ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


ДБН Б. І-1-93 С.84

Продовження додатку З

Продовження форми 3.6

Найменування видів

використання будинків

(споруд)

Р

я

д

0

к

в тому числі розподіл

за інженерним обладнанням

з причин

непридатності для

використання

водопрово-

дом

гарячим

водопоста-

чанням

каналізаці-

єю

центр.

опален-

ням

г

а

з

о

м

електр.

освітлен-

ням

аварій-

ні,

ветхі

розміщені у

непристосова-

них будинках

(спорудах)

1

2

14

15

16

17

18

19

20

21

Житлові

1

Промислово-виробничі

2

Адміністративні

3

Громадські

4

Транспортні

5

Інженерні

6

Комунальні

7

Зв'язку

8

Складські

9

Культові

10

Багатофункціональні

11

ДБН Б.1-1-93 С.85

Продовження форми 3.6

Найменування видів

використання будинків

(споруд)

Р

я

д

о

к

в тому числі розподіл

Обсяг незавершеного будівництва, т будівництва, тис.кв.м т ис. кв.м

за формою власності

за правовим

відношенням

дер-

жавна

ко-

му-

наль-

на

ко-

лек-

тив-

на

при-

ватна

влас-

ність

ко-

рис-

ту-

вання

орен-

да

1

2

22

23

24

25

26

27

28

29

Житлові

1

Промислово-виробничі

2

Адміністративні

3

Громадські

4

Транспортні

5

Інженерні

6

Комунальні

7

Зв'язку

8

Складські

9

Культові

10

Багатофункціональні

11

ДБН Б.1-1-93 С.86

Продовження додатку 3

Форма 3.7

Звіт про інженерні мережі населених

пунктів області (України)

_____________________________________________________________________________

(найменування обпасті)

на “ _____ “ _____________ 199 ___ року

Вид мереж

Рядок

Довжина мережі*, км

Питома вага

мереж, які

знаходяться в

аварійному

стані, %

магістральної

вуличної

внутрішньо-

квартальної і

внутрішньо-

дворової

Водопровідні

1

Каналізаційні

2

Теплові

3

Газові

4

Електричні

5

* Для водопровідних, каналізаційних, газових мереж - одиночна протяжність, для теплових - в двотрубному вимірі.

ДБН Б.1-1-93 С. 87

Форма 3.8

Звіт про вулично-дорожню мережу

населених пунктів області (України) ____________________________________________________________________________

(найменування області)

на “ _____ “ ________________ 199 ____ року

Загальна

Загальна

Загальна

в т.ч.

з неї з

протяжність

ВДМ, за

протяжність

ВДМ,

протяжність

ВДМ

ВДМ з

твердим

удоско-

нале-

Загальна протяж-

ність

ВДМ, км

в тому числі

безпече-

ної штучним

освітленням,

км

забезпеченої

водостоком,

км

в червоних

лініях,

тис.кв.м

покрит-

тям,

тис.кв.м

ним

покрит-

тям,

тис.кв.м

магістра-

ВДМ, яка

з неї з

лей за-

гально-

має твер-

де по-

удоскона-

леним по-

міського

значення

криття

км

криттям

км

ДБН Б.1-1-93 С.88

Продовження додатку З

Форма 3.9

Зведений звіт про наявність та розподіл

земель населених пунктів області

___________________________________________________________

(майменування області)

на “ ____ “ ____________________ 199 ___ року

Наймену-

вання

району

Р

я

д

о

к

Площа,

кв.м

в тому числі, кв.м

знаходиться у власності

надана у користування

державній

колективній

приватній

постійне

тимчасове

оренда

ДБН Б.1-1-93 С.89

Форма 3.10

Зведений звіт про наявність та розподіл

будинків (споруд) населених пунктів області

___________________________________________________________________

(найменування області)

на “ _____ “ ____________________ 199 ___ року

в тому числі розподіл

Р

я

д

за матеріалом стін

за інженерним обладнанням

Найменування

району

о

к

Загальна

площа,

тис..кв.м

цегла, панелі,

блоки,

монолітний

залізобетон

Д

е

р

е

в

о

К

а

м

і

н

ь

інші

мате-

ріали

во-

до-

про-

во-

дом

гарячим

водо-

поста-

чанням

кана-

ліза-

цією

центр.

опа-

лен-

ням

г

а

з

о

м

елек-тр.

ос-

віт-

лен-

ням

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13