і) наявність аптечок для надання першої медичної допомоги та їхнє своєчасне поповнення;

к) організацію санітарно-освітньої роботи шляхом проведення семінарів, бесід, лекцій.

24.2 Відповідальність за санітарний стан підприємств (цехів) та виконання сучасних правил несе директор підприємства.

24.3 Відповідальність за санітарний стан цехів, відділів підприємства несе керівник відповідного цеху, відділу (бригадир, майстер, змінний інженер-технолог, керівник зміни).

25.4 Відповідальність за санітарний стан складів, підсобних приміщень, лабораторій, їдальні та ін. приміщень несуть відповідні посадові особи.

24.5 Відповідальність за санітарний стан обладнання, апаратури, інвентаря та робочого місця несе працівник на певній ділянці.

24.6 Відповідальність за виконання технологічних та санітарних вимог на виробництві, а також за якість виробів несе керівник підприємства.

24.7 Порушення санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" від 24.02.94 р. та інших актів законодавства України, що регулюють зазначене питання.

Додаток 1

ПАРАМЕТРИ МІКРОКЛІМАТУ

ДЛЯ ХОЛОДНОГО І ТЕПЛОГО ПЕРІОДІВ РОКУ

Тип приміщення

Категоріяважкості

Холодний період

Теплий період

Темпера-тураповітря,град.С

Швидкістьрухуповітря,м/с

Відноснавологістьповітря,%

Темпера-тураповітря,град.С

Швидкістьрухуповітря,м/с

Відноснавологістьповітря,%

Приміщення длялінії розливу

Середня 116

17-19

0.2

40-60

20-22

40-60

0.3

Миєчна тари,інвентаря

Середня 116

17-19

0.2

40-60

20-22

40-60

0.3

Адміністративніприміщення

Легка, Iа

22-24

0.1

40-60

23-25

40-60

0.1

Допустимі параметри

Приміщення длялінії розливу

Середня 116

15-21

0.4

75

16-27

70 при25 град.С

0.2-0.5

Миєчна тари,інвентаря

Середня 116

15-21

0.4

75

16-27

70 при25 град.С

0.2-0.5

Адміністративніприміщення

Легка, Iа

21-25

0.1

75

22-28

55 при25 град.С

0.1-0.2

Додаток 2

ФОРМИ

лабораторних журналів

Форма 1

Лабораторний журнал мікробіологічних аналізів мінеральної та штучно-мінеральної води та оцінки якості санітарного стану виробництва

NNп/п

Датааналі-зу

Місцевідбо-рупроб

Загальнемікробнечисло(ЗМЧ),КУО вкуб.смводи

Колі-індекс

НаявністьPseudomonasaeruginosa

Примітка тавізуальнаоцінкасанітарногостану авто-цистерни

Підписмікро-біо-лога

1

2

3

4

5

6

7

8

Форма 2

Лабораторний журнал санітарно-бактеріологічного контролю якості мийки та дезинфекції обладнання

NNп/п

Датааналі-зу

Об'єктмийки,дезин-фекції;датадезин-фекції

Міс-цевід-борупроб

Загальнемікробнечисло в1 куб.смостанніхзмивнихвод

Колі-індекс

НаявністьPseudomonasaeruginosa

При-міт-ка

Підписивідпо-відаль-нихосіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 3

СХЕМА

санітарно-бактеріологічного контролю за якістю мийки та дезинфекції обладнання підприємства (цеху розливу) мінеральних або штучно-мінералізованих вод

NNп/п

Місце відбору проб

Об'єктдослідження

Періодичністьмийки тадезинфекції

Аналізи, щовиконуються

Періодичністьаналізів

1.

Каптаж (оголовок гирловоїчастини водозабору)

останняпромивнавода(мінеральна)

у мірунеобхідностізапоказникамисанбаканалізів

загальнемікробнечисло,колі-індекс,Pseudomonasaeruginosa*

після кожноїдезинфекції

2.

Трубопроводи та колекторивід каптажу допідприємства щодо розливумінеральної та штучно-мінералізованої води

останняпромивнапитна вода(змиви)

після ремонтута принеобхідностіпісля ревізії

Загальнемікробнечисло,колі-індекс

після кожноїдезинфекції

3.

Заводські резервуари знеобробленою водою, якапоступає по трубопроводах

-"-

1 раз на рік умірунеобхідностіза показникамисанбаканалізів

Загальнемікробнечисло,колі-індекс

після кожноїдезинфекції

4.

Заводські резервуари длязберігання води, якадоставлена автоцистернами

-"-

1 раз наквартал

-"-

-"-

5.

