Міністерство промислової політики України


Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)


ПІ 1.3.10-470-2006

Примірна інструкція з охорони праці

для акумуляторника


м. Київ


УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

Лист № 489 від 26.10.2006 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство промислової політики України

Наказ №476 від 19.12.2006 р.

ПІ 1.3.10-470-2006

Примірна інструкція з охорони праці

для акумуляторника


м. Київ


1. Загальні положення

1.1 Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для акумуляторника.

До складу робіт, що виконуються акумуляторником, входять у тому числі, роботи з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п., 31, 32, 36, 46, 53 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці вІд 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою акумуляторник, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, що регламентують заходи безпеки при виконання робіт певного виду.

Згідно з Законом України "Про охорону праці" (стаття 44) особи, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.2 Акумуляторник має постійне робоче місце і виконує такі види робіт:

- ремонтує акумулятори і акумуляторні батареї різних типів і ємкостей;

- виявляє пошкодження елементів батарей та усуває їх;

- здійснює ремонт (поточний) зарядних агрегатів;

- регулює напругу і силу струму під час зарядження;

- замінює електроліт і здійснює сепарацію в акумуляторних батареях;

- випробовує акумуляторні батареї, визначає придатність акумуляторів і батарей до подальшої експлуатації;

- заготовляє колодки І прокладки, відливає свинцеві з’єднувальні штаби і наконечники;

- підганяє міжелементні з'єднання, визначає якість електроліту;

- готує та оформляє технічну документацію до І після проведення ремонту акумуляторів і батарей і інші роботи згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1.3 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

- досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 , наркологічний огляд (якщо акумуляторник відноситься до категорії осіб, що повинні проходити наркологічний огляд згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238) та не мають протипоказань;

- мають повну загальну середню освіту, професійно-технічну освіту або професійну підготовку на виробництві;

- пройшли навчання за професією, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою І перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть, з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та виявили задовільні результати при перевірці знань та мають III групу з електробезпеки;

- пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.4 Повторний Інструктаж з питань охорони праці ( за змістом і обсягом первинного Інструктажу) проводиться один раз натри місяці.

1.5. Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.

1.6. Акумуляторник зобов'язаний:

виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

вміти користуватися засобами Індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежегасіння;

користуватися спецодягом та іншими засобами Індивідуального захисту за їх призначенням;

дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);

не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;

не виконувати роботи , не передбачені завданням;

не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу (розпорядження) безпосереднього керівника;

проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.7 В процесі роботи на акумуляторника можлива дія наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

викиди кислоти, електроліту при зарядженні акумуляторних батарей і опіки кислотою, електролітом, розплавленим свинцем;

токсична І подразнююча дія шкідливих речовин (парів кислот, аерозолів свинцю і Ін.), які можуть спричинити подразнення слизових оболонок очей, носа, верхніх дихальних шляхів;

підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

недостатня освітленість робочої зони;

підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може відбутися крізь тіло людини;

фізичне та нервово-психІчне перенавантаження.

1.8 Акумуляторнику видається безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг та інші засоби індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і можливого впливу на людину небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

костюм бавовняний з кислототривким просочуванням;

чоботи гумові;

рукавички гумові;

окуляри захисні;

фартух прогумований.

Для захисту органів дихання в залежності від умов праці акумуляторнику, при необхідності, видається протигаз відповідної марки.

1.9 Акумуляторник зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;

утримувати в чистоті і порядку робоче місце;

дбайливо і за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом І іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;

мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;

дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;

палити у спеціально відведених для цього місцях;

приймати їжу у відведених для цього місцях;

зберігати харчові продукти, у т.ч. молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які для цього призначені.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перевірити справність та одягти засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття І Ін.), волосся прибрати під головний убір.

2.2 Оглянути (у випадку змінної роботи - разом з акумуляторником, якого він змінює) робоче місце та підготувати його до виконання поставлених безпосереднім керівником завдань: прибрати предмети, які не будуть використовуватися в процесі роботи; інструмент, пристосування, допоміжні матеріали розмістити у зручному для роботи порядку, перевіривши їх справність.

2.3. Перевірити і переконатися в справності місць зарядження, стелажів, укриття шинопроводів, електролітних шлангів, вилки і електричного шнура переносної електричної лампи.

2.4. Перевірити: освітленість робочого місця, роботу вентиляційної системи, наявність протипожежного інвентарю, а також наявність біля умивальника мила, вати в упаковці, рушника і посудини з 5-10%-ним нейтралізуючим розчином питної соди (для шкіри і тіла) і 2-3%-ним розчином питної соди (для очей).

2.5. Про всі виявлені порушення акумуляторник повинен проінформувати безпосереднього керівника і не приступати до роботи (не приймати зміну), якщо ці порушення унеможливлюють безпечне виконання поставлених перед ним завдань, до їх усунення.

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 Роботи з ремонту акумуляторних батарей слід виконувати при працюючій припливно-витяжнІй вентиляції.

Припливно-витяжну вентиляцію зарядної необхідно включати перед початком зарядження акумуляторних батарей і відключати після повного видалення газів, але не раніше, як через півтори години після закінчення зарядження.

3.2 Для переміщення акумуляторних батарей по території та в приміщеннях підприємства необхідно користуватися спеціальними візками, платформи яких виключають можливість падіння батарей.

