4.9 Застосування АУАП для гасіння пожеж в приміщеннях з електроустановками та електроустаткуванням до зняття з них напруги допустимо за умови, якщо її значення не перевищує гранично допустимої величини напруги, яка наведена в нормативно-технічній документації на ГВА.

4.10 Середньооб'ємна температура в захищуваному приміщенні в разі спрацювання ГВА не повинна перевищувати значення температури самозаймання речовин та матеріалів, які у ньому перебувають.

4.11 Автономні установки аерозольного пожежогасіння можна застосовувати для захисту приміщень, у яких відповідно до нормативних документів не вимагається застосування автоматичних установок пожежогасіння.

4.12 Монтування АУАП потрібно виконувати відповідно до вимог чинних нормативних документів, у тому числі ДБН В.2.5-13, згідно з затвердженою проектно-кошторисною та робочою документацією, робочими кресленнями проекту, проектом виконання робіт, технічною документацією підприємств-виробників устаткування.

4.13 Проектування, монтування, пусконалагоджувальні роботи, технічне обслуговування АУАП здійснюють підприємства (організації) та приватні особи, які одержали на це спеціальний дозвіл (ліцензію) у встановленому порядку.

4.14 У разі, якщо параметри захищуваних об'єктів не відповідають в повному обсязі вимогам цього стандарту, але й не суперечать вимогам нормативної та технічної документації на ГВА, технічні рішення щодо застосування АУАП підлягають окремому узгодженню з органами держпожнагляду.

5 ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ

5.1 Вихідними даними для розрахунку та проектування АУАП є:

 • призначення захищуваного приміщення, ступінь вогнетривкості будинку;
 • геометричні розміри захищуваного приміщення (об'єм, площа огороджувальних конструкцій, висота) та характеристика будівельних конструкцій, зокрема межа вогнетривкості та межа поширювання вогню;
 • наявність та характеристика постійно відкритих прорізів, їх розподіл по висоті приміщення;
 • наявність та характеристика систем вентиляції, кондиціювання повітря, повітряного опалення;
 • наявність та характеристика засклення;
 • перелік та показники пожежної небезпеки речовин та матеріалів, наявність електричного та електронного устаткування, що перебувають в захищуваному приміщенні, та відповідний їм клас (підклас) пожежі згідно з ГОСТ 27331;
 • величина, характер, а також схема розподілу пожежної навантаги;
 • розташування та характеристика технологічного устаткування, властивості матеріалів;
 • категорія приміщень згідно з НАПБ Б.07.005 та класи пожежонебезпечних зон згідно з ДНАОП 0.00-1.32;
 • робоча температура, тиск та вологість у захищуваному приміщенні;
 • наявність людей та можливість їх евакуації до початку роботи ГВА;
 • нормативна вогнегасна здатність АУС, технічні характеристики ГВА, зокрема розміри та величини температурних зон аерозольного струменя, за їх наявності, тривалість роботи;
 • гранично допустимі тиск та температура у захищуваному приміщенні для будівельних конструкцій, устаткування або матеріалів;
 • висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи на ГВА.

5.2 Під час проектування АУАП проектну документацію виконують відповідно до вимог ДБН А.2.2-3 та інших нормативних документів в галузі будівництва. Проектна документація підлягає експертизі органами держпожнагляду у встановленому порядку.

5.3 Розрахунок параметрів АУАП містить визначання:

 • сумарної маси АУС, призначеної для гасіння пожежі;
 • кількості ГВА обраних типів;
 • порядку (алгоритму) запуску ГВА;
 • надлишкового тиску під час подавання вогнегасного аерозолю в приміщення за необхідності (додаток Б);
 • запасу ГВА.

Методику розраховування АУАП наведено у додатку А. Для підвищування ефективності функціювання АУАП дозволено здійснювати розрахунки параметрів установок за методиками підприємств-виробників ГВА за умови, що загальна розрахункова кількість генераторів у цьому разі буде не менша за розрахункову кількість, яка визначена за методикою додатка А.

5.4 АУАП має спрацьовувати протягом часу початкової стадії розвитку пожежі (критичного часу вільного розвитку пожежі) згідно з ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.046 до утворювання значних осередків тління твердих горючих матеріалів.

5.5 Запуск ГВА можна виконувати як одночасно, так і окремими групами (постадійно) відповідно до вимог нормативної та технічної документації на ГВА, приладів приймально-контрольних пожежних, приладів управління пожежних.

5.6 Основним способом приведення ГВА у дію є автоматичний електричний запуск з дублюванням його ручним дистанційним запуском. Запуск за допомогою термохімічного вузла запуску допустимий для автономних установок аерозольного пожежогасіння.

