ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-технічний центр «Станкосерт» (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»), Технічний комітет зі стандартизації «Верстати» (ТК 75)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Я. Козловський, Т. Олександрова, В. Ситніченко (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ; наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2004 р. № 132 з 2005-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14122-1:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1; Choice of fixed means of access between two levels (Безпечність машин, Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір зафіксовних засобів доступу між двома рівнями)

Ступінь відповідності — ідентичний (ЮТ)

Переклад з англійської (en)

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

ЗМІСТ 2

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 3

ВСТУП 3

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 4

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 4

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 5

3.1 драбина {ladder) 5

4 ВАЖЛИВІ ВИДИ НЕБЕЗПЕКИ 7

5 ВИМОГИ ДО ВИБИРАННЯ ЗАФІКСОВАНИХ ЗАСОБІВ ДОСТУПУ 7

5.1 Загальні положення 7

5.2 Засоби доступу, яким треба надавати перевагу 7

5.3 Вибирання засобів доступу 8

5.3.1 Основні положення 8

5.3.2 Умови для вибирання драбин зі східцями або драбини зі щаблями 8

5.4 Вибирання між ліфтом, пандусом і сходами 9

5.5 Вибирання між драбиною зі східцями та драбиною зі щаблями 9

6 ІНСТРУКЦІЯ ІЗ СКЛАДАННЯ 11

БІБЛІОГРАФІЯ 13


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт — переклад ISO 14122-1:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means of access between two levels (Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір зафіксованих засобів доступу між двома рівнями),

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 75 «Верстати».

Стандарт містить такі редакційні зміни:

до розділу 2 «Нормативні посилання» і до «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», які виділено рамкою;

слова «цей міжнародний стандарт», «ця частина ISO 14122» замінено на «цей стандарт»;

структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації.

EN 292-1:1991, EN 292-2/A1, EN 1050, EN ISO 14122-3, на які е посилання у цьому стандарті, прийняті в Україні як національні стандарти (ступінь відповідності — IDT).

Копії документів, на які е посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

ВСТУП

Цей стандарт є першою частиною ISO 14122 «Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин», який складається з таких частин;

Частина 1. Вибір зафіксованих засобів доступу між двома рівнями

Частина 2. Робочі платформи і проходи

Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила

Частина 4. Стаціонарні драбини.

Цей стандарт є стандартом типу В, як встановлено у EN 1070.

Цей стандарт використовують разом з пунктами 1.6.2 «Доступ до робочого місця й місць обслуговування» та 1.5.15 «Небезпека ковзання, спотикання, падіння» основних вимог щодо безпеки, наведених у додатку A EN 292-2:1991/А1:1995. Див. також 6.2.4 «Заходи безпечного доступу до машин» у EN 292-2:1991.

Щодо важливих небезпек, які стосуються цього стандарту, див розділ 4.

Вимоги цього стандарту можна доповнити або модифікувати у стандарт типу С.

Примітка 1. Для машин. які належать до сфери застосування стандарту типу С і мають бути спроектовані й вироблені згідно з вимогами цього стандарту, вимоги стандарту типу С мають перевагу над вимогами стандарту типу В.

Примітка 2. Використання неметалевих матеріалів (дерева, композиційних, матеріалів з поліпшеними властивостями тощо) не впливають на використання цього стандарту.

Додаток А наведено тільки для інформації.

Цей стандарт містить «Бібліографію».


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН

СТАЦІОНАРНІ ЗАСОБИ ДОСТУПУ ДО МАШИН

Частина 1. Вибір зафіксованих засобів доступу між двома рівнями

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН

СТАЦИОНАРНЬІЕ СРЕДСТВА ДОСТУПА К МАШИНЕ

Часть 1. Выбор фиксированных средств доступа между двумя уровнями

SAFETY OF MACHINERY

PERMANENT MEANS OF ACCESS TO MACHINERY

Part 1. Choice of fixed means of access between two levels

Чинний від 2006-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні вимоги щодо безпечного доступу до машин, які згадані у EN 292-2, а також рекомендації щодо належного вибирання засобів доступу в випадках, коли потрібний доступ до машини є неможливим безпосередньо з рівня землі або підлоги.

Цей стандарт поширюється на всі машини (нерухомі та рухомі), для яких використовують зафіксовані засоби доступу.

Цей стандарт поширюється на засоби доступу, які становлять частину машини.

Цей стандарт можна також застосовувати до засобів доступу тієї частини будівлі (наприклад, робочих платформ, проходів, драбин), де встановлена машина, якщо головною функцією цієї частини будівлі е створювання засобів доступу до машини.

