ДСТУ Б В.2.7-217:2009. Будівельні матеріали бетони методи визначення призмовоі міцності, модуля пружності і коефіцієнта пуассона


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали Бетони

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ

ПРИЗМОВОІ МІЦНОСТІ, МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ І КОЕФІЦІЄНТА ПУАССОНА

ДСТУ Б В.2.7-217:2009

Київ

Мінрегіонбуд України 2010

ДСТУ Б В.2.7-217:2009

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК)

РОЗРОБНИКИ: А. Бамбура, д-р техн. наук (науковий керівник); М. Безбожна; О. Гурківський, канд. техн. наук; П. Кривошееев, канд. техн. наук, професор; Т. Мірошник; Ю. Немчинов,

д-р техн. наук, професор; О. Перлова, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук;

В. Тарасюк, канд. техн. наук; Г. Шарапов, канд. техн. наук.

2ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ :

наказ Мінрегіонбуду України від 22 грудня 2009 p. № 638

3УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 24452-80)

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2010

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

II

ДСТУ Б В.2.7-217:2009 ЗМІСТ

с.

Вступ IV

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять3
 4. Відбір проб та виготовлення зразків3
 5. Випробувальне обладнання, прилади та матеріали4
 6. Підготовка до проведення випробувань4
 7. Проведення випробувань 6
 8. Обробка результатів випробувань7
 9. Вимоги безпеки,8

Додаток А

Методи насичення зразків водою і рідкими нафтопродуктами 10

Додаток Б

Додаткові вимоги до методів визначення призмової міцності і модуля

пружності бетону при нагріванні 11

Додаток В

Додаткове обладнання для визначення призмової міцності і модуля

пружності бетону при нагріванні 13

Додаток Г

Журнал відліків за приладами при визначенні призмової міцності,

модуля пружності і коефіцієнта Пуассона 15

III

ДСТУ Б В.2.7-217:2009

ВСТУП

У стандарті використані основні положення ГОСТ 24452-80.

IV

ДСТУ Б В.2.7-217:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали Бетони

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЗМОВОЇ МІЦНОСТІ, МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ І КОЕФІЦІЄНТА ПУАССОНА

Строительные материалы Бетоны

Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента пуассона

Building materials Concretes

Methods of prismatic compressive strength, modulus of elasticity and poisson's ratio determination

Чинний з 2010-09-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт поширюється на всі види бетонів, застосовуваних у промисловому, енерге-тичному, транспортному, водогосподарчому, цивільному та в інших видах будівництва, у томучислі, що піддаються в процесі експлуатації нагріванню, насиченню водою, нафтопродуктами йіншими рідинами.
 2. Стандарт встановлює методи визначення призмової міцності, модуля пружності і коефі-цієнта Пуассона бетону.

Суть методу полягає у випробуванні шляхом поступового (ступенями) навантаження зразків-призм або зразків-циліндрів стандартних розмірів осьовим стискальним навантаженням до руйнування, при визначенні призмової міцності і до рівня 30 % руйнівного навантаження з вимірюванням у процесі навантаження зразків їх деформацій, при визначенні модуля пружності і коефіцієнта Пуассона.

 1. Цей стандарт слід застосовувати при визначенні показників властивостей бетонів різноговиду і призначення відповідно до вимог стандартів, технічних умов або робочих креслень на бетонніі залізобетонні конструкції та вироби, а також при вивченні властивостей нових видів бетонів.
 2. Цей стандарте основою для розроблення методик з визначення параметрів повних діаграмдеформування бетону при стиску. При розробленні зазначених методик обов'язкове посиланняна розділи 3, 4, 5, 6, 8, 9.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В. 1.2-8:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища

1

ДСТУ Б В.2.7-217:2009

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ 2857-94 (ГОСТ 6616-94) Перетворювачі термоелектричні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-216:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення деформацій усадки та повзучості

ГОСТ 12.1-003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 9245-79 Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия (Потенціометри постійного струму вимірювальні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 18957-73 Тензометры для измерения линейных деформаций строительных материалов и конструкций. Общие технические условия (Тензометри для виміру лінійних деформацій будівельних матеріалів і конструкцій. Загальні технічні умови)

ГОСТ 21616-91 Тензорезисторы. Общие технические условия (Тензорезистори. Загальні технічні умови)

ГОСТ 22685-89 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия (Форми для виготовлення контрольних зразків бетону. Технічні умови)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования (Машини для випробування матеріалів на розтяг, стиск. Загальні технічни вимоги)

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

2

4ВІДБІР ПРОБ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ

4.1Призмову міцність, модуль пружності і коефіцієнт Пуассона слід визначати на зразках-призмах квадратного перерізу або циліндрах круглого перерізу з відношенням висоти до ширини(діаметра), що дорівнює чотирьом. Ширина (для циліндрів - діаметр) зразків повинна прийматися70 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм, 300 мм залежно від призначення та виду конструкцій і виробів. Забазовий приймають зразок розмірами 150 мм х 150 мм х 600 мм.

Розміри зразків залежно від найбільшої крупності заповнювача повинні задовольняти вимоги ДСТУ Б В.2.7-214.

