система охранной сигнализации автоматическая 5.9

система охранно-пожарной сигнализации автоматизированная 5.13

система охранно-пожарной сигнализации автоматическая 5.10

система передачи тревожных извещений 10.7

система сигнализации охранной 5.5

система сигнализации охранно-пожарной 5.6

система сигнализации тревожной 5.4

система тревожной сигнализации автоматизированная 5.11

система тревожной сигнализации автоматическая 5.8

система тревожной сигнализации комбинированная 5.7

система тревожной сигнализации (охранной и охранно-пожарной) ручная 5.14

система тревожной сигнализации (охранной и охранно-пожарной)
специального назначения 5.16

снятие с дежурства 5.72

снятие с охраны 5.72

состояние неисправное (системы тревожной сигнализации) 5.24

состояние нормальное (системы тревожной сигнализации) 5.23

состояние саботажа (системы тревожной сигнализации) 5.28

станция промежуточная 10.3

таймер 5.70

транслятор (системы тревожной сигнализации) 10.8

тревога 5.1

тревога охранная 5.2

тревога пожарная 5.3

угол обзора зоны обнаружения извещателя 5.53

уровень безопасности 5.60

уровень защищенности 5.59

уровень риска 5.58

устройство адресное 7.4

устройство запоминающее 5.69

устройство обнаружения вскрытия 5.38

устройство санкционированного доступа 9.1

устройство сопряжения объектовое 10.11

устройство сопряжения пультовое 10.10

устройство управления 9.2

фактор окружающей среды влияющий (на систему тревожной сигнализации) 5.51

фактор окружающей среды опасный (на систему тревожной сигнализации) 5.52

формат передачи сигналов 5.66

цель стандартная 5.48

цель стандартная вторичная 5.49

центр наблюдения 10.5

центр приема тревожных извещений 10.1

центр удаленный 10.2

централь 7.1

чувствительность извещателя 6.59

ширина зоны обнаружения извещателя 6.58

шлейф охранный и охранно-пожарный 7.2

элемент активный 6.44

элемент чувствительный 6.43

ДОДАТОК А
(рекомендований)

ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНІ ПОНЯТТЯ

А.1 надійність

Властивість об'єкта зберігати в часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування
(ДСТУ 2860)

ru

надежность
Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования

А.2 безвідмовність (властивість)

Властивість об'єкта виконувати потрібні функції в певних умовах протягом заданого інтервалу часу чи наробітку
(ДСТУ 2860)

ru

безотказность
Свойства объекта выполнять требуемые функции в течение заданного интервала времени или наработки

А.3 довговічність

Властивість об'єкта виконувати потрібні функції до переходу у граничний стан при встановленій системі технічного обслуговування та ремонту (ДСТУ 2860)

ru

долговечность
Свойства объекта выполнять требуемые функции до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта

А.4 збережуваність

Властивість об'єкта зберігати в заданих межах значення параметрів, що характеризують здатність об'єкта виконувати потрібні функції, під час і після зберігання та (чи) транспортування
(ДСТУ 2860)

ru

сохраняемость
Свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования

А.5 ремонтопридатність (властивість)

Властивість об'єкта бути пристосованим до підтримання та відновлення стану, в якому він здатний виконувати потрібні функції за допомогою технічного обслуговування та ремонту
(ДСТУ 2860)

ru

ремонтопригодность (свойство)
Свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению состояния, при котором он способен выполнять требуемые функции, путем технического обслуживания и ремонта

А.6 справність

Стан об'єкта, за яким він здатний виконувати всі задані функції об'єкта
(ДСТУ 2860)

ru

исправное состояние (исправность)
Состояние объекта, при котором он способен выполнять все заданные функции объекта

А.7 несправність

Стан об'єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну із заданих функцій об'єкта (ДСТУ 2860)

ru

неисправное состояние (неисправность)
Состояние объекта, при котором он неспособен выполнять хотя бы одну из заданных функций объекта

А.8 працездатний стан; працездатність

Стан об'єкта, який характеризується його здатністю виконувати усі потрібні функції
(ДСТУ 2860)

ru

работоспособное состояние; работоспособность
Состояние объекта, при котором он способен выполнять все требуемые функции
А.9 непрацездатний стан; непрацездатність

Стан об'єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну із потрібних функцій
(ДСТУ 2860)

ru

неработоспособное состояние; неработоспособность
Состояние объекта, при котором он неспособен выполнять хотя бы одну из требуемых функций

А.10 критичний стан

Стан об'єкта, що може призвести до травмування людей, значних матеріальних збитків чи інших неприйнятних наслідків
(ДСТУ 2860)

ru

критическое состояние
Состояние объекта, которое может привести к травмированию людей, значительному материальному ущербу или другим неприемлемым последствиям

А.11 граничний стан

Стан об'єкта, за яким його подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна, або відновлення його працездатного стану неможливе чи недоцільне
(ДСТУ 2860)

ru

предельное состояние
Состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно

А.12 незначна несправність

Несправність, що не порушує жодної з потрібних функцій об'єкта
(ДСТУ 2860)

ru

незначительная неисправность
Неисправность, не нарушающая ни одной из требуемых функций объекта

А.13 значна несправність

Несправність, що порушує хоча б одну з потрібних функцій об'єкта
(ДСТУ 2860)

ru

значительная неисправность
Неисправность, нарушающая хотя бы одну из требуемых функций объекта

