Міністерство промислової політики України

Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки

хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)

ПІ 1.3.10-451-2006

Примірна інструкція

з охорони праці при виконанні

вантажно - розвантажувальних робіт

м. Київ

УзгодженоЗатверджено

Національний науково-дослідний Міністерство промислової

інститут охорони праціполітики України

Лист № 489Наказ № 476

від «26» 10 2006 р.від «19» 12 2006 р.

ПІ 1.3.10-451-2006

Примірна інструкція

з охорони праці при виконанні

вантажно - розвантажувальних робіт

м. Київ

1 Загальні положення

 1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. Виконання уcix видів вантажно-розвантажувальних робіт повинно здійснюватися з урахуванням вимог цієї інструкції.
 2. Згідно з Законом України "Про охорону праці"(стаття 44) особи, які не виконують вимог інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.
 3. До складу вантажно-розвантажувальних робіт входять роботи, які у т.ч. відносяться до робіт з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п. 9, 10, 12, 31, 53, 61, 84, 101 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15)

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою, крім вимог цієї інструкції, необхідно виконувати вимоги інструкцій підприємства, що регламентують безпеку виконання робіт з підвищеною небезпекою певного (відповідного) виду.

1.4 Вантажно-розвантажувальні роботи слід виконувати, як правило, механізованим способом за допомогою підіймально-транспортних механізмів і засобів малої механізації. Допускається підіймання і переміщення вантажів вручну з дотриманням при цьому вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затв. 27.01.01р.; Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затв. в 1993 p., Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затв. 22.03.96 р).

Згідно з наведеними нормами підіймання та переміщення (разове) вантажів постійно протягом робочої зміни становить: для чоловіків - до 15 кг, для жінок -до 7 кг; сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом кожної години зміни становить: з робочої поверхні: для чолоиіків - до 870 кг, для жінок - до 350 кг, з підлоги: для чоловіків - до 435 кг, для жінок - до 175 кг.

До робіт, що потребують підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань.

Не допускається призначати підлітків на роботи, які пов'язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей.

Загальна тривалість робочого часу підлітків не повинна перевищувати 24 години на тиждень - для підлітків 14-15 років, та 36 годин - для підлітків 16-17 років.

Робота підлітків з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу.

1.5 Вантажно-розвантажувальні майданчики та під'їзні шляхи до них повинні мати тверде покриття і утримуватися у справному стані. Допускається проведення вантажно-розвантажувальних робіт па спланованих майданчиках з твердим ґрунтом, здатним витримувати проектне навантаження від вантажів і підйомно-транспортних машин. Взимку під'їзні шляхи, місця роботи вантажно-підіймальних механізмів, стропальників, такелажників та вантажників, трапи (помісти), платформи, шляхи проходу повинні очищатися від льоду (снігу) і, при необхідності, посипатися піском або шлаком.

 1. На площадках для укладання вантажів повинні бути позначені межі штабелів, проходів та проїздів між ними. Не допускається розташування вантажів у проходах та проїздах. Ширина проїздів повинна забезпечувати безпеку руху транспортних засобів і підйомно-транспортних механізмів.
 2. Відповідальність за стан під'їзних шляхів і вантажно-розвантажувальних площадок несуть власники підприємств у віданні яких вони знаходяться.
 3. При розміщенні автомобілів на вантажно-розвантажувальних площадках відстань між автомобілями, що стоять один за одним (у глибину), повинна бути не менше 1 м, а між автомобілями, що стоять поряд, не менше 1,5 м.

Якщо автомобілі встановлюються для навантаження або розвантаження поблизу будівлі, то необхідно передбачити колесо-відбійний брус, який би забезпечував відстань між будівлею і задньою частиною автомобіля не менше 0,8м. Відстань між автомобілем і штабелем вантажу повинна бути не менше 1м.

 1. Естакади , платформи, рампи для проведення вантажно-розвантажувальних робіт із заїздом на них повинні обладнуватися огородженням, показниками допустимо вантажопідйомності і колесо-відбійними пристроями. При їх відсутності в'їзд на естакади, платформи, рампи не дозволяється.
 2. При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт в приміщенні місця їх проведення повинні бути оснащені необхідними засобами колективного захисту (вентиляцією, аспіраційними установками, пристроями для очищення повітря і т.п.).
 3. На місцях постійного навантаження (розвантаження) їдких і корозійних речовин повинні бути установлені аварійні душі або ванни з водою. Крім того, ці місця повинні бути забезпечені речовинами для нейтралізації (розчином соди і т.п.)

1.12 Для переходу працюючих по сипучому вантажу, який має велику текучість і здатність до засмоктування, слід установлювати трапи чи настали з поручнями вздовж усього шляху пересування.

 1. Освітлення приміщень і площадок, де проводяться вантажно-розвантажувальні роботи, повинно бути не менше 20 лк.
 2. У місцях виконання вантажно-розвантажувальних робіт і в зоні обслуговування вантажопідіймальних механізмів не допускається знаходження осіб, які не мають прямого відношення до цих робіт.

1.15 Вантажі, що перевозяться, за масою (згідно з Правилами охорони праці на автомобільному транспорті) поділяються на три категорії: 1 категорія – масою (одного місця) менше 30 кг, а також сипучі, дрібно-сипучі, що перевозяться навалом тощо; 2 категорія - масою від 30 до 500 кг; 3 категорія - масою більше 500 кг.

