ДБН В.2.6-162:2010. Кам’яні та армокам’яні конструкції


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

Конструкції будинків і споруд

КАМ’ЯНІ ТА АРМОКАМ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ Основні положення

ДБН В.2.6-162:2010

Мінрегіонбуд України Київ 2011

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: РОЗРОБНИКИ:

За участю

 1. ПОГОДЖЕНО:

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України

(В. Крітов, канд. техн. наук (науковий керівник); П. Кривошеєв, канд, техн. наук; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд, техн. наук;

В. Тарасюк, канд, техн. наук; О. Ісаєнко, канд. техн. наук; В. Сергійчук, інженер; С. Сахно, інженер; Т. Мірошник, інженер

ПИТУ ім. Ю. Кондратюка В. Митрофанов, канд. техн. наук

Міністерство промислової політики України (лист №13/5-3-1116 від 07.05.2010 р.)

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (лист № 1/03-9-1 Зв/2976 від 07.04.2010 р.)

МНС України, Державний департамент пожежної безпеки (лист №36/4/3865 від 23.06.2010 р.)

 1. ВНЕСЕНО:Управління технічного регулювання в будівництві та Управління

архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд

 1. ЗАТВЕРДЖЕНОнаказ Мінрегіонбуду України від 15.11.2010 р. № 446 та від 30.12.2010 р.

ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: № 571, з 2011-09-01

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ На заміну СНиП ІІ-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции"

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2011

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України ДП "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання2
 3. Передумови4
 4. Відмінність між основними положеннями і правилами застосування4
 5. Терміни та визначення понять4
  1. Загальні положення4
  2. Терміни, що відносяться до кладки 4
  3. Терміни, що відносяться до міцності кладки4
  4. Терміни, що відносяться до елементів кам’яної кладки 5
  5. Терміни, що відносяться до будівельного розчину6
  6. Терміни, що відносяться до бетону заповнення7
  7. Терміни, що відносяться до армування7
  8. Терміни, що відносяться до допоміжних елементів7
  9. Терміни, що відносяться до розчинових швів7
  10. Терміни, що відносяться до типів стін 7
  11. Інші терміни8
 6. Познаки 9
 7. Основи проектування13,
  1. Основні вимоги13
  2. Принципи проектування граничних станів13
  3. Основні змінні величини13
  4. Перевірка із застосуванням коефіцієнтів надійності14
  5. Проектування з проведенням випробувань14
 8. Матеріали 14
  1. Елементи кам’яної кладки 14
  2. Будівельний розчин16
  3. Бетон для заповнення 17
  4. Сталева арматура18
  5. Напружена арматура18
  6. Механічні властивості кам’яної кладки 18
  7. Деформаційні властивості кам’яної кладки25
  8. Допоміжні елементи27
 9. Строк служби27
  1. Загальні положення27
  2. Класифікація умов навколишнього середовища27
  3. Строк служби кам’яної кладки27
  4. Кладка, розташована нижче за рівень землі29
 10. Аналіз конструкції30
  1. Загальні положенняЗО
  2. Поведінка конструкції в аварійних ситуаціях (окрім землетрусів і пожежі) ЗО
  3. Дефекти31
  4. Інші вимоги31
  5. Аналіз елементів конструкції 32
 11. Граничний стан при втраті несучої здатності41
  1. Стіни з неармованої кам’яної кладки при дії вертикальних навантажень41
  2. Стіни з неармованої кам’яної кладки при навантаженні зсуву45
  3. Стіни з неармованої кам’яної кладки при дії горизонтальних навантажень 46
  4. Стіни з неармованої кам’яної кладки при комбінованих вертикальних

і горизонтальних навантаженнях48

 1. Анкери49
  1. Елементи армованої кам’яної кладки при дії вигину, вигину і осьового зусилля

або осьового зусилля 49

 1. Елементи з армованої кам’яної кладки при дії навантажень зсуву55
  1. Попередньо напружена кам’яна кладка 57
  2. Кладка обрамлення 58
 2. Граничний стан за придатністю до експлуатації58
  1. Загальні положення58
  2. Стіни з неармованої кам’яної кладки59
  3. Елементи з армованої кам’яної кладки59
  4. Елементи з попередньо напруженої кладки59
  5. Елементи огороджувальної кладки60
  6. Стіни при дії зосереджених навантажень60
 3. Конструювання60
  1. Конструктивні особливості кам’яної кладки60
  2. Конструктивні особливості армування62
  3. Особливості конструювання при попередньому напруженні67
  4. Конструювання огороджувальної кладки з елементами жорсткості67
  5. З’єднання стін68
  6. Пази і ніші в стінах69
  7. Гідроізоляційні шари71
  8. Переміщення, викликані температурними деформаціями і деформаціями

при тривалому навантаженні 71

 1. Виконання71
  1. Загальні положення71
  2. Проектування елементів конструкції 71
  3. Навантаження кам’яної кладки71

ДОДАТОК А

Врахування коефіцієнтів надійності ут 72

ДОДАТОК Б

Методика розрахунку ексцентриситету ядра жорсткості73

ДОДАТОК В

Спрощена методика розрахунку позаплощинного ексцентриситету навантаження

на стіну74

ДОДАТОК Г

Визначенняр3 ір477

ДОДАТОКД

Коефіцієнти згинального моменту a j в окремих місцях стін завтовшки менше

або які дорівнюють 250 мм при дії поперечного навантаження78

ДОДАТОК И

Граничні співвідношення висоти і довжини до товщини для стін при граничному стані за придатністю до експлуатації83

ДОДАТОК К

Коефіцієнт зменшення гнучкості та ексцентриситету84

ДОДАТОК Л

Коефіцієнт зростання, наведений у пункті 11Л.З86

ДОДАТОК Н

Прикладання поперечних навантажень на стіни, обперті по трьох або чотирьох краях, при дії горизонтальних із площини та вертикальних навантажень87

ДОДАТОК П

Елементи армованої кам’яної конструкції при дії навантажень зсуву: зростання/,,^ .... 88 ДОДАТОК Р

Технічні характеристики89

ВСТУП

Ці Норми встановлюють основні вимоги, яким повинні відповідати кам’яні та армокам’яні конструкції будівель, а також основні правила щодо їх проектування. При розробленні цих Норм враховані основні положення (принципи) EN 1996-1-1 Єврокоду 6: Проектування кам’яних конструкцій - Частина 1-1: Загальні правила для армованих і неармованих конструкцій.