5.6 Вибирають та розміщують пожежні сповіщувачі, приймально-контрольні прилади та інші елементи підсистеми виявляння пожежі АУАП відповідно до вимог ДБН В.2.5-13 та інших чинних нормативних документів.

5.8 Для запобігання помилковим спрацьовуванням, для автоматичного приведення ГВА у дію, сигнал на запуск необхідно формувати після спрацювання не менше двох безадресних сповіщувачів різних шлейфів сигналізації або двох та більше адресних сповіщувачів однієї сигнальної лінії.

5.9 Системи примусової вентиляції в захищуваних приміщеннях повинні бути обладнані пристроями для їх автоматичного вимкнення перед подачею вогнегасного аерозолю за сигналом, що формується АУАП. У цьому разі в повітропроводах зазначених вентиляційних систем слід передбачити клапани, які перекриваються автоматично, час їх повного закривання не повинен перевищувати час формування сигналу на запуск ГВА з урахуванням 5.11 цього стандарту.

5.10 Під час проектування АУАП з електричним запуском необхідно передбачати:

 • автоматичне запускання установки;
 • перемикання автоматичного запуску на ручний дистанційний під час перебування людей у захищуваному приміщенні та відновлення режиму автоматичного запуску установки (причому інформація про це повинна надходити до приміщення пожежного поста чи іншого приміщення з персоналом, який веде цілодобове чергування);
 • автоматичне перемикання електричних мереж живлення з робочого вводу на резервний під час зникнення напруги на робочому вводі електропостачання;
 • подавання звукового та світлового сигналу оповіщення про пожежу;
 • ручне дистанційне запускання установки, пусковий пристрій якої треба розміщувати ззовні захищуваного приміщеннях біля евакуаційних виходів, у приміщеннях пожежного поста або у інших приміщеннях з персоналом, який веде цілодобове чергування;
 • контролювання за працездатністю електричних мереж керування пуском електричних вузлів запуску ГВА (визначення обриву);
 • контролювання звукової та світлової сигналізації;
 • формування, за необхідності, сигналу управління технологічним та електротехнічним устаткуванням об'єкта.

5.11 Під час автоматичного запускання ГВА необхідно передбачати:

 • затримування запуску ГВА на час, який необхідний для евакуації людей згідно з ГОСТ 12.1.004, але не менше ніж на 30 с, після спрацьовування світлозвукових оповіщувачів у захищуваному приміщенні;
 • формування сигналу управління на самозачиняння дверей захищуваного приміщення (з урахуванням часу, необхідного для евакуації людей, але не менше ніж 30 с) або устатковання дверей автоматичними пристроями самозачиняння; формування сигналу про їх зачиняння в приміщенні чергового персоналу в обох випадках;
 • формування сигналу управління на вимкнення системи примусової вентиляції захищуваного приміщення;
 • подавання світлового сигналу оповіщення у вигляді напису на світлових табло «Аерозоль — виходь!» та звукового сигналу оповіщення у захищуване приміщення; подавання світлового сигналу «Аерозоль — не заходь!» та звукового сигналу оповіщення біля входу в захищуване приміщення з моменту виявляння у ньому пожежі АУАП та початку затримування запуску ГВА;
 • формування сигналу про спрацьовування ГВА у приміщенні чергового персоналу;
 • формування сигналу про стан АУАП до чергової служби системи централізованого пожежного спостерігання за наявності технічної можливості приймання вказаного сигналу в підрозділах Державної пожежної охорони.

5.12 У приміщеннях, захищених АУАП, та перед входом до них повинно бути передбачене світлове табло з інформацією щодо режиму роботи установки (автоматичний запуск, вимкнення автоматичного запуску). Суміжні приміщення, які мають вихід тільки через захищувані приміщення, повинні бути обладнані аналогічними пристроями оповіщення.

5.13 Кабельні мережі управління системою пожежогасіння в захищуваних приміщеннях потрібно прокладати у металевих трубах (металевих рукавах), в порожнинах негорючих будівельних конструкцій або використовувати вогнестійкі проводи і кабелі.

6 ВИМОГИ ДО МОНТУВАННЯ, ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБІТ ТА ПРИЙМАННЯ ДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ

6.1 Розміщувати ГВА слід, виходячи з умов забезпечування рівномірного розподілу вогнегасного аерозолю у приміщенні, а також унеможливлення впливу температурних зон ГВА на обслуговувальний персонал та розташовані у захищуваному приміщення горючі матеріали і устаткування. Безпечні відстані від генераторів до шляхів евакуації, горючих матеріалів та устаткування встановлюють, виходячи з розмірів температурних зон, що визначені в технічній документації на ГВА.