Примітка. Цей стандарт може також бути застосований до засобів доступу, що перебувають за межами його сфери застосування. В таких випадках треба брати до уваги відповідні національні або інші приписи.

Цей стандарт поширюється також на спеціальні засоби доступу, що постійно на машині не закріплені і які можна знімати або відводити в бік під час виконування деяких робіт на машині (наприклад, під час замінювання інструментів на великих пресах).

Стандарт не поширюється на ліфти, рухомі піднімальні платформи та інші засоби, спеціально призначені для переміщування людей між двома рівнями.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації, враховуючи зміни.

EN 292-1:1991 {ISO/TR 12100-1) Safety of machinery -— Basic concepts, general principles for design — Part V. Basic terminology, methodology

EN 292-2/A1 (ISO/TR 12100-2) Safety of machinery — Basic concepts, general principles for de­sign — Part 2: Technical principles and specifications

EN 1050 (ISO 14121) Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 1070 Safety of machinery — Terminology

EN ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways

EN ISO 14122-3 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails

prEN ISO 14122-4:1996 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 (ІБОЯИ 12100-1) Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1, Основна термінологія, методологія (EN 292-1.1991, прийнятий в Україні як національний ДСТУ EN 292-1:2001)

EN 292-2/A1 (ISO/TR 12100-2) Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови (EN 292-2:1991 + A 1:1995, прийнятий в Україні як національний ДСТУ EN 292-2:2001)

EN 1050 (ISO 14121) Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 1070 Безпечність машин. Термінологія

EN ISO 14122-2 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машини. Частина 2. Робочі платформи та проходи

EN ISO 14122-3 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машини. Частина 3. Сходи, драбини й перила

prEN ISO 14122-4:1996 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Стаціонарні драбини.

3 ТеРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни й визначення понять, установлені EN 1070 «Безпечність машин. Термінологія», а також такі терміни та визначення понять (див. також рисунок 5):

3.1 драбина {ladder)

Зафіксований засіб доступу з кутом нахилу понад 75° до 90°, горизонтальними елементами якого є щаблі (див. рисунок 1)

Рисунок 1


3.2 драбина зі східцями (stepladder) Зафіксований засіб доступу з кутом нахилу понад 45° до 75°, горизонтальними елементами якого є східці (див. рисунок 2)

Рисунок 2

3.3 сходи (stair)

Зафіксований засіб доступу г кутом нахилу понад 20° до 45°, горизонтальними елементами якого є східці (див. рисунок 3)

Рисунок 3

3.4 пандус (ramp)

Зафіксований засіб доступу, що складається з неперервної похилої поверхні з кутом нахилу понад 0° до 20° (див, рисунок 4),

Рисунок4

4 ВАЖЛИВІ ВИДИ НЕЕЕЗПЕКИ

До важливих видів небезпеки, які потрібно враховувати під час визначання типу й розміщення засобів доступу належать:

небезпека падіння з висоти:

небезпека ковзання;

небезпека спотикання;

небезпека. спричинена надмірним фізичним зусиллям. наприклад у разі підіймання по декількох драбинах;

небезпека, спричинена падінням матеріалів або предметів, які можуть призвести до травмування людей.

Інші види небезпеки, які створюються машинами, наприклад, спричинені функціюванням устаткування (рухомими частинами машини, переміщуванням рухомих машин, випромінюванням, гарячими поверхнями, шумом, парою, гарячими рідинами) або довкіллям (шкідливими речовинами, що переносяться повітрям) не стосуються цього стандарту, але проектувальнику машини треба брати їх до уваги, наприклад передбачити засоби запобігання доступу.

Примітка. Принципи оцінювання ризику наведено у EN 1050.

Цей стандарт в першу чергу призначено для запобігання падінню людей і надмірним фізичним зусиллям.

5 ВИМОГИ ДО ВИБИРАННЯ ЗАФІКСОВАНИХ ЗАСОБІВ ДОСТУПУ

5.1 Загальні положення

Необхідно передбачити безпечні й зручні засоби доступу до всіх зон і частин машини, до яких на різних стадіях життєвого циклу машини може бути потрібний доступ (див. 3.11 EN 292-1).

5.2 Засоби доступу, яким треба надавати перевагу

Засоби доступу мають таку пріоритетність;

доступ безпосередньо з рівня землі або підлоги (докладніше див. 5.3.1.1 EN ISO 14122-2);

ліфти, пандуси або сходи (докладніше див. 5.4);

драбини зі східцями або щаблями (докладніше див. 5.5).