Конструкції будинків і споруд

КАМ’ЯНІ ТА АРМОКАМ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ Основні положення

Конструкции зданий и сооружений

КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Основные положения

The constructions of buildings and structures

DESIGN OF MASONRY STRUCTURES General rules

Чинні від 2011-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Ці Норми застосовуються в проектуванні будівель і інженерних споруд або їх складових із застосуванням неармованої, армованої, попередньо напруженої і анкерної кладки.
 2. Ці Норми застосовуються тільки стосовно граничного стану 1-ї та 2-ї груп, а також довговічності конструкцій. Інші вимоги як, наприклад, вимоги стосовно пожежної безпеки, тепло- і звукоізоляції не розглядаються.
 3. Процес виготовлення конструкцій розглядається в межах, необхідних для визначення якості використовуваних будівельних матеріалів і продукції, а також професійних навиків, потрібних на будівельному майданчику для того, щоб задовольнити положення, закладені в правилах проектування.
 4. Дані Норми не поширюються на спеціальні вимоги щодо проектування сейсмостійкості. Положення, що відносяться до таких вимог, викладені в ДБН В. 1.1-12.
 5. Чисельні величини чинників, що впливають на об’єкти цивільного і промислового будівництва, які необхідно враховувати в розрахунках при проектуванні, не наводяться. Дані Норми використовуються в поєднанні з ДБН В. 1.1-7, ДБН В.1.1-12, ДБН В. 1.2-2, ДБН В. 1.2-7, ДБН В.1.2-14, ДСТУ Б В.1.2-3, ДСТУ - П Б В.2.6-ххх
 6. Основні положення проектування будівель і інженерних споруд, що наведені стосовно неармованих і армованих кам’яних конструкцій, використовуються у випадках, коли арматура включена для забезпечення міцності або придатності до експлуатації, а також для підвищення довговічності. Також наведені правила проектування, розрахунку та визначення розрахункових параметрів попередньо напруженої кам’яної кладки в обоймі (кладки з підсиленням), але без наведення правила їх застосування. Положення цих Норм не розповсюджуються на кладку з площею поперечного перерізу менше 0,04 м2.
 7. Принципи і правила застосування, що наведені в цих Нормах, можуть бути поширені з можливими доповненнями на ті типи конструкцій, які не були розглянуті повністю, на нові конструкції з уже адаптованих матеріалів, на нові матеріали або на ті випадки, коли виникає необхідність протистояти діям або впливам, не передбаченим у рамках звичайного досвіду.
 8. У цих Нормах наведені правила, які в основному застосовуються до будівель громадського, цивільного та промислового призначення. Застосування цих правил може бути обмежене з практичних міркувань або в результаті впровадження спрощень; обмеження в застосуванні правил вказані у тексті.
 9. Ці Норми не розповсюджуються на:
 • конкретні аспекти будівель спеціального призначення (наприклад, динамічні ефекти у висотних будівлях);
 • конкретні аспекти цивільних будівель спеціального призначення (цегляні мости, греблі, труби або водозбірні споруди);
 • конкретні аспекти конструкцій спеціального призначення (арки або куполи);
 • кладка, в якій використовується гіпсовий будівельний розчин, із застосуванням або без застосування цементу;
 • кладка, в якій її елементи не укладаються в правильному порядку (бутова кладка);
 • кладка, армована матеріалами, відмінними від сталі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні акти та документи:

ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В. 1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В. 1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В. 1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд . Пожежна безпека

ДБН В.1.2-14-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСТУ Б В. 1.2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ Б В.2.6-55:2008 Конструкції будівель і споруд. Перемички залізобетонні для будівель з цегляними стінами. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-7:2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови (EN 771-3:2003, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні

умови (EN 771-1:2003, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-80:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-165:2008 Будівельні матеріали. Методи визначення гігроскопічної сорбції будівельних матеріалів та виробів (EN ISO 12571: 2000, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2002, NEQ)

ДСТУ-П Б В.2.6-ххх-200х) Проектування кам’яних конструкцій. Основні положення. Вогнестійкість

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ)

ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия (Камені стінові із гірських порід. Технічні умови)

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь гарячекатана для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний (Розчини будівельні. Методи випробувань)

ГОСТ 6133-84 Камни бетонные стеновые. Технические условия (Камені бетонні стінові.

Технічні умови)

ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе (Матеріали стінові. Методи визначення границь міцності при стиску та вигині)

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия (Сталь арматурна термомеханічно зміцнена для залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия (Блоки бетонні для стін підвалів. Технічні умови)

ГОСТ 19010-82 Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия (Блоки стінові бетонні і залізобетонні для будівель. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24332-88. Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии (Цегла та камені силікатні. Ультразвуковий метод визначення міцності при стиску)

ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности (Бетони легкі та ніздрюваті. Правила контролю середньої щільності)

 1. ПЕРЕДУМОВИ

У цих Нормах наведені наступні загальні передумови: