26.8. Відведення і знешкодження стічних вод, що вміщують радіоактивні речовини, повинні відповідати вимогам "Основних санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань" ОСП - 72/87.

26.9. Стічні води від установок гідрознепилювання вентиляційних викидів, змиву пилу і порошків з обладнання і підлоги повинні відводитись у виробничу каналізацію відповідно до розділу СНіП "Каналізація. Зовнішні сітки і спорудження".

26.10. Осади, що утворюються при очищенні стічних вод, повинні направлятись на переробку в технологічний процес або в систему шламовидалення.

26.11. Розміщення шламонакопичувачів не допускається на територіях зон санітарної охорони джерел господарсько-питного водопостачання, мінеральних джерел, зон санітарної охорони курортів, з виходом закарстованих з дуже тріщинуватих порід, з високим стоянням грунтових вод.

26.12. Промислові відходи, що не утилізуються, підлягають захороненню відповідно до вимог "Санітарних правил проектування, будівництва і експлуатації полігонів захоронення неутилізованих промислових відходів" та СНіП "Полігони по знешкодженню і захороненню токсичних промислових відходів".

26.13. На кожному підприємстві повинен бути розроблений комплекс заходів щодо запобігання аварійному скиду стічних вод і план охорони водоймів від забруднення стічними водами.

26.14. Підприємства повинні систематично проводити контроль за вмістом металів і їх сполук, а також сполук хлору, фтору, кислот і лугів у стічних водах відповідно до хімічного складу продукції, що випускається, і ступеня знешкодження стічних вод, які надходять у шламонакопичувачі, водойми, а також за станом забруднення грунтових вод за погодженням з органами Міністерства охорони здоров'я.

26.15. Місце розташування полігона захоронення неутилізованих відходів погоджується з органами Державного санітарного нагляду.

26.16. У районі захоронення промислових відходів слід систематично здійснювати контроль за вмістом токсичних інгредієнтів у складі неутилізованих відходів, грунтових вод, грунті і атмосферному повітрі.


Додаток № 1

до Державних санітарних правил для

підприємств  порошкової металургії

Перелік основних шкідливих речовин, що підлягають плановому санітарному контролю у повітрі робочої зони

