bei їриведе^а 0ири^а бетошої тоёищ

з кожшго боку стики

bem їриведе^а 0ири^а комбновашї

їёити

bf 0ири^а тоёиф стаёевого їрофіёю

bi Геометрич^а 0ири^а бето^^ої

тоёиф з кожшго боку стики

bm 0ири^а комбновашї їёити, ^а якій

розтодіёеш ^ава^таже^^я

bp Довжи^а ёініі’ зосереджешго ^ава^-

тажешя

br 0ири^а ребра їрофіёьова^ого

стаёевого ^астиёу

bs Відстав між цебрами їриёегёих

ребер їрофіёьова^ого стаёевого ^астиёу

b0 Відстав між цебрами вистуших

зсувах з’°д^а^ь; серед^я 0ири^а бетошого ребра (мі^імаёь^а 0ири^а вхідмх їрофіёьова^их ^астиёів);

0ири^а вута

c 0ири^а вистуїу стаёево'і тоёиф; робочий їериметр арматуршго стриж^я

cy, cz Товщим захисмго 0ару

d Висота стики комтрукціймго

стаёевого їрофіёю у чистоті; діаметр стриж^я з’°д^уваёь^ого хомута; загаёьмй діаметр кругёого їорож- мстого стаёевого їрофіёю; миі- маёьмй їоїеречмй розмір коёом

Latin lower case letters

a Spacing between parallel beams; diameter or width; distance

b Width of the flange of a steel section; width of slab

bb Width of the bottom of the concrete rib

bc Width of the concrete encasement to

a steel section

beff Total effective width

beff,1 Effective width at mid-span for a span

supported at both ends

beff,2 Effective width at an internal support

beff,c,wc Effective width of the column web in compression

bei Effective width of the concrete flange

on each side of the web

bem Effective width of a composite slab

bf Width of the flange of a steel section

bi Geometric width of the concrete flange

on each side of the web

bm Width of a composite slab over which

a load is distributed

bp Length of concentrated line load

br Width of rib of profiled steel sheeting

bs Distance between centres of adjacent

ribs of profiled steel sheeting

b0 Distance between the centres of the

outstand shear connectors; mean width of a concrete rib (minimum width for reentrant sheeting profiles);

width of haunch

c Width of the outstand of a steel flange; effective perimeter of reinforcing bar

cy, cz Thickness of concrete cover

d Clear depth of the web of the structural steel section; diameter of the shank of a stud connector; overall diameter of circular hollow steel section; minimum transverse dimension of a colum

nddo

Діаметр зваршго гребе^я з’єдну­вального стриж^я (хомута)

ddo

Diameter of the weld collar to a stud connector

dp

Відстав між цежральшю віссю їрофільова^ого стаёевого ^астилу і кратьою фіброю комбновашї їёити їри стиску

dp

Distance between the centroidal axis of the profiled steel sheeting and the extreme fibre of the composite slab in compression

ds

Відстав між розтяшутою стаёевою арматурою та крайкою фіброю ком- бновашї їёити їри стиску; відстав між їоздовж^ою розтяшутою стаёе­вою арматурою та цебром ваги ста­ёевого балочшго їрофіёю

ds

Distance between the steel reinforce­ment in tension to the extreme fibre of the composite slab in compression; distance between the longitudinal reinforcement in tension and the centroid of the beam’s steel section

Є

Ексце^риситет ^ава^таже^^я; відстав від центральної осі їро- фільовашго сталевого ^астилу до край^ої фібри комбновашї їлити їри розтягу

Є

Eccentricity of loading; distance from the centroidal axis of profiled steel sheeting to the extreme fibre of the composite slab in tension

CD

Відстав між гра^ями

CD

Edge distance

Єд

їроміжок між арматурою та торце­вою їластишю у комбноважй колож

Єд

Gap between the reinforcement and the end plate in a composite column

ep

Відстав від їластичшї ^ейтраль^ої осі їрофільовашго сталевого ^астилу до край^ої фібри комбно- вашї їлити їри розтягу

ep

Distance from the plastic neutral axis of profiled steel sheeting to the extreme fibre of the composite slab in tension

Cs

Відстав від розтяшутої сталевої арматури до край^ої фібри комбі- швашї їлити їри розтягу

Cs

Distance from the steel reinforcement in tension to the extreme fibre of the composite slab in tension

f

Частота власмх коливав

f

Natural frequency

fcd

Розрахумова цилі^дрич^а міцжсть бето^у ^а стиск

fcd

Design value of the cylinder compres­sive strength of concrete

fck

Hорматив^а цилі^дрич^а міцжсть ^а стиск бето^у у віці 28 діб

fck

Characteristic value of the cylinder compressive strength of concrete at 28 days

fcm

Середа з^аче^^я фактичної циліж дричшї міцності бето^у ^а стиск

fcm

Mean value of the measured cylinder compressive strength of concrete

fct,eff

Середа з^аче^^я фактичної міцності бето^у ^а розтяг

fct,eff

Mean value of the effective tensile strength of the concrete

fctm

Середа з^аче^^я міцності бето^у ^а осьовий розтяг

fctm

Mean value of the axial tensile strength of concrete

fct,0

їочаткова міцжсть бето^у ^а розтяг

fct,0

Reference strength for concrete in tension

f1ctm

Середа з^аче^^я міцності легкого бето^у ^а осьовий розтяг

f1ctm

Mean value of the axial tensile strength of lightweight concrete

fsd

Розрахужовий оїір арматуршї сталі ^а гравці текучості

fsd

Design value of the yield strength of reinforcing steel

fsk

Нормативмй оїір арматуршї сталі ^а гравці текучості

fsk

Characteristic value of the yield strength of reinforcing steelfu Bиз^aчe^ий граничний оїір ^а розтяг

fut Фактичмй граничний оїір ^а розтяг

виїробуваль^ого зразка

fy Номінальний оїір ко^трукційшї

стаёі ^а гравці текучості

fyd Розрахумовий оїір ко^трукційшї

стаёі ^а гравці текучості

fyp d Розрахунковий оїір їрофільова^ого

стаёевого ^астилу ^а границі теку­чості

fypm Середжй виз^аче^ий розраху^овий

оїір їрофільова^ого стаёевого ^астилу ^а границі текучості

f1 , f2 їонижувальні коефіці^ти дёя

зги^аль^их моме^ів ^а оїорах

h Загаль^а висота; товщи^а

ha Висота їерерізу сталевого їрофілю

hc Товщи^а бетошої оболони до ста­

левого їрофілю; товщи^а бетошої їолиці; товщи^а бето^у вище голов- шї їлощим верху ребер їроф- ^астилу

hf Товщи^а бетошої їолиці; товщи^а

оздобле^

hn їоложешя ^ейтраль^ої осі

hp Загаль^а висота їрофільовашго

сталевого ^астилу з вистуїами

hs Відстав між цебрами ваги їолиць

сталевого їрофілю; відстав між їоздовж^ою розтяшутою арма­турою та цебром стиску

hsc Загаль^а ^омі^аль^а висота

з’°д^уваль^ого стриж^я (хомута)

ht Загаль^а товщи^а виїробувальшго

зразка

k Коефіці^т їідсилешя вїливів дру­

гого їорядку; емїіричмй коефіці^т для розраху^ового оїору ^а зсув

kc Коефіці^т

ki Коефіці^т жорсткості

kic Доїов^е^^я до коефіці^та жорст­

кості ki, що врахову° бетошу оболому

fu Specified ultimate tensile strength

fut Actual ultimate tensile strength in a test

specimen

fy Nominal value of the yield strength

of structural steel

fyd Design value of the yield strength

of structural steel

fyp,d Design value of the yield strength

of profiled steel sheeting

fypm Mean value of the measured yield

strength of profiled steel sheeting

f1 , f2 Reduction factors for bending moments

at supports

h Overall depth; thickness

ha Depth of the structural steel section

hc Depth of the concrete encasement to

a steel section; thickness of the con­crete flange; thickness of concrete above the main flat surface of the top of the ribs of the sheeting

hf Thickness of concrete flange; thickness

of finishes

hn Position of neutral axis

hp Overall depth of the profiled steel

sheeting excluding embossments

hs Depth between the centroids of the

flanges of the structural steel section; distance between the longitudinal reinforcement in tension and the centre of compression

hsc Overall nominal height of a stud

connector

ht Overall thickness of test specimen

k Amplification factor for second-order effects; coefficient; empirical factor for design shear resistance

kc Coefficient

ki Stiffness coefficient

ki,c Addition to the stiffness coefficient ki

due to concrete encasement

kl Коефіці^т зниження Оїору стриж^я

(хомута) з гоёовкою, що застосову­ються дёя їрофіёьова^ого ^астиёу, їараёеёь^ого баёці

ks Жорсткість ^а кручешя; коефіці^т

ksc Жорсткість зсувшго з’єднання

kslip Коефіці^т зниження жорсткості

в^асёідок деформації зсувшго з’°д^а^^я

ks r Коефіці^т жорсткості дёя ряду r

їоздовж^ої розтяшутої арматури

kt Коефіці^т зниження оїору стриж^я

(хомута) з гоёовкою, що застосову­ються дёя їрофіёьова^ого ^астиёу, у їоїеречшму до баёки ^аїрямі

kwcc Коефіці^т врахувашя вїёиву

їоздовжжх ^аїруже^ь стиску ^а їоїереч^у ^есучу здатжсть стики коёом

k їараметр

k 1 Зги^аёь^а жорсткість бето^у з трі-

щи^ами або комбиовашї їёити

k2 Зги^аёь^а жорсткість стики

£ Довжи^а баёки їри дії ^егатив^ого

зги^аёь^ого моме^у, що їриёяга° до вузёа

l Довжи^а їёити за ставдар^их виїробува^ ^а їродавёюва^^я

lbc , lbs Довжин обїира^

l0 Довжи^а їри^адашя ^ава^таже^^я

m Нахиё кривої міцності за втомою:

