МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ

ПРАЦІ

ПРАВИЛА

безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій

(АГНКС)

ДНАОП 1.1.23-1.06-02

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства праці та соціальної

політики України

від 29 липня 2002 р. № 369

Із змінами і доповненнями, внесеними повідомленням Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

від 2 листопада 2005 року

Додатково див. рішення Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

від 27 липня 2005 року № 17

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Галузь застосування

Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) (далі — Правила) поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС).

Ці Правила встановлюють вимоги безпечної експлуатації та обслуговування обладнання АГНКС.

 1. Нормативні посилання

Перелік нормативних документів, на які є посилання в тексті Правил і дотримання вимог яких є обов’язковим під час експлуатації та обслуговування обладнання АГНКС, наведений у додатку 1 до цих Правил.

АГНКС

— автомобільна газонаповнювальна компресорна станція;

ПЛАС

— план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

ППР

— планово-попереджувальний ремонт;

ЛЗР

— легкозаймиста рідина;

НКМС

— нижня концентраційна межа спалахування;

ЕТЦ

— експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці;

ГДВК

— граничнодопустима вибухонебезпечна концентрація;

СКУР

— система контролю, управління та регулювання;

КВП

— контрольно-вимірювальні прилади;

АПО

— апарат повітряного охолодження;

ПАГЗ

— пересувний автогазозаправник;

ГЗК

— газозаправна колонка;

КУ

— компресорна установка.

2 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 1. Організація роботи з охорони праці
  1. Організація роботи з охорони праці та контролю за безпечним веденням технологічних процесів на АГНКС виконується відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.21-93 «Типове положення про службу охорони праці», ДНАОП 0.00-4.09-93 «Типове положення про комісію з питань охорони праці», ДНАОП 0.00-4.11-93 «Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці», НАОП 1.1.23-4.01-84 «Єдина система управління охороною праці в газовій промисловості» (ЄСУОП ГП), галузевих та міжгалузевих нормативних актів про охорону праці, технологічних регламентів, інструкцій за видами робіт та цих Правил.

(дію положень підпункту 2.1.1 пункту 2.1 зупинено з 28 вересня 2005 року згідно з повідомленням Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 02.11.2005 р.)

 1. На основі цих Правил, чинних державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій, технологічних регламентів та технологічної документації з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виробників обладнання, що знаходиться в експлуатації на конкретній АГНКС, розробляються інструкції за професіями та видами робіт з охорони праці та виробничі інструкції з експлуатації обладнання АГНКС, які діють у межах підприємства.

Технологічні регламенти заправлення автомобілів стисненим природним газом на АГНКС розробляються для кожної конкретної АГНКС на основі Типових технологічних регламентів заправлення автомобілів стисненим природним газом на АГНКС з відповідним типом обладнання.

 1. Порядок розроблення, узгодження, затвердження та перегляду інструкцій з охорони праці, а також їх побудова, зміст та оформлення повинні відповідати вимогам ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Розроблення,

узгодження і затвердження інструкцій, що діють на підприємстві, здійснюються згідно з ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві».

 1. Інструкції, що діють на підприємстві, повинні знаходитись у виробничих приміщеннях на робочих місцях, з ними повинен бути ознайомлений під особистий підпис обслуговуючий персонал.
  1. Перелік інструкцій, що є обов’язковими для АГНКС, затверджується роботодавцем. Комплект інструкцій, згідно затвердженого переліку, знаходиться у начальника АГНКС та в службі охорони праці підприємства.
   1. На кожній АГНКС, відповідно до ДНАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій», повинен бути розроблений та затверджений головним інженером підприємства або посадовою особою, на яку покладено виконання його обов’язків, план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС).
   2. На кожній АГНКС затверджується перелік місць, в яких періодично, згідно діючої інструкції, здійснюється контроль повітря робочої зони на вміст шкідливих і вибухонебезпечних речовин (газів, пари).
   3. Газ, що надходить на АГНКС із зовнішніх газопроводів, повинен відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунальнобытового назначения. Технические условия» і мати максимальну вологість 0,009 г/м та інтенсивність запаху за об’ємної частки 1% у повітрі не менше 3 балів.

