і

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ ДБН Б.1.1-13:2012

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2012

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: РОЗРОБНИКИ:

ЗА УЧАСТЮ:

Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М. Білоконя.

І. Шпилевський (науковий керівник); Ю. Палеха, д-р геогр. наук (відповідальний виконавець); Г. Айлікова; І. Волобой; Т. Губенко; А. Економов; Д. Жуков; В. Муха; А. Олещенко, канд. геогр. наук;

Г. Підгрушний, д-р геогр. наук; В.Токар

Державне підприємство Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва "УкрНДІпроцивільсільбуд" (С. Буравченко, канд. арх.; А. Ковтун, канд. геогр. наук.; Т. Криштоп, канд. техн. наук; С. Маркітаненко;

О. Чижевський, канд. арх.)

Державне підприємство Науково-дослідний і проектний інститут містобудування "НДПІмістобудування" (В. Онищенко, канд. арх.;

Н.Соковніна)

Київський національний університет будівництва і архітектури (М. Дьомін, д-р арх.)

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України (І. Соколов; С. Білоус)

 1. ВНЕСЕНО:
 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
 3. НА ЗАМІНУ:

Департамент містобудування, архітектури та планування території Мінрегіону України

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України, наказ від 12.03.2012 № 105, чинні з 1 жовтня 2012 р.

ДБН Б.1.1-11:2011 Склад і зміст схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України;

ДБН Б.1.1-6:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять1
 4. Склад та зміст Генеральної схеми планування території України,

схеми планування окремої частини території України1

 1. Склад та зміст схеми планування території Автономної Республіки Крим,

області, групи районів 4

 1. Склад та зміст схеми планування територіїрайону6

Додаток А

Форма завдання на розроблення схеми планування окремої частини території України, території Автономної Республіки Крим, області, групи районів,

району10

Додаток Б

Склад вихідних даних для розроблення містобудівної документації

на державному та регіональному рівнях12

Б.1 Склад вихідних даних для розроблення схеми планування окремих частин

території України12

Б.2 Склад вихідних даних для розроблення схеми планування території

Автономної Республіки Крим,області,групи районів13

Б.З Склад вихідних даних для розроблення схеми планування території

району14

Додаток В

Форма основних показників17

Додаток Г

Форма вихідної інформації щодо структури земельного фонду для виконання проекту схеми планування території Автономної Республіки Крим, області,

окремої частини території України, групирайонів21

Додаток Д

Методика аналізу стану використання та прогнозування розвитку території Автономної Республіки Крим, області, групи районів, окремої частини території України22

Додаток Е

ill

Бібліографія25

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

THE COMPOSITION AND THE CONTENT OF THE ARCHITECTURAL

TOWN PLANNING DOCUMENTATION AT THE NATIONAL AND REGIONAL LEVELS

Чинні від 2012-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Ці Норми встановлюють вимоги до складу та змісту містобудівної документації на державному (схеми планування окремої частини території України) та регіональному (схеми планування території Автономної Республіки Крим, області, групи районів та окремого району) рівнях.
  2. Ці Норми призначені для застосування органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
  1. ДБН Б. 1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації.
  2. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
 3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
  1. У цих Нормах вживаються терміни, встановлені Законом України "Про основи містобудування" [2]: містобудування; Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" [3]: містобудівна документація, територія, проектна документація, схеми планування території на регіональному рівні, приміська зона; Законом України "Про Генеральну схему планування території України" [4]: Генеральна схема планування території України; Законом України "Про охорону культурної спадщини" [16]: культурна спадщина, нерухомий об’єкт культурної спадщини, охорона культурної спадщини; Постановою Кабінету Міністрів України № 559 від 25.05.2011 р. "Про містобудівний кадастр" [31]: містобудівний кадастр.
 4. СКЛАД ТА ЗМІСТ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ,

СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ОКРЕМОЇ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

