ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.3-15:2007

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

за участю:

Студія неординарного проектування Міжнародної академії архітектури (Т.Бадаянц, архітектор, керівник розробки; О.Бутченко, інженер, М.Христюк, канд. техн. наук -відповідальні виконавці)

ЗАТ «ГІПРОцивільпромбуд» (Г.Сафонов,

архітектор);

КНУБА (Є.Рейцен, канд. техн. наук);

О.Авдієнко, архітектор, А.Економов,

архітектор

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ПОГОДЖЕНО:

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Мінбуду України

Департамент державної автомобільної

інспекції МВС України (лист від 10.08.2006

№ 4/7-4398)

Державний департамент пожежної безпеки

МНС України (лист від 11.08.2006

№ 32/3/3322)

Міністерство охорони навколишнього

природного середовища України (лист від

27.07.2006 №6467/20-1)

Міністерство охорони здоров'я України (лист

від 05.07.2006 № 05.01.01-16/915)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Мінбуду України від 07.02.2007 № 44 і введено в дію з 01.08.2007

ЗМІСТ

Стор.

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ1
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ1
 3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ1
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ2
 5. ПЛАНУВАННЯ АВТОСТОЯНОК3
 6. ВИМОГИ ДО ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ

ГАРАЖІВ

Загальні вимоги5

Наземні гаражі закритого типу12

Наземні гаражі відкритого типу13

Підземні гаражі14

Гаражі з механізованими пристроями розміщенняавтомобілів15

7ПЛАНУВАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ПОСТІВ МИТТЯ,

ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ16

8ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОСТОЯНОК І ГАРАЖІВ

Загальні вимоги17

Водопостачання та каналізація автостоянок і гаражів18

Опалення, вентиляція та протидимний захист гаражів21

Електропостачання та електрообладнання гаражів23

Автоматичні установки пожежогасіння та пожежної

сигналізації24

ДОДАТОК А

Перелік нормативних документів, на які є посилання у даних

нормах26

ДОДАТОК Б

Основні терміни та визначення понять28

ДОДАТОК В

Основні типи гаражів30

ДОДАТОК Г

Основні габаритні характеристики легкових автомобілів і

мікроавтобусів І категорії31

ДОДАТОК Д

Схеми розміщення автомобілів на відкритих стоянках і в

гаражах32

ДОДАТОК Є

Габаритні наближення (захисні зони) автомобілів і ширини внутрішнього проїзду в приміщеннях їхнього зберігання та на

постах ТО і ТР33

ДОДАТОК Ж

Класифікація і найбільш часто застосовувані типи рамп(пандусів)35

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Cпоруди транспорту

Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.3-15:2007

На заміну ВСН 01-89 у частині проектування автостоянок і гаражів для легкових автомобілів, а також Додатку Є ДБН В.2.2-9-99

Чинні від 2007-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дані Норми поширюються на проектування нових та реконструкцію існуючих автостоянок і гаражів (на відведеній у встановленому порядку земельній ділянці) незалежно від форм їх власності та відомчої належності і є обов'язковими для всіх організацій, громадських об'єднань, фізичних осіб, які мають відповідну ліцензію і здійснюють їх проектування та будівництво, а також для замовників проектів і організацій, що погоджують і затверджують проектну документацію.

Норми встановлюють основні положення та вимоги до об'ємно-планувальних рішень, а також до інженерного обладнання автостоянок і гаражів, які призначені для постійного та тимчасового зберігання легкових автомобілів та інших мототранспортних засобів (далі автомобілів) з двигунами, що працюють на бензині та дизельному паливі.

Норми не поширюються на будинки, споруди та приміщення для зберігання легкових автомобілів з двигунами, що працюють на стисненому природному газі (СПГ) та зрідженому вуглеводневому газі (ЗВГ), автобусів і вантажних автомобілів, проектування яких здійснюється згідно з вимогами ВСН 01, ВНТП-СГіП-46-16 та інших нормативних документів.

Рішення, які не передбачені даними Нормами або вимушені відхилення від них, допускається приймати з урахуванням відповідних обґрунтувань за узгодженням з відповідними органами державного нагляду та замовника.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Перелік нормативних документів, на які є посилання в даних Нормах, наведений у додатку А.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Основні терміни та визначення понять наведені в додатку Б.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Рівень автомобілізації, загальна потреба в місцях постійного та тимчасовогозберігання автомобілів, вимоги до їхнього розміщення в цілому по населеному пунктуі окремим його функціональним зонам, а також біля житлових і громадських будинківі споруд, промислових та комунально-складських об'єктів, відстані від автостоянок ігаражів до оточуючих їх об'єктів приймаються згідно ДБН 360, Правил забудови цьогонаселеного пункту, Санітарного законодавства та інших діючих нормативнихдокументів.
 2. Основним типом гаража в умовах багатоповерхової житлової забудови міст єбагатоповерхові гаражі, у тому числі з частково заглибленим першим поверхом чидекількома вбудовано-прибудованими підземними поверхами. Допускаєтьсяпроектувати окремо розташовані підземні або напівпідземні гаражі.