Стиснений природний газ для заправлення автомобілів повинен відповідати вимогам ГОСТ 27577-87 «Газ природный топливный сжатый для газобаллонных автомобилей. Технические условия», тобто максимальний тиск газу в балонах автомобіля складає 19,62 МПа, температура, газу, що заправляється в балон, — не вище 40° C; вміст механічних домішок у газі — не більше 0,001 г/м ; температура точки роси газу за вологою та тиском 19,62 МПа — мінус 30° C.

 1. Експлуатація систем життєзабезпечення та технологічного обладнання АГНКС здійснюється відповідно до вимог чинних Правил, будівельних норм, технологічних регламентів та виробничих інструкцій.
  1. Працівники під час роботи забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог ДНАОП 0.05-3.24-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників нафтової і газової промисловості» або розробленого у його розвиток.
   1. Модернізація чи вдосконалення обладнання АГНКС, його вузлів чи деталей дозволяється тільки відповідно до розробленої технічної документації, що узгоджена з відповідним підприємством чи організацією (підприємство-виробник, розробник обладнання, проектна організація чи спеціалізована організація, що має відповідні ліцензії на право проведення узгодження).

Внесені технічні зміни повинні фіксуватись в експлуатаційному формулярі (паспорті) на відповідне обладнання, вузол чи деталь з прикладанням узгодженої та затвердженої документації на внесені зміни.

 1. Огляди, ремонти, ревізії та інші роботи на технологічному обладнанні здійснюються згідно графіка планово-попереджувальних ремонтів (ППР), затвердженого у встановленому порядку. Обсяги цих робіт визначаються на основі інструкцій з експлуатації підприємств-виробників, вимог інших нормативних документів. Результати виконаних робіт за графіком ППР фіксуються у спеціальному журналі з описом обсягу виконаних робіт, дати, складу бригади та відповідального за їх виконання. Крім того, результати ремонтів обладнання фіксуються в ремонтних формулярах (паспортах, якщо це передбачено їхньою формою) тощо.
 2. Організація навчання та перевірка знань персоналу АГНКС з охорони праці виконується відповідно до положень про навчання з питань охорони праці, розроблених на підприємстві на основі ДНАОП 0.00-4.12-99 «Типове положення про навчання з питань охорони праці» з урахуванням специфіки виробництва та вимог державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці та затверджених наказами керівників.

На підприємстві формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.

(дію положень підпункту 2.2.1 пункту 2.2 зупинено з 28 вересня 2005 року згідно з повідомленням Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 02.11.2005 р.)

