ГОСТ 191-82

Цепи грузовые пластинчатые Технические условия

3.4.1

ГОСТ 2105-75

Крюки кованые и штампован ные. Технические условия

6.5.6

ГОСТ 2224-93

Коуши стальные для стальных канатов. Технические условия

3.3.3

ГОСТ 2688-80

Канат двойной свивки типг ЛК-Р конструкции 6x19(1+6+ 6/6)+ 1 о.с. Сортамент

3.3.1

ГОСТ. 3077-80

Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6x19(1+9 +9)+1 о.с. Сортамент

3.3.1

ГОСТ 3079-80

Канат двойной свивки типа ТЛК-0 конструкции 6x37 (1+6+15+15)+1 о.с. Сортамент-

3..3.1

ГОСТ 3081-80

Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6x19(1+9 +9)+7х7(1+6). Сортамент

3.3.1

ГОСТ 3241-91 (ИСО 3108-74)

Канаты стальные. Технические условия

3.3.1

ГОСТ 3242-79

Соединения сварные. Методы контроля качества

4.4.1

ГОСТ 6627-74

Крюки однорогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры

6.5.6

ГОСТ 6996-66

Сварные соединения. Методы определения механических свойств

4.4.1

ГОСТ 75 12-82

Контроль нсразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

4.4.1

ГОСТ 7665-80

Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6x25(1+6; 6+12)+1 о.с. Сортамент

3..3.1

ГОСТ 7667-80

Канат двойной свивпки типа ЛК-3 конструкции 6x25(1+6; 6+12)+ 7x7 (1+6), Сортамент

3.3.1

ГОСТ 7668-80

Канат двойной, свивки типа ЛК-РО конструкции 6x36 (1+7+7/7+14)+1 о.с. Сортамент

3.3.1

ГОСТ 7669-80

Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6x36 (1+7+7/7+ 14) +7x7(1 +6). Сортамент

3. 3.1

ГОСТ 12840-80

Замки предохранительные для однорогих крюков. Типы и ра-змеры

6.5.6

ГОСТ 13568-75

Цепи приводные роликовые и втулочные. Общие технические условия

3.4.1

ГОСТ 14782-86

Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

4.4.1

ГОСТ 14954-80

Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x19 (1+6 +6/6)+7х7(1+ +6). Сортамент

3.3.1

ГОСТ 15150-69

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

3.1.2

ГОСТ 22859-77

Подъемники автомобильные гидравлические. Технические условия

3.1.1

ГОСТ 24258-88

Средства подмащивания. Общие технические условия

1.3

ДСТУ 1.3-93

Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов

4.1.1

ДСТУ 2192-93 (ГОСТ13823-93)

Гідроприводи об'ємні. Насоси об'ємні та гідромотори. Загальні технічні вимоги.

3.10.1

ДСТУ 2193-93 (ГОСТ16517-93)

Гідроприводи об'ємні. Гідроапарати. Загальні технічні вимоги.

3.10.1

ОСТ 36-62-81

Оборудование грузоподъемное. Общие требования

4.2.1

СНиП ІІІ-4-80

Техника безопасности в строительстве

6.5.9

ДНАОП 0.00-1.03-02

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.08.02 №409

6.5.6

Позначення

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Міністерстві юстиції України

Номер пункту Правил

ДНАОП 0.00-1.16-96

Правила атестації зварників

Затверджений наказом Держнагляд-охоронпраці від 19.04.96 №61, зареєстрований в Міністерстві юстиції У країни 31.05.96 за №262/1287

4.3.1

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Затверджений наказом Держнагляд-охоронпраці від 09.01.98 №4, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533

6.3.8, 6.5.1, 6.5.8

ДНАОП 0.00-1.27-97

Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю

Затверджений наказом Держнагляд-охоронпраці від 06.05. 97 № 118, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.09.97 за №374/2178

4.4.1

ДНАОП 0.00-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.01 №272

3.1.3, 3.11.1, 3.11.11

ДНАОП 0.00-4.03-01

Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.01 №1094

Розділ 7

ДНАОП 0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Затверджений наказом Держнагляд-охоронпраці від 17.02.99 №27, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за №248/3541

6.4.2, 6.4.17

ДНАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Затверджений наказом Держнагляд-охоронпраці від 29.01.98 №9, зареє-

стрований в Міністерстві юстиції

України 07.04.98 за № 226/2666

6.4.2

ДНАОП 0.00-5.02-95

Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагля-

ду за виконанням цих робіт

Затверджений наказом Держнагляд-охоронпраці від 12.12.95 №189,

зареєстрований в Міністерстві юсти-

ції України 27. 12.95

за №482/1018

4.1.1

ДНАОП 0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджений наказом Держнаглядо-хоронпраці від

31.03.94 №45, заре-

єстрований в Мініс-

терстві юстиції

України 21.06.94 за

№ 136/345

6.4.14

ДНАОП

1.1.10-1.01-97

Правила безпечної експлуатації

електроустановок

Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 06.10.97 №257,зазеєстрований в Мі-

ністерстві юстиції України 13.01.98 за №11/2451. Зміни затверджені наказом

Держнаглядохоронпраці від 25.02.00 №26, зареєстровані в Міністерстві ЮСТИЦІЇ України 06.04.00 за №216/4434

6.5.1, 6.5.8

ЦРБ 0004

Правила технічної експлуатації залізниць в Україні

Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 №411, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.02.97 за №50/1854

3.7.3

ПУЕ

Правила устройства злектроус-тановок (6-е издание, перерабо-танное й дополненное. "Энер-гоатомиздат", 1987 г.)

Затверджені Міненерго СРСР 04.07.84

3.11.1, 3.11.11

Правила дорожнього руху України

Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.01 №1306

3.7.2

Правила технической эксплуа-тации электроустановок потре-бителей (Москва, Энергоатом-издат, 1989)

Затверджені Міненерго СРСР 21.12.84

6.3.8,

6.5.1

Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами

Затверджений постановою Кабінету Міністрів У країни від 16.10.03 №1631

4.1.1