(номери перерізів, величини проміжків)

 • занесення лотків ґрунтом

____________________________________________________________________

(довжина і розташування занесених ділянок, глибина нашарування)

- наявність рослинності поблизу оголовків і розміри зарослих ділянок ________

____________________________________________________________________

 • поздовжній профіль лотка і розташування осі труби в плані _______________

____________________________________________________________________

(креслення профілю, план труби)

 • кут перетину осі труби з віссю дороги або колії

 • розміри поперечників земляного полотна ______________________________

____________________________________________________________________

(додаються креслення з позначенням номерів перерізів)

 • розміри укріплених укосів конусів, підвідних і відвідних русел, водовідводів, кюветів____________________________________________________________

 • перевірка гідравлічного режиму роботи водоперепускної труби ____________

____________________________________________________________________

(висновок про відповідність або невідповідність проектним показникам)

 • ознаки і ступінь фільтрації води через тіло насипу _______________________ __________________________________________________________________

 • ознаки випирання ґрунту або намерзання льоду__________________________ __________________________________________________________________

 • наявність порожнин за стінками труби _________________________________

____________________________________________________________________

(вказати величини порожнин і їх розташування по перерізах і по довжині труби)

11. Висновки з обстеження

- загальна оцінка технічного стану труби в цілому _________________________

____________________________________________________________________

(непрацездатний, обмежено працездатний, працездатний, обмежено справний, справний)

- по дорозі може пропускатися навантаження

(загальна маса)

- обмеження в русі

(швидкість, дистанція, загальна маса, тип транспортних засобів)

- необхідність у випробуванні труби

(потреба і строк)

- рекомендації про доцільність ремонту

(вид ремонту та перелік робіт)

є) програма спостереження за дефектами_________________________________

____________________________________________________________________

(вказати дефект і порядок спостереження за ним)

Підписи:

____________________________________________________________________

(усі члени комісії)

Примітка. Акт складається у необхідних випадках у період обстеження або після нього, до оформлення звіту.

До акта додають:

 • схеми конструкцій з результатами обмірювань;

 • відомість дефектів (при малому їх числі – описати в акті);

 • фотографії.

Додаток В

(довідковий)

РЕКОМЕНДОВАНИЙ СКЛАД ТЕХНІЧНОГО ЗВІТУ З ОБСТЕЖЕННЯ ТРУБИ ДОРОЖНЬОЇ

В.1 Загальні відомості

В.1.1 Завдання

- назва об'єкта;

- вид обстеження (попереднє, детальне, планове, спеціальне);

- задачі випробування (уточнення геометричних характеристик перерізів, стан внутрішньої і зовнішньої поверхонь, наявність ушкоджень, виявлення дискретного експлуатаційного стану, прогноз залишкового ресурсу, рекомендації з подальшої експлуатації);

- посилання на затверджену програму випробування;

- перелік видів випробування (статичні, динамічні, спеціальні);

- назва організації та співвиконавців, що виконали дане обстеження і випробування, дата виконання робіт;

- посилання на договір або інший документ, на підставі якого виконано обстеження і випробування;

-перелік попередніх обстежень і випробувань, найменування організацій та роки виконання робіт;

- склад бригади, що виконувала польові роботи.

У розділі "Завдання" слід приводити повну інформацію за усіма вищевказаними пунктами. У разі необхідності до розділу слід включати інші дані, що обумовлені Замовником, або характеризують особливості виконання роботи.

В.1.2 Мета обстеження і план робіт

 • формулювання мети обстеження (періодичне, спеціальне, для розробки проекту ремонту, для встановлення несності тощо);

 • перелік видів робіт, що були виконані в процесі обстеження;

 • прийнята нумерація і позначення елементів споруди;

 • якщо обстеження виконуються за затвердженою замовником програмою, то її слід привести в додатках до технічного звіту, а в цьому розділі дати відповідні посилання.

В.1.3 Опис труби дорожньої

В.1.3.1 Загальні дані

 • опис місця розташування об'єкту (індекс та номер дороги, назва дороги, кілометр, найближчий населений пункт тощо);

 • основні геометричні параметри труби (довжина, розміри перерізів по ширині і висоті, висота насипу тощо);

 • відомості про проектну та будівельну організації;

- дані про роки спорудження, реконструкції, останнього ремонту;

 • стислий опис технології будівництва з позначенням відхилень від вимог проектної документації і дефектів, які виникли на стадії будівництва;

 • наявність в організації, що експлуатує споруду, проектної та технічної документації на споруду, вид документації;

 • результати ознайомлення з проектною, виконавчою та експлуатаційною технічною документацію;

 • відомості про перепуск наднормативних навантажень;

 • наявність і характеристика технічних засобів організації дорожнього руху на підходах до мосту;

 • фотоілюстрації (посилання на фотододаток).

