ДНАОП 0 00-1 26-96. (нпаоп 0 00-1 26-96) про затвердження правил будови i безпечноi експлуатацii парових котлiв, водогрiйни


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

N 125 від 23 07.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

5 листопада 1996 р.

за N 655/1680

Про затвердження "Правил будови та безпечної

експлуатації парових котлів, що працюють під

тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2),

водогрійних котлів та водопідігрівачів з

температурою води не вище 115 град.С

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Держнаглядохоронпраці

N 206 від 24.07.97 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від

02.03.94 N 135 "Про порядок опрацювання, прийняття,

перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих

нормативних актів про охорону праці", а також на підставі рішення

редакційної комісії створеної наказом Комітету від 29.12 95

N 203, про розгляд остаточної редакції проекту державного

міжгалузевого нормативного акта про охорону праці (ДНАОП) Правила

будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під

тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс см2) водогрійних котлів та

водопідігрівачів з температурою води не вище 115 град.С, та

доцільністю їх затвердження, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила будови та безпечної експлуатації

парових котлів, що працюють під тиском не більше 0 07 МПа

(0,7 кгс см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з

температурою нагріву води не вище 115 град.С, що додаються.

2. Установити, що зазначені Правила набирають чинності з

1 грудня 1996 року і поширюються на всі підприємства, установи і

організації незалежно від форми власності та відомчої належності.

3. Територіальним управлінням, управлінням та відділам

Комітету разом з відповідними міністерствами, відомствами:

3.1. Вжити заходів до вивчення вимог Правил державними

інспекторами, експертами Експертно-технічних центрів та іншими

посадовими особами Держнаглядохоронпраці, працівниками

підприємств, установ організацій міністерств, відомств.

3.2. Забезпечити постійний контроль за виконанням вимог

Правил власниками, посадовими особами і працівниками, яких це

стосується.

4. Управлінню по нагляду в енергетиці, будівництві при

експлуатації підйомних споруд і котлонагляду після реєстрації в

Мінюсті України подати управлінню нормативно-правового

забезпечення Комітету відповідні матеріали для включення Правил до

Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого

інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці та

здійснити контроль за своєчасним виданням Правил.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Голови Комітету Штефана П.Т.

Голова Комітету С.П.Ткачук

--------------------------------------------------------

- 2

Затверджено

наказом Державного Комітету

України по нагляду за охороною

праці від 23 липня 1996 р. N 125

Правила

будови і безпечної експлуатації парових котлів з

тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2),

водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою

нагріву води не вище 115 град.С

1 Галузь застосування

Ці Правила обов'язкові для всіх міністерств, відомств,

об'єднань організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої

належності і форм власності) і поширюються на всіх працівників,

які виконують роботи щодо проектування, виготовлення,

реконструкції, монтажу, ремонту, налагодження та експлуатації

парових і водогрійних котлів, водопідігрівачів (далі - котли).

1.1. Ці Правила встановлюють вимоги до:

парових котлів з робочим тиском пари не вище 0 07 Мпа

(0,7 кгс см2);

водогрійних котлів із температурою нагріву води не вище

115 град.С;

водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище

115 град.С що обігріваються паром з надлишковим тиском не вище

0,07 Мпа (0,7 кгс/см або водою з температурою не вище

(115 град.С);

- мобільних (пересувних і транспортабельних) котельних

установок із параметрами, зазначеними в першому та другому

абзацах; ( Абзац четвертий пункту 1.1 розділу 1 в редакції Наказу

Держнаглядохоронпраці N 206 від 24.07.97 )

котлів-утилізаторів з параметрами, зазначеними в підпунктах

"а" і "б".

1.2. Вимоги цих Правил не поширюються на:

проточні газові водонагрівачі;

змійовики для нагріву води в квартирних плитах;

котли які встановлюються на морських і річкових суднах,

інших плавучих засобах і об'єктах підводного використання;

опалювальні котли вагонів залізничного рухомого транспорту;

котли з електричним обігрівом;

- опалювальні котли теплопродуктивністю не більше 0,1 МВт;

( Шостий абзац пункту 1 2 розділу 1 в редакції Наказу

Держнаглядохоронпраці N 206 від 24.07.97 )

- водопідігрівачі (бойлери , що обігріваються водою з

температурою не більше 110 град.С ( Пункт 1.2 розділу 1 доповнено

абзацом згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 206

від 24.07.97 )

