(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

для підсобного робітника

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розроблена згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника на території підприємства, у виробничих приміщеннях та на робочому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці" працівник зобов'язаний "знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуваннями та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди".

1.4. Залежно від конкретних умов організації виробничого процесу, а також у зв'язку з допущеними аваріями і нещасними випадками, до інструкції можуть вноситися зміни і доповнення, які викладаються на окремому аркуші за підписом керівника відповідного структурного підрозділу.

1.5. Інструкція є обов'язковим для виконання нормативним документом для підсобних робітників, які здійснюють на виробничих дільницях та будівельних майданчиках такі види підсобних і допоміжних робіт:

- завантаження, вивантаження, переміщення вручну або на візках (вагонетках) та штабелювання вантажів, які не вимагають обережності (рулонних матеріалів, ящиків, бочок, картону, паперу тощо), а також сипких не пилоподібних матеріалів (піску, щебінки, гравію, сміття, тирси та інших відходів виробництва);

- завантаження, вивантаження, переміщення вручну та на візках (вагонетках), а також укладення вантажів, які вимагають обережності (скла, бутлів з рідиною, вогненебезпечних та отруйних речовин тощо);

- очищення території, шляхів, під'їзних шляхів;

- прибирання цехів, будівельних майданчиків та санітарно-побутових приміщень;

- миття підлог, вікон, тари, посуду, деталей та виробів;

- виконання інших робіт відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника та розряду.

1.6. До виконання робіт, які проводяться підсобним робітником, допускаються особи, які:

- досягли 18-річного віку;

- пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від 30 березня 1994 р, та не мають медичних протипоказань;

- пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці, в тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.7. Підсобний робітник зобов'язаний:

-- вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі:

- своєчасно починати та закінчувати роботу, дотримуватися часу технологічних та обідньої перерв;

- не виконувати роботи, які не передбачені змінним завданням;

- не знаходитися на роботі у позаробочий час без відповідного дозволу керівника.

1.8. В процесі роботи на підсобного робітника можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих чинників:

- рухомих машин та механізмів;

- рухомих частин технологічного обладнання, виробів, заготівель, матеріалів, що пересуваються;

- напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

- підвищеної запиленості та загазованості повітря робочої зони;

- підвищеної або зниженої температура повітря робочої зони;

- підвищеної або зниженої температури поверхні обладнання, матеріалів;

- гострих кромок, задирок та шорсткості на поверхні заготівель, інструментів та обладнання;

- підвищеного рівня шуму на робочому місці;

- підвищеного рівня вібрації;

- підвищеної або заниженої вологості повітря;

- підвищеної або заниженої рухомості повітря;

- недостатнього освітлення робочої зони;

- розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі;

- токсичної та подразнюючої дії шкідливих речовин на організм людини;

- фізичного перевантаження.

1.9. На роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, підсобному робітнику видається безкоштовно за установленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту:

- костюм чоловічий 3 Ми ГОСТ ССБТ 12.4.109-82 (костюм жіночий 3 Ми ГОСТ ССБТ 12.4.108-82);

- взуття шкіряне ГОСТ ССБТ 12.4.137-84;

- фартух бавовняний ГОСТ ССБТ 12.4.029-76. За встановленими нормами також безкоштовно видається мило.

1.10. Під час проведення робіт в умовах можливого впливу на людину агресивних хімічних речовин (наприклад, кислот, лугів тощо) повинен застосовуватися спецодяг, виготовлений з матеріалів, які забезпечують захист від цих речовин.

1.11. Під час виконання своїх обов'язків підсобний робітник повинен дотримуватися вимог санітарних норм та особистої гігієни:

- приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;

- прийняти та утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті та порядку;

- зберігати і приймати їжу тільки у відведених місцях;

- після роботи вимити забруднені частини тіла.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком роботи підсобний робітник зобов'язаний:

2.1. Ознайомитися з умовами, характером та обсягом робіт, що будуть виконуватися.

2.2. Перевірити та одягти засоби індивідуального захисту.

2.3. Включити припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку роботи.

2.4. При виявлених несправностях обладнання та засобів колективного захисту сповістити керівника робіт (відповідального за проведення даної роботи) та не приступати до роботи до усунення виявлених несправностей.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

Під час виконання роботи підсобний робітник зобов'язаний:

3.1. Працювати тільки на справному обладнанні (якщо застосовується).

3.2. Дотримуватися:

- чистоти і порядку на місці проведення робіт;

- обережності при роботі зі склом;

- обережності при перенесенні тари;

- обережності при перенесенні кислот і лугів (обов'язкова наявність обрешетованої тари).

3.3. Паління дозволяється тільки у спеціально відведених місцях.

3.4. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади. Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.

3.5. Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок:

- про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до подання необхідної допомоги;

- зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи підсобний робітник зобов'язаний прибрати місце проведення робіт.

4.2. Інвентар, спецодяг і засоби індивідуального захисту опорядити і помістити у відведене для них місце.

4.3. При виявленні недоліків у роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. До аварійних ситуацій відносяться:

- розгерметизація технологічних трубопроводів, обладнання та тари з викидом продукту, його пари у виробниче та зовнішнє середовище;

- загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та ЗІЗ;

- відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.

5.2. У випадку виникнення аварійної ситуації слід припинити роботу, доповісти про те, що трапилося, керівнику робіт або іншій посадовій особі.

5.3. У випадку виникнення пожежі негайно розпочати гасіння осередку наявним засобами пожежегасіння і повідомити за телефоном "01" у пожежну охорону.

5.4. Порядок подання першої медичної допомоги у випадку травмування (отруєння):

- підсобний робітник повинен вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря;

- послідовність подання першої допомоги:

- усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які загрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить тощо);

- визначити характер та тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та послідовність заходів щодо його врятування;

- виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);

- підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;

- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або вжити заходи для транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.

Допомога постраждалому, яка подається не медичними працівниками, не повинна замінювати допомогу з боку медичного персоналу та повинна подаватися лише до прибуття лікаря.

5.5. Виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.

________________________ ________________ _________________

(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)