 1. Склад та зміст Генеральної схеми планування території України визначається відповідно до чинного законодавства.
  1. Схема планування окремої частини території України є першоосновою для розроблення системи стратегічних, прогнозних і програмних документів щодо здійснення регіональної політики. Вона повинна містити принципові рішення з функціонального зонування території регіону за видами переважного використання, планувальної організації території, взаємопов'язаного комплексного розміщення основних об’єктів промисловості, транспорту та інженерної інфраструктури, захисту населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів, охорони навколишнього природного середовища та культурної спадщини, формування національної екологічної мережі.
  2. Схему планування окремої частини території України виконують відповідно до завдання на розроблення (додаток А), затвердженого в установленому порядку, та вихідних даних (згідно з додатком Б.1).
  3. Схему планування окремої частини території України виконують в одну стадію.
  4. Схема планування окремої частини території України складається з графічних та текстових матеріалів.
  5. До складу графічних матеріалів входять:

а)схема розміщення регіону в планувальній структурі території України у довільному масштабі;

б)план сучасного використання території в масштабі 1:100 000 - 1:200 000, на якому зображаються існуючі та запроектовані на момент складання схеми основні об’єкти, які відповідають переліку, обсягу і деталізації об’єктів і факторів, що наносяться на проектний план;

в)комплексна оцінка території в складі схем природно-ресурсного потенціалу та природно- техногенної небезпеки території в масштабі 1:100 000 - 1:200 000, на яких подається інформація щодо мінерально-сировинної бази, кліматичних, геологічних та інших природних умов, зображаються ділянки прояву небезпечних геологічних, гідрогеологічних та геоморфологічних процесів, території та об’єкти природно-заповідного фонду (природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, а також інші території та об’єкти за умови наявності інформації щодо їх географічної прив’язки), інші природоохоронні території, встановлені згідно з затвердженою документацією, а також інші фактори та планувальні обмеження, що впливають на здійснення містобудівної та господарської діяльності;

г)проектний план (основне креслення) у масштабі 1:100 000 - 1:200 000, на якому зображаються:

 • перспективне функціональне зонування території за видами переважного використання;
 • межі адміністративних одиниць;
 • міста, селища та села з виділенням центрів районних та міжрайонних систем розселення;
 • міжрайонні системи розселення;
 • існуючі та перспективні курорти, зони масового відпочинку;
 • території та об’єкти природно-заповідного фонду (природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки та інші території та об’єкти за умови наявності інформації щодо географічної прив’язки) й інші природоохоронні території, встановлені згідно з затвердженою проектною документацією;
 • охоронні зони;
 • зони особливого режиму;
 • нерухомі об’єкти культурної спадщини та землі історико-культурного призначення;
 • землі Держлісфонду;
 • напрями існуючих та проектних трас міжнародних транспортних коридорів, доріг національного та регіонального значення, магістральних інженерних комунікацій;
 • існуючі та проектні пункти пропуску через державний кордон;
 • елементи гідрографічної мережі, включаючи штучні об’єкти;
 • порти, аеропорти, аеродроми, а також інші значні транспортні та інженерні споруди;

д)схеми, що обґрунтовують, ілюструють чи деталізують прийняті проектні рішення. Обсяг і масштаб схем встановлюються у завданні на проектування з урахуванням особливостей об’єкта проектування.

 1. Для розроблення графічних матеріалів застосовуються геоінформаційні технології, цифрові карти з формуванням електронних карт та друком комп'ютерних зображень на твердих носіях. При створенні цифрових (електронних) карт та креслень необхідно додержуватись вимог класифікації та кодування об’єктів містобудування [31], нормативних і методичних документів щодо створення та ведення містобудівного кадастру на відповідному рівні.
  1. Текстові матеріали складаються з пояснювальної записки з основними показниками схеми планування окремої частини території України, яка містить:

а) результати аналізу, проведеного з використанням методики, наведеної у додатку Д (у розрізі адміністративних одиниць у порівнянні із середньодержавними показниками):

