ДСТУ 3960-2000


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ. СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ І ОХОРОННО-ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ


Терміни та визначення


Видання офіційне


Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2000

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ Головним управлінням Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України


ВНЕСЕНО Міністерством внутрішніх справ України


2. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 6 квітня 2000 р. № 260


3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


4. РОЗРОБНИКИ: В. Шаповал (керівник розробки), О. Черкашин, В. Усольцев, Г. Макельський, О. Бовсуновський

ЗМІСТ

с.

1. Галузь використання 4

2. Нормативні посилання 4

3. Позначення і скорочення 4

4. Основні положення 4

5. Загальні поняття 5

6. Сповіщувачі 14

7. Прилади приймально-контрольні 20

8. Оповіщувачі 21

9. Пристрої санкціонованого доступу та керування 22

10 Центри спостереження та системи передавання тривожних сповіщень 22

Абетковий покажчик українських термінів 24

Абетковий покажчик російських термінів 28

Додаток А Загальнотехнічні поняття 31

Абетковий покажчик українських термінів 34

Абетковий покажчик російських термінів 35

Додаток Б Перелік позначень і скорочень, які рекомендовано для застосовування

в НД системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації 36

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ


СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ І ОХОРОННО-ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ


Терміни та визначення


СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ


СИСТЕМУ ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ


Термины и определения


ALARM SYSTEMS


SYSTEMS OF THE SECURITY AND SECURITY-FIRE ALARM

Terms and definitions

Чинний від 2000-07-01


1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять стосовно систем охоронної і охоронно-пожежної сигналізації, що є складовою частиною систем тривожної сигналізації.

Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації, в довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується систем тривожної сигналізації (систем охоронної і охоронно-пожежної сигналізації: сповіщувачів охоронних і охоронно-пожежних, приладів приймально-контрольних охоронних і охоронно-пожежних, пультів централізованого спостереження охоронних і охоронно-пожежних, систем передавання тривожних сповіщень охоронних і охоронно-пожежних, пристроїв керування охоронних і охоронно-пожежних, оповіщувачів охоронних і охоронно-пожежних, пристроїв санкціонованого доступу охоронних і охоронно-пожежних), а також для робіт із стандартизації або під час використання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2273-93 ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення

ДСТУ 2624-94 Зв'язок телефонний. Системи сигналізації. Терміни та визначення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення.


З ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

Перелік позначень і скорочень, що застосовуються в цьому стандарті:

  • ТС — тривожна сигналізація;
  • ОС — охоронна сигналізація;
  • ОПС — охоронно-пожежна сигналізація;
  • ОіОПС — охоронна і охоронно-пожежна сигналізація;
  • ТС(ОіОПС) — тривожна сигналізація (охоронна і охоронно-пожежна сигналізація);
  • ТВК — теле(відео)контроль;
  • ТВС — теле(відео)спостереження.

4 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Застосовані терміни-синоніми стандартизованого терміна в круглих дужках, позначені курсивом, мають широке розповсюдження поза сферою стандартизації, подані як довідкові і не є стандартизованими.

4.2 Подані визначення можна, в разі необхідності, змінювати, вводити до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об'єкти, що входять в обсяг визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених в стандарті.

4.3 У стандарті, як довідкові, подані російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних державних стандартів, а також визначення російською мовою.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах, то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

4.4 Терміни та визначення загальнотехнічних понять, які необхідні для розуміння тексту стандарту, подані в ДСТУ 2624 та ДСТУ 2860 та додатку А цього стандарту.

4.5 Терміни та визначення установок пожежної сигналізації згідно з ДСТУ 2273.

4.6 Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, а синоніми — курсивом.

4.7 Для збереження цілісності термінологічної системи до стандарту включено вже стандартизовані терміни та визначення з посиланням на стандарт, у якому вони стандартизовані. Позначення стандарту, на який робиться посилання, наведено в круглих дужках після визначення.

4.8 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абетковий покажчик стандартизованих термінів російською мовою окремо.

4.9 Перелік позначень і скорочень, які слід застосовувати в НД системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації, подані в додатку Б.

4.10 Разом із стандартизованим терміном в круглих дужках прямим світлим шрифтом зазначено сферу його застосування в даному значенні.


5 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

5.1 тривога

Попереджування про наявність небезпеки для життя людини, для збереження майна або довкілля

ru

(тревога

Предупреждение о наличии опасности для жизни человека, для сохранения имущества или окружающей среды)

5.2 охоронна тривога

Тривога в разі проникнення та/або нападу

ru

(охранная тревога

Тревога в случае проникновения и/или нападения)

5.3 пожежна тривога

Тривога в разі пожежі

ru

(пожарная тревога

Тревога в случае пожара)

5.4 система тривожної сигналізації

Електричне обладнання, призначене для виявляння та попереджування про наявність небезпеки

ru

(система тревожной сигнализации Электрическое оборудование, предназначенное для обнаружения и предупреждения о наличии опасности)

5.5 система охоронної сигналізації

Електричне обладнання, що є складова частина системи тривожної сигналізації, призначене для виявляння та попереджування про наявність нападу та/або проникнення в підохоронні зони чи об'єкти

ru

(система охранной сигнализации

Электрическое оборудование, являющееся составной частью системы тревожной сигнализации, предназначенное для обнаружения и предупреждения о наличии нападения и/или проникновения в охраняемые зоны или объекты)

5.6 система охоронно-пожежної сигналізації

Електричне обладнання, що є складова частина системи тривожної сигналізації, призначене для виявляння та попереджування про наявність проникнення та/або нападу та/або пожежі в підохоронних зонах чи об'єктах

ru

(система охранно-пожарной сигнализации Электрическое оборудование, являющееся составной частью системы тревожной сигнализации, предназначенное для обнаружения и предупреждения о наличии проникновения и/или нападения и/или пожара в охраняемых зонах или объектах)

5.7 скомбінована система тривожної сигналізації

Система, призначена для виявляння та попереджування про наявність декількох видів небезпеки (проникнення, напад, пожежа)

Примітка. Види небезпеки передбачені 5.33, 5.34, 5.35.

ru

(комбинированная система тревожной сигнализации

Система, предназначенная для обнаружения и предупреждения о наличии нескольких видов опасности (проникновение, нападение, пожар)

Примечание. Виды опасности, предусмотренные 5.33. 5.34. 5.35.)

5.8 автоматична система тривожної сигналізації

Система, що виявляє та попереджує про наявність небезпеки без участі людини

ru

(автоматическая система тревожной сигнализации

Система, которая обнаруживает и предупреждает о наличии опасности без участия человека)

5.9 автоматична система охоронної сигналізації

Система, що виявляє та попереджує про проникнення та/або напад без участі людини

ru

(автоматическая система охранной сигнализации

Система, которая обнаруживает и предупреждает о проникновении и/или нападении без участия человека)

5.10 автоматична система охоронно-пожежної сигналізації

Система, що виявляє та попереджує про проникнення та/або напад та/або пожежу без участі людини

ru

(автоматическая система охранно-пожарной сигнализации

Система, которая обнаруживает и предупреждает о проникновении и/или нападении и/или пожаре без участия человека)

5.11 автоматизована система тривожної сигналізації

Система, що виявляє та попереджує про наявність небезпеки з частковою безпосередньою участю людини

ru

(автоматизированная система тревожной сигнализации

Система, которая обнаруживает и предупреждает о наличии опасности с частичным непосредственным участием человека)

5.12 автоматизована система охоронної сигналізації

Система, що виявляє та попереджує про проникнення та/або напад з частковою безпосередньою участю людини

ru

(автоматизированная система охранной сигнализации

Система, которая обнаруживает и предупреждает о проникновении и/или нападении с частичным непосредственным участием человека)

5.13 автоматизована система охоронно-пожежної сигналізації

Система, що виявляє та попереджує про проникнення та/або напад та/або пожежу з частковою безпосередньою участю людини

ru

(автоматизированная система охранно-пожарной сигнализации

Система, которая обнаруживает и предупреждает о проникновении и/или нападении и/или пожаре с частичным непосредственным участием человека)

5.14 ручна система тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації

Система, режим тривоги якої задають або вмикають ручним або іншим неавтоматичним способом (наприклад, ножним)

ru

(ручная система тревожной (охранной и охранно-пожарной) сигнализации

Система, режим тревоги которой задают или включают ручным или другим неавтоматическим способом (например, ножным)

5.15 комплекс тривожної сигналізації

Сукупність систем (ОС і ОПС, ТВК і ТВС, контролювання доступу), що діють спільно і об'єднані для виконання завдань охоронного призначення

ru

(комплекс тревожной сигнализации

Совокупность систем (ОС и ОПС, ТВК и ТВН, контроля доступа), действующих совместно и бъединенных для выполнения задач охранного назначения)

5.16 система тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації спеціального призначення

Система тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації, яка призначена для функціонування в конкретних умовах, та виготовлена за спеціальним замовленням (визначеним замовником)

ru

(система тревожной (охранной и охранно-пожарной) сигнализации специального назначения

Система тревожной (охранной и охранно-пожарной) сигнализации, которая предназначена для функционирования в конкретных условиях и изготовленная по специальному заказу (определенному заказчиком))

5.17 товариство систем тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації

Організація, завданням якої є постачання та/або монтаж, та/або забезпечення функціонування систем ТС(ОіОПС)

ru

(общество систем тревожной (охранной и охранно-пожарной) сигнализации

Организация, задачей которой является поставка и/или монтаж, и/или обеспечение функционирования систем ТС(ОиОПС))

5.18 користувач систем тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації

Особа або організація, що користується послугами товариства систем ТС(ОіОПС) з метою постачання та/або монтажу та/або забезпечення функціонування систем ТС(ОіОПС)

ru

(пользователь систем тревожной (охранной и охранно-пожарной) сигнализации

Лицо или организация, пользующееся услугами общества систем ТС(ОиОПС) с целью поставки и/или монтажа и/или обеспечения функционирования систем ТС(ОиОПС))

5.19 підохоронна зона частина будівлі та/або території, де можлива небезпека (проникнення — для ОС, проникнення та/або пожежа — для ОПС) може бути виявлена системою ТС(ОЮПС)

ru

(охраняемая зона часть здания и/или территории, где возможная опасность (проникновение — для ОС, проникновение и/или пожар — для ОПС) может быть обнаружена системой ТС(ОиОПС))

5.20 підохоронний об'єкт

Приміщення та/або будівля, та/або транспортний засіб, та/або територія з розташованими на ній спорудами і транспортними засобами, де можлива небезпека (проникнення — для ОС, проникнення та/або пожежа — для ОПС) може бути виявлена системою ТС(ОіОПС)

ru

(охраняемый объект

Помещение и/или здание, и/или транспортное средство, и/или территория с расположенными на ней сооружениями и транспортными средствами, где возможная опасность (проникновение — для ОС, проникновение и/или пожар — для ОПС) может быть обнаружена системой

ТС(ОиОПС))

5.21 локальна підохоронна зона

Предмет та/або конкретне місце в під охоронній зоні, де можлива небезпека (проникнення—для ОС, проникнення та/або пожежа — для ОПС),