 1. Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань з питань охорони праці покладається на керівника підприємства, в структурному підрозділі (АГНКС) — на начальника АГНКС, а контроль — на службу охорони праці.
  1. Утримання території та виробничих приміщень
   1. Територія АГНКС, на якій розташовані зовнішні технологічні установки (крім газозаправних колонок), огороджується. Вхід на огороджену територію стороннім особам не дозволяється. За відсутності штатного огородження території АГНКС не експлуатується.
   2. Територія АГНКС повинна утримуватися в належному технічному і санітарно- гігієнічному стані. Для закріплення ґрунтового покриття від вивітрювання й розмивання необхідно висаджувати декоративні рослини. Із зовнішньої сторони на відстані 3 м від огорожі АГНКС, періодично, за необхідності, слід викошувати трав’янисту рослинність. Проїзди і проходи повинні бути вільними для руху, не мати ям, канав, провалів. У зимовий час проїзди та проходи, а також кришки пожежних гідрантів і люки пожежних водоймищ (резервуарів), зовнішні сходи будівель та споруд повинні очищатись від снігу та льоду, а в необхідних випадках — посипатись піском.
   3. Ділянки території для проїзду автомобільного транспорту, а також ділянки, що прилягають до приміщень та споруд, повинні мати тверде покриття. Вільні ділянки території повинні бути озеленені відповідно до вимог проекту на АГНКС.
   4. На території та в приміщеннях АГНКС повинні бути установлені знаки безпеки відповідно до ДНАОП 1.1.23-2.03-01 «Знаки безпеки для підприємств газової промисловості» та ГОСТ 12.4.026-76* «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»:
 • «Забороняється користуватись відкритим вогнем»; «Забороняється палити»; «Вхід (прохід) заборонений», «Забороняється користуватись електронагрівальними приладами», «Забороняється будь-яке обслуговування та ремонт автотранспортних засобів на території АГНКС», «Забороняється обслуговувати та ремонтувати автотранспортні засоби в заправному боксі», інші заборонні знаки;
 • «Обережно! Легкозаймисті речовини», «Обережно! Небезпека вибуху», «Обережно! Їдкі речовини», «Обережно! Отруйні речовини», «Обережно! Електрична напруга», «Обережно!» та інші попереджувальні знаки;
 • «Працювати в касці», «Працювати в захисних рукавицях», «Працювати в захисному одязі», «Працювати в захисному взутті», «Працювати в захисних окулярах», «Працювати з застосуванням засобів захисту органів дихання», «Висади пасажирів», «Швидкість 5 км/год.», інші приписувальні знаки;
 • «Вогнегасник», «Пункт сповіщення про пожежу», «Місце для паління», «Пожежний кран», «Дозволяється користуватись електронагрівальними приладами», інші вказівні знаки.
  1. Підземні споруди та кабельні траси на території АГНКС повинні мати наземні видимі розпізнавальні знаки, які дозволяють визначити їх місце знаходження.
   1. Будь-які земляні роботи на території АГНКС не повинні проводитись без наявності викопіювання з генплану та узгодження цих робіт з організаціями, які мають на території АГНКС підземні комунікації, а також без оформлення наряду-допуску на ці роботи та акта-допуску згідно СНиП III 4-80* «Техника безопасности в строительстве».
   2. Після закінчення ремонтно-будівельних робіт ділянка території, на якій вони велись, повинна бути вирівняна та очищена від будівельного сміття. Крім того, на ділянках проїзду автомобільного транспорту, а також на ділянках, прилеглих до будівель і споруд, повинне бути відновлене дорожнє покриття.
   3. Водостоки для відведення дощової води необхідно прочищати в міру потреби.
   4. Зберігання матеріалів, інструменту, обладнання, машин, а також мастильних матеріалів, розчинників та антифризу, необхідних для ведення технологічного процесу на АГНКС, повинно здійснюватись у складських приміщеннях, передбачених для цього проектом АГНКС. Обладнання складських приміщень АГНКС має відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України (ППБГП-97), затверджених наказом АТ «Укргазпром» від 19.02.97 р. № 57.

Улаштування складських приміщень на діючих АГНКС здійснюється на підставі проектної документації, розробленої та узгодженої в установленому порядку.

На території АГНКС складування матеріалів, обладнання, зберігання та паркування транспортних засобів дозволяється тільки в місцях, передбачених проектом.

 1. Застосування відкритого вогню на території АГНКС допускається в місцях, що обумовлені технологічним регламентом або інструкціями.

Місце для паління повинно бути обладнане за межами вибухонебезпечних зон.

 1. Не дозволяється загромаджувати проходи в приміщеннях АГНКС матеріалами або будь-якими предметами.
  1. Кожен працівник повинен ретельно прибирати своє робоче місце.
   1. Прибирання підлоги виробничих приміщень повинно проводитись у разі необхідності, але не рідше одного разу за зміну вологими або іншими засобами, що не допускають пиловиділення.