----------------------------------- ----------------------------

|   Виробниче відділення,           |      Шкідливі речовини     |

|   дільниця, операція              |                            |

|----------------------------------- ----------------------------|

|                1. Виготовлення спечених виробів                |

|                                                                |

|Розмельно-заготовче відділення:    |пил залізних, мідних, ніке- |

|зважування, розмелювання, усеред-  |левих, титанових, цирконіє- |

|нення, просівання компонентів шихти|вих порошків та інших мета- |

|                                   |лів                         |

|                                   |                            |

|Пресове відділення: автоматичне,   |пил металевих компонентів   |

|ручне пресування, дозування шихти  |шихти, в залежності від хі- |

|                                   |мічного складу виробів      |

|                                   |                            |

|Термічне (пічне) відділення: паку- |пил компонентів засипки, ок-|

|вання напівфабрикатів в човники,   |сиди вуглецю, азоту, бору,  |

|тиглі, з засипкою (деревне вугілля,|кремнію, вуглеводень, фтори-|

|оксид титану, алюмінію та ін.),    |ди, аерозолі конденсації ме-|

|спікання, відокремлення порошків   |талів, які входять до складу|

|засипки від виробів після спікання |виробів, деревного вугілля, |

|                                   |інших компонентів шихти     |

|                                   |                            |

|Механічне відділення: зачищення,   |пил сплавів металів (заліза,|

|шліфування, полірування виробів    |міді, титану, цирконію, ін.)|

|                                   |в залежності від складу ви- |

|                                   |робів                       |

|                                   |                            |

|Дільниця (відділення) контролю і   |пил сплавів металів, що вхо-|

|пакування: контроль якості віробів,|дять до складу виробів і па-|

|пакування, змащування захисними    |кувального матеріалу, масти-|

|мастилами                          |льні аерозолі (мастила)     |

|                                   |                            |

|Склади матеріалів:  зберігання  ви-|пил порошків  металічних ма-|

|хідних матеріалів, реагентів, гото-|теріалів (заліза,  міді, ти-|

|вих виробів                        |тану, нікелю, хрому, стеара-|

|                                   |ту  цинку,  бору,  алюмінію,|

|                                   |ін.), пар кислот, лугів, ок-|

|                                   |сидів вуглецю, азоту, вугле-|

|                                   |водню та інше,  в залежності|

|                                   |від складу  матеріалів і ви-|

|                                   |робів                       |

|                                                                |

|  2. Виробництво залізних порошків методом відновлення оксидів  |

|                                                                |

|Склад вихідних матеріалів (окалини,|пил оксидів заліза, сажі,   |

|сажі, кам'яновугільного пеку та ін-|кам'яновугільного пеку та   |

|ше)                                |інше                        |

|                                   |                            |

|Розмельно-заготовче     відділення:|пил окалини, сажі, кам'яно- |

|зважування, розмелювання, просіван-|вугільного пеку тощо        |

|ня, гранулювання компонентів шихти,|                            |

|завантаження шихти в тиглі         |                            |

|                                   |                            |

|Термічне (пічне) відділення: заван-|пил  оксидів  заліза,  сажі,|

|таження тиглів (човників)  в  печі,|аерозолей конденсації залі- |

|вивантаження   їх,   обслуговування|за, оксиди вуглецю, вугле-  |

|технологічного процесу термореакції|водні, можливо 3-4 бенз(а)- |

|в електропечах                     |пірен (при гранулюванні з   |

|                                   |використанням кам'яновугіль-|

|                                   |ного пеку)                  |

|                                   |                            |

|Дільниця залізної  губки:  виванта-|пил залізного порошку       |

|ження залізної губки з тиглів,     |                            |

|дроблення, розмелювання, розсівання|                            |

|на грохотах, розподіл  порошків  по|                            |

|фракціях, зважування готових порош-|                            |

|ків, пакування                     |                            |

|                                   |                            |

|Склад готової продукції: зберігання|пил залізного порошку       |

|порошків, вантажно-розвантажувальні|                            |

|роботи                             |                            |

|                                                                |

|      3. Виробництво залізних порошків методом розпилення       |

|                      розплавленого металу                      |

|                                                                |

|Склад вихідних  матеріалів:  оксиди|пил оксидів заліза, домішок |

|заліза (переважно побічний метал)  |                            |

|                                   |                            |

|Відділення плавки   металу:  плавка|аерозолі конденсації і пил  |

|металу в електродугових,  індукцій-|порошків заліза, оксиди вуг-|

|них печах, розпилення розплавленого|лецю, вуглеводень, сірчаний |

|заліза, сушіння порошків           |ангідрид                    |

|                                   |                            |

|Дільниця розсівання:    розсівання,|пил залізних порошків       |

|поділ порошків за фракціями, зважу-|                            |

|вання, пакування                   |                            |

|                                   |                            |

|Склад готової продукції: зберігання|пил залізних порошків       |

|готових порошків                   |                            |

|                                                                |

