тажних і спеціальних будівельних робіт в умовах діючого ви-

робництва.

3.9 Склад і зміст проектів виконання робіт повинен формуватися

на основі додатку 5, а форми основних документів - додатку 6.

Склад і зміст проектів виконання робіт технічно складних мон-

тажних і спеціальних робіт (монтаж будівельних конструкцій, будівель

і споруд, технологічного устаткування і трубопроводів, систем

промислової вентиляції, теплоізоляція будівельних конструкцій і ус-

таткування, виконання електромонтажних, газозварювальних та інших

робіт) встановлюється з урахуванням відповідних відомчих норматив-

них документів.

Склад і ступінь деталізації матеріалів, що розробляються в

проекті виконання робіт, встановлюється відповідною будівельно-мон-

тажною організацією, виходячи із специфіки і обсягів робіт, що ви-

конуватимуться.

Проект виконання робіт затверджується керівником генеральної

підрядної будівельно-монтажної організації, а по виконанню монтаж-

них і спеціальних робіт - керівником відповідної субпідрядної

організації за погодженням з генеральною підрядною будівельно-мон-

тажною організацією. При необхідності проводиться також погодження

із спеціалізованими організаціями, які експлуатують машини,

механізми, виконують спеціальні роботи, а також з проектною

організацією - у випадку додаткових виробничих та технологічних

вимог, які пред'являються до конструкцій при виконанні робіт.

Проект виконання робіт на розміщення, реконструкцію і технічне

переозброєння діючого (існуючого) підприємства, будівлі або споруди

повинен бути погоджений також із замовником.

3.10 Для будівництва будівель і споруд з особливо складними

конструкціями і методами виконання робіт проектні організації у

складі проектної документації повинні розробляти проекти виконання

технічно складних монтажних і спеціальних робіт і у складі робочої

документації - робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди,

пристосування, пристрої і установки, до яких відносяться:

- оснастка і пристосування для транспортування і монтажу (під-

йому, насування, складання) унікального устаткування, нега-

баритних технологічних, будівельних і будівельно-технологіч-

них блоків, спеціальна опалубка склепінь-оболонок, незнімна,

та така, що ковзна опалубка, разового застосування спеціаль-

ні опалубки складних архітектурних монолітних конструкцій;

- пристрої для забезпечення робіт по штучному зниженню рівня

грунтових вод, штучному заморожуванню грунтів і закріпленню

їх, в тому числі способами цементації, глинизації, силікати-

зації, смолизації та термічного закріплення;

- шпунтові огорожі котлованів і траншей;

- пристрої для крупноблочного монтажу устаткування та укрупню-

вального складання конструкц1й;

- оснастка і спеціальні пристрої для зведення підземних споруд

способом "стіна в грунті", прокладки підземних трубопроводів

методом продавлювання грунту, зведення споруд глибокого зак-

ладання на полях-оболонках і з застосуванням спускних коло-

дязів, а також пальових фундаментів при наявності осідаючих

грунтів;

- захисно-запобіжні пристрої при виконанні буровибухових робіт

поблизу існуючих будівель і споруд;

- 13 -

ДБН А.3.1-5-96

- допоміжні пристрої, необхідні при пересуванні і надбудові

будівель, будівництві їх в особливо стиснених умовах, а та-

кож у випадках реконструкції діючих підприємств, будівель,

споруд. Для розробки вказаних проектів виконання робіт і

робочої документації повинні залучатись спеціалізовані про-

ектні, проектно-конструкторські і проектно-технологічні ор-

ганізації.

3.11 Склад і зміст документації з організації робіт, що розро-

бляється при підготовці будівельної організації до реалізації

всієї виробничої програми по будівництву, наведені у додатках 7 і 8.

4 УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ

4.1 Управління будівельним виробництвом повинно

постійно забезпечувати взаємоув'язану і ефективну діяльність

учасників будівництва по реалізації виробничої програми (в тому

числі зобов'язань по кожному контракту) і прийнятих рішень по

організації будівництва і виконанню робіт. Зміст управління - вироб-

ка поточних завдань та доведення їх до безпосередніх виконавців,

зворотній зв'язок, коригуючі дії.

4.2 Формування та конкретизація завдань виконавцям і виробка

рішень по суттєвих коригуючих діях є предметом підготовки

будівельного виробництва і формування документації з організації

будівництва і виконання робіт.

Поточна координація діяльності учасників будівництва для вико-

нання ними робіт у відповідності з планами і графіками, поточний

контроль за виконанням будівельно-монтажних робіт і їх ресурсним

забезпеченням, їх постійний облік і регулювання відносяться до зав-

дань поточного оперативного управління. Його рекомендується

здійснювати через диспетчерську службу.

4.3 Диспетчерська служба здійснює такі функції оператив-

но-диспетчерського управління:

- збір, передача, обробка та аналіз оперативної інформації про

хід виконання будівельно-монтажних робіт, що надходять

від організацій і підрозділів, а також інформації про допу-

щені відхилення від проектів виконання робіт;

- контроль за дотриманням технологічної послідовності і регу-

лювання ходу будівельно-монтажних робіт у відповідності із

затвердженими графіками виконання робіт, забезпечення

споруджуваних об'єктів матеріальними і трудовими ресурсами,

засобами механізації і транспорту;

- забезпечення постійної взаємодії загальнобудівельних та

інших організацій і підрозділів, що беруть участь у будівни-

цтві;

- передача інформації керівництву будівельної організації або

в диспетчерський пункт вищої організації, що координує буді-

вництво, за встановленими формою і обсягом;

- передача оперативних розпоряджень керівництва виконавцям і

контроль за їх виконанням.

При реконструкції та технічному переозброєнні діючих підприємств

рекомендується створювати об'єднані диспетчерські служби будівель-

ної організації та дирекції підприємства, які повинні забезпечува-

ти, окрім вказаних, такі додаткові функції:

- оперативне керівництво роботами із забезпеченням погоджених

дій будівельного і експлуатаційного персоналу;

- 14 -

ДБН А.3.1-5-96

- регулювання спільного використання транспортних комунікацій,

інженерних мереж, вантажопідйомного та іншого устаткування

підприємства будівельним та експлуатаційним персоналом;

- забезпечення взаємодії загальнобудівельних, спеціалізованих

і експлуатаційних організацій і підрозділів при виконанні

будівельно-монтажних робіт паралельно з функціонуванням під-

приємства.

В районах будівництва крупних промислових комплексів і при

забудові житлових масивів за взаємною згодою учасників будівництва

може бути створена об'єднана диспетчерська служба.

4.4 Ефективне функціонування комплексу управлінських задач

будівельної галузі забезпечується засобами її інформації. Робочий

інструмент інформатизації - система автоматизованих робочих місць

(АРМ), орієнтованих на інформаційну підтримку прийняття рішень на

всіх етапах будівельного виробництва - при його підготовці,

розробці ПТД, керуванні виконанням робіт і забезпеченням їх всіма

видами ресурсів.

Інформаційне, програмне і технічне забезпечення інформатизації

повинні постійно обновлюватися і розвиватися для підтримки їх на

рівні поточних інформаційних потреб галузі, її організацій та

підприємств, а також у зв'язку з розвитком технічних засобів

(обчислювальної техніки, техніки зв'язку, оргтехніки тощо) і

комп'ютерних інформаційних технологій.

5 РОБОЧА СИЛА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

5.1 Для виконання будівельно-монтажних робіт підрядчик залучає

в необхідній кількості інженерно-технічних спеціалістів і

робітників відповідної кваліфікації. При відповідному обгрунтуванні

замовник може ставити питання про усунення від виконання робіт

працівників з недостатньою професійною кваліфікацією.

5.2 Бригади робітників, в залежності від характеру роботи, мо-

жуть формуватися як комплексні або спеціалізовані по окремих видах

робіт. Комплексні бригади доцільно формувати дня створення ними

закінченої будівельної продукції, укрупнених етапів робіт, констру-

ктивних вузлів.

