Міністерство промислової політики України


Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)


ПІ 1.3.10-468-2006

Примірна інструкція з охорони праці

для апаратника приготування хімічних розчинів


м. Київ


УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

Лист № 489 від 26.10.2006 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство промислової політики України

Наказ №476 від 19.12.2006 р.

ПІ 1.3.10-468-2006

Примірна інструкція з охорони праці

для апаратника приготування хімічних розчинів


м. Київ


1. Загальні положення

1.1 Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для апаратника приготування хімічних розчинів (далі - апаратник).

До складу робіт, що виконуються апаратником, можуть входити також роботи з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п. 10, 11, 15, 31, 32, 36, 53, 91, 94, Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою апаратник, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, що регламентують безпеку виконання робіт певного виду.

Згідно з Законом України "Про охорону праці" (стаття 44) особи, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.2 Апаратник має постійне робоче місце (зону обслуговування) і виконує такі види робіт:

веде технологічний процес приготування хімічних розчинів;

контролює параметри технологічного процесу, передбачені регламентом (температуру, тиск, швидкість подавання компонентів, концентрацію розчинів і ін.) згідно з показниками контрольно-вимірювальних приладів і результатами хімічних аналізів з реєстрацією їх у виробничому журналі;

готує розрахунок необхідної кількості сировини і виходу продукту;

забезпечує справну і безаварійну роботу всієї системи приготування хімічних розчинів;

здійснює своєчасне очищення і промивання апаратів, систем комунікацій;

готує устаткування до ремонту та приймає з ремонту за установленим на підприємстві порядком;

виявляє і усуває можливі недоліки в роботі та виконує інші роботи, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1.3 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 , наркологічний огляд (якщо апаратник відноситься до категорії осіб, що повинні проходити наркологічний огляд згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238) та не мають протипоказань;

мають повну загальну середню освіту, професійно-технічну освіту;

пройшли навчання, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть, та виявили задовільні результати при перевірці знань;

пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.4 Повторний інструктаж з питань охорони праці ( за змістом і обсягом питань первинного інструктажу) проводиться один раз на три місяці.

1.5. Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.

1.6. Апаратник зобов'язаний:

виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежегасіння;

користуватися спецодягом та іншими засобами Індивідуального захисту за їх призначенням;

дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);

не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;

не виконувати роботи , не передбачені змінним завданням;

не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу безпосереднього керівника;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.7 В процесі роботи на апаратника можливий вплив таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

токсична і подразнююча дія шкідливих речовин, які використовуються у технологічному процесі приготування хімічних розчинів, що може спричинити подразнення слизових оболонок очей, носа, верхніх дихальних шляхів, тяжкі хімічні опіки шкіри, губ, слизових оболонок ротової порожнини, стравоходу, шлунку, можливі спазми і набряк гортані;

уражуюча дія внаслідок утворення займистих і вибухонебезпечних сумішей;

рухомі частини виробничого устаткування;

підвищена або знижена температура поверхні устаткування;

підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

підвищена рухомість повітря;

недостатня освітленість робочої зони;

небезпечне значення напруги в електричному ланцюзі, замкнення якого може здійснюватися крізь тіло людини;

підвищена вологість повітря робочої зони;

підвищений рівень шуму або вібрації на робочому місці;

нервово-психічні та фізичні перенавантаження.

1.8 Апаратнику видається безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та Інші засоби Індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і можливого впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

костюм (бавовняний з кислотозахисним просочуванням, лавсаново-бавовняний, сукняний);

шолом сукняний, головний убір бавовняний;

чоботи (гумові, пластмасові), черевики шкіряні;

білизна натільна;

фартух (прогумований, прогумований з нагрудником);

рукавиці (комбіновані, брезентові, сукняні, КР), рукавички гумові;

онучі;

окуляри захисні.

На зовнішніх роботах додатково видаються:

куртка бавовняна на утеплювальній прокладці;

штани бавовняні на утеплювальній прокладці;

валянки.

Для захисту органів дихання в залежності від умов праці апаратнику, при необхідності, видається протигаз відповідної марки або респіратор.

При виконанні апаратником робіт певного виду, у т.ч. з підвищеною небезпекою (газонебезпечних, на висоті, у замкнених просторах і ін.), додатково видаються засоби індивідуального захисту, що передбачені інструкціями з охорони праці, якими регламентується безпечне проведення цих робіт.

1.9 Апаратник зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;

утримувати в чистоті і порядку робоче місце;

користуватися санІтарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами Індивідуального захисту за призначенням і дбайливо, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;

мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;

дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;

палити у спеціально відведених для цього місцях;

приймати їжу тільки у відведених для цього місцях;

зберігати харчові продукти, у т.ч. молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які для цього призначені.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перевірити справність та одягти засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття і ін.).

У випадку змінної роботи з'явитися на робоче місце завчасно для прийняття зміни.

2.2 Оглянути (разом з апаратником, якого він змінює, при змінній роботі) робоче місце і переконатися: у справній роботі систем вентиляції (при виключеній системі вентиляції увімкнути її за 15-20 хв. до початку роботи), технологічного устаткування, комунікацій; справності контрольно-вимірювальних приладів, засобів блокування і сигналізації, засобів колективного захисту; в належному рівні освітлення; в наявності і справності засобів пожежегасіння.