|     4. Виробництво залізних порошків хіміко-металургійним      |

|                    лужним (содовим) методом                    |

|                                                                |

|Склад вихідних матеріалів,  реаген-|пил оксидів заліза, соди,   |

|тів: оксидів заліза, соди, піску та|інших компонентів шихти     |

|інше                               |                            |

|                                   |                            |

|Розмельно-заготовче     відділення:|пил оксидів заліза, соди,   |

|зважування, змішування, розмелюван-|інших компонентів шихти     |

|ня, просівання, завантаження і  ви-|                            |

|вантаження  шихтових  матеріалів із|                            |

|розмельно-змішувального  обладнання|                            |

|(оксидів заліза, соди, піску тощо) |                            |

|                                   |                            |

|Дільниці мокрого розмелювання: обс-|пил оксидів заліза, соди,   |

|луговування  флотаційних   розмелю-|пари реагентів              |

|вальних машин, вивантаження і сушка|                            |

|пульпи                             |                            |

|                                   |                            |

|Термічне відділення:   завантаження|аерозолі конденсації заліза,|

|матеріалів  шихти в печі і виванта-|оксид вуглецю               |

|ження, забезпечення роботи печей   |                            |

|                                   |                            |

|Відділення розмелювання      губки,|пил чистих залізних порошків|

|одержання  залізних порошків:  под-|                            |

|рібнення губки,  розмелювання, роз-|                            |

|сівання, розподіл за фракціями, па-|                            |

|кування залізних порошків          |                            |

|                                   |                            |

|Склад готових порошків:  зберігання|пил залізних порошків       |

|готових порошків                   |                            |

|                                                                |

|     5. Виробництво залізних порошків карбонільним способом     |

|                                                                |

|Дільниця зберігання  пентакарбонілу|пари пентакарбонілу заліза, |

|заліза, вуглекислоти, аміаку, інших|вуглекислого газу, оксиду   |

|газів                              |вуглецю, аміаку             |

|                                   |                            |

|Відділення розкладання пентакарбо- |пари пентакарбонілу заліза, |

|нілу: обслуговування реактора, ви- |оксид вуглецю, пил залізних |

|вантаження і пакування залізних по-|порошків                    |

|рошків                             |                            |

|                                                                |

|           6. Виробництво порошків тугоплавких сполук           |

|                   методом реактивної дифузії                   |

|                                                                |

|Розмельно-заготовче     відділення:|пил вихідних металів  (тита-|

|зважування компонентів шихти,  роз-|ну,   цирконію,   молібдену,|

|мелювання, змішування, просівання, |хрому, вольфраму, ніобію то-|

|завантаження і вивантаження матері-|що), сажі, кремнію, бору та |

|алів з розмельно-змішувального об- |інших неметалів в  залежнос-|

|ладнання                           |ності від складу порошків   |

|                                   |                            |

|Термічне відділення:   завантаження|пил шихтових матеріалів,    |

|шихти в  тиглі (човники),  заванта-|аерозолі конденсації металів|

|ження їх в електропечі, вивантажен-|(оксиди), бору, кремнію, ок-|

|ня                                 |сиди вуглецю, азоту         |

|                                   |                            |

|Дільниця подрібнення  губки  спеку:|пил порошків     тугоплавких|

|подрібнення, розмелювання,   просі-|сполук                      |

|вання, пакування порошків          |(карбідів, боридів,  сіліци-|

|                                   |дів, нітридів тощо)         |

|                                   |                            |

|Склад готових порошків:  зберігання|пил готових порошків,  окси-|

|готових порошків                   |дів вуглецю, азоту          |

|                                                                |

|  7. Виробництво ультрадисперсних порошків тугоплавких сполук   |

|                                                                |

|Склад вихідних матеріалів і реаген-|пил металів (титану,  цирко-|

|тів: зберігання вихідніх матеріалів|нію, алюмінію та інших мета-|

|і реагентів                        |лів),  оксидів вуглецю, азо-|

|                                   |ту,  вуглеводні, фтор, хлор,|

|                                   |в залежності  від  хімічного|

|                                   |складу порошків             |

|                                   |                            |

|Розмельно-заготовче     відділення:|пил вихідних матеріалів     |

|подрібнення, розмелювання,   просі-|                            |

|вання, змішування компонентів шихти|                            |

|                                   |                            |

|Реакторне відділення: обслуговуван-|пил ультрадисперсних,  нано-|

|ня реакторів,  забезпечення процесу|порошків металів і тугоплав-|

|синтезу, вигрузка готових порошків |ких сполук,  оксиди вуглецю,|

|                                   |азоту,   вуглеводні,   озон,|

|                                   |хлориди,  хлористий  водень,|

|                                   |фосген тощо                 |

|                                   |                            |

|Відділення контролю, дозування, па-|пил ультрадисперсних, нано- |

|кування порошків: контроль якості, |порошків тугоплавких  сполук|

|дозування гранулювання, пакування  |(карбідів,  боридів,  нітри-|

|готових порошків                   |дів), металів титану, цирко-|

|                                   |нію інших                   |

|                                   |                            |