1.3. Відповідність котлів вимогам НД підтверджується

виготовлювачем (постачальником) устаткування сертифікатом

відповідності, виданим сертифікаційним центром України. Копія

сертифіката відповідності додається до паспорта котла

1.4. Відступи від цих Правил можуть бути допущені у

винятковому випадку з дозволу Держнаглядохоронпраці України. Для

отримання дозволу власнику котла необхідно подати

Держнаглядохоронпраці України відповідні обгрунтування або

висновок спеціалізованої організації з питань котлобудування. У

разі відступу від вимог до конструкції чи виготовлення котлів

повинен бути доданий висновок головної організації. Список

головних організацій наведено в додатку N 1. Копія дозволу на

- 3

відступ від Правил додається до паспорту котла.

2. Нормативні посилання

У даних Правилах використовуються діючі в Україні наступні

нормативні документи з котлобудування та безпеки праці при

експлуатації котлів.

---------------------------------------------------------------- -

| Позначення | Назва нормативного документа |

|----------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 |

|----------------------------------------------------------------|

|ГОСТ 15.001 |Система розробки і поставлення продукції |

| |на виробництво. Продукція виробничо-техніч- |

| |ного призначення. |

|ГОСТ 15.005 |Система розробки і поставлення продукції на |

| |виробництво. Створення виробів одиночного і |

| |дрібносерійного виробництва, які складають- |

| |ся на місці експлуатації. |

|ГОСТ 2246 |Дріт стальний зварювальний. Технічні вимо |

| |ги |

|ГОСТ 6996 |Зварювальні з'єднання. Методи визначення |

| |механічних властивостей. |

|ГОСТ 9466 |Електроди покриті, металеві, для ручного |

| |дугового зварювання сталей і наплавлювання |

| |Класифікація і загальні технічні умови. |

|ДНАОП 0.00-5 08-96 |Інструкція про порядок видачі дозволу на |

| |виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єк- |

| |тів котлонагляду і здійснення нагляду за |

| |виконанням цих робіт, затверджена наказом |

| |Держнаглядохоронпраці від 06.03 96 N 40, |

| |зареєстрована в Мінюсті 20.03.96 за |

| |N 128/1173. |

|ДНАОП 0.00-4 12-94 |Типове положення про навчання інструктаж |

| |і перевірку знань працівників з питань з |

| |охорони праці, затверджене наказом Держна |

| |глядохоронпраці України від 04.04.94 N 30, |

| |зареєстроване в Мінюсті 12.05.94 за |

| |N 95 304. |

|ДНАОП 0.00.4 03-93 |Положення про розслідування та облік нещас- |

| |них випадків, професійних захворювань і |

| |аварій на підприємствах, в установах і ор |

| |ганізаціях, затверджене постановою Кабінету |

| |Міністрів України від 10.08.93 N 623, |

| |зміни, постанова Кабінету Міністрів від |

| |23 02.94 N 97. |

|ДНАОП 0.00-1 20-90 |Правила безпеки в газовому господарстві |

| |затверджені постановою Держпроматомнагляду |

| |СРСР від 26.10.90 N 3. |

|ДНАОП 0.00-1 01-95 |Типові Правила пожежної безпеки в Україні, |

| |затверджені наказом МВС України від |

| |22 06.95 N 400, зареєстровані в Мінюсті |

| |14 07.95 за N 219 755. |

|ДНАОП 0.00-1 16-96 |Правила атестації зварників, затверджені |

| |наказом Держнаглядохоронпраці України від |

| |19 04.96 N 61, зареєстровані в Мінюсті |

| |31 05.96 за N 262 1287 |

------------------------------------------------------------------

- 4

3. Терміни і визначення

------------------------------------------------------------------

| Термін | Визначення |

|----------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 |

|----------------------------------------------------------------|

|Паровий котел |Пристрій, що має топку і обігрівається продук-|

| |тами спаленого в ній палива та призначений для|

| |отримання пари з тиском вище атмосферного що |

| |використовується поза самим пристроєм |

|Водогрійний |Пристрій, що має топку і обігрівається продук-|

|котел |тами спаленого в ній палива та призначений для|

| |нагрівання води, яка знаходиться під тиском |

| |вище атмосферного і використовується як тепло-|

| |носій поза самим пристроєм |

|Водопідігрівач |Підігрівач води із мережі, пароводяний або во-|

|(бойлер) |доводяний теплообмінник, що використовує тепло|

| |пари або котлової води для отримання гарячої |