За ступенем небезпеки при навантаженні, розвантаженні та транспортуванні вантажі поділяються (згідно з цими ж Правилами) на чотири групи: 1 група – мало-небезпечні (будівельні матеріали, харчові продукти тощо); 2 група - небезпечні за своїми розмірами (негабаритні); 3 група - пильні або гарячі (мінеральні добрива, цемент, бітум тощо); 4 група - небезпечні вантажі згідно з ГОСТ 19433.

1.16 Переміщення вантажів 1-ї категорії від складу до місця навантаження або від місця розвантаження до складу може бути організоване вручну, якщо відстань по горизонталі не перевищує 25 м. При більшій відстані такі вантажі повинні транспортуватися механізмами і пристроями.

У виняткових випадках на місцях непостійного навантаження і розвантаження допускається проводити навантаження і розвантаження вантажів масою до 55 кг (одного місця) вручну двома вантажниками.

1.17 Навантаження та розвантаження вантажів 2-Ї та 3-ї категорії на постійних та тимчасових вантажно-розвантажувальних пунктах повинно бути механізовано.

 1. Не допускається виконувати вантажно-розвантажувальні роботи з небезпечним вантажем при виявленні невідповідності тари вимогам нормативної документації несправності тари, а також при відсутності маркування і попереджувальних написів на ній.
 2. При переміщенні вантажів за допомогою підіймально-транспортного устаткування слід використовувати тільки марковані, справні, відповідної вантажопідйомності, та які пройшли огляд і випробування, змінні вантажозахоплювальні пристрої.

1.20 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні проводитися під керівництвом відповідальної особи - відповідального працівника або висококваліфікованого робочого (бригадира).

 1. Відповідальний за безпечне проведення вантажно-розвантажувальних робіт зобов'язаний: визначити спосіб навантаження (розвантаження), перевірити справність пристосувань і засобів індивідуального захисту робітників, установити порядок обміну умовними сигналами, провести інструктаж робочим перед початком роботи з відповідними записами в журналі інструктажу (якщо ці роботи не входять в коло обов'язків працівника).
 2. До виконання вантажно-розвантажувальних робіт допускаються особи, які:

-досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45, наркологічний огляд згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238 та не мають протипоказань;

-пройшли навчання, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання), для виконання робіт з підвищеною небезпекою; інструктажі з питань охорони праці (у т.ч. з урахуванням цієї інструкції) та пожежної безпеки і виявили задовільні результати при перевірці знань, мають допуск до самостійної роботи, а при необхідності, - посвідчення на право управління вантажопідіймальною машиною чи посвідчення на право проведення стропильних робіт, посвідчення про наявність відповідної групи електробезпеки (при роботі на електрифікованих механізмах).

 1. Періодичні перевірки знань, повторні інструктажі з питань охорони праці (у т.ч. з урахуванням цієї інструкції) проводяться у терміни, визначені інструкціями з охорони праці за професією.
 2. Особи, зайняті виконанням вантажно-розвантажуваних робіт, зобов'язані:
 • вміти стропувати вантаж у випадку механізованого способу виконання;
 • вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);
 • не виконувати роботи не передбачені завданням;
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

-не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу.

1.25 При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт можливий вплив на працюючих таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

Фізичних:

 • наїзди під час руху автомобілів, навантажувачів;
 • наїзди при самовільному русі транспортних засобів;
 • падіння працюючих, у т.ч. з висоти;
 • падіння вантажу;
 • ураження електричним струмом;
 • перекидання автомобілів-самоскидів з відкосів, в яри;
 • термічні фактори (пожежі при наливанні або зливанні палива);
 • підвищена чи знижена температура повітря;
 • підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;
 • підвищений рівень шуму на робочому місці;
 • підвищений рівень вібрації;
 • підвищена або знижена вологість повітря;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • підвищений рівень статичної електрики.

Хімічних: загально токсичних, подразнюючих, канцерогенних сенсибілізуючих.

Психофізіологічних: фізичних та нервово-психічних перенавантажень.

1.26 При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт виробничому персоналу видається безплатно за встановленими для певної професії нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття і інші засоби індивідуального захисту, вибір яких повинен здійснюватися з урахуванням впливу на організм людини шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть мати місце при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт.

При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт за допомогою підіймальних механізмів і засобів малої механізації працівники повинні носити каски. При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт з пилоутворенням необхідно застосовувати протипилові респіратори і пилонепроникні окуляри. При навантаженні (розвантаженні) балонів зі шкідливими газами робочі повинні мати при собі протигази відповідної марки в положенні «наготові».

1.27 Особи, зайняті вантажно-розвантажувальними роботами, повинні дотримуватися санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

 • приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;
 • утримувати в чистоті і порядку робоче місце;
 • за призначенням і дбайливо користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;
 • мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;
 • палити тільки у спеціально відведених для цього місцях;
 • приймати їжу тільки у спеціально відведених для цього місцях;
 • зберігати харчові продукти в холодильниках, які призначені для цього;
 • після роботи вимити забруднені частини тіла теплою водою з милом або прийняти душ.

У випадку незадовільного самопочуття (нервового розладу, високої температури тіла і інших ознаках захворювання), що заважає безпечно працювати, доповісти про це безпосередньому керівнику і звернутися до лікаря.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перед початком роботи необхідно:

 • перевірити справність і одягти спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту;
 • підготувати робоче місце, на робочому місці не повинно бути зайвих предметів;