Міністерство промислової політики України


Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)


ПІ 1.3.10-469-2006

Примірна інструкція з охорони праці

для апаратника (оператора) хімічних перероблюючих установок


м. Київ


УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

Лист № 489 від 26.10.2006 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство промислової політики України

Наказ №476 від 19.12.2006 р.

ПІ 1.3.10^69-2006

Примірна інструкція з охорони праці

для апаратника (оператора) хімічних перероблюючих установок


м. Київ


1. Загальні положення

1.1 Ця Інструкція встановлює вимоги з охорони праці для апаратника (оператора) хімічних перероблюючих установок (далі - апаратник).

До складу робіт, які виконує апаратник, можуть входити у т.ч. роботи з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п. 10, 11, 15, 31, 32, 36, 53, 88, 91, 94, Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою апаратник, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, що регламентують безпеку виконання робіт певного виду.

Згідно з Законом України "Про охорону праці" (стаття 44) особи, які не виконують вимоги Інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.2 Апаратник має постійне робоче місце (зону обслуговування) і виконує такі види робіт:

ведення технологічного процесу, у т.ч. підтримання регламентованих параметрів (температури, тиску, величин масової або об'ємної частини компонентів, рівня, часу відведеного на ту чи іншу операцію і ін.) в межах допустимих їх значень, що забезпечують безаварійну роботу виробництва;

періодичну (передбачену технологічним регламентом) реєстрацію параметрів в журналі;

проведення контрольних аналізів;

обслуговування апаратів, систем комунікацій, контрольно-вимІрювальних приладів і іншого устаткування;

забезпечення справної і безаварійної роботи технологічного устаткування, комунікацій;

виявлення І усунення можливих неполадок в роботі;

пуск і зупинку устаткування, яке він обслуговує;

підготовку устаткування до ремонту та прийняття з ремонту за установленим на підприємстві порядком;

виконання Інших робіт відповідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1.3 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

- досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 , наркологічний огляд (якщо апаратник відноситься до категорії осіб, що повинні проходити наркологічний огляд згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238) та не мають протипоказань;

- мають повну загальну середню освіту, професійно-технічну освіту;

- пройшли навчання за професією, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть та виявили задовільні результати при перевірці знань;

- пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.4 Повторний інструктаж з питань охорони праці ( за змістом і обсягом питань первинного інструктажу) проводиться один раз натри місяці.

1.5. Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.

1.6. Апаратник зобов'язаний:

виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежегасіння;

користуватися спецодягом та іншими засобами Індивідуального захисту за їх призначенням;

дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);

не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;

не виконувати роботи , не передбачені змінним завданням;

не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу безпосереднього керівника;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.7. В процесі роботи на апаратника можливий вплив таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

Фізичних:

незахищені рухомі частини виробничого устаткування, вироби та матеріали, які пересуваються;

небезпечне значення напруги в електричній мережі, замкнення якої може відбутися через тіло людини;

підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

підвищена або понижена температура повітря робочої зони;

підвищена або понижена температура поверхні устаткування, матеріалів;

підвищений рівень шуму на робочому місці;

підвищений рівень вібрації;

підвищена або понижена вологість повітря;

підвищена рухомість повітря (протяги);

підвищений рівень статичної електрики;

недостатня освітленість робочої зони;

гострі ребра, задирки, шорсткість на поверхні устаткування. Хімічних: загальнотоксичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні; Психофізіологічних: нервово-психічні та фізичні перенавантаження.

1.8 Апаратнику видається безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і можливого впливу на людину небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

костюм (сукняний, сукняний з напівшерстяної тканини, з термозахисної тканини "Нотех", бавовняний, гумовий, бавовняний з кислотозахисним просочуванням, бавовняний з капюшоном із пилонепроникної тканини, лавсановий, лавсаново-бавовняний прогумований, бавовняний з капюшоном, лавсаново-бавовняний, бавовняний з вогнезахисним просочуванням, бавовняний з водовідштовхувальним просочуванням), напівкомбінезон бавовняний, халат бавовняний, плащ непромокальний;

білизна натільна;

черевики (шкіряні, шкіряні на латунних цвяхах, шкіряні з металевим носком), чоботи (гумові, шкіряні, кирзові, пластмасові), тапочки шкіряні, напівчеревики шкіряні, туфлі шкіряні;

рукавиці (комбіновані, КР, брезентові, сукняні, азбестові), рукавички (гумові, діелектричні, маслобензостійкі, трикотажні бавовняні);

шолом (сукняний, бавовняний), головний убір бавовняний, берет шерстяний, ковпак бавовняний;

фартух (прогумований, прогумований з нагрудником, бавовняний з нагрудником);

окуляри захисні;

екран захисний С-40;

протишумові навушники;

онучі бавовняні.

На зовнішніх роботах додатково видаються:

куртка бавовняна на утеплювальній прокладці;

штани бавовняні на утеплювальній прокладці;

валянки.

Для захисту органів дихання в залежності від умов праці апаратнику, при необхідності, видається протигаз відповідної марки або респіратор.

При виконанні апаратником робіт певного виду , у т.ч. з підвищеною небезпекою (газонебезпечних, на висоті і ін.), додатково видаються засоби індивідуального захисту, що передбачені інструкціями з охорони праці, на проведення цих видів робіт.