Заводські резервуари длязберігання води, якадоставлена залізничнимицистернами

-"-

після кожноговипорожнення

-"-

-"-

6.

З'єднувальні шланги

останняпромивнапитна вода(змиви)

1 раз на добу

Загальнемікробнечисло,колі-індекс,Pseudomonasaeruginosa*

не рідше 1раз натиждень

7.

Автоцистерни

-"-

не рідше 1разу на місяць

Загальнемікробнечисло,колі-індекс

після кожноїдєзинфекції

8.

Залізничні цистерни

-"-

перед кожнимзаповненням

-"-

-"-

9.

Фільтри керамічні свічні

-"-

після кожноїрегенераціїсвічок

-"-

-"-

10.

Устаткування длязнезаражування

-"-

не рідше 1разу на місяць

-"-

-"-

11.

Сатуратори

-"-

-"-

-"-

-"-

12.

Цехові трубопроводи

-"-

-"-

-"-

-"-

13.

Цехові резервуари

-"-

-"-

-"-

-"-

14.

Фасовочні машини

-"-

-"-

-"-

-"-

15.

Пляшкомиєчні машини

-"-

Не рідше 2разів натиждень

Загальнемікробнечисло,колі-індекс

1 раз натиждень2 раза натиждень

16.

Машини щодо зборкикроненпробки

-"-

1 раз натиждень

Загальнемікробнечисло

1 раз натиждень

17.

Руки робітників:виробничих цехів, станціїналиву, машиністів, якіобслуговують машини щодозборки кроненпробки,бракерувальниківкроненпробки, наливачівводи у цистерни

змиви з рук

наявністьбактерійгрупикишковихпаличок

вибірно 1 разна зміну

---------------

* Визначення Pseudomonas aeruginosa (синьогнійної палички) виконується санепідстанцією; вона ж визначає періодичність аналізів.

Додаток 4

СХЕМА КОНТРОЛЮ

БАКТЕРІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МІНЕРАЛЬНОЇ ТА ШТУЧНО-МІНЕРАЛІЗОВАНОЇ ВОДИ І САНІТАРНОГО СТАНУ ВИРОБНИЦТВА

NNп/п

Місце відбору проб

Об'єктдослідження

Виконуємівизначення

Періодичністьвідбору пробдля визначення

1.

Водопроводна мережа

питна вода

загальне мікробнечисло

2 рази намісяць

2.

Каптаж (оголовок гирловоїчастини водозабору)

мінеральнавода

загальне мікробнечисло, колі-індекс,Pseudomonasaeruginosa*

1 раз натиждень

3.

Заводські резервуари знеобробленою водою танакопичувальні резервуаристанції наливу

мінеральнавода

загальне мікробнечисло, колі-індекс

не рідше 1разу натиждень

4.

Заводські резервуари длязберігання води, якадоставляєтьсязалізничними цистернами

мінеральнавода

загальне мікробнечисло, колі-індекс

при кожномузаповненнірезервуару

5.

Колектор (трубопровод),що приймає фільтровануводу підприємства щодорозливу мінеральної таштучно-мінералізованоїводи та станції наливуводи у залізничніцистерни

мінеральна,штучно-мінералізованавода

загальне мікробнечисло; колі-індекс

1 раз натиждень,1 раз назміну

6.

Цехові резервуари зфільтрованою тазнезараженою водоюпідприємства щодо розливумінеральних таштучно-мінералізованихвод

мінеральнавода

загальне мікробнечисло; колі-індекс

1 раз натиждень,1 раз назміну

7.

Резервуари зштучно-мінералізованоюводою

штучно-мінералізованавода

загальне мікробнечисло; колі-індекс

8.

Фасовочна машина

мінеральнавода,штучно-мінералізованавода

загальне мікробнечисло; колі-індекс

1 раз натиждень,1 раз назміну

9.

Кроненпробка

змиви з 10 шт.100 куб.смстерильноїводи

наявність бактерійгрупи кишковихпаличок

1 раз назміну

10.

Вимиті пляшки з лінії

змиви з 10пляшок відкожноїмиєчноїмашини

загальне мікробнечисло, наявністьбактерій групикишкових паличок

1 раз назміну

11.

Укупорочна машина

готовапродукція(від кожноїукупорочноїмашини)

загальне мікробнечисло з однієїпляшки;колі-індекс;Pseudomonasaeruginosa

1 пляшка назміну;3 рази назміну з 2пляшок

---------------

* Визначення Pseudomonas aeruginosa (синьогнійної палички) виконується санепідстанцією; вона ж визначає періодичність аналізів.