А.14 часткова несправність

Несправність, що викликає нездатність об'єкта виконувати частину потрібних функцій
(ДСТУ 2860)

ru

частичная неисправность
Неисправность, характеризуемая неспособностью объекта выполнять некоторые, но не все требуемые функции

А.15 повна несправність

Несправність, що характеризується повною нездатністю об'єкта виконувати всі потрібні функції (ДСТУ 2860)

ru

полная неисправность
Неисправность, характеризуемая полной неспособностью объекта выполнять все требуемые функции

А.16 несправність через невміле поводження

Несправність, спричинена неправильним чи необережним поводженням з об'єктом
(ДСТУ 2860)

ru

неисправность вследствие неправильного обра-щения
Неисправность, вызванная неправильным или неосторожным обращением с объектом

А.17 дефект

Кожна окрема невідповідність об'єкта встановленим вимогам
(ДСТУ 2860)

ru

Дефект
Каждое отдельное несоответствие объекта установленным требованиям

А.18 пошкодження

Подія, яка полягає в порушенні справного стану об'єкта, коли зберігається його працездатність (ДСТУ 2860)

ru

Повреждение
Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния

А.19 відмова

Подія, яка полягає у втраті об'єктом здатності

ru

Отказ
Событие, заключающееся в нарушении рабо-
виконувати потрібну функцію, тобто в порушенні працездатного стану об'єкта
(ДСТУ 2860)


тоспособного состояния объекта, т.е. в утрате объектом способности выполнять требуемую функцию

А.20 термін служби

Календарна тривалість експлуатації об'єкта від початку, чи її поновлення після ремонту до переходу в граничний стан
(ДСТУ 2860)

ru

срок службы
Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта, или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние

А.21 технічне обслуговування та ремонт

Сукупність усіх технічних та організаційних дій, у тому числі й технічного нагляду, спрямованих на підтримку чи повернення об'єкта в стан, в якому він здатний виконувати потрібну функцію (ДСТУ 2860)

ru

техническое обслуживание и ремонт
Совокупность всех технических и организационных действий, включающих технический надзор, направленных на поддержание или возвращение объекта в состояние, в котором он способен выполнять требуемую функцию

А.22 ремонт

Комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об'єкта та відновлення ресурсів об'єктів чи їх складових частин
(ДСТУ 2860)

ru

Ремонт
Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности объекта и восстановлению ресурсов объектов или их составных частей

А.23 помилка оператора

Дія людини, що призвела до ненавмисного наслідку
(ДСТУ 2860)

ru

ошибка оператора
Действие человека, приведшее к непреднамеренному результату

А.24 об'єкт

Система, споруда, машина, підсистема, апаратура, функціональна одиниця, пристрій, елемент чи будь яка їх частина, що розглядається з погляду надійності як самостійна одиниця
(ДСТУ 2860)

ru

Объект
Система, сооружение, машина, подсистема, аппаратура, функциональная единица, устройство, элемент или любая их часть, рассматриваемая с точки зрения надежности как самостоятельная единица


АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

безвідмовність (властивість) А.2

відмова А.19

дефект А. 17

довговічність А.З

збережуваність А.4

надійність А.1

непрацездатність А. 9

несправність А,7

несправність значна А.13

несправність незначна А.12

несправність повна А.15

несправність часткова А.14

несправність через невміле поводження А. 16

об'єкт А.24

обслуговування технічне та ремонт А.21

помилка (оператора) А.23

пошкодження А.18

працездатність А.8

ремонт А.22

ремонтопридатність А.5

справність А.6

стан граничний А. 11

стан критичний А.10

стан непрацездатний А.9

стан працездатний А.8

термін служби А.20


АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ


безотказность А.2

дефект А. 17

долговечность А.З

надежность А.1

неисправность вследствие неправильного обращения А. 16

неисправность значительная А. 13

неисправность незначительная А.12

неисправность полная А.15

неисправность частичная А.14

неработоспособность А.9

объект А.24

отказ А.19

ошибка оператора А.23

повреждение А.18

работоспособность А.8

ремонт А.22

ремонтопригодность А.5

состояние исправное А.6

состояние критическое А.10

состояние неисправное А.7

состояние неработоспособное А.9

состояние предельное А.11

состояние работоспособное А.8

сохраняемость А.4

срок службы А.20

техническое обслуживание и ремонт А.21

ДОДАТОК Б
(рекомендований)

ПЕРЕЛІК

позначень і скорочень, які рекомендовано для застосовування
в НД системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації

АБ — акумуляторна батарея;

АРМ — автоматизоване робоче місце;

АЦДП — алфавітно-цифровий друкувальний пристій;

ББ — блок базовий;

БД — база даних;

БН — блок нарощування;

ВДСО — відділ(відділення) Державної служби охорони;

ВК — виконавчий комплект;

ГУДСО — Головне управління Державної служби охорони при МВС України;

ДК — диспетчерський комплект;

ДСО — Державна служба охорони;

К — концентратор;

КО — комутаційне обладнання;

КОС — комплекс охоронної сигналізації;

КОПС — комплекс охоронно-пожежної сигналізації;

КНД — керівний нормативний документ;

КПП — контрольно-пропускний пункт;

МЗ — механічний захист;

НД — нормативний документ;

НСД — несанкціонований доступ;

ОП — оповіщувач;

ОПО — оповіщувач охоронний;

ОПОП — оповіщувач охоронно-пожежний;