діями обслуговуючого персоналу

шляхом припинення подачі газу на установку при:

-загасанні полум'я горілок;

-неприпустимому підвищенні або зниженні тиски газу;

-відключенні дуттьових вентиляторів або неприпустимих

відхиленнях у подачі повітря для спалювання газу на горілках із

примусовою подачею повітря;

-відключенні димососів або неприпустимому зниженні

розрядження в топковому просторі;

-появі неплотностей в обмурівці, газоходах (печі фТЛ-2),

запобіжно-вибухових клапанах;

- зникненні напруги;

-несправності КІП, засобів автоматизації і сигналізації;

-виході з ладу захисних і блокувальних пристроїв;

-несправності горілок;

-появі загазованості, виявленні витоку газу на газовому

устаткуванні і внутрішніх газопроводах;

-вибуху в топковому просторі, вибуху або загорянні пальних

відкладень у газоходах.