6.2 ГВА слід розміщувати на поверхні тримальних та огороджувальних будівельних конструкцій, спеціальних опорах, виготовлених з негорючих матеріалів, або передбачати заходи безпеки, що викладені у нормативно-технічній документації на конкретний тип ГВА.

6.3 Не слід розміщувати ГВА таким чином, щоб струмінь аерозолю був спрямований у напрямку постійно відкритого прорізу (прорізів) у огороджувальних конструкціях приміщення.

6.4 Розташовання ГВА у приміщенні повинно забезпечувати можливість контролювання цілості їх корпуса, клем для під'єднання ланцюгів запуску (крім генераторів, розташованих у вибухонебезпечних приміщеннях або зонах) та заміни пошкодженого чи несправного генератора новим.

6.5 Для здавання АУАП в експлуатування наказом керівник організації-замовника призначає комісію. До складу комісії входять представники замовника (голова комісії), проектної організації, монтажної організації, пусконалагоджувальної організації, органів державного пожежного нагляду, а також представник спеціалізованої організації, що здійснюватиме технічне обслуговування АУАП.

6.6 Устаткування, яке підлягає монтуванню та здаванню в експлуатування, повинно відповідати нормативній документації, мати технічну документацію, зокрема паспорти та інші документи, які засвідчують якість. Вказану документацію на АУАП та її елементи передають замовнику робіт після здавання установки в експлуатування. АУАП допускають до експлуатації після її монтування, яке виконане відповідно до проекту, та перевіряння працездатності і передають замовнику монтажною організацією.

6.7 Перед здаванням в експлуатування, як правило, у строк до одного місяця проводять попереднє тестування (обкатку) АУАП в робочому режимі з під'єднанням до ліній запуску замість ГВА імітаторів з електричними характеристиками, які відповідають характеристикам пристроїв для запускання ГВА.

6.8 Під час здавання АУАП в експлуатування потрібно проводити комплексне випробовування з перевіряння її працездатності відповідно до вимог цього стандарту, а також нормативної та технічної документації на елементи АУАП. При цьому як навантаги на лінії запуску можна використовувати імітатори ГВА.

6.9 За результатами комплексного випробовування комісія має скласти акт, в якому визначено технічний стан, працездатність та можливість подальшого експлуатування АУАП.

7 ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

7.1 Експлуатування АУАП на об'єкті, зокрема транспортування, зберігання, ремонтування, технічне утримування та технічне обслуговування установки та її елементів, здійснюють згідно з вимогами цього стандарту, а також інших нормативних документів, нормативних актів з питань пожежної безпеки (зокрема НАПБ А.01.001, НАПБ Б.01.004, ГОСТ 12.4.009), згідно з вимогами технічної документації на АУАП та її елементів.

7.2 На об'єкті наказом або розпорядженням адміністрації повинні бути призначені:

 • особа, яка відповідальна за експлуатування установки;
 • оперативний (черговий) персонал для контролювання за працездатним станом установки. Технічне обслуговування АУАП здійснюють обслуговувальним персоналом організації, яка повинна мати ліцензію на виконання цих робіт, отриману у встановленому порядку.

7.3 На підприємстві потрібно вести експлуатаційну документацію відповідно до вимог НАПБ А.01.001, НАПБ Б.01.004 та інших чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

7.4 Регламентні роботи з технічного обслуговування АУАП та її елементів потрібно проводити у строк, встановлений спеціальними графіками, відповідно до вимог технічної документації на елементи установки.

7.5 До складу робіт з контролювання працездатності та технічного обслуговування АУАП входять:

а)щотижневе контролювання працездатності, який містить:

 • перевіряння зовнішнім оглядом цілості приладів та устаткування (наявність пломб на щитах електроживлення тощо);
 • контроль працездатності технічних засобів, що входять до складу установок: сповіщувачів, приймально-контрольних приладів, тощо;
 • перевіряння зовнішнім оглядом цілості мережі запуску ГВА;

б)щомісячне технічне обслуговування, яке містить:

 • перевіряння величини напруги живлення;
 • перевіряння працездатності пристрою автоматичного увімкнення резервного живлення;
 • перевіряння мереж блокування, сигналізації, захисту;
 • перевіряння надходження сигналів тривоги на приймально-контрольний прилад під час імітування пошкодження зазначених мереж;
 • перевіряння працездатності приладів пожежної сигналізації та пристроїв запускання ГВА відповідно до вимог нормативно-технічної документації на вказані засоби (у цьому разі слід вжити заходів щодо унеможливлення хибного їх спрацьовування).