 • сучасного стану господарського комплексу та системи розселення;

-зовнішніхта внутрішніх факторів, які визначають стратегічні пріоритети розвитку різних видів діяльності і функціональне використання території;

 • розвитку транспортної та інженерної інфраструктури;
 • використання ресурсного потенціалу;
 • стану навколишнього природного середовища та інших факторів;

б) пропозиції щодо:

 • функціонального зонування території;
 • планувальної організації території;
 • розвитку інвестиційно-привабливих територій, реструктуризації господарського комплексу, розміщення нових виробничих та обслуговуючих підприємств, використання можливостей ресурсного потенціалу регіону на основі принципових рішень Генеральної схеми планування території України, Державної стратегії регіонального розвитку України, схем планування території та стратегій розвитку Автономної Республіки Крим та окремих областей;
 • розвитку транскордонних регіонів, вільних економічних та інших зон із спеціальним режимом використання;
 • охорони культурної спадщини;
 • розвитку транспортної та інженерної інфраструктури з урахуванням формування міжнародних транспортних коридорів;
 • охорони навколишнього природного середовища з урахуванням формування Національної екологічної мережі;
 • розвитку рекреаційно-оздоровчої та туристичної галузі;
 • реалізації рішень схеми планування окремої частини території України;
 • основних показників схеми планування окремої частини території України, Автономної республіки Крим, області, групи районів (за формою згідно з В.1).
  1. До складу пояснювальної записки включають кольорові копії графічних матеріалів схеми планування окремої частини території України.
  2. До примірників пояснювальної записки, що надаються замовнику, додають ксерокопії:
 • рішення щодо розроблення схеми планування, прийняте відповідно до чинного законодавства;
 • завдання на розроблення документації;
 • протоколів попереднього розгляду окремих складових документації;
 • вихідних даних, матеріалів субпідрядних організацій тощо, що обґрунтовують прийняті рішення.
  1. У разі наявності у складі містобудівної документації таємної або службової інформації ці матеріали (графічні креслення, розділи пояснювальної записки) виготовляються окремими кресленнями або томом в установленому порядку.

Примітка. Матеріали схеми планування окремої частини території України передаються замовнику у кількості трьох примірників (графічні матеріали: один примірник - кольоровий оригінал та дві чорно-білі копії; пояснювальна записка-три оригінальних примірники), а також на електронних носіях у форматі, визначеному в завданні на розроблення. Один оригінальний примірник схеми планування окремої частини території України з оригіналами документів, зазначених у 4.10, зберігається в архіві розробника.

З

5 СКЛАД ТА ЗМІСТ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСТІ, ГРУПИ РАЙОНІВ

 1. Схема планування території Автономної Республіки Крим, області, групи районів є першоосновою для розроблення системи стратегічних, прогнозних і програмних документів щодо здійснення регіональної політики, підготовки пропозицій щодо реформування адміністративно- територіального устрою. Основним завданням планування території Автономної Республіки Крим, області, групи районів є:
 • врахування та конкретизація рішень Генеральної схеми планування території України щодо вдосконалення системи розселення; визначення територій, розвиток яких потребує державної підтримки; розвитку національної екологічної мережі, інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури, охорони культурної спадщини;
 • врахування загальнодержавних та регіональних інтересів при плануванні розвитку окремих галузей економіки, розробленні цільових програм розвитку регіонів, формуванні транскордонних регіонів, транспортно-комунікаційних коридорів, зон із спеціальним режимом використання;
 • розроблення раціональної планувальної організації території регіону, зокрема: забезпечення оптимальних умов проживання населення, раціонального використання природних ресурсів, розвитку галузей господарського комплексу, охорони навколишнього природного середовища та культурної спадщини, забезпечення цивільного захисту населення і територій, техногенної безпеки, захисту населених пунктів і територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, створення транспортної та інженерної інфраструктури.