До загальних даних слід включати також дані про особливості експлуатації споруди, наявність комунікацій, режим пропуску повеней, іншу інформацію.

В.2 Результати обстеження

У розділі надається детальний опис усіх виявлених дефектів, а також відхилень від проектної документації і чинних нормативних документів. Слід визначати імовірну причину дефектів і оцінювати їх вплив на експлуатаційні характеристики споруди. При необхідності виконуються розрахунки несної здатності труби з урахуванням впливу дефектів. Обов'язково слід надавати прогноз подальшого розвитку дефектів і оцінювати при цьому залишковий ресурс труби. З усіх значних дефектів слід надавати пропозиції щодо методів їх усунення.

При наявності матеріалів обстеження минулих років слід проводити порівняння ступеню розвитку дефектів, на підставі чого робити аргументовані прогнози з динаміки зниження вантажопідйомності та довговічності споруди.

В.3 Оцінка технічного стану

Оцінка технічного стану споруди є підсумковим етапом робіт обстеження і виконується на підставі аналізу усіх отриманих даних. Кожний висновок про характеристику технічного стану споруди і окремих елементів повинен бути аргументованим і мати посилання на дані, що приведені в технічному звіті. Кількісні і якісні показники технічного стану споруди (елементів) визначаються відповідно до чинних стандартів, нормативних документів або загальноприйнятих методик, посилання на які слід робити в технічному звіті обов'язково.

Оцінка технічного стану здійснюється у такому обсязі:

 • оцінка несної здатності елементів споруди з урахуванням дефектів та обов'язковий розрахунок вантажопідйомності;

 • характеристика динаміки розвитку дефектів і оцінка залишкового ресурсу споруди в роках;

 • оцінка надійності фундаментів опор, у тому числі при умові розрахункових розмивів;

 • результати дослідження фізико-механічних характеристик використаних матеріалів для конструкції споруди (при необхідності);

 • ступінь корозії бетону;

 • показники ступеня корозії металу і арматури;

 • придатність або непридатність окремих елементів споруди для подальшої експлуатації.

В.4 Висновки та необхідні заходи

У висновках технічного звіту слід надавати:

 • загальну оцінку технічного стану труби за класифікацією ДСТУ-Н Б В.2.3-23;

 • обґрунтованість встановленого обмеження руху автотранспорту;

 • відповідність габаритів споруди проектним розмірам і чинним нормам;

 • перелік невідповідностей чинним нормам і стандартам;

 • рекомендації щодо режиму подальшої експлуатації споруди;

 • рекомендації з основних видів та обсягів ремонтних робіт;

 • перелік елементів, що повністю виробили свій ресурс і підлягають заміні;

 • на підставі аналізу залишкового ресурсу слід зробити висновок при доцільність або недоцільність проведення реконструкції споруди. Критерієм доцільності реконструкції є забезпечення подальшого терміну експлуатації споруди не менше 20 років, що має забезпечуватися за рахунок відповідного залишкового ресурсу основних несних елементів;

 • необхідність проведення спеціальних обстежень (вказати мету обстежень і результати, які необхідно отримати для прийняття остаточного рішення про технічний стан моста);

 • термін наступного планового обстеження моста;

 • у кінці висновків приводиться посада відповідального виконавця, підпис, прізвище та ініціали.

В.5 Додатки

А Відомість дефектів

Складається у табличній формі, в якій поелементно вказуються: найменування та характеристика дефекту, місцеположення дефекту, заходи з усунення дефекту.

Б Креслення

Додаються необхідні креслення та схеми з нанесенням основних розмірів елементів споруди, місць і зон розташування дефектів, результатів інструментальної зйомки, інші графічні матеріали, що пояснюють особливості конструкцій споруди.

В Витяги з проектної, будівельної та експлуатаційної документації Г Затверджена програма випробування;

Д Дані про розміри та вагові параметри випробувального навантаження; Е Перелік випробувального обладнання;

Ж Статичні і динамічні розрахунки, які визначають технічний стан споруди і її експлуатаційні характеристики;

З Методика визначення перевірочних зусиль в перерізах конструкцій. Основні формули та результати розрахунків елементів на дії постійного та рухомого навантаження по граничним станам першої та другої груп;

К Акти огляду захисних шарів залізобетонних конструкцій, шарів фарби металевих конструкцій, ґрунтових шурфів, хімічного складу та агресивності ґрунтових вод, хімічного складу та ступеню корозії (вилуговування) бетонних конструкцій, гідроізоляції тощо (за необхідності);

Л Акти і матеріали робіт, виконаних залученими організаціями (допускається видавати окремим томом);

М Фотододаток;

Н Картка труби.