5.3 Вибирання засобів доступу

5.3.1 Основні положення

5.3.1.1. По можливості, треба забезпечувати доступ до органів керування й інших частин машини з рівня землі або підлоги. Це особливо важливо у разі потреби частого доступу,

5.3.1.2. Якщо доступ з рівня, зазначеного у 5.3.1.1, неможливий або незручний, як безпечний і відповідний засіб доступу обирають;

ліфт

або відповідний пандус з кутом нахилу меншим ніж 10° (див. 5.4 )),

або сходи з кутом нахилу від 30° до 38° (див. 5.4 ))

5.3.2 Умови для вибирання драбин зі східцями або драбини зі щаблями

5.3.2.1. Під час проектування засобів доступу до машин, по можливості, треба уникати застосування драбин з причини збільшування ризику падіння та внаслідок втрати великих фізичних зусиль у разі використовування цього засобу доступу.

5.3.2.2. У разі неможливості застосування засобів доступу, перелічених у 5.3.1, розглядають можливість застосування драбини. Остаточне рішення приймають, виходячи з оцінки ризику, з урахуванням ергономічних аспектів.

Якщо рівень ризику (див. EN 1050) вважають занадто високим, базову конструкцію засобів доступу до машини треба змінити так, щоб була забезпечена можливість доступу з меншим рівнем ризику (див. 5.3.1 і додаток А).

5.3.2.3 У наведеному нижче переліку подано деякі випадки, в яких можна вибрати драбину Це тільки приклади, оскільки в кожному конкретному випадку остаточний вибір повинен базуватися на оцінці ризику. В більшості випадків використовування драбини повинно бути обґрунтовано наявністю принаймні двох умов з наведеного переліку:

малі відстані пo вертикалі;

передбачено нечасте використання засобів доступу.

Примітка. Оцінюючи частоту використовування, беруть до уваги повний життєвий цикл машини. Якщо передбачено часте використовування засобів доступу, наприклад під час складання чи встановлювання машини або протягом основних робіт лід час періодичного технічного обслуговування, драбини е непридатними.

під час використовування засобів доступу людина не переносить важкі інструменти або інші предмети;

засоби доступу не можна використовувати декількома особами одночасно;

не передбачено використовування засобів доступу для евакуації травмованих людей;

структура машини не дає змоги використати сходи або кращі засоби доступу (див. 5,3,1).

Примітка. Прикладами є баштовий кран і рухомі машини.

5.3.2.4 Щодо вибирання між драбиною зі східцями і драбиною зі щаблями див. 5.5.

5.4 Вибирання між ліфтом, пандусом і сходами

Вибираючи засіб доступу для переміщування з одного рівня на інший, завжди слід надавати перевагу пандусу або сходам перед драбинами.

У разі вибирання між ліфтом, пандусом і сходами необхідно враховувати такі особливості:

a) Ліфт є найкращим варіантом в таких випадках:

за необхідності частого доступу декількох людей одночасно;

у разі великих відстаней по вертикалі;

під час транспортування важких вантажів.

Додатково до ліфта завжди потрібно передбачати альтернативний засіб евакуації.

b) Пандус може бути найкращим рішенням у таких випадках;

у разі малих відстаней по вертикалі;

у разі використовування колісних транспортних засобів (вилкових автонавантажувачів, ручних візків тощо).

Кут нахилу пандуса залежить від сфери його використовування:

для ручних візків або іншого колісного транспортного засобу, що переміщується вручну, максимальний кут 3° (зокрема, коли існує можливість їх обслуговування особами з фізичними вадами);

для моторизованого транспортного засобу (наприклад вилкових навантажувачів) максимальний кут 7°;

для пішоходів кут нахилу до 20° (зазвичай та переважно не більше ніж 10°).

Примітка 1. Пандусам часто надають перевагу перед сходами з одним або двома східцями.

Примітка 2. На безпечність пандуса мають дуже великий вплив властивості його поверхні. Бажано, щоб поверхня мала значну опірність ковзанню, особливо для пандусів з кутом нахилу від 10°до 20°

c) Сходи (докладніше див. EN ISO 14122-3). Перевагу надають куту нахилу від 30° до 38°.

5.5 Вибирання між драбиною зі східцями та драбиною зі щаблями

Вибираючи між драбиною зі східцями і драбиною зі щаблями, треба враховувати наведені нижче пункти а) і б) (докладніше вимоги до цих засобів доступу див. у prEN ISO 14122-4 (стаціонарні драбини) і EN ISO 14122-3 (драбини зі східцями)):