Міністерство внутрішніх справ України

Bottom of Form 1

Правила

технічного утримування

установок пожежної автоматики

НАПБ Б.01.004-2000

Затверджено: Наказ Міністерства внутрішніх справ України

29 липня 2000 р. № 507

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

28 вересня 2000 року за № 662/4883

2000 р.

1. Галузь застосування

Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від виду їх діяльності та форм власності, приміщення та інші об'єкти яких відповідно до вимог нормативних документів обладнуються установками пожежної автоматики, а також посадовими особами та робітниками, які експлуатують і обслуговують вищевказані установки та здійснюють нагляд за їх утримуванням.

Вимоги Правил поширюються на всі типи установок пожежної автоматики зі складовими технічними засобами як вітчизняного, так і закордонного виробництва: автоматичні установки пожежної сигналізації, автоматичні установки пожежогасіння, системи оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, системи протидимного захисту (підпору повітря, димовидалення), системи централізованого спостереження за протипожежним станом об'єктів та технічним станом установок пожежної автоматики.

Ці Правила встановлюють загальні вимоги до технічного утримування діючих установок пожежної автоматики на підприємствах, у видовищних, культурно-просвітницьких установах і лікувальних закладах, об'єктах торгівлі та харчування, а також на об'єктах іншого призначення незалежно від виду їх діяльності та форм власності, за винятком підземних споруд, транспортних засобів, об'єктів спеціального призначення, об'єктів Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України та об'єктів з виготовлення і зберігання вибухових речовин, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних актах, що затверджуються наказами відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і які не повинні суперечити цим Правилам.

Під час утримування установок пожежної автоматики слід також керуватися Законом України "Про пожежну безпеку", нормативним актом з питань пожежної безпеки (далі - НАПБ) НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні, стандартами, будівельними нормами, Правилами влаштування електроустановок (далі - ПУЕ), Державним нормативним актом про охорону праці (далі - ДНАОП) ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила улаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, та іншими нормативними актами, виходячи з галузі їх застосування, що регламентують вимоги до технічного утримування установок пожежної автоматики.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, виходячи із специфічних умов та особливостей утримування установок пожежної автоматики на виробництвах, можуть додатково розробляти свої галузеві правила технічного утримування установок пожежної автоматики, що затверджуються у встановленому порядку після узгодження з Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС України. Вимоги галузевих правил мають бути не нижчі від встановлених цими Правилами, а також не повинні суперечити викладеним у них положенням та дублювати їх.

2. Нормативні посилання

У Правилах є посилання на такі нормативні акти:

- Закон України "Про пожежну безпеку";

- НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

- ДСТУ 2272-93 Пожежна безпека. Терміни та визначення;

- ДСТУ 2273-93 Пожежна техніка. Терміни та визначення;

- ГОСТ 2.601-95 ЕСКД Эксплуатационные документы;

- ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;

- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила улаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

- ГОСТ 18322-78 (Стандарт Совета Экономической Взаимопомощи (далі - Ст СЭВ) Ст СЭВ 5151-85) Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения;

- Державні будівельні норми (далі - ДБН) ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

- ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

- ГОСТ 12.04.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности;

- ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки;

- ПУЕ.

3. Визначення термінів

Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах, відповідають ДСТУ 2272-93, ДСТУ 2273-93, ГОСТ 18322-78, а також таблиці 1.

Таблиця 1 – Терміни та визначення

Термін

Визначення

1

2

Система оповіщення людей про пожежу та керування евакуацією

Комплекс технічних засобів, за допомогою якого забезпечується відповідно до розроблених планів евакуації передавання сигналів оповіщення одночасно на всьому захищуваному об'єкті, а у разі необхідності послідовно або вибірково до окремих його частин (поверхи, секції тощо)

Система протидимного

захисту

Комплекс технічних засобів, призначений для захисту людей від впливу диму під час евакуації в разі пожежі за рахунок його видалення із захищуваних приміщень та/або за рахунок запобігання його поширенню шляхами евакуації

Система підпору повітря

Комплекс технічних засобів, призначений для запобігання поширенню диму інженерними комунікаціями за рахунок створення надлишкового тиску повітря (не менше як 20 кПа) на сходових клітках і в шахтах ліфтів

Система димовидалення

Комплекс технічних засобів, призначений для

примусового видалення диму з приміщень

Система централізованого спостереження за протипожежним станом об'єктів та технічним станом установок пожежної автоматики

Комплекс технічних засобів, призначений для

отримання, оброблення, передавання та

зберігання у заданому вигляді повідомлень

про стан установок пожежної автоматики на

захищуваному об'єкті та протипожежний стан

об'єкта на момент опитування

Автоматична установка аерозольного пожежогасіння

Автоматична установка пожежогасіння, в якій

за вогнегасну речовину використовується

вогнегасний аерозоль

Генератор вогнегасного аерозолю

Пристрій, призначений для отримання

вогнегасного аерозолю із заданими

параметрами і подавання його до

захищуваного приміщення

1

2

Установка пожежної автоматики

Комплекс технічних засобів, призначений для

автоматичного протипожежного захисту

об'єкта

Особа, відповідальна за експлуатацію

установок пожежної автоматики на

об'єкті

Керівник або працівник підприємства, який

призначений наказом відповідати за

утримування установок пожежної автоматики в

працездатному стані

Обслуговуючий персонал

Працівники, які здійснюють технічне

обслуговування та ремонт установок пожежної

автоматики

Оперативний (черговий) персонал

Працівники, які перебувають на чергуванні в

зміні і допущені до виконання робіт з

контролю за технічним станом установок

пожежної автоматики

Інформаційна ємність безадресного приймально-контрольного пожежного приладу

Кількість шлейфів пожежної сигналізації, що

контролюються, інформацію про стан яких

може передавати (приймати, відображати

тощо) безадресний приймально-контрольний

пожежний прилад

4. Загальні положення

4.1. Дотримання Правил сприяє забезпеченню працездатного стану установок пожежної автоматики та їх надійної і безпечної експлуатації.