 1. Відхили розмірів і форми зразків від номінальних, неплощинність їх опорних поверхонь, щоприлягають до плит преса, а також неперпендикулярність опорних і бічних поверхонь зразків неповинні перевищувати значень, встановлених ДСТУ Б В.2.7-214.
 2. Відбір проб і виготовлення зразків із бетонної суміші або відбір зразків, виготовлених шляхомвибурювання або випилювання їх з виробів, конструкцій і споруд роблять згідно з ДСТУ Б В.2.7-214.
 3. Зразки виготовляють серіями. Серія повинна складатися не менше ніж із трьох зразків.
 4. Правила витримування зразків і строки випробувань слід приймати згідно з ДСТУ Б В.2.7-214,якщо немає інших вимог, передбачених стандартами або технічними умовами на бетонні і залізо-бетонні конструкції та вироби або робочими кресленнями конструкцій. Зразки, висвердлені абовибурені з конструкцій або виробів, повинні до випробування знаходитися під вологою тканиноюза винятком зразків, що вимагають інших умов тверднення, передбачених ДСТУ Б В.2.7-214.

3

ДСТУ Б В.2.7-217:2009

5ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ, ПРИЛАДИ ТА МАТЕРІАЛИ

5.1Для вимірювання деформацій слід застосовувати тензометри згідно з ГОСТ 18957 і іншіприлади, що забезпечують вимірювання відносних деформацій з точністю не нижче 1·10-5.

Допускається використовувати провідникові тензорезистори відповідно до ГОСТ 21616, що наклеюються на поверхню бетону.

 1. Тензометри і індикатори для вимірювання деформацій встановлюють на зразку за допо-могою притискних пристосувань (рамок, струбцин, опорних вставок) відповідно до фіксованої базивимірювання деформацій за 6.5. Притискні пристосування повинні забезпечувати стабільне поло-ження тензометрів і індикаторів щодо зразка в процесі вимірювання деформацій.
 2. Преси та випробувальні машини повинні задовольняти вимоги ГОСТ 28840. Допускаєтьсязастосування іншого випробувального обладнання, що відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-214.
 3. Форми для виготовлення зразків слід застосовувати відповідно до вимог ГОСТ 22685, аобладнання для виготовлення зразків, прилади та інструменти для визначення відхилів розміріві форми зразків від номінальних і неплощинності їх опорних поверхонь згідно з ДСТУ Б В.2.7-214.
 4. Для визначення середньої густини бетону зразків слід застосовувати устаткування відпо-відно до ДСТУ Б В.2.7-170.
 5. Для визначення призмової міцності, модуля пружності бетону, що піддається в процесіексплуатації нагріванню, насиченню водою, нафтопродуктами та іншими рідинами, додатковозастосовують устаткування за додатками А і Б.

6ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ

 1. Перед випробуванням зразки слід оглянути, усунути наявні дефекти, окремі виступи награнях зняти наждаковим каменем, виміряти лінійні розміри, перевірити відхили форми і розміріввідповідно до ДСТУ Б В.2.7-214.
 2. Середню густину і вологість бетону в момент випробування (за необхідності) визначаютьзгідно з ДСТУ Б В.2.7-170.
 3. Перед випробуванням зразки повинні не менше 2 год знаходитися в приміщенні лабо-раторії, крім зразків, випробовуваних при нагріванні.
 4. Інтервал робочих температур приміщення, де проводяться випробування, - від 10 °С до30 °С згідно з ГОСТ 18957.
 5. На бічних поверхнях зразків слід розмітити центральні лінії для встановлення приладів длявимірювання деформацій і центрування зразків.

По центральних лініях розмічають бази вимірювання поздовжніх і поперечних деформацій зразків.

База вимірювання деформацій повинна в 2,5 раза і більше перевищувати найбільший розмір зерен заповнювача і бути не менше ніж 50 мм при використанні тензорезисторів і 100 мм - при використанні інших приладів для вимірювання деформацій.

База вимірювання поздовжніх деформацій повинна бути не більше 2/3 висоти зразка й розташовуватися на однаковій відстані від його торців.

6.6Прилади для вимірювання деформацій зразків повинні бути встановлені по чотирьох йогогранях або по трьох або чотирьох твірних циліндра, розгорнутих під кутом 120° або 90°. Приладидля вимірювання поперечних деформацій повинні бути встановлені посередині висоти зразканормально до баз вимірювання поздовжніх деформацій.

Для кріплення індикаторів використовують пристосування у вигляді сталевих рамок, що закріплюються на зразку за допомогою чотирьох опорних гвинтів - по два із протилежних сторін зразка (рисунок 1) або опорних вставок, що приклеюються на зразок.

Рамки слід виготовляти зі сталевих смуг, опорні вставки - зі сталевих квадратів або прутків з отворами для кріплення індикаторів. Маса з'єднувальної вставки для вимірювання поперечних

4

ДСТУ Б В.2.7-217:2009

деформацій зразка не повинна перевищувати 10 г відповідно до вимог ГОСТ 18957. Як з'єднувальну вставку для вимірювання поздовжніх деформацій слід застосовувати сполучні вставки-рамки або металеві голки, що забезпечують можливість вимірювання деформацій до кінця руйнування зразка.

Для кріплення опорних вставок слід використовувати клей, що швидко полімеризується, з малим набряканням.

Перед наклеюванням поверхню зразка слід знежирити органічним розчинником, а потім нагріти опорну вставку до температури від 50 °С до 60 °С. Опорну вставку в гарячому стані притискають до поверхні зразка, на яку попередньо нанесений клей.

Схема установки, що рекомендується, пристосувань для кріплення індикаторів при вимірюванні поздовжніх і поперечних деформацій зразка наведені на рисунку 1.