Основні типи окремо розташованих, вбудованих і прибудованих гаражів наведені в додатку В.

4.3Підземні гаражі, а також гаражі в цокольних і підвальних поверхахдопускається розміщувати (з урахуванням вимог норм на проектування відповіднихбудинків і споруд):

під громадськими будинками, крім будинків охорони здоров'я, фізкультури, соцзабезпечення, загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів, дитячих будинків, закладів культури, мистецтв, громадського харчування;

під житловими будинками - тільки для легкових автомобілів, що належать громадянам;

під виробничими будинками не нижче II ступеня вогнестійкості із категоріями приміщень В, Г і Д по пожежній небезпеці;

на незабудованій території - під проїздами, дорогами, площами, газонами та іншими ділянками (за відповідного обгрунтування).

 1. Для інвалідів, які мають автомобілі з ручним керуванням, потрібнопередбачати місця на перших поверхах багатоповерхових наземних і підземнихгаражів.
 2. На відкритих автостоянках біля закладів культурно-побутовогообслуговування, підприємств торгівлі та відпочинку, окремих будинків і спорудмасового відвідування, а також в гаражах слід виділяти машино-місця дляавтотранспортних засобів інвалідів згідно з ДБН 360.

4.6Мінімальна необхідна площа конкретної ділянки (території) для постійногочи тимчасового зберігання автомобілів на відкритих автостоянках визначається,виходячи з норми 25 м2 на розрахунковий автомобіль, а в гаражах, залежно від їхньоїповерховості, згідно з табл. 1.

Таблиця 1

Поверховість гаражів

Площа забудови

Розмір земельної ділянки

на 1 машино-місце, м2

1

2

3

4

5

6

7-9

25

15

10

8

6

5

4

30

20

14

12

10

8

6

Примітка 1. Як розрахунковий приймається автомобіль 1 категорії довжиною до 6 м і шириною до 2,1 м.

Примітка 2. Наведені в таблиці показники враховують й маневрову площу (площа внутрішніх проїздів, що припадає на одне місце зберігання автомобіля)

4.7Місткість автостоянок і гаражів, склад об'єктів і площі приміщень дляобслуговуючого персоналу, у тому числі технічного призначення, санітарних вузлів,їхнє об'ємно-планувальне рішення, кількість в'їздів-виїздів з однобічним абодвобічним рухом і їхнє розміщення стосовно міських вулиць і дворових проїздів,необхідність влаштування накопичувального майданчика перед в'їздом, огородженнятериторії визначаються завданням на проектування, містобудівними, санітарними тацими Нормами.

При цьому, параметри машино-місця, проїздів і об'ємно-планувальні рішення гаражів і автостоянок визначаються габаритами автомобілів, для яких проектується гараж або автостоянка, розміщенням автомобілів (кут розміщення, кількість рядів зберігання) стосовно внутрішніх проїздів, найменшими радіусами їхніх поворотів, а також габаритами наближення (захисними зонами) встановлюваного на місце зберігання автомобіля до конструкцій будинку (споруди), до обладнання та до інших автомобілів на місцях зберігання.

Основні габаритні характеристики найпоширеніших автомобілів 1 категорії, схеми їх розміщення на автостоянках і в гаражах, габарити наближення та ширини внутрішнього проїзду в приміщеннях зберігання автомобілів і на постах технічного огляду та дрібного технічного ремонту (ТО і ТР) наведені в додатках Г, Д, Є.

4.8Залежно від кількості місць зберігання розрізняють автостоянки і гаражі малої (до 50 машино-місць), середньої (від 50 до 300 машино-місць) та великої (більше 300 машино-місць) місткості.

5 ПЛАНУВАННЯ АВТОСТОЯНОК

5.1 У складі автостоянок для постійного зберігання автомобілів повинні бути відкриті площадки для стоянки автомобілів, приміщення для чергових і зберігання інвентаря, відповідні елементи інженерного обладнання та благоустрою, а також, за необхідності та технічної можливості, можуть бути - пости ТО, ТР і миття автомобілів, включаючи пункти-пости самообслуговування - оглядові ями (естакади), місця чищення салону автомобіля. Такі автостоянки можуть бути обладнані сонцезахисними навісами, вітрозахисними стінками, декоративним сонцезахисним і шумозахисним озелененням.

