ДОДАТОК Б

(довідковий)

МЕТОДИКА РОЗРАХОВУВАННЯ НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ ПІД ЧАС ПОДАВАННЯ ВОГНЕГАСНОГО АЕРОЗОЛЮ У ПРИМІЩЕННЯ

Б.1 Розраховують значення надлишкового тиску Рт під час подавання вогнегасного аерозолю до герметичного приміщення (δ = 0) за формулою:

, кПа (Б.1)

де Q — питоме тепловиділення під час роботи генераторів (кількість теплоти, що виділяється під час роботи генераторів у захищуване приміщення, віднесене до одиниці маси АУС, вказують у технічній документації на генератор), КДж ● кг-1;

S — площа огороджувальних конструкцій захищуваного приміщення (сума площ поверхні стін, підлоги та стелі захищуваного приміщення), м2.

Б.2 Надлишковий тиск у негерметичних приміщеннях визначають за формулою:

Рт=к●Ап, (Б.2)

де А — безрозмірний параметр, який розраховують за формулою:

; (Б.З)

к, п — коефіцієнти, що складають:

якщо 0,01 ≤ А ≤ 1,2 к = 20кПА, п = 1,7;

якщо А > 1,2 к = 32 кПА, п = 0,2.

Якщо параметр А < 0,01, розрахунок тиску не виконують та вважається, що установка відповідає вимозі Рт < Ргран.

Значення величин МАУС, τауап, I, V, δ визначають згідно з додатком А.

УКНД 13.220.10

Ключові слова: пожежна техніка, установки автоматичні аерозольного пожежогасіння, проектування, монтування, експлуатування.

Редактор С. Ковалець Технічний редактор О. Касіч

Коректор Т. Нагорна Верстальник Л. Мялківська

Підписано до друку 10.01.2006. Формат 60 х 84 1/8.Ум. друк. арк. 1,86. Зам.Ціна договірна.

Науково-редакційний відділ ДП «УкрНДНЦ» 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2