При безперервній роботі також перевірити режим роботи технологічного устаткування (хід технологічного процесу).

2.3. Переконатися в наявності необхідної для роботи сировини, матеріалів, тари і Ін. На робочому місці апаратника повинні знаходитися тільки необхідні для виконання роботи сировина, матеріали, тара і Ін.

2.4. Заслухати інформацію апаратника, якого він змінює, про недоліки І зауваження стосовно роботи устаткування, приладів і ін.

Прийняти зміну за встановленим на підприємстві порядком.

При виявленні в процесі огляду несправностей і порушень повідомити безпосереднього керівника, не приступати до роботи (не приймати зміну) до усунення виявлених порушень та несправностей, якщо ці порушення унеможливлюють безпечне і безаварійне ведення технологічного процесу приготування хімічних розчинів.

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 Під час роботи апаратник забезпечує безпечне та безаварійне приготування хімічних розчинів, дотримуючись усіх норм технологічного процесу та встановленої технологічною документацією послідовності виконання робочих операцій.

3.2. Слідкує за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, за роботою і справним станом запобіжних клапанів, регуляторів тиску, не допускає переливів реакційної маси.

3.3. Контролює основні технологічні параметри, дотримуючись періодичності вимірювань згідно з методиками, та реєструє їх значення у журналі.

3.4. Не допускає:

підвищення тиску, температури, рівня (об'єму) заповнення апаратів вище установлених технологічною документацією (при ручному регулюванні);

попадання в апарати сторонніх предметів, переливу реакційної маси, відкриття оглядових люків і лазів під час роботи устаткування;

свищів, підтікань через прокладки трубопроводів і сальникові ущільнення;

розливів, накопичення шламу на підлозі, сходах і площадках (негайно прибирає або змиває їх);

захаращення робочої зони, проходів;

ремонт, чистку І прибирання устаткування під час його роботи.

3.5. Вживає заходів щодо усунення можливих неполадок в роботі, які можуть призвести до аварійної ситуації, діє згідно з вимогами технологічного регламенту (розділ "Можливі неполадки в роботі та способи їх ліквідації").

3.6. Не залишає без нагляду своє робоче місце.

3.7. Дотримується правил безпечного поводження з сировиною, матеріалами, напівпродуктами, які використовуються та виробляються в процесі приготування хімічних розчинів, враховуючи їх властивості (токсичність, пожежевибухонебезпечність І ін.).

3.8 Під час роботи обов'язково користується засобами індивідуального захисту у т.ч., при необхідності, захисними окулярами, засобами захисту органів дихання (респіратор, протигаз).

3.9. Відбір проб виконує у встановлених місцях, застосовуючи засоби індивідуального захисту (гумові рукавички, захисні окуляри, протигаз), береже лице, шию від бризок розчинів.

3.10. Готує технологічне устаткування, комунікації до ремонту та приймає з ремонту за встановленим на підприємстві порядком.

3.11. Про виявлені під час роботи порушення, неполадки, які можуть завадити безпечному веденню процесу приготування хімічних розчинів або призвести до аварійної ситуації, а також про кожний нещасний випадок апаратник повинен негайно повідомити безпосереднього керівника і вжити заходів щодо надання першої долікарської допомоги потерпілому.

До прибуття комісії з розслідування на місці події необхідно зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків. Крім того, необхідно вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Прибрати робоче місце.

4.2 У випадку змінної роботи не залишати працююче устаткування до прибуття змінника і прийняття ним зміни. Здати зміну у встановленому порядку, повідомивши змінника про усі недоліки і зауваження, що стосуються роботи устаткування, приладів, ведення процесу приготування хімічних розчинів і ін., а також надавши іншу інформацію, необхідну для подальшої безпечної роботи.

4.3 Прибрати спецодяг і інші засоби індивідуального захисту, які використовувалися в процесі роботи, у відведене для цього місце.

4.4. Помити лице, руки теплою водою з милом або прийняти душ.

4.5. Повідомити безпосереднього керівника про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Характерними ознаками можливих аварійних ситуацій в процесі приготування хімічних розчинів є:

небезпечний режим роботи устаткування а саме, вихід за межі допустимих значень параметрів (тиску, температури, рівня розчинів в апаратах і т.п.), що може призвести до аварійного стану;

тимчасова зупинка процесу приготування хімічних розчинів унаслідок спрацювання автоматичних захисних блокувань;

утворення вибухонебезпечного середовища в апараті;

розгерметизація технологічного устаткування (апаратів, трубопроводів) з попаданням токсичних, вибухопожежонебезпечних продуктів у виробниче середовище;

загоряння технологічного устаткування;

непередбачене відмикання електропостачання, коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання і ін.

5.2. У випадку виникнення аварійної ситуації апаратник повинен негайно повідомити про це безпосереднього керівника і діяти у відповідності з вказаними у розділі "Безпечна експлуатація виробництва" (технологічного регламенту для виробництва приготування хімічних розчинів) діями щодо усунення неполадок, а також у відповідності з Планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), якщо його наявність передбачена для даного об'єкта.