| |води інших параметрів. Бойлер може бути вбудо-|

| |ваним в котел або стояти окремо |

|Стаціонарний |Котел, який встановлений на нерухомому фунда- |

|котел |менті |

|Транспортабельна |Комплекс, що складається з котла, допоміжного |

|котельна установ |устаткування, системи управління і захисту, |

|ка |приміщення (контейнера), в якому змонтоване |

| |все устаткування, і пристосований для транс |

| |портування з метою використання |

|Пересувна котель |Транспортабельна котельна установка, що має |

|на установка |ходову частину |

|Межі (границі |Запірні пристрої живильних, дренажних та інших|

|котла за парово- |трубопроводів, а також запобіжні та інші кла- |

|дяним трактом |пани і засувки, які обмежують внутрішні порож-|

| |нини елементів котла і приєднаних до них тру- |

| |бопроводів. При відсутності запірних пристроїв|

| |межами котла слід вважати границі його завод- |

| |ської поставки |

|Габаритні |Найбільші розміри котла по висоті, ширині і |

|розміри котла |глибині з ізоляцією і обшивкою а також із |

| |зміцнюючими або опорними елементами (наприк |

| |лад, поясами жорсткості або опорними рамами), |

| |але без урахування виступаючих приладів, труб |

| |відбору проб, імпульсних трубок та ін.; розмі-|

| |ри в плані визначаються від осей колон каркаса|

| |або металоконструкцій якщо є колони, висота |

| |визначається за верхом хребтової балки, а при |

| |її відсутності - за верхньою точкою котла |

|Експертне техніч |Технічне діагностування котла, що виконується |

|не діагностуван- |по закінченню розрахункового терміну його |

|ня |служби або після вичерпання розрахункового ре-|

| |сурсу безпечної роботи, а також після аварії |

| |або виявлення пошкоджень елементів, які працю-|

| |ють під тиском, з метою визначення можливих |

| |параметрів і умов подальшої експлуатації |

|Технічне діагнос |Визначення технічного стану об'єкта. Завдання |

|тування |технічного діагностування: контроль технічного|

| |стану, пошук місця і визначення причин відмови|

| |(несправності); прогнозування технічного стану|

------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці далі

- 5

Продовження таблиці

------------------------------------------------------------------

| Термін | Визначення |

|----------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 |

|----------------------------------------------------------------|

|Розрахунковий |Максимальний надлишковий тиск у котлі (елемен-|

|тиск |ті), на який проводиться розрахунок на міц- |

| |ність при виборі основних розмірів, що забез- |

| |печують надійну роботу протягом розрахункового|

| |ресурсу експлуатації |

|Дозволений тиск |Максимально допустимий надлишковий тиск котла |

| |(елемента) встановлений за результатами тех- |

| |нічного опосвідчення або контрольного розра |

| |хунку на міцність |

|Робочий тиск кот |Максимальний надлишковий тиск за котлом (паро-|

|ла |перегрівачем) при нормальних умовах експлуата-|

| |ції |

|Пробний тиск |Надлишковий тиск, при якому слід проводити |

| |гідравлічне випробування котла або його еле |

| |ментів на міцність і щільність |

|Власник котла |Підприємство, об'єднання, товариство, асоціа- |

| |ція, інша організація незалежно від форм |

| |власності, що має котел на балансі, або коопе-|

| |ратори, фермери, інші особи, що мають котел в |

| |приватній власності, а також орендарі, які |

| |прийняли на себе функції власника котла згідно|

| |з договором |

|Елемент котла |Складальна одиниця котла, що призначена для |

| |виконання однієї із основних функцій котла |

| |(наприклад барабан) |

|Температура робо |Максимальна температура пари або гарячої води |

|чого середовища |в елементі котла, що розглядається |

|Гранична темпера |Максимальна температура деталі котла або тру- |

|тура стінки |бопроводу з боку середовища з найбільшою тем- |

| |пературою, що визначається за тепловим і гід- |

| |равлічним розрахунками або випробуваннями без |

| |урахування тимчасового збільшення обігріву (не|

| |більше 5% розрахункового ресурсу) |

|Розрахункова тем |Середня температура зовнішнього повітря за |

|пература зовніш- |найбільш холодну п'ятиденку року |

|нього повітря | |