На автостоянках тимчасового зберігання автомобілів, за необхідності (визначається замовником) і технічної можливості, влаштовуються в спеціально відведених місцях пункти самообслуговування, оглядові ями (естакади), встановлюється охоронна сигнализація.

5.2При проектуванні автостоянок необхідно виходити з таких нормативнихпараметрів:

 • розміри одного машино-місця на автостоянках зберігання середніх автомобілів(з врахуванням мінімально припустимих зазорів безпеки 0,5 м) - 2,5 × 5,3 м. Длятимчасових автостоянок допускаються розміри стоянки 2,3 × 5,0 м. Зазори безпекидопускається збільшувати до 0,7 м;
 • мінімальна ширина проїздів: із двобічним рухом - 6 м, з однобічним рухом - 3,5 м;
 • радіуси заокруглення бортового каменю - не менше ніж 6м.

Примітка. При розрахунку кількості мотоциклів, які можуть бути розставлені на стоянках, приймаються такі габарити машино-місця: мотоцикл з коляскою - 2,4×1,7 м, мотоцикл-одинак - 2,4×0,8 м, відстань між мотоциклами - не менше ніж 0,5 м.

5.3Залежно від конфігурації та розмірів території автостоянки, організації в'їзду - виїзду може бути прийняте одно- та багаторядне розміщення автомобілів з розставленням машин з одного боку проїзду та уздовж обох протилежних його боків, паралельно, перпендикулярно або під кутом до поздовжньої осі проїзду.

При цьому повинна бути дотримана вимога раціонального використання відведеної території, забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів (розділення їхніх напрямків руху) у межах ділянки і на прилеглих вулицях та проїздах.

 1. Рух автомобілів по території автостоянки необхідно передбачати однобічним, а при місткості стоянки більше 100 машино-місць - без зустрічних потоків і таких, що пересікаються. У межах автостоянок незалежно від їхньої місткості допускається зустрічний і перехресний рух автомобілів при їхній інтенсивності не більше 5 одиниць за годину.
 2. Автостоянки для постійного та тимчасового зберігання більше 50 автомобілів повинні мати не менш двох в'їздів-виїздів: один для регулярного руху (головний), інші - для аварійної евакуації автомобілів. Аварійні виїзди можуть виходити на внутрішньоквартальні проїзди житлового району.

Кількість аварійних виїздів встановлюється виходячи з розрахунку - один виїзд за кількості понад 50 до 200 автомобілів і додатково один виїзд на кожні наступні повні або неповні 200 автомобілів.

За малої місткості (до 50 місць) допускається об'єднаний в'їзд-виїзд завширшки не менш ніж 4,5 м. На автостоянках більшої місткості в'їзд і виїзд повинні бути розосередженими.

5.6В'їзди і виїзди з автостоянок (ворота, шлагбаум) повинні розташовуватися з відступом від краю проїзної частини на відстань не менше найбільш довгої моделі автомобіля (6,0 м).

5.7Перед воротами, що забезпечують в'їзд до великих автостоянок для постійного та тимчасового зберігання автомобілів, потрібно влаштовувати накопичувальні майданчики, виходячи з розрахунку 10% кількості транспортних засобів, що прибувають на автостоянку в годину "пік".

5.8Мінімальною відстанню від в'їздів на автостоянку та виїздів з неї повиннобути:

- від перехресть магістральних вулиць загальноміського

та районного значення (від межі проїзної частини)- 100 м

- від перехресть вулиць і проїздів місцевого значення

(від межі проїзної частини)- 35 м

- від зони зупинки масового пасажирського транспорту- 30 м.

Примикання до магістралі загальноміського значення в'їздів-виїздів допускається тільки до їхніх місцевих проїздів.

Примітка. Транзитний проїзд через територію житлового кварталу до автостоянки місткістю більше ніж 50 машино-місць не допускається.

5.9 На автостоянках з 50 і більше місцями постійного та тимчасового зберіганняавтомобілів при головному вїзді-виїзді повинен влаштовуватися контрольно-пропускний пункт (приміщення для обслуговуючого персоналу, туалету і т.ін.),обладнаний майданчик для зберігання протипожежного інвентарю, встановленняконтейнерів-сміттєзбірників.