4.2. Надійне технічне утримування установок пожежної автоматики повинне забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, що спрямовані на попередження пошкоджень та несправностей установок пожежної автоматики, підтримування їх у постійному працездатному стані.

4.3. Згідно з вимогами чинного законодавства України забезпечення виконання вимог Правил покладається на керівників підприємств, установ та організацій (далі - підприємств) та уповноважених керівниками осіб.

4.4. Керівники підприємств та уповноважені ними особи (далі - власники), а також орендарі для забезпечення утримування установок пожежної автоматики в справному стані зобов'язані:

- розробляти комплексні заходи щодо забезпечення утримування установок пожежної автоматики відповідно до вимог Правил, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід у цій галузі;

- відповідно до вимог нормативних актів з питань утримування пожежної автоматики розробляти і затверджувати положення, інструкції та інші документи, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням;

- забезпечувати дотримання вимог даних Правил, стандартів, норм, інших відповідних нормативних актів, а також вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду та державного нагляду за охороною праці;

- організовувати вивчання працівниками, які здійснюють контроль за експлуатацією установок пожежної автоматики, даних Правил, а також пропаганду заходів щодо забезпечення їх вимог;

- у разі відсутності в нормативних актах вимог, що необхідні для забезпечення технічного утримування установок пожежної автоматики, вживати відповідних заходів для підтримання їх працездатності, які необхідно погоджувати з організаціями, що розробляли проектну документацію на установки, чи заводами-виробниками установок, а також органами державного пожежного нагляду;

- не допускати використання засобів пожежної автоматики не за призначенням;

- надавати на вимогу Державної пожежної охорони проектну, технічну, експлуатаційну документацію на установки; відомості та документи щодо стану установок пожежної автоматики. Проектна документація має бути погоджена з відповідним органом державного пожежного нагляду та органом державного нагляду за охороною праці;

- своєчасно надсилати повідомлення про спрацювання установки пожежної автоматики або її вимкнення (додаток 1) у місцеві органи державного пожежного нагляду, а також про вжиті у зв'язку з цим заходи із забезпечення пожежної безпеки захищуваного об'єкта.

4.5. Експлуатація установок пожежної автоматики на підприємствах без призначення особи, яка відповідає за організацію цієї роботи, та інших осіб відповідно до вимог пункту 5.1 даних Правил не дозволяється.

4.6. Якщо роботи з технічного обслуговування установок пожежної автоматики проводяться власними силами, то на підприємстві наказом керівництва повинен бути створений спеціалізований підрозділ. У даному разі роботи можуть виконуватись за наявності спеціального дозволу, отриманого в територіальному органі державного пожежного нагляду та органі державного нагляду за охороною праці.

4.7. Сигнали від приймально-контрольних приладів установок пожежогасіння та пожежної сигналізації виводять на пульти централізованого спостереження Державної пожежної охорони.

4.8. Особи, які порушили дані Правила, залежно від характеру порушень та їх наслідків, несуть відповідальність, визначену чинним законодавством.

5. Обов'язки обслуговуючого і оперативного

(чергового) персоналу

5.1. На кожному підприємстві для забезпечення надійної експлуатації установок пожежної автоматики наказом або розпорядженням адміністрації мають бути призначені:

- особа, яка відповідальна за експлуатацію установок пожежної автоматики;

- обслуговуючий персонал, що здійснює технічне обслуговування та ремонт установок пожежної автоматики;

- оперативний (черговий) персонал для контролю за працездатним станом установок пожежної автоматики (оперативний персонал - для щоденного контролю; черговий персонал - для цілодобового). Функції оперативного (чергового) персоналу можуть суміщатися.

5.2. Особа, відповідальна за експлуатацію установок пожежної автоматики, повинна мати відповідну групу з електробезпеки згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, а також пройти навчання даним Правилам і отримати відповідний допуск після складання заліків в органах державного пожежного нагляду.

5.3. Підприємство, персонал якого здійснює технічне обслуговування та ремонт установок пожежної автоматики, повинно мати спеціальний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, що видається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98 № 1020 "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності" (із змінами і доповненнями).

Підприємства, що не мають можливості самостійно здійснювати технічне обслуговування установок пожежної автоматики і утримувати обслуговуючий персонал, зобов'язані укласти договір на технічне обслуговування зі спеціалізованими організаціями або приватними особами, які отримали на це дозвіл (ліцензію) відповідно до вищевикладених вимог.

5.4. Контроль за якістю проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту установок пожежної автоматики силами спеціалізованої організації здійснює особа, яка відповідає за їх експлуатацію на підприємстві.