Звіти повинні містити усі системні несправності, зокрема несправності на додаткових каналах або устатковані, де це спричинене виконанням вимог визначеного класу придатності зокрема тих, через яких обслуговування не було порушено.

Звіти про кожну несправність повинні містити:

- час і дату виявляння несправності;

- останні відомі час і дату, коли несправність не була зафіксована;

- тривалість кожної несправності;

- кількість під'єднаних систем охоронної сигналізації, на функціювання яких впливала несправність.

Звіти потрібно зберігати не менше ніж 2 (два) роки.

7.5.2. Перевіряння звітів;

Ці звіти повинні бути відкриті для перевіряння представникам відповідного контрольного органу, який має на це дозвіл, чи для представників іншої незалежної організації (наприклад представникам страхових компаній). Необхідно, щоб була можливість простежити долучення індивідуальних системних несправностей в підсумкові дані, які потрібні для підтвердження виконання вимог цього стандарту, та прослідкувати вихідні дані експлуатувальних показників для індивідуального перевіряння функціювання або несправностей,

7.5.3. Комплексне аналізування результатів: Звіти усіх перевірянь функціювання системи передавання тривожних сповіщень потрібно використовувати для визначання доступності системи.

Для кожного випадку, коли система недоступна (див. 6.4.3), тривалість несправності потрібно визначати часом несправності, який розраховують таким методом:

(1)

де FT — час несправності, хв;

DF — тривалість несправності, хв;

TR — максимальний період часу для сповіщення про несправності в хвилинах для відповідного класу;

NA — кількість під'єднаних систем тривожної сигналізації, на які вплинула несправність. Протягом кожного місяця придатність системи потрібно розраховувати як:

(2)

де MA — щомісячна доступність, %;

SF — сумарний час несправності, хв;

NC — число під'єднаних систем тривожної сигналізації.

Примітка, 43800 — середня кількість хвилин в одному місяці (крім високосних років) тобто (365 - 24 - 60)/12.

Сумарний час несправності повинен складатися з усіх несправностей протягом місяця. Кількість під'єднаних систем тривожної сигналізації повинна дорівнювати їх кількості на момент часу 00 год в останній день місяця.

Показник доступності системи за 12 міс. потрібно визначати середнім арифметичним значенням щомісячної доступності за період останніх 12 міс.

У разі розширювання системи, показники доступності не більш ніж за один місяць з початку функціювання нової групи системи можна не враховувати.

Примітка. Організація, відповідальна за систему передавання тривожних сповіщень, може надавати відомості про показники доступності системи з моменту уведення її в експлуатування.

Комплексне аналізування результатів потрібно зберігати не менше ніж 2 (два) роки.

8 ДОКУМЕНТАЦІЯ

Документація повинна бути надана в обсязі, достатньому для планування, уведення в експлуатування, обслуговування та функціювання системи передавання тривожних сповіщень. Побудова структури програми повинна відображати рівні доступу користувачів різного типу. Документація повинна містити класифікацію системи передавання тривожних сповіщень відповідно до таблиць 1—4 і пункту 6.5.

Рисунок 1

ДОДАТОК A
(довідковий)

ПРИКЛАДИ ДОСТУПНОСТІ

Дані, наведені у таблиці 4 цього стандарту, приблизно відповідають дійсності, але в наступних виняткових випадках це не досягається:

A1 — Одиночна або більша кількість несправностей повною тривалістю меншою ніж 11 днів, осередкована до усіх під'єднаних систем тривожної сигналізації, але не більша, ніж 7 днів осередкована до усіх під'єднаних систем тривожної сигналізації в будь-якому місяці.

Наприклад, дві несправності протягом року, які впливають на усі під'єднані системи тривожної сигналізації, кожна тривалістю 5 днів для виявляння її причини і усунення або одинична несправність протягом усього року але її впливу піддані тільки 3 % під'єднаних систем сигналізації.

А2 — Одиночна або більша кількість несправностей повного тривалістю меншою ніж 2,5 днів, осередкована до усіх під'єднаних систем тривожної сигналізації.

Наприклад, у системі, до якої під'єднані 7 систем тривожної сигналізації через одиночну головну електросхему, несправність основного однонаправленого каналу тривалістю 1 день плюс несправність, тривалістю 3 дні, розподілена на два індивідуальні під'єднання були б у межах, даних для цього класу.

A3 — Одиночна або більша кількість несправностей повною тривалістю меншою ніж 44 год, осередкована до усіх під'єднаних систем тривожної сигналізації.

Це зустрічається в системах, у яких в середньому відбувається одна несправність за рік і виявляння її причини та усунення відбувається до кінця наступного робочого дня.

А4 — Одиночна або більша кількість несправностей повного тривалістю, меншою ніж 44 год, осередкована до усіх під'єднаних систем тривожної сигналізації.

ДОДАТОК НА
(довідковий)

ЗІСТАВЛЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ВИЗНАЧЕНЬ,
ЧИННИХ В УКРАЇНІ, 3 ВИКОРИСТАНИМИ У ЦЬОМУ СТАНДАРТІ,
ТА ПЕРЕЛІК ЧАСТИН, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СЕРІЇ СТАНДАРТІВ EN 50136

НА.1 Зіставлення термінів та визначень, чинних в Україні з використаними в цьому стандарті подано в таблиці НА.1

Таблиця НА.1

Визначення, наведені у цьому стандарті

Визначення, чинні в Україні (ДСТУ 3960-2000 [1])

Стан тривоги (alarm condition)

Стан системи тривожної сигналізації або її частини, що є результатом реагування системи, або ЇЇ частини на наявність небезпеки

надходить інформація про стан однієї або декількох систем тривожної сигналізації

Режим тривоги

Стан системи ТС CO і ОПС або її частини, що е результатом реагування системи на наявність небезпеки

Центр приймання тривожних сповіщень (центральна станція) (alarm receiving centre (central station))

Віддалений центр з постійним обслуговувальним персоналом, до якого

Центр приймання тривожних сповіщень

Центр з постійно присутнім персоналом, до якого надходить інформація про стан однієї або декількох систем ТС(ОЮПС)

Системи тривожної сигналізації (alarm system)

Електричне устаткування для виявляння га попереджування небезпеки

Система тривожної сигналізації

Електричне устаткування, призначене для виявляння та попереджування про наявність небезпеки

Центр спостерігання (monitoring center)

Віддалений центр з постійною обслугою, який контролює стан систем передавання тривожних сповіщень.

Примітка. Центр спостерігання може бути окремим центром чи частиною центра приймання тривожних сповіщень

Центр спостерігання (пункт централізованого спостерігання)

Центр з персоналом, який спостерігає за станом систем передавання тривожних сповіщень

Віддалений центр (remote center)

Центр, розташований поза підохоронними об'єктами, де здійснюється збирання та зберігання інформації про стан однієї або декількох систем тривожної сигналізації для сповіщень (у разі виконування функцій центру приймання тривожних сповіщень) або для її подальшого передавання (у разі проміжної станції чи пункту збирання інформації)

Віддалений центр

Центр, розташований поза підохоронними об'єктами, де здійснюють збирання та зберігання інформації про стан однієї або декількох систем ТС (ОІОПС) для сигналізації {у разі центру приймання тривожних сповіщень) або її подальшого передавання (у разі проміжної станції або пункту збирання інформації)

Інформаційна місткість системи (system capacity)

Максимальне число систем тривожної сигналізації, які можуть бути під'єдмані до системи передавання тривожних сповіщень

Інформаційна місткість (системи тривожної сигналізації) Кількість підохоронних зон та (або) об'єктів, інформацію про стан яких окремо приймає, передає, збирає, обробляє та подає в заданому вигляді система ТС(ОіОПС)

Виявляння втручання (temper detection)

Виявляння навмисного втручання в систему тривожної

сигналізації чи в її частину

Виявляння розкриття

Застосовування пристроїв виявляння розкриття (зламування) для виявляння доступу в систему ТС(ОІОПС) або у її складову частину

Канал передавання (transmission path)

Засіб зв’язку, по якому передають інформацію

Канал зв'язку

Електричні проводи (дроту), лінії телефонної мережі, оптико-волоконні магістралі, радіоефір, спеціальні канали (лінії) зв’язку та ін., які використовують для передавання тривожних сповіщень та іншої інформації

НА.2 Серія стандартів EN 50136 із загальною назвою Alarm systems — Alarm transmission systems and equipment (Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устаткування) містить такі частини:

—Part 1-1 General requirements for alarm transmission systems (Частина 1-1. Загальні вимоги
до систем передавання тривожних сповіщень);

—Part 1-2 Requirements for systems using dedicated alarm paths (Частина 1-2. Вимоги до сис­тем, які використовують виділені канали зв’язку для передавання тривожних сповіщень);

‑Part 1-3 Requirements for systems with digital communicators using the public switched telephone network (Частина 1-3. Вимоги до систем з цифровими комунікаторами, які" використову­ють скомутовану телефонну мережу загального користування);

‑Part 1-4 Requirements for systems with voice communicators using the public switched telephone network (Частина 1-4. Вимоги до систем з мовними комунікаторами, які використовують скомутовну телефонну мережу загального користування);

‑Part 2-1 General requirements for alarm transmission equipment (Частина 2-1. Загальні вимоги до устатковання передавання тривожних сповіщень);

‑Part 2-2 Requirements for equipment used in systems using dedicated alarm paths (Части-на 2-2. Вимоги до устатковання, яке використовують в системах, які використовують виділені канали зв'язку для передавання тривожних сповіщень);

‑Part 2-3 Requirements for equipment used in systems with digital communicators using the public switched telephone network (Частина 2-3, Вимоги до устатковання, яке використовують в системах з цифровим комунікаторами, що використовують скомутовну телефонну мережу загального користування);

‑Part 2-4 Requirements for equipment used in systems with voice communicators using the public switched telephone network (Частина 2-4, Вимоги до устатковання, яке застосовують в системах з мовними комунікаторами, які використовують скомутовну телефонну мережу загального користування);

‑Part 3 Alarm transmission protocols {Частина 3. Протоколи передавання тривожних сповіщень);

‑Part 4 Annunciation equipment (Частина 4. Устатковання оповіщення);

‑Part 5 (free) вільна позиція;

‑Part 6 (free) вільна позиція;

‑Part 7 Application guidelines (Частина 7. Рекомендації щодо застосування).

ДОДАТОК НБ
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

ДСТУ 3960-2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації, Терміни та визначення.


УКНД 13.310

Ключові слова: системи тривожної сигналізації, системи передавання тривожних сповіщень та устатковання, загальні вимоги, класифікація, час затримування у разі передавання, доступність,