може бути виявлена системою ТС(ОЮПС)

ru

(локальная охраняемая зона

Предмет и/или конкретное место в охраняемой зоне, где возможная опасность (проникновение — для ОС, проникновение и/или пожар — для ОПС), может быть обнаружена системой ТС (ОиОПС))

5.22 уповноважена відповідальна особа

(підохоронного об'єкта)

Особа, на яку покладено відповідальність, яка зобов'язана з'являтися у разі виявляння небезпеки (проникнення — для ОС, проникнення та/або пожежі — для ОПС) в підохоронних зонах (на об'єктах) для вжиття потрібних заходів

ru

(полномочное ответственное лицо

(охраняемого объекта)

Лицо, несущее ответственность, обязанное являться в случае обнаружения опасности (проникновения — для ОС, проникновения и/или пожара — для ОПС) на охраняемые зоны (объекты), для принятия необходимых мер)

5.23 нормальний стан (системи тривожної сигналізації)

Стан системи ТС(ОЮПС), в якому система повністю готова до функціонування і не перебуває в якому-небудь іншому визначеному стані

ru

(нормальное состояние (системы тревожной сигнализации)

Состояние системы ТС(ОиОПС), в котором система полностью готова к функционированию и не находится в каком-либо другом определенном состоянии)

5.24 несправний стан (системи тривожної сигналізації")

Стан системи ТС(ОіОПС), в якому система не функціонує відповідно до вимог, що передбачені відповідними нормативними документами

ru

(неисправное состояние (системы тревожной сигнализации)

Состояние системы ТС(ОиОПС), в котором система не функционирует в соответствии с требованиями, предусмотренными соответствующими нормативными документами)

5.25 режим тривоги (системи тривожної сигналізації)

Стан системи ТС(ОіОПС) або її частини, що є результатом реагування системи на наявність небезпеки (проникнення — для ОС, проникнення та/або пожежі — для ОПС)

ru

(режим тревоги (системы тревожной сигнализации)

Состояние системы ТС(ОиОПС) или ее части, являющееся результатом реагирования системы на наличие опасности (проникновения — для ОС, проникновения и/или пожара — для ОПС))

5.26 черговий режим (режим охорони) (системи тривожної сигналізації)

Стан системи ТС(ОіОПС), в якому забезпечується її постійна готовність до реагування на наявність небезпеки (проникнення — для ОС, проникнення та/або пожежі — для ОПС)

ru

(дежурный режим (режим охраны) (системы тревожной сигнализации)

Состояние системы ТС(ОиОПС), в котором обеспечивается ее постоянная готовность к реагированию на наличие опасности (проникновения — для ОС, проникновения и/или пожара — для ОПС))

5.27 режим перевіряння (системи тривожної сигналізації)

Стан системи ТС(ОіОПС), в якому її функції змінюють, щоб перевірити її функціонування

ru

(режим проверки (системы тревожной сигнализации)

Состояние системы ТС(ОиОПС), в котором ее функции изменяют с тем, чтобы проверить ее функционирование)

5 28 стан саботажу (системи тривожної

сигналізації)

Навмисно створений стан системи ТС (ОіОПС), щоб зробити систему непрацездатною

ru

(состояние саботажа (системы тревожной сигнализации)

Преднамеренно созданное состояние системы ТС(ОиОПС) с целью сделать систему неработоспособной)

5.29 сповіщення

Вид інформації про один певний стан або режим роботи системи ТС(ОіОПС), який за допомогою цієї системи приймається та/або передається, та/або збирається, та/або обробляється, та/або формується в заданому вигляді (відображається та/або звуковідтворюється, та/або друкується)

ru

(извещение

Вид информации об одном определенном состоянии или режиме работы системы ТС(ОиОПС), который при помощи этой системы принимается и/или передается, и/или собирается, и/или обра­батывается и/или формируется в заданном виде (отображается и/или звуковоспроизводится, и/ или печатается))

5.30 тривожне сповіщення

Вид інформації про тривогу (проникнення та/ або напад, та/або розкриття (злом), та/або пожежу)

ru

(тревожное извещение

Вид информации о тревоге (проникновении и/ или нападении, и/или вскрытии (взломе), и/или пожаре))

5.31 сигнал

Сповіщення, сформоване системою ТС(ОЮПС) в заданому вигляді (відображене та/або звуковідтворене, та/або надруковане), що сприймається людиною

ru

(сигнал

Извещение, сформированное системой ТС(ОиОПС) в заданном виде (отображенное и/или звуковое-произведенное, и/или напечатанное), воспринимаемое человеком)

5.32 сигнал тривоги

Сигнал, сформований системою ТС(ОЮПС), коли вона перебуває в режимі тривоги

ru

(сигнал тревоги

Сигнал, формируемый сйс/емой ТС(ОиОПС), когда она находится в режиме тревоги)

5.33 сигнал про проникнення

Сигнал, сформований системою ОС або ОПС, коли система переходить в режим тривоги у разі виявляння проникнення в підохоронні зони чи об'єкти

ги

(сигнал о проникновении Сигнал» формируемый системой ОС или ОПС, когда система переходит в режим тревоги при обнаружении проникновения на охраняемые зоны или объекты)

5.34 сигнал про напад

Сигнал, сформований системою ТС(ОіОПС) коли система переходить в режим тривоги внаслідок ініціювання спрацювання сповіщувача користувачем у разі нападу на людину та/ або підохоронний об'єкт

ru

(сигнал о нападении

Сигнал, формируемый системой ТС(ОиОПС), когда система переходит в режим тревоги вследствие инициирования срабатывания извещателя пользователем в случае нападения на человека и/или охраняемый объект)

5.35 сигнал про пожежу

Сигнал, сформований системою ОПС, коли система переходить в режим тривоги у разі виявляння пожежі в підохоронних зонах чи об'єктах

ru

(сигнал о пожаре

Сигнал, формируемый системой ОПС, когда система переходит в режим тревоги при обна­ружении пожара в охраняемых зонах или объектах)

5.36 сигнал про несправність

Сигнал, сформований системою ТС(ОіОПС), що знаходиться в несправному стані

ru

(сигнал о неисправности

Сигнал, формируемый системой ТС(ОиОПС),

находящейся в неисправном состоянии)

5.37 сигнал про розкриття (сигнал про зламування)

Сигнал тривоги, сформований системою ТС (ОіОПС) внаслідок спрацювання пристрою виявляння розкриття (зламування)

ru

(сигнал о вскрытии (сигнал о взломе) Сигнал тревоги, формируемый системой ТС (ОиОПС) в результате срабатывания устройства обнаружения вскрытия (взлома))

5.38 пристрій виявляння розкриття

Пристрій, призначений для виявляння доступу до складового компонента або частини системи ТС(ОіОПС)

ru

(устройство обнаружения вскрытия Устройство, предназначенное для обнаружения доступа к составляющему компоненту или части системы ТС(ОиОПС))

5.39 виявляння розкриття

Застосовування пристроїв виявляння розкриття (зламування) для виявляння доступу в систему ТС(ОіОПС) або її складову частину

ru

(обнаружение вскрытия Применение устройств обнаружения вскрытия (взлома) для обнаружения доступа в систему ТС(ОиОПС) или ее составляющую часть)

5.40 захищання від розкриття

Застосовування електричних або механічних засобів для запобігання доступу в систему ТС (ОіОПС) або її складову частину

ru

(защита от вскрытия

Применение электрических или механических средств для предупреждения доступа в систе­му ТС(ОиОПС) или ее составляющую часть)

5.41 хибний сигнал тривоги

Сигнал тривоги, сформований внаслідок помилки, що спричинена: випадковим натисканням кнопки ручного сповіщувача; реагуванням автоматичного пристрою на умови роботи, відмінні від тих, для яких цей пристрій призначений; незадовільним функціонуванням або дефектністю одного з компонентів системи або помилкою оператора

ru

(ложный сигнал тревоги Сигнал тревоги, формируемый в результате ошибки, вызванной: случайным нажатием кнопки ручного извещателя; реагированием автоматического устройства на условия работы, отличные от тех, для которых это устройство предназначено; плохим функционированием или дефектностью одного из компонентов системы или ошибкой оператора)

5.42 пріоритет сповіщення

Першочергове приймання, передавання, збирання, обробляння та подавання в заданому вигляді данного виду сповіщення за наявності інших видів сповіщень в системі ТС(ОіОПС)

ru

(приоритет извещения

Первоочередной прием, передача, сбор, обработка и подача информации в заданном виде данного вида извещения при наличии других видов извещений в системе ТС(ОиОПС))

5.43 джерело електроживлення (системи тривожної сигналізації)

Частина системи ТС(ОІОПС), що постачає електроживлення для функціонування системи або будь-якої и складової частини

ru

(источник электропитания (системы тревожной сигнализации)

Часть системы ТС(ОиОПС), которая поставляет электропитание для функционирования системы или любой ее составляющей части)

5.44 процесор (системи тривожної сигналізації)

Пристрій, що обробляє вихідні сигнали одного або декількох чутливих елементів з метою визначення стану тривоги

ru

(процессор (системы тревожной сигнализации) Устройство, обрабатывающее выходящие сиг­налы одного или нескольких чувствительных элементов для определения состояния тревоги)

5.45 органи ручного керування (системи тривожної сигналізації)

Ручні перемикачі, натискні кнопки і клавіші, що керують функціонуванням пристроїв (приладів) ТС(ОіОПС)

ru

(органы ручного управления (системы тревожной сигнализации)

Ручные переключатели, нажимные кнопки и клавиши, управляющие функционированием устройств (приборов) ТС(ОиОПС))

5.46 фізичний захист

Захист складового компоненту системи ТС (ОІОПС) від пошкодження або людини від небезпеки

ru

(физическая защита

Защита составляющего компонента системы ТС(ОиОПС) от повреждения или человека от опасности)

5.47 порушник

Людина, яка намагається проникнути або проникла в підохоронну зону чи об'єкт без дозволу відповідальної особи, користувача, власника або мешканця

ru

(нарушитель

Человек, пытающийся проникнуть или проникший в охраняемую зону или объект без разрешения ответственного лица, пользователя, владельца или жильца)

5.48 стандартна ціль

Конструктивний елемент, характеристики електромагнітного спектру випромінювання якого аналогічні характеристикам випромінювання людини, вагою від 50 до 70 кг, зростом від 165 до 180 см, яка вдягнена в бавовняний халат

Примітка. Склад одягу людини може бути Іншим, що передбачений відповідними нормативними документами.

ru

(стандартная цель

Конструктивный элемент, характеристики електромагнитного спектра излучения которого аналогичны характеристикам излучения человека, весом от 50 до 70 кг, ростом от 165 до 180 см, одетого в хлопчатобумажный халат

Примечание. Состав одежды человека может быть другим, который предусмотрен соответствующими нормативными документами )

5.49 вторинна стандартна ціль

Конструктивний елемент, характеристики якого аналогічні характеристикам невеликої тварини (наприклад, типу миші, що має форму циліндра діаметром ЗО мм та довжиною 150 мм), що передбачені відповідними нормативними документами

ru

(вторичная стандартная цель

Конструктивный элемент, характеристики которого аналогичны характеристикам небольшого животного (например, типа мыши, имеющего форму цилиндра диаметром 30 мм и длиной 150 мм), которые предусмотрены соответствующими нормативными документами)

5.50 зона відчуження

Зона, що безпосередньо прилягає до інженерних огорож чи споруд підохоронної зони чи об'єкта і вільна від споруд, дерев, чагарників та ін.

ru

(зона отчуждения

Зона, непосредственно примыкающая к инженерным'ограждениям или сооружениям охраняемой зоны или объекта и свободная от строений, деревьев, кустарника и т.п.)

5.51 впливовий чинник довкілля (на систему тривожної сигналізації)

Чинник довкілля, що спричиняє хибну тривогу в разі його дїі на систему ТС(ОІОПС)

ru

(влияющий фактор окружающей среды (на систему тревожной сигнализации)

Фактор окружающей среды, вызывающий ложную тревогу при его воздействии на систему ТС(ОиОПС))

5 52 небезпечний чинник довкілля (на систему тривожної сигналізації)

Чинник довкілля, що примушує систему ТС (ОЮПС) тимчасово перейти з працездатного стану до несправного в разі його дії

ru

(опасный фактор окружающей среды (на систему тревожной сигнализации)

Фактор окружающей среды, приводящий систему ТС(ОиОПС) к временному переходу из работоспособного состояния в неисправное состояние в случае его воздействия)

5.53 Інформаційна місткість (системи тривожної сигналізації)

Кількість підохоронних зон та/або об'єктів, інформацію про стан яких окремо приймає, передає, збирає, обробляє та подає в заданому вигляді система ТС(ОІОПС)

ru

(информационная емкость (системы тревожной сигнализации)

Количество охраняемых зон и/или объектов, информацию о которых отдельно принимает, передает, собирает, обрабатывает и подает в заданном виде система ТС(ОиОПС))

5.54 інформативність (системи тривожної

сигналізації)

Кількість видів сповіщень, кожен з яких вміщує в собі інформацію про один певний стан або режим роботи системи ТС(ОІОПС)

Примітка. Сповіщення системи ТС (ОІОПС) приймаються та/або передаються, та/або збираються, та/або оброблюються, та/або формуються в заданому вигляді (відображаються та/або звуковідтворюються, та/або друкуються та ін).

ru

(информативность (системы тревожной сигнализации)

Количество видов извещений, каждый из которых содержит в себе информацию об одном определенном состоянии или режиме работы системы ТС(ОиОПС))

Примечание. Извещения системы ТС (ОиОПС) принимаются и/или передаются, и/или собираются, и/или обрабатываются и/или срормирутся в заданном виде (отображаются и/или звуковоспроиэводятся. и/или печатаются и др.).

5.55 готовність системи тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації

Стан системи ТС(ОІОПС) здатної виконувати потрібні функції в заданих умовах у будь-який час чи протягом заданого інтервалу часу

ru

(готовность системы тревожной (охранной и охранно-пожарной)сигнализации

Состояние системы ТС(ОиОПС) способной выполнять требуемые функции в заданных условиях в любое время или в течение заданного интервала времени)

5.56 тривалість готування до роботи системи тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації

Інтервал часу від моменту ввімкнення системи ТС(ОЮПС) (подання електроживлення) до моменту переходу її в нормальний стан

ru

(продолжительность подготовки к работе системы тревожной (охранной и охранно-пожарной) сигнализации

Интервал времени от момента включения системы ТС(ОиОПС) (подачи электропитания) до момента перехода ее в нормальное состояние)

5.57 завадозахищеність системи тривожної (охоронної і охоронно-пожежної) сигналізації

Стійкість системи ТС(ОіОПС) до дії завад на контрольований параметр, за наявності яких не формується сигнал тривоги та зберігається працездатний стан

ru

(помехозащищенность системы тревожной (охранной и охранно-пожарной) сигнализации

Устойчивость системы ТС(ОиОПС) к воздействию помех на контролируемый параметр, при наличии которых не сформируется сигнал тревоги и сохраняется работоспособное состояние)

5.58 рівень ризику

Показник, який визначається як ступінь небезпеки для життя людей, для збереження майна або довкілля

ru

(уровень риска

Показатель, который определяется как степень опасности для жизни людей, для сохранения имущества или окружающей среды)

5.59 рівень захищеності

Показник, який визначається як ступінь технічних та організаційних заходів, що використовуються для забезпечення безпеки для життя людей, збереження майна або довкілля

ru

(уровень защищенности

Показатель, который определяется как степень технических и организационных мер, используемых для обеспечения безопасности для жизни людей, сохранности имущества или окружающей среды)

5.60 рівень безпеки

Показник, який визначається як ступінь перекриття рівня ризику рівнем захищеності

ru

(уровень безопасности

Показатель, который определяется как степень перекрытия уровня риска уровнем защищенности)

5.61 достовірність інформації (системи тривожної сигналізації)

Відповідність сигналу причині або дії, що його викликала, та невикриелене приймання, передавання, збирання, обробляння та подавання сповіщення в заданому вигляді системою ТС (ОЮПС)

ru

(достоверность информации (системы тревожной сигнализации)

Соответствие сигнала причине или действию его вызвавшего, и неискаженный прием, передача, сбор, обработка и представление извещения в заданном виде системой ТС(ОиОПС))

5.62 базове обладнання

Обладнання (апаратура) системи ТС(ОІОПС), що має визначену інформативність та інформаційну місткість, достатнє для її нормального функціонування в заданих умовах, що зазначено відповідними нормативними документами

ru

(базовое оборудование

Оборудование (аппаратура) системы ТС(ОиОПС), имеющее определенную информативность и информационную емкость, достаточное для ее нормального функционирования в заданных условиях, указанных в соответствующих нормативных документах)

5.63 обладнання нарощування

Обладнання (апаратура) системи ТС(ОІОПС) призначене для збільшування інформаційної місткості базового обладнання системи

ru

(оборудование наращивания

Оборудование (аппаратура) системы ТС(ОиОПС), предназначенное для увеличения информационной емкости базового оборудования системы)

5.64 обладнання розширення

Обладнання (апаратура) системи ТС(ОІОПС) призначене для збільшування інформативності системи та/або інших функцій

ru

(оборудование расширения

Оборудование (аппаратура) системы ТС(ОиОПС), предназначенное для увеличения информативности и/или других функций)

5.65 обладнання сполучення (апаратний

інтерфейс)

Обладнання (апаратура) призначене для забезпечування спільної узгодженої взаємодії систем ТС(ОІОПС) та/або їх складових частин

ru

(оборудование сопряжения (аппаратный интерфейс)

Оборудование(аппаратура), предназначенное для обеспечения совместного согласованного взаимодействия систем ТС(ОиОПС) и/или их составных частей)

5.66 формат передавання сигналів (сигнальний інтерфейс)

Обумовлена сукупність правил та погодженостей взаємодії між системами ТС(ОІОПС) та/або їх складовими частинами, що забезпечують приймання, передавання, збирання, обробляння та подавання в заданому вигляді сповіщень

ru

(формат передачи сигналов (сигнальный интерфейс)

Обусловленная совокупность правил и соглашений взаимодействия между системами ТС (ОиОПС) и/или их составными частями, обеспечивающие прием, передачу, сбор, обработку и подачу в заданном виде извещений)

5.67 технічне захищання інформації

Діяльність, спрямована на запобігання витікання інформації технічними каналами, її блокуванню та (чи) порушуванню цілісності (ДСТУ 3396.2)

ru

(техническая защита информации

Деятельность, направленная на предотвращение утечки информации по техническим каналам, ее блокирования и (или) нарушения целостности)

5.68 запам'ятовувальність подій

Здатність запам'ятовувального пристрою системи ТС(ОІОПС) накопичувати, зберігати та відтворювати інформацію про тривожні та інші сповіщення і події протягом визначеного часу

ru

(запоминаемость событий

Способность запоминающего устройства системы ТС(ОиОПС) накоплять, хранить и воспроизводить информацию о тревожных и других извещениях и событиях в течение определенного времени)

5.69 запам'ятовувальний пристрій

Пристрій системи ТС(ОІОПС), призначений для реєстрації, накопичення, зберігання та відтворювання інформації про тривожні та інші сповіщення і події

ru

(запоминающее устройство

Устройство системы ТС(ОиОПС), предназначенное для регистрации, накопления, хранения и воспроизведения информации о тревожных и других извещениях и событиях

5.70 таймер

Хронометричний пристрій системи ТС(ОІОПС), призначений для відліку та видавання часових інтервалів і керівних команд

ru

(таймер

Хронометрическое устройство системы ТС(ОиОПС), предназначенное для отсчета и выдачи временных интервалов и управляющих команд)

5.71 поставлення на чергування (поставлення на охорону)

Переведення системи ТС(ОІОПС) або складової її частини з нормального стану в черговий режим (режим охорони)

ru

(постановка на дежурство (постановка на охрану)

Переход системы ТС(ОиОПС) или составной ее части из нормального состояния в дежурный режим (режим охраны))

5.72 зняття з чергування (зняття з охорони) Переведення системи ТС(ОІОПС) або складової її частини з чергового режиму (режиму охорони) в нормальний стан

ru

(снятие с дежурства(снятие с охраны) Переход системы ТС(ОиОПС) или составной ее части с дежурного режима (режима охраны) в нормальное состояние)

5.73 рубіж охоронної сигналізації Умовний кордон в підохоронній зоні або об'єкті, що охороняється за допомогою системи тривожної (охоронної або охоронно-пожежної) сигналізації

ru

(рубеж охранной сигнализации Условная граница в охраняемой зоне или объекте, которая охраняется при помощи системы тревожной (охранной или охранно-пожарной) сигнализации)

5.74 рубіж охорони

Умовний кордон в підохоронній зоні або об'єкті.

ru

(рубеж охраны

Условная граница в охраняемой зоне или объекте).

6 СПОВІЩУВАЧІ

6.1 сповіщувач (детектор) Пристрій для формування сповіщення про тривогу у разі виявляння небезпеки

ru

(извещатель (детектор)

Устройство для формирования извещения о тревоге при обнаружении опасности)

6.2 охоронний сповіщувач

Пристрій для формування сповіщення про тривогу у разі виявляння проникнення

ru

(охранный извещатель

Устройство для формирования извещения о тревоге при обнаружении проникновения)

6.3 пожежний сповіщувач

Пристрій для формування сигналу про пожежу (ДСТУ 2273)

ru

(пожарный извещатель

Устройство для формирования сигнала о пожаре)

6.4 охоронно-пожежний сповіщувач

Пристрій, що суміщає функції охоронного та пожежного сповіщувачів

ru

(охранно-пожарный извещатель Устройство, совмещающее функции охранного и пожарного извещателей)

6.5 автоматичний сповіщувач

Сповіщувач з автоматичним (без участі людини) формуванням сповіщення про тривогу

ru

(автоматический извещатель Извещатель с автоматическим (без участия человека) формированием извещения о тревоге)

6.6 ручний сповіщувач

Сповіщувач з ручним або іншим неавтоматичним (наприклад, ножним) способом формування сповіщення про тривогу

ru

(ручной извещатель

Извещатель с ручным или иным неавтоматическим (например, ножным) способом формирования извещения о тревоге)

6.7 одноблочний сповіщувач

Сповіщувач конструктивно виконаний в одному блоці, в якому розташовані один або більше активних елементів або випромінювачів (в подальшому — передавачів) та чутливих елементів або сенсорів (у подальшому — приймачів)

ru

(одноблочный извещатель Извещатель конструктивно выполненный в одном блоке, в котором расположены один или более активных элементов или излучателей (далее — передатчиков) и чувствительных элементов или сенсоров (далее — приемников)

6.8 двоблочний сповіщувач

Сповіщувач конструктивно виконаний у двох блоках, в одному з яких розташований один або більше передавачів, у другому — один або більше приймачів

ru

(двухблочный извещатель Извещатель конструктивно выполненный в двух блоках, в одном из которых расположен один или более передатчиков, в другом — один или более приемников)

6 9 багатоблочний сповіщувач

Сповіщувач конструктивно виконаний щонайменше в трьох блоках, в яких розташовані один або більше передавачів та приймачів у будь-якій комбінації

ru

(многоблочный извещатель Извещатель конструктивно выполненный минимум в трех блоках, в которых расположены один или более передатчиков и приемников в любой их комбинации)

6.10 однозонний сповіщувач

Сповіщувач, що має одну зону виявляння

ru

(однозонный извещатель

Извещатель, имеющий одну зону обнаружения)

6.11 багатозонний сповіщувач

Сповіщувач, що має дві і більше зон виявляння

ru

(многозонный извещатель Извещатель, имеющий две и более зон обнаружения)

6.12 пасивний сповіщувач

Сповіщувач, що має тільки приймач або декілька приймачів

ru

(пассивный извещатель

Извещатель, имеющий только приемник или несколько приемников)

6.13 активний сповіщувач

Сповіщувач, що має один або більше передавачів та приймачів

ru

(активный извещатель

Извещатель, имеющий один или более передатчиков и приемников)

6.14 точковий сповіщувач

Сповіщувач, зона виявляння якого розташова­на (зосереджена) у точці, де його встановлено

ru

(точечный извещатель Извещатель, зона обнаружения которого распо­ложена (сосредоточена) в точке его установки)

6.15 лінійний сповіщувач

Сповіщувач, зона виявляння якого розташована (зосереджена) вздовж визначеної лінії

ru

(линейный извещатель

Извещатель, зона обнаружения которого располагается (сосредоточена) вдоль определенной линии)

6.16 поверхневий сповіщувач

Сповіщувач, зона виявляння якого розташована (зосереджена) на поверхні визначеної площі

ru

(поверхностный извещатель Извещатель, зона обнаружения которого расположена (сосредоточена) на поверхности определенной площади)

6.17 об'ємний сповіщувач

Сповіщувач, зона виявляння якого розташована (зосереджена) у визначеному об'ємі

ru

(объемный извещатель Извещатель, зона обнаружения которого расположена (сосредоточена) в определенном объеме)

6.18 електроконтактний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованої відстані між його конструктивними електричними елементами в його зоні виявляння

ru

(электроконтактный извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного расстояния между его конструктивными электрическими элементами в его зоне обнаружения)

6.19 магнітоконтактний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованої відстані між його конструктивними електричними елементами у разі дії на них унормованого магнітного поля в його зоні виявляння

ru

(магнитоконтактный извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного расстояния между его конструктивными электрическими элементами при воздействии на них нормированного магнитного поля в его зоне обнаружения)

6.20 ударно-контактний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованої відстані між його конструктивними електричними елементами під дією унормованого механічного удару по площині твердого тіла в його зоні виявляння

ru

(ударно-контактный извещатель Извещатель. реагирующий на изменение нормированного расстояния между его конструктивными электрическими элементами под воздействием нормированного механического удара по плоскости твердого тела в его зоне обнаружения)

6.21 електромагнітний контактний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованої відстані між його конструктивними електричними елементами під час дії на них унормованого електромагнітного поля в його зоні виявляння

ru

(электромагнитный контактный извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного расстояния между его конструктивными электрическими элементами при воздействии на них нормированного электромагнитного поля в его зоне обнаружения)

6.22 електромагнітний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого електромагнітного поля в його зоні виявляння


(электромагнитный извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного электромагнитного поля в его зоне обнаружения)

6.23 індуктивний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованої індуктивності в його зоні виявляння

ru

(индуктивный извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нор­мированной индуктивности в его зоне обнару­жения)

6.24 вібраційний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого механічного коливання, що виникає в твердому тілі в його зоні виявляння

ru

(вибрационный извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного механического колебания, возникающего в твердом теле в его зоне обнаружения)

6.25 п'єзоелектричний сповіщувач

Сповіщувач, що за допомогою п'єзоелектричного ефекту реагує на зміну унормованої механічної дії середовища в його зоні виявляння

ru

(пьезоэлектрический извещатель Извещатель, который при помощи пьезоэлектрического эффекта реагирует на изменение нормированного механического воздействия среды в его зоне обнаружения)

6.26 ємнісний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованої електричної ємкості в його зоні виявляння

ru

(емкостный извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированной электрической емкости в его зоне обнаружения)

6.27 акустичний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня збуреності акустичних хвиль в його зоні виявляння

ru

(аккустический извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня возмущения аккустических волн в его зоне обнаружения)

6 28 ультразвуковий сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня збуреності поля хвиль ультразвукового (УЗ) діапазону в його зоні виявляння

ru

(ультразвуковой извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня возмущения поля волн ультразвукового (УЗ) диапазона в его зоне обнаружения)

6.29 радіохвильовий сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня збуреності поля електромагнітних хвиль радіохвильового діапазону в його зоні виявляння

ru

(радиоволновый извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня возмущения поля электромагнитных волн радиоволнового диапазона в его зоне обнаружения)

6.30 надвисокочасточний сповіщувач (мікрохвильовий сповіщувач)

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня збуреності поля електромагнітних хвиль надвисокочастотного діапазону в його зоні виявляння

ru

(сверхвысокочастотный извещатель (микроволновый извещатель)

Извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня возмущения поля электромагнитных волн сверхвысокочастотного диапазона в его зоне обнаружения)

6.31 оптико-електронний сповіщувач

Сповіщувач, що за допомогою оптико-електронної системи реагує на зміну унормованого рівня випромінювання оптичного діапазону в його зоні виявляння

ru

(оптико-электронный извещатель Извещатель, реагирующий при помощи оптико-электронной системы на изменение нормированного уровня излучения оптического диапазона в его зоне обнаружения)

6.32 оптико-електронний інфрачервоний сповіщувач

Оптико-електронний сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня випромінювання інфрачервоного діапазону в його зоні виявляння

ru

(оптико-электронный инфракрасный извещатель Оптико-электронный извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня излучения инфракрасного диапазона в его зоне обнаружения)

6.33 електростатичний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня електростатичного заряду в його зоні виявляння

ru

(электростатический извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня электростатического заряда в его зоне обнаружения)

6.34 газоаналітичний сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня складу газового середовища в його зоні виявляння

ru

(газоаналитический извещатель Извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня состава газовой среды в его зоне обнаружения)

6.35 сповіщувач тиску

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня тиску в його зоні виявляння

ru

(извещатель давления

Извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня давления в его зоне обнаружения)

6.36 тепловий сповіщувач

Сповіщувач, що реагує на зміну унормованого рівня температури середовища в його зоні виявляння

ru

(тепповой извещатель

Извещатель, реагирующий на изменение нормированного уровня температуры среды в его зоне обнаружения)

6.37 доплеровський сповіщувач

Сповіщувач, що за допомогою ефекту Доплера реагує на зміну унормованого рівня частоти коливань хвиль визначеного діапазону в його зоні виявляння

ru

(доплеровский извещатель Извещатель, который при помощи эффекта Доплера реагирует на изменение нормированного уровня частоты колебаний волн определенного диапазона в его зоне обнаружения)

6.38 тензорезистивний сповіщувач

Сповіщувач, що за допомогою тензорезистивного ефекту реагує на зміну унормованого рівня електричного опору чутпивого елементу в його зоні виявляння

ru

(тензорезистивный извещатель Извещатель, который при помощи тенэореэистивного эффекта реагирует на изменение нормированного уровня электрического сопротивления чувствительного элемента в его зоне об­наружения)

6.39 термоелектричний сповіщувач

Сповіщувач, що за допомогою термоелектричного ефекту реагує на зміну унормованого рівня нагрівання чутливого елемента в його зоні виявляння

ru

(термоэлектрический извещатель Извещатель, который при помощи термоэпектрического эффекта реагирует на изменение нормированного уровня нагревания чувствительного элемента в его зоне обнаружения)

6.40 фотоелектричний сповіщувач

Сповіщувач, що за допомогою фотоелектричного ефекту реагує на зміну унормованого рівня освітлення чутливого елемента в його зоні виявляння

ru

(фотоэлектрический извещатель Извещатель, который при помощи фотоэлектрического эффекта реагирует на изменение нормированного уровня освещенности чувствительного элемента в его зоне обнаружения)

6.41 ртутний сповіщувач

Сповіщувач, що за допомогою резестивного ефекту ртуті реагує на зміну унормованого рівня електричного опору чутпивого елементу в його зоні виявляння

ru

(ртутный извещатель

Извещатель, который при помощи резистивного эффекта ртути реагирует на изменение нормированного уровня электрического сопротивления чувствительного элемента в его зоне обнаружения)

6.42 скомбінований сповіщувач

Сповіщувач, в якому поєднано два або більше сповіщувачів, що відрізняються один від одного за фізичним принципом дії, і кожний з яких реагує на зміну унормованого рівня середовища в своїй зоні виявляння

ru

(комбинированный извещатель Извещатель, в котором совмещены два и более извещателя, отличающихся друг от друга по физическому принципу действия, и каждый из которых реагирует на изменение нормированного уровня среды в своей зоне обнаружения)

6.43 чутливий елемент (сенсор) Частина сповіщувача призначена для виявляння зміни стану середовища в його зоні виявляння, що вказує на наявність небезпеки

ru

(чувствительный элемент (сенсор) Часть извещателя, предназначенная для обнаружения изменения состояния среды в его зоне обнаружения, указывающего на наличие опасности)

6.44 активний елемент (випромінювач) Частина сповіщувача призначена для випромінювання енергії певного діапазону в середовище його зони виявляння

ru

(активный элемент (излучатель) Часть извещателя, предназначенная для излу­чения энергии определенного диапазона в среду его зоны обнаружения)

6.45 зона виявляння сповіщувача

Підохоронна зона, в якій у разі виявлення небезпеки, сповіщувач формує сповіщення про тривогу

ru

(зона обнаружения извещателя Охраняемая зона, в которой при обнаружении опасности, извещатель формирует извещение о тревоге)

6.46 зона виявляння охоронного сповіщувача

Підохоронна зона, в якій у разі виявлення ознак проникнення, сповіщувач формує тривожне сповіщення про проникнен