Додаток Г

(довідковий)

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ ТРУБИ ДОРОЖНЬОЇ

Таблиця Г.1 – Класифікація і ознаки експлуатаційних станів металевих труб

Експлуа-таційний стан

Назва експлуатаційного стану

Зміни форми і ушкодження

1

Справний

Експлуатована труба із повністю збереженою формою. Горизонтальний діаметр не перевищує проектний понад 5 %. Шви і з'єднання – щільні без проміжків і шпарин. Поверхня стальної труби має легку поверхневу іржу. Поверхня гофрованої труби має місцеві корозійні ушкодження

2

Обмежено справний

Дотримується проектна форма в цілому. Можливе помітне зменшення кривизни нижньої половини труби на частині її довжини. Збільшення горизонтального діаметру не перевищує 10 % від проектної величини. Малі тріщини в декількох болтових отворах. Незначне розкриття швів з потенційною можливістю просочування всередину. Стальні труби з помірною іржею. Місцеві проникнення корозійних ушкоджень вглиб стінки. Місцеві піттингові ушкодження. Глибинна місцева корозія гофрованих труб

3

Працездатний

Неповне збереження проектної форми перерізів труби. Плоскі ділянки перерізів і поява оберненої кривизни. Горизонтальний діаметр перевищує проектний на 15 %. Прогини поверхні, пов'язані з порушенням щільності з'єднань. Помірні тріщини в отворах під болти одного з швів біля дна труби і біля вершини. Виразна фільтрація всередину труби.

Значне місцеве іржавіння стальної труби з глибинним ушкодження до 50 % товщини стінки. Значна піттингова корозія сталі

4

Обмежено працездатний

Невідповідність поздовжнього ухилу, вертикальних позначок вхідного і вихідного лотків проектним розмірам. Значні відхилення форми більшості перерізів від проектної. Значні локальні прогини верхньої частини перерізів. Значні ділянки труби з оберненою кривизною поверхні. Збільшення горизонтального діаметра проти проектного на 20 %. Суцільні тріщини від болта до болта в декількох швах. Значні розкриття швів і стиків. Глибокі і наскрізні множинні корозійні ушкодження стальної труби. Відшарування обклеювальної ізоляції. Відхили площі укріплення вхідного та вихідного русел від проектних розмірів

5

Непрацездатний

Часткове або повне руйнування труби. Поява оберненої кривизни перерізів по всій довжині. Руйнування швів і з'єднань. Закриття руху

Таблиця Г.2 – Класифікація і ознаки експлуатаційних станів бетонних і залізобетонних труб

Експлуа-таційний стан

Назва експлуатаційного стану

Зміни форми і ушкодження

1

Справний

Експлуатована труба зі щільними з'єднаннями в швах без отворів і тріщин. Суцільна без ушкоджень поверхня бетону. Повне вирівнювання секцій

2

Обмежено справний

Досконале взаємне розташування секцій. Наявні незначні порушення щільності швів. Невелика фільтрація в з'єднаннях всередину і зовні. Незначне місцеве роздрібнення бетону. Волосяні тріщини в бетоні. Місцеві розшарування бетону. Ушкодження бетону на глибину до 6 мм

3

Працездатний

Незначні порушення вирівнювання секцій. Нещільні з'єднання в швах. Значна внутрішня фільтрація. Множинні тріщини в бетоні з розкриттям до 3 мм. Помірне розшарування. Відколювання бетону і оголювання арматури. Корозія арматури. Лущення бетону на глибину до 12 мм. Порушення швів поміж ланками труби. Поява множинної плісняви. Відхили площі укріплення вхідного та вихідного лотків від проектних розмірів

4

Обмежено працездатний

Відхили поздовжнього ухилу або вертикальних позначок вхідного та вихідного лотків від проектних розмірів. Значне взаємне зміщення секцій труби. Зсунення оголовків. Множинні протікання всередину. Розкриття стиків понад 30 мм і руйнування матеріалу швів. Значна фільтрація всередину і зовні. Суцільна пліснява. Значні ділянки оголеної арматури з її корозійним ураженням на глибину до третини діаметра. Лущення бетону на глибину половини товщини стінки

5

Непрацездатний

Часткове або повне руйнування труби. Наскрізні ушкодження стінок. Корозійне руйнування оголеної арматури. Закриття руху