1.9 Апаратник зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

приступати до роботи у засобах індивідуального захисту;

утримувати в чистоті І порядку робоче місце;

дбайливо і за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;

мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;

дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;

палити у спеціально відведених для цього місцях;

приймати їжу у відведених для цього місцях;

зберігати харчові продукти, у т.ч. молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які для цього призначені.

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перевірити справність та одягти засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття і ін.). У випадку змінної роботи з'явитися на робоче місце завчасно для прийняття зміни.

2.2 Оглянути (разом з апаратником, якого він змінює, у випадку змінної роботи) робоче місце , переконатися: у справній роботі систем вентиляції, технологічного устаткування, комунікацій; справності контрольно- вимірювальних приладів, засобів блокування і сигналізації; наявності та справності засобів пожежегасіння, колективного захисту; в належному рівні освітлення і Ін.

Увімкнути (якщо вона вимкнена) припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хв. до початку роботи.

При безперервній роботі - перевірити режим роботи устаткування (хід технологічного процесу).

2.3 Перевірити наявність необхідної кількості сировини, напівфабрикатів, матеріалів, тари, транспортних засобів і ін.

На робочому місці апаратника повинні знаходитися тільки необхідні для ведення технологічного процесу сировина, матеріали, тара І Ін.

2.4 Заслухати інформацію апаратника, якого він змінює, про недоліки і зауваження стосовно роботи устаткування, приладів і ін.

Прийняти зміну за встановленим на підприємстві порядком.

2.5 При виявленні в процесі огляду несправностей і порушень сповістити безпосереднього керівника І не приступати до роботи (не приймати зміну) до усунення виявлених порушень, якщо ці порушення унеможливлюють безпечне і безаварійне ведення технологічного процесу.

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 Під час роботи апаратник забезпечує безпечне та безаварійне ведення технологічного процесу, дотримуючись послідовності виконання операцій у відповідності з технологічним регламентом (технологічною картою).

3.2 Апаратник зобов'язаний:

- дотримуватися періодичності вимірювання основних технологічних параметрів згідно з методиками їх виконання, та реєструвати їх значення у журналі;

- контролювати основні технологічні параметри, в т.ч. параметри, які забезпечують безпеку виробництва (температуру, тиск, рівень і ін.). Не допускати їх відхилень за межі допустимих значень, які можуть призвести до аварійної ситуації;

- вживати заходів щодо усунення можливих неполадок в роботі, які можуть призвести до аварійної ситуації, а при їх виникненні діяти згідно з вимогами технологічного регламенту (розділ "Можливі неполадки в роботі та способи їх ліквідації");

- не залишати без нагляду своє робоче місце;

дотримуватися правил безпечного поводження з сировиною, матеріалами, напівпродуктами, готовою продукцією, які використовуються та виробляються в процесі ведення технологічного процесу, враховуючи їх пожежевибухонебезпечні і токсичні властивості;

не захаращувати робочу зону та дотримуватися чистоти і порядку;

не здійснювати ремонт, чистку і прибирання устаткування під час його роботи.

3.3. Апаратник готує технологічне устаткування, комунікації до ремонту та приймає їх з ремонту згідно з установленим на підприємстві порядком.

3.4. Про виявлені під час роботи порушення, неполадки, які можуть завадити безпечному веденню технологічного процесу або призвести до аварійної ситуації, а також про кожний нещасний випадок апаратник повинен негайно повідомити безпосереднього керівника і вжити заходів щодо надання долікарської допомоги потерпілому.

До прибуття комісії з розслідування на місці події необхідно зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків. Крім того, необхідно вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Прибрати робоче місце.

4.2 У випадку змінної роботи не залишати працююче устаткування до прибуття змінника і прийняття ним зміни. Здати зміну у встановленому порядку, повідомивши змінника про всі недоліки і зауваження, стосовно роботи устаткування, приладів і ін. та надавши іншу, необхідну для забезпечення подальшої безпечної роботи, інформацію.

4.3 Прибрати спецодяг і інші засоби індивідуального захисту, які використовувалися в процесі роботи, у відведене для цього місце.

4.4. Помити лице, руки теплою водою з милом або прийняти душ.

4.5. Повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 Характерні для хімічних виробництв ознаки аварійних ситуацій наступні:1 тимчасова зупинка технологічного процесу внаслідок спрацювання автоматичних захисних блокувань;

небезпечний режим роботи устаткування - вихід за межі допустимих значень параметрів (тиску, температури, швидкості руху, рівня і т.п.) технологічного процесу, що може призвести до аварійного стану;

утворення вибухонебезпечного середовища в апаратурі;

розгерметизація технологічного устаткування, трубопроводів, тари І Ін. з проникненням продуктів (в т.ч. токсичних, вибухопожеженебезпечних), їх пари, пилу у виробниче та зовнішнє середовище;

наявність джерел запалювання в апаратурі та поза устаткуванням;

загоряння технологічного устаткування, трубопроводів, продуктів, тари і ін.;

відключення електропостачання, обривання і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання і ін.

5.2. У випадку виникнення аварійної ситуації апаратник повинен негайно повідомити про те, що сталося, безпосереднього керівника та діяти у відповідності з вказаними у розділі "Безпечна експлуатація виробництва" (технологічного регламенту для даного виробництва) діями щодо їх усунення, а також у відповідності з Планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), якщо його наявність для даного об'єкта передбачена.