НПАОП 64.2-1.06-98. Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення


ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА

безпеки під час робіт на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення

ДНАОП 5.2.30-1.06-98

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Держнаглядохоронпраці від 11.05.98 № 83

Дата введення 01.10.98

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, НАОП 5.2.30-1.06-91 «Правила техники безопасности при работах на воздушных линиях связи и проводного вещания», затверджений Мінзв’язку СРСР 5.07.91 та НАОП

  1. 1.13-84 «Правила техники безопасности при работах на воздушных линиях связи и радиофикации», затверджений Мінзв’язку СРСР 18.10.84.
  2. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила безпеки при роботах на повітряних лініях зв’язку і проводового мовлення (далі — Правила) поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації повітряних ліній зв’язку і проводового мовлення.

Правила встановлюють вимоги безпеки до організації робіт з будівництва, монтажу та експлуатації (далі — робіт) повітряних ліній зв’язку та проводового мовлення.

Вимоги цього нормативного акта є обов’язковими для всіх проектувальних, будівельних, експлуатаційних підприємств, організацій і установ (далі -підприємства) незалежно від їх відомчої належності, форми власності та видів діяльності, причетних до проектування, будівництва та експлуатації споруд електрозв’язку і проводового мовлення.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, НАОП 5.2.30-1.06-91 «Правила техники безопасности при работах на воздушных линиях связи и проводного вещания», затверджений Мінзв’язку СРСР 5.07.91 та НАОП

  1. 1.13-84 «Правила техники безопасности при работах на воздушных линиях связи и радиофикации», затверджений Мінзв’язку СРСР 18.10.84.
  2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

1

Закон України «Про охорону праці»

Введено в дію Постановою Верховної Ради України від 14.10.92 № 2695-ХІІ

2

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації

вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 № 128

3

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104

4

ДНАОП 0.00-1.17-92

«Единые правила безопасности при взрывных работах»

Затверджено наказом Держгіртехнагляду СРСР від 25.03.92

5

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації

електроустановок споживачів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4 Зареєстровано в Мін’юсті 10.02.98 №93/2533

6

ДНАОП 0.00-1.28-97

Правила охорони праці на автомобильному транспорті

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 13.01.97 № 5

7

ДНАОП 0.00-4.03-93

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професій-них захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Затверджено Постановою Кабінета Міністрів України від 10.08.93 № 623

Зміни. Постанова від 23.02.94 № 97

8

ДНАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від

  1. №9

Зареєстровано в Мін’юсті від

  1. № 226/2666

9

ДНАОП 0.00-4.24-94

Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.12.94 № 130 Зареєстровано в Мін’юсті 20.01.95 № 14/550

10

ДНАОП 0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123 Зареєстровано в Мін’юсті 23.12.93 № 196

11

ДНАОП 0.01-01.01-95

Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-95

Затверджено Головним державним інспектором України з пожежного на- гляду 14.06.95 Зареєстровано в Мін’юсті 14.07.95 № 219/755

п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

12

ДНАОП 0.03-3.24-97

Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97

Затверджено Мінохорони здоров’я України 14.07.97 № 208 Введено в дію 01.01.98 Постановою Головного держав- ного санітарного лікаря Ук- раїни від 01.12.97 № 624

13

ДНАОП 0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Затведжено Мінохорони здоров’я України 10.12.93 № 241. Зареєстровано в Мін’юсті 22.12.93 № 194

14

ДНАОП 0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджено Мінохорони здоров’я України 22.03.96 № 59. Зареєстровано в Мін’юсті 16.04.96 № 183/1208

15

ДНАОП 0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороня-ється застосування праці неповнолітніх

Затверджено наказом Мінохорони здоров’я України від

  1. № 46.

Зареєстровано в Мін’юсті

  1. № 176/385

16

ДНАОП 0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці,

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 4.04.94 № 30, зареєстровано в Мін’юсті 12.05.94 № 95/304

17

ДНАОП 5.2.30-1.07-96

Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводо-вого мовлення

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.05.96 № 85

18

НАОП 1.1.10-1.04-85

«Правила безопасности при работе с ин- струментом и приспособлениями»

Міненерго СРСР 30.04.85

19

НАОП 1.1.10-1.07-82

«Правила применения и испытаний защитных средств, используемых в электроустаноках /из-дание

8/»

Затверджено Міненерго СРСР 26.07.82

20

НАОП 3.0.00-1.01-85

«Правила по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесном хозяйстве»

Затверджено Держлісгоспом СРСР 28.02.85

21

НАОП 5.1.11-1.22-90

«Правила техники безопасности и производст-венной санитарии при погрузочноразгрузочных работах на железно-дорожном транспорте ЦМ-4771»

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР 15.02.90

22

НАОП 5.2.00-3.01-83

«Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи»

Затверджено Держтелерадіо СРСР 4.02.83. Зміни: 15.08.84, 11.03.88

п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

23

НАОП 5.2.30-5.01-74

«Инструкция по технике безопасности при подрезке крон деревьев, растущих вдоль линий связи и радиовещания»

Затверджено Держтелерадіо УРСР 14.01.74

24

НАОП 5.2.30-6.01-86

«Рекомендации по безопасному проведению работ при вырубке, расчистке просек и заготовке столбов»

Затверджено наказом Мінзв’язку СРСР 30.12.86

25

ГОСТ 67-78

«Пересечения линий связи и проводного вещания с контактными сетями наземного электротранспорта. Общие требования и нормы»

26

ГОСТ 464-79

«Заземления для стационарных установок проводной связи, радиоре-лейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллек-тивного приема телеви-дения. Нормы сопротив-ления»

27

ГОСТ 5238-81

«Схемы защиты от опасных напряжений и токов возникающих на линиях»

28

ГОСТ 20494-90

«Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений. Общие технические условия»

29

ГОСТ 26887-86

«Площадки и лестницы для строительно-мон-тажных работ. Общие технические условия»

30

ГОСТ 12.1.004-76

«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требо-вания безопасности»

31

ГОСТ 12.1.013-78

«ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования»

32

ГОСТ 12.2.007-75

«ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»

33

ГОСТ 12.3.003-86

«ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности»

34

ГОСТ 12.3.033-84

«ССБТ. Строительные машины. Общие требо-вания безопасности при эксплуатации»

35

ГОСТ 12.3.034-84

«ССБТ. Работы по за-щите древесины. Общие требования безопас-ности»

п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

36

ГОСТ 12.1.046

«ССБТ. Нормы освеще-ния строительных площадок».

37

ГОСТ 12.4.107-82

«ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования»

38

ГОСТ 12.3.009-76

«ССБТ. Работы погрузочноразгрузочные. Общие требования безопасности

39

ОСТ 32.9-81

«Нормы искусственного освещения об’ектов железнодорожного транспорта»

40

СНиП Ш-4-80*

«Техника безопасности в строительстве»

Затверджено наказом Держбуду СРСР від 09.06.80 № 82

41

НАПБ В.01.001-98/5.200

Правила пожежної безпеки в галузі зв’язку

Затверджено наказом Держкомзв’язку України від 4.02.98 № 28

42

«Правила устройства электроустановок /изд.6, переработанное и дополненное/»

Затверджені

Головенергонаглядом СРСР 1984р.

43

Правила охорони ліній зв’язку

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.96 № 135

44

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей /изд. 4, переработанное с изм./»

Затверджені

Головдерженергонаглядом СРСР 21.12.84, зміни 1989 р.

45

«Инструкция по радиационной безопасности для 30-км зоны вокруг ЧАЭС»

Затверджено Генеральним директором ПО «Комбінат» 1988р.

46

«Общая инструкция по строительству линейных сооружений городской телефонной сети»

Затверджено наказом Мінзв’язку СРСР від 06.06.77 № 220

47

«Гигиеническая классификация труда по показателям вредности и опасности факторов про-изводственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса»

Затверджено наказом Головного санітарного лікаря Мінздрава СРСР від 12.08.86 № 4137-86

48

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України ЦД/0001

Затверджено наказом Мін- транспорту України від 08.07.95 № 260

49

Інструкція з сигнализації на залізницях України № ЦШ/0001

Затверджено наказом Мін- транспорту України від 08.07.95 № 259

  1. Правила вміщують вимоги безпеки робіт з будівництва, ремонту та експлуатації повітряних ліній зв’язку та проводового мовлення, яких необхідно обов’язково дотримуватися під час виконання цих робіт.