емїіричмй коефіці^т дёя розраху^ кової ^есучої здатшсті ^а зсув

n Сїіввідш0ешя модуёів; кіёькість

зсувах з’єднань

nf Кіёькість зсувах з’єднань їри їов-

шму з’єднанні ^а зсув

nL Сїіввідш0ешя модуёів, що заёе-

жить від тиїу ^ава^таже^^я

nr Кіёькість стриж^евих з’єднань у ребрі

n0 Сїіввідш0ешя модуёів їри коротко-

триваёому ^ава^таже^^і

r Сїіввідш0ешя моме^ів ^а краях

s їоздовжжй крок між цебрами зсув- та стриж^евих з’єднань (хомутів); ковзашя

kl Reduction factor for resistance of

a headed stud used with profiled steel sheeting parallel to the beam

ks Rotational stiffness; coefficient

ksc Stiffness of a shear connector

kslip Stiffness reduction factor due to

deformation of the shear connection

ks,r Stiffness coefficient for a row r of

longitudinal reinforcement in tension

kt Reduction factor for resistance of

a headed stud used with profiled steel sheeting transverse to the beam

kwc,c Factor for the effect of longitudinal

compressive stress on transverse resistance of a column web

k Parameter

k1 Flexural stiffness of the cracked

concrete or composite slab

k2 Flexural stiffness of the web

£ Length of the beam in hogging bending

adjacent to the joint

l Length of slab in standard push test

lbc , lbs Bearing lengths

l0 Load introduction length

m Slope of fatigue strength curve;

empirical factor for design shear resistance

n Modular ratio; number of shear con­nectors

nf Number of connectors for full shear

connection

nL Modular ratio depending on the type

of loading

nr Number of stud connectors in one rib

n0 Modular ratio for short-term loading

r Ratio of end moments

s Longitudinal spacing centre-to-centre

of the stud shear connectors; sli

pst

Їоїеречмй крок між цебрами зсув-

st

Transverse spacing centre-to-centre


та стриж^евих з'єднань (хомутів)


of the stud shear connectors

t

Вік; товщи^а

t

Age; thickness

te

Товщи^а край^ої їёити

te

Thickness of end plate

teff,c

Фактич^а довжи^а бето^у

teff,c

Effective length of concrete

tf

Товщи^а їолиці ко^трукційшго стаёевого їрофіёю

tf

Thickness of a flange of the structural steel section

ts

Товщи^а елеме^а жорсткості

ts

Thickness of a stiffener

tw

Товщи^а стики ко^трукційшго стаёевого їрофіёю

tw

Thickness of the web of the structural steel section

twc

Товщи^а стики ко^трукційшго стаёевого їрофіёю колом

twc

Thickness of the web of the structural steel column section

t0

Вік у моме^ їрикладашя ^ава^- тажешя

t0

Age at loading

vEd

Розрахумове їоздовж^ ^аїруже^^я зсуву

vEd

Design longitudinal shear stress

wk

Розрахумова 0ири^а розкриття тріщи^

wk

Design value of crack width

xpl

Відстам між їластич^ою ^ейтраль- тою віссю і краймою стистутою фіброю бетошої їёити

xpl

Distance between the plastic neutral axis and the extreme fibre of the concrete slab in compression

y

Вісь їоїеречшго їерерізу, їара- лель^а їолиці

y

Cross-section axis parallel to the flanges

z

Вісь їоїеречшго їерерізу, їерїе^ дикуляр^а до їолиці; їёече їари в^утрі0^іх сиё

z

Cross-section axis perpendicular to the flanges; lever arm

z0

Відстам їо вертикалі

z0

Vertical distance

Грецькі веёйкі букви

Greek upper case letters

Act

Діаїазо^ ^аїруже^ь

Act

Stress range

Act c

Базова веёичи^а оїору втоми їри двох міёьйо^ах ци^ів

Actc

Reference value of the fatigue strength at 2 million cycles

Act e

Діаїазо^ ^аїруже^ь еквівалентної їостійшї амїлітуди

Act e

Equivalent constant amplitude stress range

ActE, glob

Діаїазо^ ^аїруже^ь еквівале^шї їостійшї амїлітуди в^аслідок загальмх вїливів

ActE, glob

Equivalent constant amplitude stress range due to global effects

ActE, loc

Діаїазо^ ^аїруже^ь еквівале^шї їостійшї амїлітуди в^аслідок місцевих вїливів

ActE, loc

Equivalent constant amplitude stress range due to local effects

ActE ,2

Діаїазо^ ^аїруже^ь еквівале^шї їостійшї амїлітуди, що відїовіда° двом мільйо^ам циклів

ActE ,2

Equivalent constant amplitude stress range related to 2 million cycles

Acts

Зросташя ^аїруже^ь у сталевій арматурі в^аслідок їідвищешя жорсткості бето^у їри розтягу

Acts

Increase of stress in steel reinfor­cement due to tension stiffening of concrete