5.3 Організація праці повинна забезпечувати її високу

продуктивність, своєчасність виконання робіт, потрібну якість

будівельної продукції та безпечні умови праці. Питання організації

праці входять складовою частиною в проекти організації будівництва

і проекти виконання робіт.

В проекти виконання робіт слід включати технологічні карти, що

містять в собі сучасні методи виконання робіт і прийоми праці.

Для виконання доручених бригаді робіт їй повинен своєчасно (у

відповідності з графіками робіт) надаватися необхідний фронт робіт,

комплект матеріально-технічних ресурсів і технічних засобів оснаще-

ння.

5.4 Охорона праці працівників повинна забезпечуватись:

- обов'язковою попередньою експертизою проектної документації

на її відповідність нормативним актам про охорону праці;

- організацією технологічних процесів у відповідності з вимо-

гами діючих санітарних норм, механізацією та автоматизацією

важких і небезпечних робіт;

- видачею працівникам необхідних засобів індивідуального

- 15 -

ДБН А.3.1-5-96

захисту (спеціального одягу, взуття, захисних касок тощо);

- виконанням заходів щодо колективного захисту робітників

(огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні

пристрої і пристосування тощо);

- наданням санітарно-побутових приміщень та обладнання,

організацією санітарно-побутового та медичного обслуговуван-

ня (зокрема, проведенням попередніх та періодичних медичних

оглядів) у відповідності з діючими нормами і характером

виконуваних робіт.

Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчу-

вання (в тому числі спецхарчування та дієтхарчування) і

відпочинку.

При організації праці треба додержуватись вимог чинного зако-

нодавства та діючих санітарних норм щодо вікової придатності працю-

ючих до виконання тих чи інших робіт на об'єктах будівництва, умов

праці жінок, підлітків, пенсіонерів та інвалідів, гранично допусти-

мих норм переміщення вантажів жінками.

В процесі виконання будівельно-монтажних робіт необхідно дот-

римуватися нормативних вимог щодо попередження порушень

технологічної дисципліни, техніки безпеки та пожежної безпеки у

будівництві. 3 усіма працівниками повинен проводитись увідний

інструктаж та інструктаж на робочих місцях з техніки безпеки,

пожежної безпеки та виробничої санітарії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпе-

кою, повинні попередньо, перед призначенням на таку роботу, пройти

спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), а згодом - щорічну

перевірку знань нормативних актів з пожежної безпеки.

5.5 Керівництво підрядної організації несе відповідальність

перед своїми працівниками за виконання чинних нормативних

документів і взятих зобов'язань з праці, заробітної плати та забез-

печення нормальних умов праці і відпочинку на будівельному майдан-

чику, а також вживає необхідних заходів для попередження порушень

працівниками технологічної та виробничої дисципліни і громадського

порядку. Учасники інвестиційного процесу самостійно розподіляють

між собою обов'язки з забезпечення працівників житлом, транспортом,

харчуванням, водою, медичним обслуговуванням, страхуванням тощо.

6 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1 Забезпечення будівництва об'єктів всіма видами

матеріально-технічних ресурсів повинно створювати передумови для

дотримання календарних планів та графіків будівельно-монтажних

робіт, що відображають прийняту технологічну послідовність їх про-

ведення та строки виконання, необхідні для реалізації умов контрак-

ту.

6.2 Матеріально-технічні ресурси поставляються на будови через

систему прямих договорів (контрактів) з підприємствами-виробниками,

через товарні біржі, постачально-збутові та інші посередницькі

організації.

Забезпечення будівництва матеріалами, устаткуванням, виробами,

виробництво і споживання яких контролюється державою, здійснюється

через відповідні державні органи і регламентується згідно із вста-

новленим порядком.

В контракті на будівництво об'єкта слід визначати порядок за-

безпечення будівельно-монтажних робіт матеріально-технічними ресур-

сами та обов'язки учасників будівництва (замовник, підрядчик,

- 16 -

ДБН А.3.1-5-96

субпідрядчики, комплектуючі організації та інші) з цих питань -

замовлення, поставка, приймання, розвантаження, складування, подача

на будівельний майданчик, контроль якості, кількості, комплектності