3.3 Перенесення вручну малогабаритних батарей слід виконувати Із застосуванням пристроїв (захватів) і додержуватися заходів щодо уникнення попадання електроліту на незахищені ділянки тіла.

3.4 Під час транспортування скляні сулії з кислотою і електролітом повинні переноситися двома працівниками. Сулії разом з корзиною слід переносити в спеціальному дерев'яному ящику з ручками або на спеціальних носилках з отвором посередині, а також латами, в які сулія має входити разом з корзиною на 2/3 ії висоти. Не дозволяється переносити скляні сулії з кислотами та електролітом на спині, плечах.

Допускається перевозити сулії, міцно закріпивши їх на візках. Пробки на суліях повинні бути щільно закриті. Всі посудини з кислотою та електролітом повинні мати відповідні написи.

3.5. Готувати кислотний електроліт слід в спеціальних посудинах (керамічних, пластмасових і т.п.), при цьому необхідно спочатку налити в посудину дистильовану воду, а потім вливати кислоту тонким струменем. Переливати кислоту із сулій слід за допомогою спеціальних пристроїв (качалок, сифонів). Не допускається переливати кислоту вручну, а також вливати воду в кислоту.

3.6. При приготуванні лугового електроліту посудину з лугом слід відкривати обережно, не застосовуючи великих зусиль. Для полегшення відкривання посудини, пробка якої залита парафіном, слід прогріти горловину посудини ганчіркою, змоченою гарячою водою.

3.7. Великі куски їдкого калію необхідно дробити, накривши їх тканиною для запобігання розлітання дрібних частин. Не допускається брати їдкий калій руками, для цього слІд використовувати стальні щипці, пінцет або металеву ложку.

3.8. З'єднання між собою акумуляторних батарей, що установлені для зарядження, слід виконувати проводами з наконечниками, які щільно прилягають до клем батарей і виключають можливість іскріння. Не допускається з'єднувати наконечники акумуляторних батарей дротом "закруткою".

3.9. Приєднання акумуляторних батарей до зарядного пристрою і їх від’єднання слід проводити при виключеному зарядному устаткуванні.

3.10. Процес зарядження акумуляторних батарей необхідно контролювати за допомогою приладів (термометра, навантажувальної вилки, аерометра і ін.). Здійснювати перевірку шляхом короткого замикання не допускається.

Акумуляторні батареї слід заряджати при працюючій припливно-витяжній вентиляції, при цьому пробки на батареях повинні бути відкриті.

3.11 Для огляду акумуляторних батарей слід користуватися переносними світильниками у вибухобезпечному виконанні напругою не вище 12В.

3.12 Під час проведення акумуляторних робіт не допускається:

входити в зарядну з відкритим вогнем (цигаркою, запаленою запальничкою тощо);

виконувати роботу при виключеній або несправній вентиляції;

користуватися в зарядній електронагрівальними приладами;

зберігати в акумуляторному приміщені сулії з сірчаною кислотою (більше добової потреби), а також порожні сулії;

зберігати або заряджати кислотні та лужні акумуляторні батареї в одному приміщенні;

перебувати в приміщенні для зарядження акумуляторних батарей стороннім особам (крім обслуговуючого персоналу);

залишати приміщення під час зарядження акумуляторних батарей без нагляду.

3.13 Паяти пластини в акумуляторному приміщенні слід, виконуючи наступні умови:

паяння слід проводити не раніше ніж через дві години після закінчення заряджання;

батареї, що працюють за методом постійної підзарядки, необхідно за дві години до початку паяння перевести в режим розрядження;

до початку паяння слід провентилювати приміщення протягом двох годин;

під час паяння вентиляція повинна працювати безперервно;

місце для паяння слід відгородити від решти батареї вогнестійкими щитами;

з метою запобігання отруєння свинцем та його сполуками слід вжити відповідних заходів і визначити режим роботи (згідно з інструкцією з експлуатації і ремонту акумуляторних батарей)

3.14 Плавлення свинцю і заповнення ним форм при відливанні деталей акумуляторних батарей, а також плавлення мастики і ремонт акумуляторних батарей слід проводити на робочих місцях, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

3.15. Розбирання акумуляторних батарей слід проводити після їх промивання.

3.16. Електроліт, пролитий на стелаж, верстак необхідно витерти ганчір'ям, змоченим у 10%-ному нейтралізуючому розчині, а пролитий на підлогу посипати тирсою, зібрати її, а місце проливу зволожити нейтралізуючим розчином, а потім протерти насухо.

3.17. При виконанні робіт певного виду, у т.ч. з підвищеною небезпекою, (роботи з речовинами I та II класу небезпеки, з отруйними І токсичними речовинами , очистка і нейтралізація тари, ємкостей з-під шкідливих речовині ін.) акумуляторник повинен діяти згідно з вимогами відповідних інструкцій з охорони праці підприємства.

3.18. Акумуляторник повинен утримувати робоче місце в чистоті і порядку, не допускати скупчення зайвих предметів, інструменту, їх розкидання.

3.19 При нещасних випадках або раптових захворюваннях, виявлених несправностях устаткування, Інструменту та інших небезпечних факторах, що створюють загрозу життю і здоров'ю працюючих, необхідно припинити роботу і повідомити про це безпосереднього керівника.

До прибуття комісії з розслідування на місці події необхідно зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків. Крім того, необхідно вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи